[block id=”bo-sung-1″]

Hiện nay,vấn dề mà doanh nghiệp chú trọng trƣớc tiên đó chính là hiệu quả kinh
tế mang lại từ hoạt động sản xuất kinh doanh .Đây là sự so sánh toàn bộ chi phí bỏ
ra và kết quả thu lại đƣợc .Muốn làm đƣợc điều này đòi hỏi mỗi chúng ta phải có
kiến thức sâu rộng về hoạt động sản xuất và quản lý.
Tiêu thụ hàng hoá là khâu cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh ,nó có vị
trí đặc biệt đối với mỗi doanh nghiệp ,nó góp phần to lớn đến sự tồn tại và phát
triển của mỗi doanh nghiệp.Trong nền kinh tế thị trƣờng nhƣ hiện nay,khâu tiêu thụ
hàng hoá của quá trình sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp gắn liền với thị
trƣờng,luôn vận động và phát triển theo sự biến động phức tạp của các doanh
nghiệp.
Chính vì vậy ,công tác tiêu thụ hàng hoá luôn đƣợc nghiên cứu.Bổ sung để hoàn
thiện hơn về lý luận thực tiễn ,nhằm mục đích không ngừng nâng cao hiệu quả hiệu
quả kinh doanh,hiệu quả quản lý.

de_tai_thuc_trang_cong_tac_ke_toan_doanh_thu_chi_phi_va_xac

pdf110 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 03/12/2015 | Lượt xem: 1017 | Lượt tải: 5download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng công tác kế toán doanh thu ,chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Thị Dƣơng – Lớp QTL302K Trang 1
LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay,vấn dề mà doanh nghiệp chú trọng trƣớc tiên đó chính là hiệu quả kinh
tế mang lại từ hoạt động sản xuất kinh doanh .Đây là sự so sánh toàn bộ chi phí bỏ
ra và kết quả thu lại đƣợc .Muốn làm đƣợc điều này đòi hỏi mỗi chúng ta phải có
kiến thức sâu rộng về hoạt động sản xuất và quản lý.
Tiêu thụ hàng hoá là khâu cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh ,nó có vị
trí đặc biệt đối với mỗi doanh nghiệp ,nó góp phần to lớn đến sự tồn tại và phát
triển của mỗi doanh nghiệp.Trong nền kinh tế thị trƣờng nhƣ hiện nay,khâu tiêu thụ
hàng hoá của quá trình sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp gắn liền với thị
trƣờng,luôn vận động và phát triển theo sự biến động phức tạp của các doanh
nghiệp.
Chính vì vậy ,công tác tiêu thụ hàng hoá luôn đƣợc nghiên cứu.Bổ sung để hoàn
thiện hơn về lý luận thực tiễn ,nhằm mục đích không ngừng nâng cao hiệu quả hiệu
quả kinh doanh,hiệu quả quản lý.
Trong những năm gần đây ,từ khi thực hiện chính sách mở của của việt nam đã
thiết lập mối quan hệ hợp tác thƣơng mại với nhiều nƣớc trên thế giới.vì vậy ,hàng
hoá của các nƣớc đƣợc nhập khẩu vào Việt nam với khối lƣợng khá lớn do đó công
tác tiêu thụ hàng hoá càng phải đƣợc hoàn thiện hơn.Để tồn tại và phát triển trên thị
trƣờng ,ngoài việc cung cấp cho thị trƣờng một khối lƣợng sản phẩm nhất định với
chất lƣợng cao,chủng loại và mẫu mã phù hợp ,các doanh nghiệp cần phải thực hiện
tốt công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá.
Xây dựng tổ chức công tác hạch toán kế toán khoa học hợp lý là một trong
những cơ sở cung cấp thông tin quan trọng nhất cho việc ra quyết định chỉ đạo,điều
hành kinh doanh có hiệu quả .Công tác kế toán nói chung,hạch toán tiêu thụ hàng
hoá nói riêng ở các doanh nghiệp đã đƣợc hoàn thiện dần.Xong mới chỉ đáp ứng
đƣợc yêu cầu quản lý ở các doanh nghiệp với mức hạn chế .Bởi vậy,việc hoàn thiện
hơn nữa công tác kế toán nói chung ,hạch toán nói riêng luôn là mục tiêu hàng đầu
của các doanh nghiệp.
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Thị Dƣơng – Lớp QTL302K Trang 2
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác hạch toán kế toán tiêu thụ hàng hoá
và qua thời gian tìm hiểu thực tế về công tác hạch toán kế toán tại công ty TNHH
việt trƣờng ,cùng với kiến thức đã học ở trƣờng và sự hiểu biết về nghiệp vụ kế
toán nên em chọn đề tài :”Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu ,chi phí và
xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Việt Trƣờng”làm đề tài khoá luận
tốt nghiệp.
Mặc dù đã cố giắng tìm hiểu và nhận đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình của ban giám
đốc, các cán bộ nhân viên trong công ty đặc biệt là phòng kế toán ,cùng với sự chỉ
bảo của cô giáo – Thạc sĩ Trần Thị Thanh Thảo,em đã nắm bắt đƣợc phần nào tình
hình thực tế công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại
công ty TNHH Việt Trƣờng.Tuy nhiên do trình độ lý luận và thời gian tiếp cận thực
tế còn hạn chế nên bài khóa luận của em không thể tránh khỏi những thiếu xót.Em
rất mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của thầy cô giáo và các bạn để bài khoá
luận của em đƣợc hoàn thiện hơn.
Nội dung chính khoá luận gồm ba chƣơng.
Chƣơng 1:Những vấn đề cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu ,chi phí và xác
định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp .
Chƣơng 2 :Thực trạng công tác kế toán doanh thu ,chi phí và xác định kết quả
kinh doanh trong doanh nghiệp .
Chƣơng 3:Một số biên pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức kế toán doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Việt Truờng.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên
Nguyễn thị Dƣơng
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Thị Dƣơng – Lớp QTL302K Trang 3
CHƢƠNG1
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU,CHI
PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP.
1.1.Một số khái niệm cơ bản về kế toán doanh thu chi phí và xác định kết
quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
1.1.1.Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu trong doanh
nghiệp.
1.1.1.1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
Khái niệm:Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu
đƣợc trong kì kế toán,phát sinh các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thƣờng
của doanh nghiệp ,góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
Hạch toán doanh thu cần quan tâm đến một số quy định sau:
-Việc xác định và ghi nhận doanh thu phải tuân thủ các quy định trong chuẩn
mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” và các chuẩn mực kế toán khác có
liên quan.
-Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải tuân theo nguyên tắc phù hợp.Khi ghi
nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tƣơng ứng có liên
quan tới việc tạo ra doanh thu đó.
– Chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng hoá khi thoả mãn đồng thời 5 điều kiện sau:
+ Doanh nghiệp đã chuyển phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu
sản phẩm hoặc hàng hoá cho ngƣời mua .
+ Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá .Nhƣ ngƣời sở hữu
hàng hoá hoặc quyền kiểm soát hàng hoá.
+ Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn.
+ Doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán
hàng.
+ Xác định đƣợc chi phí liên quan tới giao dịch bán hàng.
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Thị Dƣơng – Lớp QTL302K Trang 4
– Khi hàng hoá ,dịch vụ đƣợc trao đổi để lấy doanh thu bán hàng hoá hoặc dịch
vụ tƣơng tự về bản chất và giá trị thì việc trao đổi đó không đƣợc coi là một giao
dịch tạo ra doanh thu và không đƣợc coi ghi nhận vào doanh thu.
-Doanh thu phải đƣợc theo dõi riêng biệt theo từng loại doanh thu:Doanh thu bán
hàng ,doanh thu cung cấp dịch vụ ,doanh thu tiền lãi ,tiền bản quyền ,cổ tức,lợi
nhuận đƣợc chia.Trong từng loại doanh thu lại đƣợc chi tiết theo từng khoản doanh
thu ,nhƣ doanh thu bán hàng hoá,sản phẩm ,nhằm phục vụ cho việc xác định đầy
đủ ,chính xác kết quả kinh doanh theo yêu cầu quản lý hoạt động sản xuất ,kinh
doanh và lập báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
-Nếu trong kì kế toán phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ dịch vụ nhƣ chiết khấu thƣơng mại ,giảm giá hàng bán,hàng bán bị trả
lại thì phải đƣợc hạch toán riêng biệt. Các khoản giảm trừ doanh thu đƣợc tính trừ
vào doanh thu ghi nhận ban đầu để xác định doanh thu thuần là căn cứ dể xác định
kết quả kinh doanh của kỳ kế toán.
-Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ là số chênh lệch giữa tổng
doanh thu với các khoản giảm giá hàng bán ,doanh thu của số hàng bán bị trả lại
,chiết khấu thƣơng mại và số thuế TTĐB,thuế xuất khẩu hay thuế GTGT tính theo
phƣơng pháp trực tiếp phải nộp.
-Doanh thu tiêu thụ nội bộ : là số tiền thu đƣợc do bán hàng hoá sản phẩm cung
cấp dịch vụ tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc một công ty,tổng công ty.
-Doanh thu hoạt động tài chính Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh
nghiệp thu đƣợc trong kỳ hạch toán phát sinh liên quan tới hoạt động tài chính.
+Doanh thu hoạt động tài chính bao gồm:Tiền lãi,tiền bản quyền,cổ tức ,lợi
nhuận đƣợc chia ,thu nhập từ hoạt động mua bán chứng khoán và hoạt động tài
chính khác của doanh nghiệp.
1.1.1.2.Các khoản giảm trừ doanh thu bán hàng.
Doanh thu bán hàng thuần mà doanh nghiệp thu đƣợc (doanh thu thuần) có thể
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Thị Dƣơng – Lớp QTL302K Trang 5
thấp hơn doanh thu bán hàng .doanh thu thuần là các khoản chênh lệch giữa doanh
thu bán hàng và cung cấp dịch vụ với các khoản giảm trừ .
Bao gồm:
-Chiết khấu thƣơng mại :là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho ngƣời
mua hàng với khối lƣợng lớn.Khoản giảm giá có thể phát sinh trên khối lƣợng hàng
luỹ kế mà khách hàng đã mua trong một thời gian nhất định tuỳ thuộc vào chính
sách chiết khấu thƣơng mại của bên bán.
-Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho ngƣời mua do toàn bộ hay một phần
hàng hoá kém phẩm chất ,sai quy cách hoặc lạc hậu thì hiểu nhƣ vậy,giảm giá hàng
bán và chiết khấu thuơng mại cũng có bản chất nhƣ nhau.Đều giảm giá cho ngƣời
mua nhƣng lại phát sinh tình huống khác nhau hoàn toàn.
-Giá trị hàng bán bị trả lại là giá trị khối lƣợng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị
khách hàng trả lại và từ chối thanh toán do các nguyên nhân nhƣ vi phạm cam kết
,vi phạm hợp đồng kinh tế ,hàng bị mất, kém phẩm chất,không đúng chủng loại
,quy cách ,Khi doanh nghiệp nhận giá trị hàng bị trả lại đồng thời ghi giảm tƣơng
ứng trị gía vốn hàng bán trong kỳ.
-Thuế tiêu thụ đặc biệt,thuế xuất khẩu,thuế GTGT tính theo phƣơng pháp trực
tiếp là các khoản thuế đƣợc xác định trực tiếp trên tổng doanh thu bán hàng theo
quy định hiện hành của luật thuế tuỳ thuộc vào từng mặt hàng khác nhau .Thuế
TTĐB (Trƣờng hợp đƣợc coi là một trong những khoản giảm trừ doanh thu) phát
sinh khi doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất (hoặc các
loại dịch vụ) thuộc đối tƣợng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt cho khách hàng.Khi đó
doanh thu bán hàng đƣợc ghi nhận trong kì theo giá bán trả ngay đã bao gồm cả
thuế TTĐB (chƣa bao gồm thuế GTGT).Doanh nghiệp phải xác định đƣợc phần
thuế TTĐB phải nộp vào ngân sách nhà nƣớc căn cứ vào doanh thu bán hàng và
cung cấp dịch vụ phát sinh trong kì.
1.1.2.Nguyên tắc kế toán,điều kiện và thời điểm ghi nhận doanh thu trong
doanh nghiệp.
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Thị Dƣơng – Lớp QTL302K Trang 6
1.1.2.1.Nguyên tắc kế toán.
-Đối với sản phẩm,hàng hoá,dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT theo
phƣơng pháp khấu trừ.Doanh thu tiêu thụ (bán hàng hoá dịch và cung cấp dịch vụ)
là giá bán chƣa có thuế GTGT.
-Đối với sản phẩm,hàng hoá ,dịch vụ không thuộc đối tƣợng chịu thuế GTGT
hoặc thuộc dối tƣợng chịu thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp thì doanh thu là
tổng giá thanh toán.
-Đối với sản phẩm,hàng hoá,dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
(TTĐB) hoặc đối tƣợng chịu thuế Xuất khẩu thì doanh thu tiêu thụ là tổng giá thanh
toán (bao gồm cả thuế TTDB và thuế xuất khẩu)
-Đối với doanh nghiệp nhận gia công vật tƣ hàng hoá thì chỉ phản ánh vào doanh
thu tiêu thụ trên số tiền gia công thực tế đƣợc hƣởng ,không bao gồm giá trị vật
tƣ,hàng hoá nhận gia công.
-Đối với hàng hoá nhận bán đại lý ,ký gửi theo phƣơng pháp bán đúng giá hƣởng
hoa hồng thì hạch toán vào doanh thu tiêu thụ phần hoa hồng bán hàng mà doanh
nghiệp đƣợc hƣởng.
-Trƣờng hợp tiêu thụ theo phƣơng pháp trả chậm ,trả góp thì doanh nghiệp ghi
nhận doanh thu theo giá bán trả ngay và ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính về
phần lãi đƣợc tính trên khoản phải trả .Nhƣng trả chậm phải phù hợp với doanh thu
đƣợc xác nhận.
-Nhừng sản phẩm ,hàng hoá đƣợc xác định là tiêu thụ nhƣng vì lý do về phẩm
chất quy cách kỹ thuật ngƣời mua từ chối hàng hoá ,gửi trả lại cho ngƣời bán và
yêu cầu đƣợc giảm giá ,đựợc doanh nghiệp chấp nhận hoặc nguời mua hàng với số
lƣợng lớn đƣợc hƣởng chiết khấu thƣơng mại .Thì các khoản giảm trừ doanh thu
bán hàng này đuợc theo dõi riêng biệt trên tài khoản 531-Hàng bán bị trả lại,Tài
khoản 532-Giảm giá hàng bán và tài khoản 521-Chiết khấu thƣơng mại.
-Trƣờng hợp doanh nghiệp đã viết hoá đơn và đã thu tiền nhƣng đến cuối kỳ vẫn
chƣa giao hàng cho ngƣời mua hàng ,thì giá trị số hàng này không đƣợc coi là tiêu
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Thị Dƣơng – Lớp QTL302K Trang 7
thụ và không hạch toán vào tài khoản 511-Doanh thu bán hàng vả cung cấp dịch vụ
mà chỉ hạch toán vào bên có của Tài khoản 131-Phải thu khách hàng về số tiền đã
thu của khách hàng.Khi thực hiện giao hàng cho ngƣời mua hàng thì hạch toán vào
tài khoản 511về giá trị hàng đã giao,đã thu trƣớc tiền hàng phù hợp với điều kiện
ghi nhận doanh thu .
-Đối với trƣờng hợp cho thuê tài sản cố định có nhận tiền thuê trƣớc nhiều năm
thì doanh thu tiêu thụ ghi nhận của năm tài chính là tổng số tiền cho thuê xác định
trên cơ sở .lấy toàn bộ tổng số tiền thu đƣợc chia đều cho các năm thuê tài sản.
Không hạch toán vào doanh thu tiêu thụ các trƣờng hợp sau:
+Trị giá vật tƣ ,hàng hoá ,bán thành phẩm xuất giao cho bên ngoài gia công chế
biến .
+Trị giá sản phẩm,bán thành phẩm dịch vụ cung cấp giữa các đơn vị thành viên
trong một công ty,tổng công ty hạch toán ngành.
+Số tiền thu đƣợc từ thanh lý nhƣợng bán.
+Trị giá sản phẩm ,hàng hoá đang gửi bán ,dịch vụ hoàn thành đã cung cấp cho
khách hàng nhƣng chƣa đƣợc ngƣời mua chấp nhận thanh toán.
+Trị giá hàng tiêu thụ theo phƣơng pháp gửi đại lý ,ký gửi chƣa đƣợc xác định là
tiêu thụ.
+Các khoản thu nhập khác không đƣợc coi là doanh thu bán hàng.
1.1.2.2.Điều kiện và thời điểm ghi nhận doanh thu.
-Việc xác định và ghi nhận doanh thu phải tuân thủ các quy định trong chuẩn
mực kế toán số 14 (QĐ149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 Bộ tài chính) “Doanh
thu và các thu hập khác”,các chuẩn mực khác có liên quan.
-Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải tuân thủ theo nguyên tắc phù hợp .Khi
ghi nhận một khoản doanh thu thì phải nghi nhận một khoản chi phí tƣơng ứng có
liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó.
-Chỉ ghi nhận doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá khi thoả mãn đồng thời năm
điều kiện sau:
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Thị Dƣơng – Lớp QTL302K Trang 8
+Doanh nghiệp đã trao phần lớn rui ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản
phẩm hoặc sản phảm hàng hoá cho ngƣời mua.
+Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá nhƣ ngƣời sở hữu
sản phẩm hoặc hàng hoá cho ngƣời mua .
+Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn.
+Doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán
hàng.
+Xác định đƣợc chi phí liên quan tới giao dịch mua hàng.
-Doanh thu của các giao dịch về cung cấp dịch vụ đƣợc ghi nhận kết quả của
giao dịch đƣợc xác dịnh một cách đáng tin cậy .Trƣờng hợp giao dịch về cung cấp
dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ kinh doanh thì doanh nghiệp ghi nhận doanh thu
trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế
toán của kỳ đó .Kết quả giao dịch cung cấp dịch vụ đƣợc xác định khi thoả mãm
bốn điều kiện sau.
+Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắc chắn.
+Có khả năng thu đƣợc lợi ích kinh tế từ việc thực hiện giao dịch cung cấp dịch
vụ đó.
+Xác định đƣợc phần công việc đã hoàn thành vào ngày lập bảng cân đối kế
toán(CĐKT)
+Xác định đƣợc chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao
dịch cung cấp dịch vụ đó.
-Khi hàng hoá hoặc dịch vụ đƣợc trao đổi để lấy hàng hoá hoặc dịch vụ tƣơng tự
về bản chất và giá trị thì việc trao đổi đó không đƣợc coi là một giao dịch tạo ra
doanh thu và không ghi nhận doanh thu.
1.1.3.Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp.
Chi phí kinh doanh là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các hao phí về lao động
sống và lao động vật hoá mà doanh nghiệp đã bỏ ra trong một thời kì nhất
định(Tháng,quý,năm)
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Thị Dƣơng – Lớp QTL302K Trang 9
– Chi phí của doanh nghiệp bao gồm:
+Chi phí sản phẩm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ,chi phí nhân công trực
tiếp,chi phí sản xuất chung là những chi phí trực tiếp tham gia vào quá trình sản
xuất tạo ra sản phẩm,là cơ sở để tính giá thành sản phẩm.Khi sản phẩm đƣợc xuất
bán thì nó biểu hiện thông qua giá vốn của hàng hoá ,sản phẩm.
+Giá vốn hàng bán: Là trị giá vốn của sản phẩm ,vật tƣ ,hàng hoá,lao vụ,dịch vụ
tiêu thụ thì giá vốn là giá thành sản xuất (giá thành công xƣởng hay chi phí sản
xuất).Với vật tƣ tiêu thụ giá vốn là giá trị ghi sổ,còn hàng hoá tiêu thụ thì giá vốn
bao gồm trị giá hàng mua tiêu thụ cộng với chi phí thu mua phân bổ thẳng cho tiêu
thụ.
– Chi phí thời kì:Là những chi phí làm giảm lợi tức trong một thời kỳ nào đó,nó
không phải là một phần giá trị sản phẩm đƣợc sản xuất ra hoặc đƣợc mua nên đƣợc
xem là các phí tổn cần đƣợc trừ vào kết quả của các kỳ mà chúng phát sinh.Chi phí
thời kì bao gồm:Chi phí bán hàng,chi phí quản lý doanh nghiệp.
+Chi phí bán hàng:Là toàn bộ các chi phí phát sinh trong qúa trình bán sản phẩm,
hàng hoá,dịch vụ.
+Chi phí quản lý doanh nghiệp:Là toàn bộ chi phí liên quan tới hoạt động quản
lý kinh doanh ,quản ký tài chính và quản lý điều hành chung toàn bộ doanh nghiệp.
1.1.4.Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm :Kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh,kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác.
-Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Là toàn bộ chênh lệch giữa doanh thu
thuần và trị giá vốn hàng bán (Gồm cả hàng hoá bất động sản đầu tƣ và dịch vụ ,giá
thành sản xuất của sản phẩm xây lắp ,chi phí liên quan tới hoạt động kinh doanh bất
động sản đầu tƣ nhƣ chi phí khấu hao,chi phí sửa chữa ,nâng cấp,chi phí cho thuê
hoạt động ,chi phí thanh lý,nhƣợng bán bất động sản đầu tƣ),chi phí bán hàng,chi
phí quản lý doanh nghiệp.
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Thị Dƣơng – Lớp QTL302K Trang 10
-Kết quả hoạt động tài chính:Là số chênh lệch giữa thu nhập của hoạt động tài
chính và chi phí của hoạt động tài chính.
-Kết quả của hoạt động khác:Là chênh lệch giữa thu nhập khác chi phí thuế thu
nhập doanh nghiệp.
1.2.Vai trò và nhiệm vụ của kế toán doanh thu ,chi phí và xác định kết quả
kinh doanh.
1.2.1.Vai trò của kế toán doanh thu ,chi phí và xác định kết quả kinh doanh .
– Doanh thu của doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn đối với toàn bộ hoạt động của
doanh nghiệp .Trƣớc hết doanh thu là nguồn tài chính quan trọng để đảm bảo trang
trải các khoản chi phí hoạt động kinh doanh ,đảm bảo cho doanh nghiệp có thể tái
sản xuất giản đơn cũng nhƣ tái sản xuất mở rộng.Doanh thu là nguồn để các doanh
nghiệp có thể thực hiện nghĩa vụ với nhà nƣớc nhƣ : nộp các khoản thuế theo quy
định,là nguồn để có thể tham gia góp vốn cổ phần ,tham gia liên doanh ,liên kết với
các đơn vị khác.Trƣờng hợp doanh thu không đảm đảm bảo các khoản chi phí đã bỏ
ra doanh nghiệp sẽ khó khăn về tài chính.Nếu tình trạng này kéo dài sẽ làm cho
doanh nghiệp không đủ sức cạnh tranh trên thị trƣờng và tất yếu sẽ đi tới phá sản.
-Để thực hiện quá trình bán hàng và cung cấp dịch vụ ,doanh nghiệp phải chi ra
các khoản chi phí .Đó là tổng giá trị làm giảm lợi ích kinh tế trong kì dƣới hình
thức các khoản tiền đã chi ra .các khoản khấu trừ vào tài sản hoặc chi phí phát sinh
các khoản nợ làm giảm vốn chủ sở hữu.
-Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có ý nghĩa rất
quan trọng trong sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp nói chung.Trong việc xác
định lƣợng hàng hoá tiêu thụ thực tế và chi phí tiêu thụ trực tiếp trong kỳ nói riêng
của doanh nghiệp.Xác định đúng kết quả giúp cho doanh nghiệp biết đƣợc tình hình
sản xuất kinh doanh của mình trong kì.Biết đƣợc xu hƣớng phát triển của doanh
nghiệp từ đó doanh nghiệp sẽ đƣa ra chiến lƣợc kinh doanh cụ thể trong các chu kì
kinh doanh tiếp theo .Mặt khác việc xác định này còn là cơ sở để tiến hành hoạt
động phân phối kết quả kinh doanh cho từng bộ phận của doanh nghiệp.Do đó đòi
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Nguyễn Thị Dƣơng – Lớp QTL302K Trang 11
hỏi kế toán trong doanh nghiệp phải xác định và phản ánh một cách đúng đắn kết
quả kinh doanh của mình.
1.2.2.Nhiệm vụ của kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh
doanh.
Để phát huy đƣợc vai trò thực sự của kế toán là công cụ quản lý kinh doanh chủ
yếu thực hiện nhiệm vụ sau.
-Lập các chứng từ kế toán để chứng minh các nhgiệp vụ kinh tế phát sinh nhƣ
:Mở sổ kế toán tổng hợp ,sổ kế toán chi tiết để phản ánh tình hình khối lƣợng hàng
hoá tiêu thụ,ghi nhận doanh thu bán hàng và các chỉ tiêu liên quan khác của khối
lƣợng hàng bán (Gía bán,doanh thu thuần).
-Phân bổ chi phí mua hàng cho số hàng đã bán trong kì và lƣợng

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Thực trạng công tác kế toán doanh thu ,chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *