[block id=”bo-sung-1″]

Ngày nay, trước xu thế toàn cầu hoá kinh tế và văn hoá, cải cách hành chính là một nhu cầu tất yếu của hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhằm xây dựng một nền hành chính nhà nước hiện đại, năng động, hiệu quả, giảm phiền hà, một nền hành chính lấy đối tượng phục vụ làm tôn chỉ, mục đích chủ yếu, để từ đó xây dựng, phát triển và hoàn thiện nền hành chính.
Ở Việt Nam hiện nay, công cuộc cải cách hành chính nhà nước đang là tâm điểm trong các nỗ lực của Đảng và Nhà nước nhằm tiến tới phát triển, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”, xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ và văn minh” và là điều kiện căn bản để góp phần đạt được các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội quốc gia.
Tại huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa, cải cách hành chính trong những năm qua luôn được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên cải cách hành chính nói chung còn chậm, thủ tục hành chính còn rườm rà, mang nặng tính hình thức, chưa chủ động, chưa tạo ra tác động mạnh đến các cơ quan, tổ chức, người dân do đó chưa đáp ứng được tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Yên Định Định năm 2013 đã nêu rõ: “xiết chặt kỷ luật kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tính quyết liệt trong chỉ đạo điều hành ở tất cả các cấp, các ngành. Triển khai các giải pháp minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước, từng bước hiện đại hóa nền hành chính”.
Chính vì vậy, Tôi chọn đề tài nghiên cứu “Thực trạng cải cách hành chính và các giải pháp cải cách hành chính tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay” với hy vọng và mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nền hành chính huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đáp ứng được yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Nội dung chính của tiểu luận gồm 3 chương:
– Chương I: Cơ sở lý luận về cải cách hành chính.
– Chương II: Đánh giá thực trạng cải cách hành chính tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
– Chương III: Giải pháp cải cách hành chính ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2015

de_tai_thuc_trang_cai_cach_hanh_chinh_va_cac_giai_phap_cai

doc24 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 746 | Lượt tải: 39download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng cải cách hành chính và các giải pháp cải cách hành chính tại huyện Yên định, tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

TIỂU LUẬN
ĐỀ TÀI:
Thực trạng cải cách hành chính và các giải pháp cải cách hành chính tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay.
MỤC LỤC
Trang
Mở đầu
3
Chương I: Cơ sở lý luận của cải cách hành chính
5
I. CẢI CÁCH HANH CHÍNH NHÀ NƯỚC
5
II. MỤC TIÊU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
6
1. Mục tiêu chung
6
2. Những mục tiêu cụ thể
7
III. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
9
Chương II: Thực trạng của cải cách hành chính ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
11
I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN YÊN ĐỊNH TỈNH THANH HÓA
11
1. Điều kiện tự nhiên
11
2. Tình hình kinh tế – xã hội
11
II. THỰC TRẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA
12
1. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
12
2.Về thể chế hành chính
12
3. Về tổ chức, bộ máy
13
4. Về đội ngũ cán bộ, công chức
14
5. Về cải cách thủ tục hành chính
14
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
16
1. Những ưu điểm
16
2. Những tồn tại, hạn chế
17
3. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém
18
Chương III. Giải pháp cải cách hành chính ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay
20
Kết luận
23
Mở đầu
Ngày nay, trước xu thế toàn cầu hoá kinh tế và văn hoá, cải cách hành chính là một nhu cầu tất yếu của hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhằm xây dựng một nền hành chính nhà nước hiện đại, năng động, hiệu quả, giảm phiền hà, một nền hành chính lấy đối tượng phục vụ làm tôn chỉ, mục đích chủ yếu, để từ đó xây dựng, phát triển và hoàn thiện nền hành chính.
Ở Việt Nam hiện nay, công cuộc cải cách hành chính nhà nước đang là tâm điểm trong các nỗ lực của Đảng và Nhà nước nhằm tiến tới phát triển, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”, xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ và văn minh” và là điều kiện căn bản để góp phần đạt được các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội quốc gia.
Tại huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa, cải cách hành chính trong những năm qua luôn được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên cải cách hành chính nói chung còn chậm, thủ tục hành chính còn rườm rà, mang nặng tính hình thức, chưa chủ động, chưa tạo ra tác động mạnh đến các cơ quan, tổ chức, người dân do đó chưa đáp ứng được tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Yên Định Định năm 2013 đã nêu rõ: “xiết chặt kỷ luật kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tính quyết liệt trong chỉ đạo điều hành ở tất cả các cấp, các ngành. Triển khai các giải pháp minh bạch hóa hoạt động của cơ quan nhà nước, từng bước hiện đại hóa nền hành chính”.
Chính vì vậy, Tôi chọn đề tài nghiên cứu “Thực trạng cải cách hành chính và các giải pháp cải cách hành chính tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay” với hy vọng và mong muốn đóng góp công sức nhỏ bé của mình nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nền hành chính huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa đáp ứng được yêu cầu sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trong giai đoạn hiện nay.
Nội dung chính của tiểu luận gồm 3 chương:
– Chương I: Cơ sở lý luận về cải cách hành chính.
– Chương II: Đánh giá thực trạng cải cách hành chính tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
– Chương III: Giải pháp cải cách hành chính ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011 – 2015
Chương I
Cơ sở lý luận của cải cách hành chính
I. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Hiện nay trên thế giới, về mặt lý thuyết, có nhiều quan niệm khác nhau về cải cách hành chính. Có quan niệm cho rằng cải cách hành chính là sự cải tổ và điều chỉnh cơ cấu tổ chức do đó dẫn đến sự thay đổi về chức năng, phương thức quản lý và cơ cấu nhân viên. Đây là quan nhiệm có tính phổ biến và chủ đạo nhất. Song, do quan điểm về ý thức hệ và tình hình thực tế của các nước khác nhau nên nội dung, mục tiêu cải cách hành chính cũng khác nhau. Tuy vậy, cải cách hành chính đều xuất phát từ thực tiễn và phát sinh chủ yếu do nguyên nhân sau: yêu cầu tất yếu của phát triển kinh tế – xã hội, yêu cầu tất yếu của việc cải tạo, điều chỉnh của cơ cấu hành chính, kết quả tất yếu của sự tác động của tiến bộ khoa học vào quản lý hành chính. Những yêu cầu của cải cách hành chính liên quan mật thiết với nội dung cải cách hành chính, đồng thời liên quan chặt chẽ với tính chất của cải cách hành chính. Về tính chất, cải cách hành chính là một sự biến đổi hay cách mạng trong lĩnh vực thượng tầng kiến trúc và quan hệ sản xuất, có tính chất chính trị và giai cấp rõ rệt. Tuy nhiên, từ góc độ hành chính thì cải cách hành chính phải phục tùng nhu cầu khách quan của sự phát triển lực lượng sản xuất xã hội và thúc đẩy khoa học hoá sự quản lý công việc của toàn bộ hệ thống hành chính nhà nước, nên nó có tính cộng đồng xã hội nhất định. Tuy nhiên, tính chất của cải cách hành chính ở các nước có chế độ xã hội, kinh tế khác nhau, vẫn có sự khác biệt về bản chất. Tính chất khác biệt chủ yếu về mặt chính trị, tính cộng đồng biểu hiện ở các khía cạnh sau đây:
– Cải cách để thúc đẩy việc khoa học hoá, hiệu suất hoá công việc quản lý hành chính;
– Cải cách là để kích thích nhiệt tình công tác và tính tích cực của cán bộ, công chức, phát huy đầy đủ năng lực sáng tạo của họ;
– Cải cách là để xây dựng hệ thống quản lý Nhà nước có cơ cấu hợp lý, công năng đầy đủ, chức năng rõ ràng, tinh giản mà hiệu quả cao, có pháp chê hoàn bị và cơ chế tự kiểm soát để thích ứng với sự thay đổi phát triển của tình hình kinh tế xã hội.
Từ những phân tích trên đây, cải cách hành chính có thể được hiểu một cách khái quát, chung nhất, đó là:
Cải cách hành chính là hoạt động của Chính phủ căn cứ vào yêu cầu phát triển kinh tế, chính trị của xã hội mà hiện đại hoá, khoa học hoá, hiệu suất hoá thể chế hành chính, cơ cấu tổ chức, chế độ công tác, phương thức quản lý để nâng cao năng suất và hiệu lực hành chính của toàn bộ nền hành chính nhà nước.
II. MỤC TIÊU CỦA CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Cải cách hành chính ở Việt Nam diễn ra trong điều kiện kinh nghiệm về quản lý hành chính Nhà nước trong thời kỳ đổi mới, mở cửa, phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, nên có nhiều vấn đề phải vừa làm, vừa tìm tòi, tổng kết đúc rút kinh nghiệm. Do vậy, việc hình thành quan niệm và những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo công cuộc cải cách hành chính cũng như việc đề ra những nội dung, phương hướng, chủ trương, giải pháp thực hiện trong từng giai đoạn là một quá trình tìm tòi sáng tạo không ngừng, là một quá trình nhận thức liên tục, thống nhất trong tiến trình đổi mới. Cho nên, cải cách hành chính ở Việt Nam vừa có tính chiến lược, vừa có tính chiến thuật giai đoạn, được xác định trong khuôn khổ những mục tiêu chung và những mục tiêu cụ thể cần đạt được trong từng giai đoạn nhất định.
1. Mục tiêu chung.
Mục tiêu chung của cải cách hành chính ở Việt Nam theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 có nêu rõ:
– Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước.
– Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong việc tuân thủ thủ tục hành chính.
– Xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của Chính phủ và của các cơ quan hành chính nhà nước.
– Bảo đảm thực hiện trên thực tế quyền dân chủ của nhân dân, bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, của đất nước.
– Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước.
2. Những mục tiêu cụ thể
2.1. Giai đoạn 1 (2011 – 2015) gồm các mục tiêu sau đây:
2.1.1. Sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị ở trung ương và địa phương để không còn sự chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm, quyền hạn của chính quyền địa phương các cấp được phân định hợp lý;
2.1.2. Quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được đổi mới cơ bản;
2.1.3. Thể chế về sở hữu, đất đai, doanh nghiệp nhà nước được xây dựng và ban hành ngày càng phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;
2.1.4. Thủ tục hành chính liên quan đến cá nhân, tổ chức được cải cách cơ bản theo hướng gọn nhẹ, đơn giản; mỗi năm đều có tỷ lệ giảm chi phí mà cá nhân, tổ chức, phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước;
2.1.5. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai 100% vào năm 2013 tại tất cả các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; bảo đảm sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 60%;
2.1.6. Từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công, bảo đảm sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trong các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 60% vào năm 2015;
2.1.7. 50% các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; trên 80% công chức cấp xã ở vùng đồng bằng, đô thị và trên 60% ở vùng miền núi, dân tộc đạt tiêu chuẩn theo chức danh;
2.1.8. Tiếp tục đổi mới chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung nguồn lực ưu tiên cho điều chỉnh mức lương tối thiểu chung; xây dựng và ban hành cơ chế tiền lương riêng đối với từng khu vực: Khu vực hành chính do ngân sách nhà nước bảo đảm và tính trong chi quản lý hành chính nhà nước; khu vực lực lượng vũ trang do ngân sách nhà nước bảo đảm và tính trong chi ngân sách nhà nước cho quốc phòng, an ninh; khu vực sự nghiệp công do quỹ lương của đơn vị sự nghiệp bảo đảm và được tính trong chi ngân sách nhà nước cho ngành;
2.1.9. 60% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên mạng điện tử; 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở lên có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định; cung cấp tất cả các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2 và hầu hết các dịch vụ công cơ bản trực tuyến mức độ 3 tới người dân và doanh nghiệp;
2.1.10. Các trang tin, cổng thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành việc kết nối với Cổng thông tin điện tử Chính phủ, hình thành đầy đủ Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet.
2.2. Giai đoạn 2 (2016 – 2020) gồm các mục tiêu sau đây:
2.2.1. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;
2.2.2. Hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở thông suốt, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả;
2.2.3. Thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 80% vào năm 2020;
2.2.4. Đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước; 100% các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm;
2.2.5. Chính sách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được cải cách cơ bản; thực hiện thang, bảng lương và các chế độ phụ cấp mới; đến năm 2020 đạt được mục tiêu quy định tại Điểm h Khoản 4 Điều 3 Nghị quyết này;
2.2.6. Sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 80% vào năm 2020; sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đạt mức trên 80% vào năm 2020;
2.2.7. Đến năm 2020, việc ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đạt được mục tiêu quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 3 Nghị quyết này.
III. QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Cuộc cải cách hành chính đặt trong khuôn khổ các quan điểm và chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới hệ thống chính trị và cải cách bộ máy nhà nước. Cải cách và hoàn thiện nền hành chính nhà nước gắn liền với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước nói chung và nền hành chính nói riêng, nhằm giữ vững và phát huy bản chất của giai cấp công nhân, xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nền hành chính phải được tổ chức thành một hệ thống thống nhất ổn định, hoạt động thông suốt, trên cơ sở phân công, phân cấp và chế độ trách nhiệm rành mạch, có kỷ cương nghiêm ngặt, cơ quan hành chính và cán bộ, công chức nhà nước chịu sự giám sát chặt chẽ của nhân dân. áp dụng các cơ chế, biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa những hành vi mất dân chủ, tự do, tùy tiện, quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu, gây phiền hà cho dân. Các chủ trương, giải pháp cải cách hành chính phải gắn liền chặt chẽ với bước đi của đổi mới kinh tế, với yêu cầu phát triển đất nước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, hình thành và hoàn thiện các yếu tố của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giữ vững trật tự, kỷ cương trong các hoạt động kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Cải cách hành chính là nhiệm vụ rộng lớn, phức tạp đòi hỏi có tầm nhìn bao quát với những giải pháp đồng bộ, kết hợp chặt chẽ cải cách hành chính với đổi mới hoạt động lập pháp, cải cách tư pháp. Cải cách hành chính phải được tiến hành từng bước vững chắc, có trọng tâm, trọng điểm, lựa chọn khâu đột phá trong từng giai đoạn cụ thể.
Từ việc kiểm điểm tình hình và rút kinh nghiệm thực tiễn, Đảng đã đi đến khẳng định, trong điều kiện một đảng cầm quyền, việc đổi mới chưa đồng bộ, toàn diện các tổ chức trong hệ thống chính trị là trở ngại lớn của công cuộc cải cách hành chính ở nước ta trong thời gian qua. Không thể tiến hành cải cách riêng nền hành chính tách rời sự đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của các đoàn thể nhân dân. Cũng không thể cải cách hành chính một cách biệt lập mà không đồng thời đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động của các cơ quan lập pháp, cơ quan tư pháp.
Từ nhận thức đó, Nghị quyết Trung ương 7 (khoá VIII) đề ra chủ trương tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị gắn liền với cải cách hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, với việc kiên quyết sắp xếp một bước bộ máy các tổ chức trong hệ thống chính trị, thực hiện tinh giảm biên chế, cải cách chính sách tiền lương.
Tại Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX (năm 2001), bên cạnh việc tiếp tục khẳng định nhất quán mục tiêu xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại hoá đã đưa ra một loạt chủ trương, giải pháp có ý nghĩa quan trọng trong cải cách hành chính thời gian tới như điều chỉnh chức năng và cải tiến phương thức hoạt động của Chính phủ, nguyên tắc bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực; phân công, phân cấp; tách cơ quan hành chính công quyền với tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công; tiếp tục cải cách doanh nghiệp nhà nước, tách rõ chức năng quản lý nhà nước với sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực; thiết lập trật tự kỷ cương, chống quan liêu, tham nhũng.
Chương II
Thực trạng cải cách hành chính ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
I. KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN YÊN ĐỊNH TỈNH THANH HÓA
1. Điều kiện tự nhiên
Yên Định là một huyện thuộc vùng đồng bằng tiếp giáp với miền núi – trung du của tỉnh Thanh Hoá, nằm dọc theo sông Mã, từ trung tâm của huyện (Thị trấn Quán Lào) cách Thành phố Thanh Hoá 28 km về phía Tây Bắc theo Quốc lộ 45, có toạ độ địa lý: 19056’ – 20005’ vĩ độ Bắc; 105029’ – 105046’ kinh độ Đông; Phía Bắc giáp huyện Cẩm Thuỷ và huyện Vĩnh Lộc, phía Nam giáp huyện Thọ Xuân và huyện Thiệu Hoá, phía Đông giáp huyện Hoằng Hoá, huyện Hà Trung và huyện Hậu Lộc, phía Tây giáp huyện Ngọc Lặc.
2. Kinh tế-xã hội
Qua nhiều lần thay đổi chia tách địa giới hành chính, cho đến nay huyện Yên Định có 29 đơn vị hành chính, gồm 27 xã và 2 thị trấn, có một xã miền núi là Yên Lâm. Tổng diện tích tự nhiên toàn huyện là 22807,9 ha, dân số trong huyện là 161.308 người (Điều tra 31/12/2012), mật độ dân số khoảng 707 người/km2. Trong đó nữ chiếm 49,6 %, nam chiếm 50,4%. Đại đa số là dân tộc Kinh, có các tôn giáo: Lương giáo và Công giáo, dân tộc Mường có hơn 1530 người. Dân cư phân bố khá đều trên toàn huyện; dọc theo bờ sông Mã, sông Cầu Chày và dọc các trục giao thông chính. Dân cư ở nông thôn chiếm 90,1%, dân thị trấn chiếm 9,9%. Nhân dân có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp nhất là thâm canh cây lúa, năng động phát triển các ngành nghề mới. Yên Định là huyện có kinh tế nông nghiệp phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2013 là 17,89%; trong đó nông – lâm – thuỷ sản tăng 6.47%; Tiểu thủ CN-XD tăng 27.6%; Dịch vụ tăng 20,61 % ; GDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt : 25.588 triệu đồng/người/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được tăng cường; văn hoá – xã hội có chuyển biến tiến bộ; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; chính trị – xã hội ổn định, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp; phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Vì vậy mà Yên Định đã vinh dự được hai lần Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” và “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới”. Đây là những nhân tố căn bản thúc đẩy các hoạt động văn hóa – xã hội có những chuyển biến tiến bộ.
II. THỰC TRẠNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH Ở HUYỆN YÊN ĐỊNH, TỈNH THANH HÓA
Thực hiện chủ trương, chính sách tại các Nghị quyết Đại hội VIII, các Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 6 (lần 2) và Trung ương 7 (khóa VIII), Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 23/5/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011 – 2015; công cuộc cải cách hành chính huyện Yên Định trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển nền kinh tế xã hội ở địa phương, nâng cao đời sống của tầng lớp nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng hơn vào đường lối chủ trương của đảng, chính quyền, tin tưởng chế độ xã hội.
1. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính
Trong nhưỡng năm qua, UBND huyện đã tổ chức nhiều hội nghị giao ban về công tác cải cách hành chính nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo đúng kế hoạch đã đề ra về các vấn đề CCHC. Trong đó đặc biệt trú trọng đến vấn đề cải cách thủ tục hành chính theo hướng gọn nhẹ mục tiêu giúp công dân và tổ chức giảm bớt được gánh nặng khi đến giao dịch.
Trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị hành chính tiếp tục được nâng cao, thông qua việc tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ Đảng; thực hiện nghiêm túc quy chế của UBND, quy chế của cơ quan, đơn vị; định kỳ đánh giá quá trình quản lý, điều hành và hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
2.Về thể chế hành chính.
Hệ thống thể chế hành chính trên các lĩnh vực từng bước được đổi mới, trước hết là đã hình thành thể chế kinh tế tương đối phù hợp với yêu cầu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các thể chế hành chính Nhà nước, bao h

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Thực trạng cải cách hành chính và các giải pháp cải cách hành chính tại huyện Yên định, tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *