[block id=”bo-sung-1″]

Hiện nay, đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển, thực hiện công cuộc
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường,
việc giao lưu buôn bán, trao đổi hàng hóa là một nhu cầu của người dân, các cơ
quan xí nghiệp, các tổ chức kinh tế và toàn xã hội.
Để đáp ứng nhu cầu lưu thông, trao đổi hàng hóa ngày càng tăng như hiện
nay, xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông cơ sở là vấn đề rất
quan trọng đặt ra cho nghành cầu đường nói chung, nghành đường bộ nói riêng.
Việc xây dựng các tuyến đường góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt đất nước,
tạo điều kiện thuận lợi cho nghành kinh tế quốc dân, an ninh quốc phòng và sự
đi lại giao lưu của nhân dân.
Là một sinh viên khoa Xây dựng cầu đường của trường ĐH Dân lập HP, sau
4 năm học tập và rèn luyện dưới sự chỉ bảo tận tình của các thầy giáo trong bộ
môn Xây dựng trường ĐH Dân lập HP, em đã học hỏi rất nhiều điều bổ ích.
Theo nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp của bộ môn, đề tài tốt nghiệp của em là: Thiết
kế tuyến đường qua 2 điểm J4ư K3 thuộc địa phận tỉnh Hà Giang.

de_tai_thiet_ke_tuyen_duong_qua_2_diem_j4_k3_thuoc_dia_phan

 

pdf111 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 942 | Lượt tải: 1download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm J4 – K3 thuộc địa phận tỉnh Hà Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Nguyễn Tiến Trung – Mssv111341
Lớp: cđ1101 Trang: 1
Lời cảm ơn
Hiện nay, đất n-ớc ta đang trong giai đoạn phát triển, thực hiện công cuộc
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị tr-ờng,
việc giao l-u buôn bán, trao đổi hàng hóa là một nhu cầu của ng-ời dân, các cơ
quan xí nghiệp, các tổ chức kinh tế và toàn xã hội.
Để đáp ứng nhu cầu l-u thông, trao đổi hàng hóa ngày càng tăng nh- hiện
nay, xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông cơ sở là vấn đề rất
quan trọng đặt ra cho nghành cầu đ-ờng nói chung, nghành đ-ờng bộ nói riêng.
Việc xây dựng các tuyến đ-ờng góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt đất n-ớc,
tạo điều kiện thuận lợi cho nghành kinh tế quốc dân, an ninh quốc phòng và sự
đi lại giao l-u của nhân dân.
Là một sinh viên khoa Xây dựng cầu đ-ờng của tr-ờng ĐH Dân lập HP, sau
4 năm học tập và rèn luyện d-ới sự chỉ bảo tận tình của các thầy giáo trong bộ
môn Xây dựng tr-ờng ĐH Dân lập HP, em đã học hỏi rất nhiều điều bổ ích.
Theo nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp của bộ môn, đề tài tốt nghiệp của em là: Thiết
kế tuyến đ-ờng qua 2 điểm J4- K3 thuộc địa phận tỉnh Hà Giang.
Trong quá trình làm đồ án do hạn chế về thời gian và điều kiện thực tế nên
em khó tránh khỏi sai sót, kính mong các thầy giúp đỡ em hoàn thành tốt nhiệm
vụ thiết kế tốt nghiệp.
Em xin ch ân thành cảm ơn các thầy trong bộ môn, đặc biệt là Ths.
Nguyễn Hữu Khải và Kỹ s- Hoàng Xuân Trung đã giúp đỡ em trong quá trình
học tập và làm đồ án tốt nghiệp này.
Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2012
Sinh viên
Nguyễn Tiến Trung
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Nguyễn Tiến Trung – Mssv111341
Lớp: cđ1101 Trang: 2
Phần I: lập báo cáo đầu t- xây dựng tuyến đ-ờng
Ch-ơng 1: Giới thiệu chung
I. Tên công trình
“ Dự án đầu tư xây dung tuyến đường J2- K2 thuộc huyện Tân Sơn tỉnh
Phú Thọ”.
II. Địa điểm xây dựng:
“huyện Tân Sơn tỉnhPhú Thọ”.
III. Chủ đầu t- và nguồn vốn đầu t-:
Chủ đầu t- là UBND tỉnh Phú Thọ uỷ quyền cho Ban quản lý dự án huyện
Nậm Khóa thực hịên. Trên cơ sở đấu thầu hạn chế để tuyển chọn nhà thầu
có đủ khả năng về năng lực, máy móc, thiết bị, nhân lực và đáp ứng kỹ thuật
yêu cầu về chất l-ợng và tiến độ thi công.
Nguồn vốn xây dựng công trình do nhà n-ớc cấp.
IV. Kế hoạch đầu t-:
Dự kiến nhà n-ớc đầu t- tập trung trong vòng 6 tháng, bắt đầu đầu t- từ
tháng 10/2011 đến tháng3/2012. Và trong thời gian 15 năm kể từ khi xây dựng
xong, mỗi năm nhà n-ớc cấp cho 5% kinh phí xây dựng để duy tu, bảo d-ỡng
tuyến.
V. Tính khả thi XDCT:
Để đánh giá sự cần thiết phải đầu t- xây dựng tuyến đ-ờng J2- K2 cần xem
xét trên nhiều khía cạnh đặc biệt là cho sự phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã
hội nhằm các mục đích chính nh- sau:
* Phát huy triệt để tiềm năng, nguồn lực của khu vực, khai thác có hiệu quả các
nguồn lực từ bên ngoài.
* Trong những tr-ờng hợp cần thiết để phục vụ cho chính trị, an ninh, quốc
phòng. Nó là tuyến mở đầu cho đoạn đ-ờng đi vào trạm Biên Phòng số 22.
Theo số liệu điều tra l-u l-ợng xe thiết kế năm thứ 15 sẽ là: 1403 xe/ng.đ.
Với thành phần dòng xe:
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Nguyễn Tiến Trung – Mssv111341
Lớp: cđ1101 Trang: 3
– Xe con : 37%
– Xe tải trục 6,0 T (2 trục) : 21%
– Xe tải trục 8,5 T ( 2 trục ) : 31%
– Xe tải trục 10 T (2 trục) : 11%
– Hệ số tăng xe : 6 %.
Nh- vậy l-ợng vận chuyển giữa 2 điểm J2- K2 là khá lớn với hiện trạng mạng
l-ới giao thông trong vùng đã không thể đáp ứng yêu cầu vận chuyển. Chính vì
vậy, việc xây dựng tuyến đ-ờng J2- K2 là hoàn toàn cần thiết. Góp phần vào việc
hoàn thiện mạng l-ới giao thông trong khu vực, góp phần vào việc phát triển
kinh tế xã hội ở địa ph-ơng và phát triển các khu công nghiệp chế biến, dịch vụ
VI. Tính pháp lý để đầu t- xây dựng:
Căn cứ vào:
– Quy hoạch tổng thể mạng l-ới giao thông của tỉnh Phú Thọ.
– Quyết định đầu t- của UBND tỉnh Phú Thọ số 3769/QĐ-UBND .
– Kế hoạch về đầu t- và phát triển theo các định h-ớng về quy hoạch của UBND
huyện Tân Sơn
– Một số văn bản pháp lý có liên quan khác.
– Hồ sơ kết quả khảo sát của vùng (hồ sơ về khảo sát địa chất thuỷ văn, hồ
sơ quản lý đ-ờng cũ, ..vv..)
– Căn cứ về mặt kỹ thuật:
Tiêu chuẩn thiết kế đ-ờng ôtô TCVN 4054 – 05.
Quy phạm thiết kế áo đ-ờng mềm (22TCN – 211 -06).
Quy trình khảo sát xây dựng (22TCN – 27 – 84).
Quy trình khảo sát thuỷ văn (22TCN – 220 – 95) của bộ GTVT
Luật báo hiệu đ-ờng bộ 22TCN 237- 01
Ngoài ra còn có tham khảo các quy trình quy phạm có liên quan khác.
VII. Đặc điểm khu vực tuyến đ-ờng đi qua:
* Địa hình :
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Nguyễn Tiến Trung – Mssv111341
Lớp: cđ1101 Trang: 4
Tuyến đi qua khu vực địa hình t-ơng đối phức tạp có độ dốc lớn và có địa
hình chia cắt mạnh.
Chênh cao của hai đ-ờng đồng mức là 5m.
Điểm đầu và điểm cuối tuyến nằm ở 2 bên s-ờn của một dãy núi với đỉnh
núi cao nhất là 100m.
Độ dốc trung bình của s-ờn dốc là 18.9%
* Địa chất thuỷ văn:
– Địa chất khu vực khá ổn định ít bị phong hoá, không có hiện t-ợng nứt nẻ,
không bị sụt nở. Đất nền chủ yếu là đất á sét, địa chất lòng sông và các suối
chính nói chung ổn định .
– Cao độ mực n-ớc ngầm ở đây t-ơng đối thấp, cao độ là -3.7m, cấp thoát n-ớc
nhanh chóng, trong vùng có 1 dòng suối hình thành dòng chảy rõ ràng có l-u
l-ợng t-ơng đối lớn và các suối nhánh tập trung n-ớc về dòng suối này. Ngoài ra
còn có một hồ chứa với cốt cao độ gốc là +65m.
* Hiện trạng môi tr-ờng:
Đây là khu vực rất ít bị ô nhiễm và ít bị ảnh h-ởng xấu của con ng-ời, trong
vùng tuyến có khả năng đi qua có 1 phần là đất trồng trọt. Do đó khi xây dựng
tuyến đ-ờng phải chú ý không phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, chiếm nhiều diện
tích đất canh tác của ng-ời dân và phá hoại công trình xung quanh.
* Tình hình vật liệu và điều kiện thi công:
Các nguồn cung cấp nguyên vật liệu đáp ứng đủ việc xây dựng đ-òng cự ly vận
chuyển < 5km. Đơn vị thi công có đầy đủ năng lực máy móc, thiết bị để đáp ứng
nhu cầu về chất l-ợng và tiến độ xây dựng công trình. Có khả năng tận dụng
nguyên vật liệu địa ph-ơng trong khu v-c tuyến đi qua có mỏ cấp phối đá dăm
với trữ l-ơng t-ơng đối lớn và theo số liệu khảo sát sơ bộ thì thấy các đồi đất gần
đó có thể đắp nền đ-ờng đ-ợc. Phạm vi từ các mỏ đến phạm vi công trình từ
500m đến 1000m.
* Điều kiện khí hậu:
Tuyến nằm trong khu vực khí hậu gió mùa, nóng ẩm m-a nhiều. Nhiệt độ trung
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Nguyễn Tiến Trung – Mssv111341
Lớp: cđ1101 Trang: 5
bình khoảng 270C. Mùa đông nhiệt độ trung bình khoảng 180c, mùa hạ nhiệt độ
trung bình khoảng 340 C nhiệt độ dao động khoảng 90C. L-ợng m-a trung bình
khoảng 2000 mm, mùa m-a từ tháng 8 đến tháng 10.
VIII. Đánh giá việc xây dựng tuyến đ-ờng:
Tuyến đ-ợc xây dựng trên nền địa chất ổn định nh-ng là khu vực đồi núi cao
và dày đặc nên khi thi công phải chú ý để đảm bảo độ dốc thiết kế.
Đơn vị lập dự án thiết kế: Ban QLDA huyện Tân Sơn- tỉnh Phú Thọ
Đơn vị giám sát thi công: Công ty t- vấn giám sát Bình Minh
Địa chỉ: Số 02/9A, Tân Sơn ,Phú Thọ
Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần xây dựng cầu đ-ờng 569
Địa chỉ: Số 19/8C, đ-ờng Lê Lai, Tân Sơn ,Phú Thọ.
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Nguyễn Tiến Trung – Mssv111341
Lớp: cđ1101 Trang: 6
Ch-ơng 2: Xác định cấp hạng đ-ờng và các chỉ tiêu kỹ thuật của đ-ờng
I. Xác định cấp hạng đ-ờng:
1. Dựa vào ý nghĩa và tầm quan trọng của tuyến đ-ờng
Tuyến đ-ờng thiết kế từ điểm J2 đến K2 thuộc vùng quy hoạch của tỉnh Phú Thọ,
tuyến đ-ờng này có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội
của tỉnh.Con đ-ờng này nối liền 2 vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Phú Thọ.Vì
vậy ta sẽ chọn cấp kỹ thuật của đ-ờng là cấp IV, thiết kế cho miền núi.
2. Xác định cấp hạng đ-ờng dựa theo l-u l-ợng xe
Bảng 2.1.1: Quy đổi l-u l-ợng xe ra xe con
LL(N15)
Xe
con
Xe Tải trục
6.5T(2trục)
Xe tải trục
8,5T(2Trục)
Xe tải trục
10T(2Trục)
Hstx(q)
1408 37% 21% 31% 11% 6
Hệ số qđ (ai) 1 2.5 2.5 3
Xe qđ 519 295 435 154
Nqđ(15)=ΣNi*ai 2878
(Hệ số quy đổi tra mục 3.3.2/ TCVN 4054-05)
L-u l-ợng xe quy đổi ra xe con năm thứ 15 là:
N15qđ = (591×1+295×2.5+435×2.5+154×3)
= 2878 (xecqđ/ngđ)
Theo tiêu chuẩn thiết kế đ-ờng ô tô TCVN 4054-05 (mục 3.4.2.2), phân cấp
kỹ thuật đ-ờng ô tô theo l-u l-ợng xe thiết kế (xcqđ/ngày đêm): >500 thì chọn
đ-ờng cấp IV.
Căn cứ vào các yếu tố trên ta sẽ chọn cấp kỹ thuật của đ-ờng là cấp IV, tốc độ
thiết kế 40Km/h (địa hình núi).
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Nguyễn Tiến Trung – Mssv111341
Lớp: cđ1101 Trang: 7
II. Xác định các chỉ tiêu kỹ thuật:
A. Căn cứ theo cấp hạng đã xác định ta xác định đ-ợc chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu
chuẩn hiện hành (TCVN 4050-2005) nh- sau: (Bảng 2.2.1)
Các chỉ tiêu kỹ thuật Trị số
Các chỉ tiêu kỹ thuật Trị số
Chiều rộng tối thiểu các bộ phận trên MCN cho địa hình vùng núi (bảng 7)
Tốc độ thiết kế (km/h) 40
Số làn xe giành cho xe cơ giới (làn) 2
Chiều rộng 1 làn xe (m) 2.75
Chiều rộng phần xe dành cho xe cơ giới (m) 5.5
Chiều rộng tối thiểu của lề đ-ờng (m) 1 (gia cố 0.5m)
Chiều rộng của nền đ-ờng (m) 7.5
Tầm nhìn tối thiểu khi xe chạy trên đ-ờng (Bảng 10)
Tầm nhìn hãm xe (S1), m 40
Tầm nhìn tr-ớc xe ng-ợc chiều (S2), m 80
Tầm nhìn v-ợt xe, m 200
Bán kính đ-ờng cong nằm tối thiểu (Bảng 11)
Bán kính đ-ờng cong nằm tối thiểu giới hạn (m) 60
Bán kính đ-ờng cong nằm tối thiểu thông th-ờng (m) 125
Bán kính đ-ờng cong nằm tối thiểu không siêu cao(m) 600
Độ dốc siêu cao (isc) và chiều dài đoạn nối siêu cao (Bảng 14)
R (m) isc L(m)
65 75 0.06 35
75 100 0.04 25
100 600 0.02 12
Độ dốc dọc lớn nhất (Bảng 15)
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Nguyễn Tiến Trung – Mssv111341
Lớp: cđ1101 Trang: 8
Độ dốc dọc lớn nhất (%) 8
Chiều dài tối thiểu đổi dốc (Bảng 17)
Chiều dài tối thiểu đổi dốc (m) 120 (70)
Bán kính tối thiểu của đ-ờng cong đứng lồi và lõm (Bảng 19)
Bán kính đ-ờng cong đứng lồi (m)
Tối thiểu giới hạn
Tối thiểu thông th-ờng
700
1000
Bán kính đ-ờng cong đứng lõm (m)
Tối thiểu giới hạn
Tối thiểu thông th-ờng
450
700
Chiều dài đ-ờng cong đứng tối thiểu (m) 35
Dốc ngang mặt đ-ờng (%) 2
Dốc ngang lề đ-ờng (phần lề gia cố) (%) 2
Dốc ngang lề đ-ờng (phần lề đất) (%) 6
B. Tính toán chỉ tiêu kỹ thuật:
1. Tính toán tầm nhìn xe chạy:
1.1. Tầm nhìn hãm xe:
S1
ShLp- lo
Tính cho ôtô cần hãm để kịp dừng xe tr-ớc ch-ớng ngại vật.
S1 = l1 + Sh + lo
l1: quãng đ-ờng ứng với thời gian phản ứng tâm lý t = 1s
l1
= V(km/h). t(h) = )s(t.
3,6
V(m/s)
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Nguyễn Tiến Trung – Mssv111341
Lớp: cđ1101 Trang: 9
Sh : chiều dài hãm xe
Sh =
)i(254
KV2
lo : cự ly an toàn lo = 5m hoặc 10m
V: vận tốc xe chạy (km/h)
K: hệ số sử dụng phanh K = 1,2 với xe con; K = 1,4 với xe tải
chọn K = 1,4
: hệ số bám = 0,5 (Mặt đ-ờng sạch và ẩm -ớt)
i: khi tính tầm nhìn lấy i = 0,0
TCVN mS 75.3810
)5,0(254
40.4,1
6,3
40 2
1
Theo mục 5.11/ 4054-05
S1 = 40m
Vậy chọn S1 = 40m để tăng mức độ an toàn
1.2. Tầm nhìn 2 chiều:
Tính cho 2 xe ng-ợc chiều trên cùng 1 làn xe.
S2 = 2l1 + lo + ST1 + ST2
Trong đó các giá trị giải thích nh- ở tính S1
Sơ đồ tính tầm nhìn S2
Lp-Lo Sh
S1
Lp-
S1
Sh
o22
2
2
l
)i127(
.KV
1,8
V
S
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Nguyễn Tiến Trung – Mssv111341
Lớp: cđ1101 Trang: 10
S2 = m49.6710
5,0.127
5,0.40.4,1
8,1
40
2
2
Theo TCVN 4054-05 thì chiều tầm nhìn S2 80(m)
Vậy chọn tầm nhìn S2 theo TCVN S2 = 80(m)
1.3. Tầm nhìn v-ợt xe:
Tính tầm nhìn v-ợt xe:
Tầm nhìn v-ợt xe đ-ợc xác định theo công thức (sổ tay tk đ-ờng T1/168).
1
3
21
1o
2
2211
21
2
1
4
V
V
1.
VV
V
254
lKV
254
)V(VKV
).3,6V(V
V
S
22
4
1,4.40 10 6060 1,4.60(60 40) 40
S . 1
(60 40).3,6 254.0,5 254.0,5 60 40 60
=140(m)
Theo tiêu chuẩn :V1 > V2 =40km/h (đối với đ-ờng cấp IV)
Tr-ờng hợp này đ-ợc áp dụng khi tr-ờng hợp nguy hiểm nhất xảy ra V3 = V2
=VTK= 40Km/h.
Theo quy phạm quy định tầm nhìn v-ợt xe tối thiểu là: S4 = 200(m)
Vậy chọn S4 theo qui phạm: S4 = 200(m)
2. Độ dốc dọc lớn nhất cho phép imax:
imax đ-ợc tính theo 2 điều kiện:
– Điều kiện đảm bảo sức kéo (sức kéo phải lớn hơn sức cản – đk cần để xe chuyển
động):
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Nguyễn Tiến Trung – Mssv111341
Lớp: cđ1101 Trang: 11
D f + i imax = D – f
D: nhân tố động lực của xe (giá trị lực kéo trên 1 đơn vị trọng l-ợng, thông số
này do nhà sx cung cấp)
– Điều kiện đảm bảo sức bám (sức kéo phải nhỏ hơn sức bám, nếu không xe sẽ
tr-ợt – đk đủ để xe chuyển động)
D fD’i’
G
Pw
.
G
G
D’ max
K
Gk: trọng l-ợng bánh xe có trục chủ động
G: trọng l-ợng xe.
Giá trị tính trong đkiện bất lợi của đ-ờng (mặt đ-ờng trơn tr-ợt: = 0,2)
PW: Lực cản không khí.
13
V.F.K
P
2
w (m/s)
Sau khi tính toán 2 điều kiện trên ta so sánh và lấy trị số nhỏ hơn
2.1. Tính độ dốc dọc lớn nhất theo điều kiện sức kéo lớn hơn sức cản:
Với vận tốc thiết kế là 40km/h. Dự tính phần kết cấu mặt đ-ờng sẽ làm bằng bê
tông nhựa. Ta có:
f: hệ số cản lăn khi xe chạy với tốc độ < 50km/h, với mặt đ-ờng bê tông nhựa,
bê tông xi măng, thấm nhập nhựa f = 0,02 => f = 0,02
V: tốc độ tính toán km/h. Kết quả tính toán đ-ợc thể hiện bảng sau:
Dựa vào biểu đồ động lực hình 3.2.13 và 3.2.14 sổ tay thiết kế đ-ờng ôtô ta tiến
hành tính toán đ-ợc cho bảng:
Loại xe Xe con
Xe tải trục
6.5T (2trục)
Xe tải trục
8.5T (2trục)
Xe tải trục
10T (2trục)
Vtt km/h 40 40 40 40
f 0,02 0,02 0,02 0,02
D 0,13 0,035 0,033 0,048
imax(%) 11 1.5 1.3 2.8
2.2 Tính độ dốc dọc lớn nhất theo điều kiện sức kéo nhỏ hơn sức bám.
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Nguyễn Tiến Trung – Mssv111341
Lớp: cđ1101 Trang: 12
Trong tr-ờng hợp này ta tính toán cho các xe trong thành phần xe
G
P
.
G
G
D’ và fD’i wKbmax
Trong đó: Pw: sức cản không khí
13
)VgKF(V
P
22
W
V: tốc độ thiết kế km/h, V = 40km/h
Vg: vận tốc gió khi thiết kế lấy Vg = 0(m/s)
F: Diện tích cản gió của xe (m2)
K: Hệ số cản không khí;
Loại xe K F, m2
Xe con 0.025-0.035 1.5-2.6
Xe tải 0.06-0.07 3.0-6.0
: hệ số bám dọc lấy trong điều kiện bất lợi là mặt đ-ờng ẩm -ớt,bẩn
lấy = 0,2
GK: trọng l-ợng trục chủ động (kg).
G: trọng l-ợng toàn bộ xe (kg).
Bảng 2.2.2:
Xe con
Xe tải trục
6T(2trục)
Xe tải trục
8,5T(2trục)
Xe tải trục
10T(2trục)
K 0.03 0.05 0.06 0.07
F 2.6 3 5 6
V 40 40 40 40
Pw 9.6 18.46 36.92 51.69
Gk 960 6150 7400
G 1875 8250 13550
D’ 0.102 0.148 0.109
i’max 8% 12.6% 8.7%
Theo TCVN 4054-05 với đ-ờng IV, tốc độ thiết kế V = 40km/h thì imax = 0,08,
cùng với kết quả vừa có (chọn giá trị nhỏ hơn) hơn nữa khi thiết kế cần phải cân
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Nguyễn Tiến Trung – Mssv111341
Lớp: cđ1101 Trang: 13
nhắc ảnh h-ởng giữa độ dốc dọc và khối l-ợng đào đắp để tăng thêm khả năng
vận hành của xe, ta sử dụng id 5% với chiều dài tối thiểu đổi dốc đ-ợc quy
định trong quy trình là 120m, tối đa là 500m.
3. Tính bán kính tối thiểu đ-ờng cong nằm khi có siêu cao:
)i127(μ
V
R
SC
2
min
SC
Trong đó: V: vận tốc tính toán V= 40km/h
: hệ số lực ngang = 0,17
iSC: độ dốc siêu cao max 0,06
2
min
SC
40
R 50,39(m)
127(0,17 0,06)
Theo quy phạm: minSCR 60(m)
Vậy chọn minSCR 60(m)
4. Tính bán kính tối thiểu đ-ờng cong nằm khi không có siêu cao:
)i127(
V
R
n
2
min
0SC
μ
Theo quy phạm: minSCR 60(m)
Vậy chọn minSCR 60(m)
5. Tính bán kính thông th-ờng:
Thay đổi và iSC đồng thời sử dụng công thức.
)i127(μ
V
R
SC
2
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Nguyễn Tiến Trung – Mssv111341
Lớp: cđ1101 Trang: 14
Bảng 2.2.3: Bán kính thông th-ờng
isc%
R(m)
=0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08
6% 60 63 66,31 70 74,12 78,75 84 90
5% 63 66,31 70 74,12 78,75 84 90 96,92
4% 66,31 70 74,12 78,75 84 90 96,92 105
3% 70 74,12 78,75 84 90 96,92 105 114,54
2% 74,12 78,75 84 90 96,92 105 114,54 126
6. Tính bán kính tối thiểu để đảm bảo tầm nhìn ban đêm:
1.
min
.30 S
R đb
Trong đó : S1: tầm nhìn 1 chiều
: góc chiếu đèn pha = 2o
)(600
2
40.30đb.
min mR
Khi R < 600(m) thì khắc phục bằng cách chiếu sáng hoặc làm biển báo cho lái
xe biết.
7. Chiều dài tối thiểu của đ-ờng cong chuyển tiếp & bố trí siêu cao:
Đ-ờng cong chuyển tiếp có tác dụng dẫn h-ớng bánh xe chạy vào đ-ờng cong và
có tác dụng hạn chế sự xuất hiện đột ngột của lực ly tâm khi xe chạy vào đ-ờng
cong, cải thiện điều kiện xe chạy vào đ-ờng cong.
7.1. Đ-ờng cong chuyển tiếp.
Xác định theo công thức: )(
47
3
m
RI
V
LCT
Trong đó:
V: tốc độ xe chạy V = 40km/h
I: độ tăng gia tốc ly tâm trong đ-ờng cong chuyển tiếp, I = 0,5m/s2
R: bán kính đ-ờng cong tròn cơ bản
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Nguyễn Tiến Trung – Mssv111341
Lớp: cđ1101 Trang: 15
7.2. Chiều dài đoạn vuốt nối siêu cao
ph
SC
SC
i
i.B
L
(độ mở rộng phần xe chạy = 0)
Trong đó: B: là chiều rộng mặt đ-ờng B = 5.5 m
iph: độ dốc phụ thêm mép ngoài lấy iph = 1% áp dụng cho đ-ờng vùng
núi có Vtt =20 40km/h
iSC: độ dốc siêu cao thay đổi trong khoảng 0,02 – 0,06
Bảng 2.2.4: Chiều dài đ-ờng cong chuyển tiếp và đoạn vuốt nối siêu cao
Rtt (m) 60 75 100 200
isc 0.05 0.06 0.03 0.04 0.02 0.02
Lc.tiếp(m) 45.39 36.31 27.23 13.62
Lsc (m) 27.5 33 16.50 22 11 11
Ltc (m) 30 35 25 20 12 12
Lmax (m) 45 36 27 14
(Theo TCVN4054-05, chiều dài đ-ờng cong chuyển tiếp và chiều dài đoạn nối
vuốt siêu cao không đ-ợc nhỏ hơn Ltc và với đ-ờng có tốc độ thiết kế >60km/h
thì cần bố trí đ-ờng cong chuyển tiếp)
Để đơn giản, đ-ờng cong chuyển tiếp và đoạn vuốt nối siêu cao bố trí trùng
nhau, do đó phải lấy giá trị lớn nhất trong 2 đoạn đó.
Đoạn thẳng chêm
Đoạn thẳng chêm giữa 2 đoạn đ-ờng cong nằm ng-ợc chiều theo TCVN 4054-
05 phải đảm bảo đủ để bố trí các đoạn đ-ờng cong chuyển tiếp và đoạn nối siêu
cao.
Lmax ≥ 2
21 LL
Tr-ờng đại học dân lập Hải Phòng Đồ án tốt nghiệp
Bộ môn Xây dựng Ngành: Xây dựng cầu đ-ờng
Svth: Nguyễn Tiến Trung – Mssv111341
Lớp: cđ1101 Trang: 16
Bảng 2.2.5: Tính đoạn thẳng chêm
Rtt(m)
Rtt(m)
60 75 100 200
60 45 41 36 30
75 41 36 32 25
100 36 32 27 21
200 30 25 21 14
8. Độ mở rộng phần xe chạy trên đ-ờng cong nằm E:
Khi xe chạy đ-ờng cong nằm trục bánh xe chuyển động trên quĩ đạo riêng chiếu
phần đ-ờng lớn hơn do đó phải mở rộng đ-ờng cong.
Ta tính cho khổ xe dài nhất trong thành phần xe, dòng xe có Lxe : 12.0 (m)
Đ-ờng có 2 làn xe Độ mở rộng E tính nh- sau:
R
V1,0
R
L
E
2
A
Trong đó: LA: là khoảng cách từ mũi xe đến trục sau cùng của xe
R: bán kính đ-ờng cong nằm
V: là vận tốc tính toán
Theo quy định trong TCVN 4054-05, khi bán kính đ-ờng cong nằm 250m thì
phải mở rộng phần xe chạy, phần xe chạy phải mở rộng theo quy định trong
bảng 3-8 (TKĐô tô T1-T53).
Dòng xe
Bán kính đ-ờng cong nằm, R (m)
2

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm J4 – K3 thuộc địa phận tỉnh Hà Giang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *