[block id=”bo-sung-1″]

Hệ thống Ngân hàng thương mại nước ta đang trong quá trình đổi mới để
bắt kịp với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của
nhà nước. Ngân hàng đã thực sự là ngành tiên phong trong quá trình đổi mới cơ
chế kinh tế. Đặc biệt trong những năm qua, hoạt động ngân hàng nước ta đã góp
phần tích cực huy động vốn, mở rộng vốn đầu tư cho lĩnh vực sản xuất phát
triển, tạo điều kiện thu hút vốn nước ngoài để tăng trưởng kinh tế trong nước.
Ngành ngân hàng đã xứng đáng là công cụ đắc lực hỗ trợ cho nhà nước trong
việc kiềm chế, đẩy lùi lạm phát, ổn định giá cả.
Song song với quá trình đó, vấn đề rủi ro tín dụng cũng đang diễn ra hết
sức phức tạp, gây ra những tác động to lớn không thể lường hết được cho nền
kinh tế. Do đó đòi hỏi phải có sự đầu tư thích đáng trong việc nghiên cứu tìm ra
những giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế mức tối đa những rủi ro có thể xảy ra.
Hiện nay, các ngân hàng thương mại Việt Nam đang tích cực xây dựng chính
sách, chiến lược và đề ra những biện pháp thực hiện để hạn chế rủi ro tín dụng
trước những quy định và yêu cầu gắt gao của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà
nước. Vì mục tiêu an toàn và phát triển bền vững, ngân hàng TMCP Đông Nam
Á cũng đã ban hành nhiều quy định để hạn chế rủi ro tín dụng. Trong đó, chính
sách mang tầm chiến lược, định hướng lớn nhất là việc ban hành và đưa vào áp
dụng quy trình tín dụng mới với mục tiêu lớn nhất là hạn chế mức tối đa những
rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.Tuy nhiên
vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục vì vậy đề tài: “Thực trạng và giải
pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
–Chi nhánh Hải Phòng được em lựa chọn nghiên cứu nhằm mục đích phân tích,
đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại chi nhánh, đồng thời đề xuất những giải
pháp khắc phục hạn chế.

de_tai_thuc_trang_va_giai_phap_ngan_ngua_rui_ro_tin_dung_tai

 

pdf92 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 02/12/2015 | Lượt xem: 1020 | Lượt tải: 10download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thực trạng và giải pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Thạc sỹ Nguyễn Thị Tình
Sinh viên: Lê Thị Thơm.Lớp: QT1201T Page 1
LỜI NÓI ĐẦU
Hệ thống Ngân hàng thương mại nước ta đang trong quá trình đổi mới để
bắt kịp với xu thế phát triển của nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của
nhà nước. Ngân hàng đã thực sự là ngành tiên phong trong quá trình đổi mới cơ
chế kinh tế. Đặc biệt trong những năm qua, hoạt động ngân hàng nước ta đã góp
phần tích cực huy động vốn, mở rộng vốn đầu tư cho lĩnh vực sản xuất phát
triển, tạo điều kiện thu hút vốn nước ngoài để tăng trưởng kinh tế trong nước.
Ngành ngân hàng đã xứng đáng là công cụ đắc lực hỗ trợ cho nhà nước trong
việc kiềm chế, đẩy lùi lạm phát, ổn định giá cả.
Song song với quá trình đó, vấn đề rủi ro tín dụng cũng đang diễn ra hết
sức phức tạp, gây ra những tác động to lớn không thể lường hết được cho nền
kinh tế. Do đó đòi hỏi phải có sự đầu tư thích đáng trong việc nghiên cứu tìm ra
những giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế mức tối đa những rủi ro có thể xảy ra.
Hiện nay, các ngân hàng thương mại Việt Nam đang tích cực xây dựng chính
sách, chiến lược và đề ra những biện pháp thực hiện để hạn chế rủi ro tín dụng
trước những quy định và yêu cầu gắt gao của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà
nước. Vì mục tiêu an toàn và phát triển bền vững, ngân hàng TMCP Đông Nam
Á cũng đã ban hành nhiều quy định để hạn chế rủi ro tín dụng. Trong đó, chính
sách mang tầm chiến lược, định hướng lớn nhất là việc ban hành và đưa vào áp
dụng quy trình tín dụng mới với mục tiêu lớn nhất là hạn chế mức tối đa những
rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á.Tuy nhiên
vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục vì vậy đề tài: “Thực trạng và giải
pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á
–Chi nhánh Hải Phòng được em lựa chọn nghiên cứu nhằm mục đích phân tích,
đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng tại chi nhánh, đồng thời đề xuất những giải
pháp khắc phục hạn chế.
Ngoài phần mở đầu và kết luận,luận văn có kết cấu gồm 3 chương:
Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Thạc sỹ Nguyễn Thị Tình
Sinh viên: Lê Thị Thơm.Lớp: QT1201T Page 2
Chương I: Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng
thương mại.
Chương II:Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á-
Chi nhánh Hải Phòng.
Chương III:Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng
TMCP Đông Nam Á- Chi nhánh Hải Phòng.
Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Thạc sỹ Nguyễn Thị Tình
Sinh viên: Lê Thị Thơm.Lớp: QT1201T Page 3
CHƢƠNG I: RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1.1.Tổng quan về tín dụng ngân hàng:
Tín dụng là quan hệ vay mượn dựa trên nguyên tắc hoàn trả. Tín dụng là sự
chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị dưới hình thức hiện vật hay tiền tệ từ
người sở hữu sang người sử dụng, sau một thời gian nhất định người sử dụng
hoàn trả lại cho người sở hữu một lượng lớn hơn khi đến hạn thanh toán.
1.1.1. Khái niệm,đặc điểm: Tín dụng ngân hàng được hiểu là quan hệ vay mượn
lẫn nhau theo nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi sau một thời gian nhất định, giữa
một bên là ngân hàng thương mại và một bên là các cá nhân, các tổ chức khác.
Tín dụng có ba đặc điểm cơ bản:
Có sự chuyển giao quyền sử dụng một lượng giá trị từ người này sang
người khác;
Sự chuyển giao này mang tính chất tạm thời;
Khi hoàn lại lượng giá trị đã chuyển giao cho người sở hữu phải kèm theo
một lượng giá trị dôi thêm gọi là lợi tức.
1.1.2.Phân loại:
Tín dụng là loại tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất ở phần lớn các ngân hàng
thương mại, phản ánh hoạt động đặc trưng của ngân hàng. Loại tài sản này được
phân chia theo nhiều tiêu thức khác nhau.
Tín dụng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn:
Phân chia theo thời gian có ý nghĩa quan trọng đối với ngân hàng vì thời
gian liên quan mật thiết đến tính an toàn và sinh lợi của tín dụng cũng như khả
năng hoàn trả của khách hàng. Theo thời gian tín dụng được phân thành:
 Tín dụng ngắn hạn: Từ 12 tháng trở xuống tài trợ cho tài sản lưu động;
Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Thạc sỹ Nguyễn Thị Tình
Sinh viên: Lê Thị Thơm.Lớp: QT1201T Page 4
 Tín dụng trung hạn: Từ trên 1 năm đến 5 năm tài trợ cho các tài sản cố
định như phương tiện vận tải, một số cây trồng vật nuôi, trang thiết bị chống hao
mòn;
 Tín dụng dài hạn: Trên 5 năm tài trợ cho công trình xây dựng như nhà,
sân bay, cầu, đường, máy móc thiết bị có giá trị lớn, thường có thời gian sử dụng
lâu.
Việc xác định thời hạn trên cũng chỉ có tính chất tương đối vì nhiều khoản
cho vay không xác định trước được chính xác thời hạn. Phân chia tín dụng theo
thời gian có ý nghĩa quan trọng đối với ngân hàng vì thời gian liên quan mật
thiết đến tính an toàn và sinh lợi của tài sản.
Tỷ trọng tín dụng ngắn hạn tại các ngân hàng thương mại thường cao hơn
tín dụng trung và dài hạn: các ngân hàng chủ yếu tài trợ cho tài sản lưu động của
khách hàng. Tín dụng trung và dài hạn thường có tỷ trọng thấp hơn do rủi ro cao
hơn, nguồn vốn đắt và khan hiếm hơn. Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến tỷ lệ
này như kì hạn và tính ổn định của nguồn vốn, khả năng quản lí thanh khoản của
ngân hàng, khả năng dự báo và dự phòng rủi ro trong trung và dài hạn
Theo hình thức tài trợ tín dụng được chia thành cho vay, bảo lãnh, cho thuê..
 Cho vay là việc ngân hàng đưa tiền cho khách hàng với cam kết khách
hàng phải hoàn trả cả gốc và lãi trong khoảng thời gian xác định. Cho vay là tài
sản lớn nhất trong khoản mục tín dụng. Cho vay thường được định lượng theo 2
chỉ tiêu: Doanh số cho vay trong kì và dư nợ cuối kì. Doanh số cho vay trong kì
là tổng số tiền mà ngân hàng đã cho vay ra trong kì. Dư nợ cuối kì là số tiền mà
ngân hàng hiện đang còn cho vay vào thời điểm cuối kỳ. Khi lập các báo cáo tài
chính( thời điểm), cho vay dưới hình thức dư nợ. Một số ngân hàng thường ghi
giảm dư nợ phần trích lập dự phòng tổn thất hoặc lãi được nhận trước.
Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Thạc sỹ Nguyễn Thị Tình
Sinh viên: Lê Thị Thơm.Lớp: QT1201T Page 5
 Chiết khấu thương phiếu là việc ngân hàng ứng trước tiền cho khách
hàng tương ứng với giá trị của thương phiếu trừ đi phần thu nhập của ngân hàng
để sở hữu một số thương phiếu chưa đến hạn ( hoặc một giấy nợ)
 Cho thuê là việc ngân hàng bỏ tiền mua tài sản để cho khách hàng thuê
theo những thoả thuận nhất định. Sau thời gian nhất định, khách hàng phải trả cả
gốc lẫn lãi cho ngân hàng. Cho thuê tài sản trung và dài hạn( Leasing) được ghi
vào khoản mục tài sản theo giá trị tài sản cho thuê trừ đi phần tiền thuê ngân
hàng đã thu được (dư nợ cho thuê)
 Bảo lãnh là việc ngân hàng cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính hộ
khách hàng của mình. Mặc dù không phải xuất tiền ra, song ngân hàng đã cho
khách hàng sử dụng uy tín của mình để thu lợi.
Tín dụng được chia theo đảm bảo :
Không có đảm bảo, có đảm bảo bằng tài sản thế chấp, cầm cố. Về nguyên
tắc, mọi khoản tín dụng của ngân hàng đều có đảm bảo. Tuy nhiên, ngân hàng
chỉ ghi vào hợp đồng tín dụng loại đảm bảo mà ngân hàng có thể bán đi để thu
nợ nếu khách hàng không trả nợ. Cam kết đảm bảo là cam kết của người nhận
tín dụng về việc dùng tài sản mà mình đang sở hữu hoặc sử dụng hoặc khả năng
trả nợ của người thứ ba để trả nợ cho ngân hàng.
 Tín dụng không cần tài sản đảm bảo có thể được cấp cho các khách
hàng có uy tín thường là khách hàng làm ăn thường xuyên có lãi, tình hình tài
chính vững mạnh, ít xảy ra tình trạng nợ nần dây dưa, hoặc các món vay tương
đối nhỏ so với vốn của người vay. Các khoản cho vay theo chỉ thị của Chính phủ
mà Chính phủ yêu cầu, không cần tài sản đảm bảo. Các khoản cho vay đối với
các tổ chức tài chính lớn, các công ty lớn, hoặc những khoản cho vay trong thời
gian ngắn mà ngân hàng có khả năng giám sát việc bán hàng, cũng có thể
không cần tài sản đảm bảo.
 Tín dụng dựa trên cam kết đảm bảo yêu cầu ngân hàng và khách hàng
phải kí hợp đồng đảm bảo.
Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Thạc sỹ Nguyễn Thị Tình
Sinh viên: Lê Thị Thơm.Lớp: QT1201T Page 6
Tín dụng phân loại theo rủi ro:
Tín dụng bao gồm các khoản có độ an toàn cao, khá, trung bình và thấp.
Để phân loại theo tiêu thức này, ngân hàng cần nghiên cứu các mức độ, các căn
cứ để chia loại rủi ro. Một số ngân hàng lớn chia tới 10 thang bậc rủi ro tín dụng,
tức là xếp loại tín dụng theo các dấu hiệu rủi ro từ thấp đến cao. Cách phân loại
này giúp ngân hàng thường xuyên đánh giá lại khoản mục tín dụng, dự trữ quỹ
cho các khoản tín dụng rủi ro cao, đánh giá chất lượng tín dụng.
 Tín dụng lành mạnh: các khoản tín dụng có khả năng thu hồi
 Tín dụng có vấn đề: Các khoản tín dụng có dấu hiệu không lành mạnh
như khách hàng chậm tiêu thụ, tiến độ thực hiện kế hoạch bị chậm, khách hàng
gặp nhiều thiên tai, khách hàng trì hoãn nộp báo cáo tài chính
 Nợ quá hạn có khả năng thu hồi: Các khoản nợ đã quá hạn với thời hạn
ngắn và khách hàng có kế hoạch khắc phục tốt, tài sản đảm bảo có giá trị lớn
 Nợ quá hạn khó đòi: Nợ quá hạn đã lâu, khả năng trả nợ rất kém, tài
sản thế chấp nhỏ hoặc bị giảm giá, khách hàng chây ì
Phân loại khác:
 Theo ngành kinh tế: công, nông nghiệp
 Theo đối tượng tín dụng: Tài sản lưu động, tài sản cố định
 Theo mục đích: Sản xuất, tiêu dùng
1.1.3.Vai trò của tín dụng ngân hàng:
Trong điều kiện nền kinh tế nước ta hiện nay, tín dụng có các vai trò sau:
Thứ nhất: Đáp ứng nhu cầu vốn để duy trì quá trình sản xuất được liên
tục đồng thời góp phần đầu tư phát triển kinh tế.
Việc phân phối vốn tín dụng đã góp phần điều hoà vốn trong toàn bộ nền
kinh tế, tạo điều kiện cho quá trình sản xuất được liên tục. Tín dụng còn là cầu
nối giữa tiết kiệm và đầu tư. Nó là động lực kích thích tiết kiệm đồng thời là
phương tiện đáp ứng nhu cầu về vốn cho đầu tư phát triển.
Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Thạc sỹ Nguyễn Thị Tình
Sinh viên: Lê Thị Thơm.Lớp: QT1201T Page 7
Trong nền kinh tế sản xuất hàng hoá, tín dụng là một trong những nguồn
vốn hình thành vốn lưu động và vốn cố định của doanh nghiệp, vì vậy tín dụng
đã góp phần động viên vật tư hàng hoá đi vào sản xuất, thúc đẩy tiến bộ khoa
học kỹ thuật đẩy nhanh quá trình tái sản xuất xã hội.
 Thứ hai: Thúc đẩy quá trình tập trung vốn và tập trung sản xuất.
Hoạt động của ngân hàng là tập trung vốn tiền tệ tạm thời chưa sử dụng,
trên cơ sở đó cho vay các đơn vị kinh tế. Mặt khác quá trình đầu tư tín dụng
được thực hiện một cách tập trung, chủ yếu là cho các doanh nghiệp kinh doanh
hiệu quả.
 Thứ ba: Tín dụng là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát
triển và ngành kinh tế mũi nhọn.
Trong thời gian tập trung phát triển nông nghiệp và ưu tiên cho xuất
khẩu Nhà Nước đã tập trung tín dụng để tài trợ phát triển các ngành đó, từ đó
tạo điều kiện phát triển các ngành khác.
 Thứ tư: Góp phần tác động đến việc tăng cường chế độ hạch toán kinh
tế của các doanh nghiệp.
Đặc trưng cơ bản của vốn tín dụng là sự vận động trên cơ sở hoàn trả và
có lợi tức, nhờ vậy mà hoạt động của tín dụng đã kích thích sử dụng vốn có hiệu
quả. Bằng cách tác động như vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp khi sử dụng vốn tín
dụng phải quan tâm đên việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm chi phí sản
xuất, tăng vòng quay của vốn, tạo điều kiện nâng cao doanh lợi của doanh
nghiệp.
 Thứ năm: Tạo điều kiện để phát triển các quan hệ kinh tế với nước
ngoài.
Trong điều kiện kinh tế “ mở”, tín dụng đã trở thành một trong những
phương tiện nối liền các nền kinh tế các nước với nhau.
1.2.Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NHTM:
Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Thạc sỹ Nguyễn Thị Tình
Sinh viên: Lê Thị Thơm.Lớp: QT1201T Page 8
Rủi ro trong hoạt động ngân hàng: Cũng như bất kì ngành kinh doanh nào
khác, ngân hàng có thể gặp rủi ro và có thể bị mất vốn. Hơn nữa, ngân hàng là
một ngành kinh tế nhạy cảm, hoạt động của ngân hàng với bản chất của nó, chịu
ảnh hưởng của rất nhiều loại rủi ro. Bản thân người quản lý ngân hàng và người
lập chính sách cần biết và hiểu những rủi ro này để tìm mọi cách hạn chế những
đổ vỡ dễ gây thiệt hại, trước hết là đến ngân hàng đó và sau đó là toàn bộ nền
kinh tế. Trên thế giới, người ta đã phân ra nhiều loại rủi ro trong hoạt động ngân
hàng.
1.2.1. Rủi ro tín dụng
Hoạt động cơ bản của một ngân hàng là huy động vốn và cho vay, với
mục đích nhằm tìm kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên, hoạt động cho vay luôn tiềm ẩn
rủi ro., khiến cho ngân hàng không thu hồi được nợ gốc và lãi khi đến hạn. Có
thể nói rủi ro tín dụng là rủi ro cơ bản và chủ yếu của một ngân hàng thương
mại.
Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra những tổn thất mà ngân hàng phải chịu
do khách hàng vay không trả đúng hạn, không trả, hoặc không trả đầy đủ vốn và
lãi. Khi thực hiện một hoạt động cho vay cụ thể, ngân hàng không dự kiến là
khoản cho vay đó sẽ bị tổn thất.Tuy nhiên những khoản cho vay đó luôn hàm
chứa rủi ro. Rủi ro tín dụng được xem là rủi ro lớn nhất trong các loại rủi ro mà
ngân hàng gặp phải, nó thường xuyên xảy ra và gây nên hậu quả nặng nề nhất.
Rủi ro tín dụng ngân hàng gắn liền với rủi ro của khách hàng vay vốn. Tuy vậy
thực tế cho thấy rủi ro tín dụng xảy ra còn vì khách hàng cố ý không trả nợ gốc
và lãi cho ngân hàng, có ý đồ chiếm dụng vốn…Rủi ro tín dụng xảy ra có thể làm
tê liệt khả năng thanh toán của ngân hàng, thậm chí đưa ngân hàng đến bờ vực
phá sản. Chính vì vậy trong quá trình hoạt động kinh doanh Ngân hàng không
được xem nhẹ vấn đề rủi ro tín dụng.
Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Thạc sỹ Nguyễn Thị Tình
Sinh viên: Lê Thị Thơm.Lớp: QT1201T Page 9
1.2.2. Rủi ro hối đoái
Rủi ro hối đoái là khả năng xảy ra những tổn thất mà ngân hàng phải chịu
khi tỷ giá hối đoái thay đổi vượt quá thay đổi dự tính. Trong cơ chế thị trường,
tỷ giá thường xuyên dao động. Sự thay đổi này cùng với trạng thái hối đoái của
ngân hàng tạo ra thu nhập thặng dư hoặc thâm hụt tạm thời. Tuy nhiên có những
thay đổi tỷ giá ngoài dự kiến dẫn đến tổn thất cho ngân hàng.
Để có thể phòng ngừa rủi ro hối đoái, ngân hàng phải làm cân xứng giữa
tài sản có và tài sản nợ đối với mỗi loại ngoại tệ trong bảng cân đối tài sản.
Cần lưu ý rằng, cho dù giá trị tài sản có và tài sản nợ bằng ngoại tệ là cân
xứng với nhau đối với từng loại ngoại tệ thì ngân hàng cũng chỉ mới loại trừ
được rủi ro tỷ giá, còn rủi ro lãi suất ngoại tệ vẫn phát sinh nếu các kỳ hạn của
tài sản có và tài sản nợ bằng ngoại tệ không cân xứng với nhau. Vì vậy, chỉ khi
ngân hàng làm cho tài sản có và tài sản nợ bằng ngoại tệ cân xứng với nhau cả
về số lượng và kì hạn thì mới có thể phòng ngừa được rủi ro tỷ giá và rủi ro lãi
suất ngoại tệ một cách triệt để.
Các tỷ giá và mức lãi suất giữa các quốc gia (giữa các đồng tiền) có mối
tương quan không chặt chẽ với nhau, do vậy, ngân hàng có thể tận dụng đặc
điểm này bằng cách đa dạng hoá cơ cấu tài sản có và tài sản nợ bằng ngoại tệ
nhằm giảm rủi ro hối đoái.
1.2.3. Rủi ro lãi suất
Khi huy động vốn của doanh nghiệp và dân cư, ngân hàng phải trả lãi.
Khi tài trợ, ngân hàng thu lãi. Lãi suất của các khoản cho vay, tiền gửi và chứng
khoán thường xuyên biến động, có thể làm gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng và
ngược lại gây tổn thất cho ngân hàng. Như vậy, rủi ro lãi suất là khả năng thu
nhập giảm do chênh lệch lãi suất giảm khi lãi suất thị trường thay đổi ngoài dự
Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Thạc sỹ Nguyễn Thị Tình
Sinh viên: Lê Thị Thơm.Lớp: QT1201T Page 10
kiến gắn với thay đổi nhiều nhân tố khác như cấu trúc và kì hạn của tài sản và
nguồn, qui mô và kì hạn của hợp đồng kì hạn…
Quá trình chuyển hoá tài sản là một chức năng đặc biệt cơ bản của ngân
hàng. Quá trình chuyển hoá tài sản bao gồm việc mua các chứng khoán sơ cấp,
tức là sử dụng vốn; và phát hành các chứng khoán sơ cấp, tức là huy động vốn.
Kỳ hạn và độ thanh khoản của các chứng khoán sơ cấp trong danh mục đầu tư
thuộc tài sản có thường không cân xứng với các chứng khoán thứ cấp thuộc tài
sản nợ. Sự không cân xứng về kì hạn giữa tài sản có và tài sản nợ làm cho ngân
hàng phải chịu rủi ro về lãi suất.
Ngoài ra khi lãi suất thị trường thay đổi ngân hàng còn có thể gặp phải rủi
ro giảm giá trị tài sản. Như chúng ta đã biết, giá trị thị trường của tài sản có hay
tài sản nợ là dựa trên khái niệm giá trị hiện tại của tiền tệ. Do đó, nếu lãi suất thị
trường tăng lên thì mức chiết khấu giá trị tài sản cũng tăng lên, do đó giá trị hiện
tại của tài sản có và tài sản nợ giảm xuống và ngược lại. Do đó, nếu kì hạn của
tài sản có và tài sản nợ không cân xứng với nhau, ví dụ tài sản có có kì hạn dài
hơn tài sản nợ, thì khi lãi suất thị trường tăng, giá trị của tài sản có sẽ giảm
nhanh hơn và nhiều hơn so với sự giảm giá trị của tài sản nợ. Rủi ro giảm giá trị
của tài sản khi lãi suất thay đổi thuộc loại rủi ro về lãi suất và có thể dẫn đến
thiệt hại về tài sản của ngân hàng.
Ngân hàng có thể phòng ngừa rủi ro bằng cách làm cho các kỳ hạn của tài
sản có và tài sản nợ cân xứng nhau. Việc làm cho các kì hạn cân xứng với nhau,
một mặt, giảm được rủi ro lãi suất; mặt khác, lại làm giảm khả năng sinh lời của
ngân hàng, bởi lẽ nó làm giảm các cơ hội đầu tư vào những lĩnh vực có rủi ro
song khả năng sinh lời lớn.
1.2.4. Rủi ro thanh khoản
Rủi ro thanh khoản là khả năng xảy ra tổn thất cho ngân hàng khi nhu cầu
thanh khoản thực tế vượt quá khả năng thanh khoản dự kiến làm cho gia tăng
Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Thạc sỹ Nguyễn Thị Tình
Sinh viên: Lê Thị Thơm.Lớp: QT1201T Page 11
các chi phí để đáp ứng nhu cầu thanh khoản hoặc làm cho ngân hàng mất khả
năng thanh toán.
Nguồn vốn để đầu tư tín dụng trong các ngân hàng thương mại chủ yếu là
nguồn vốn huy động tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế quốc dân. Nhưng những
người gửi tiền trong ngân hàng thường gửi theo hình thức không kỳ hạn. Chính
vì thế nên họ có thể rút tiền ra bất cứ lúc nào để phục vụ cho nhu cầu sản xuất
kinh doanh của họ. Mà trong khi đó các ngân hàng lại dùng nguồn vốn huy động
không kỳ hạn để cho vay có kỳ hạn (ngắn hạn, trung hạn, dài hạn). Khi khách
hàng có nhu cầu về vốn thì ngân hàng thường không đủ nguồn để trả cho khách
hàng. Chính vì vậy ngân hàng phải đi vay vốn để bổ sung nguồn vốn thanh
khoản hoặc phải bán tài sản của mình để đáp ứng nhu cầu rút vốn của khách
hàng. Trong cơ cấu tài sản thì tiền mặt có tính thanh khoản cao nhất, do đó ngân
hàng sử dụng tiền mặt để đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng; bởi vì tiền
mặt tại quỹ của ngân hàng không mang lại thu nhập gì cho ngân hàng. Chính vì
vậy ngân hàng phải duy trì 1 lượng tiền mặt nhất định để đáp ứng nhu cầu rút
tiền của khách hàng mà không làm ảnh hưởng đến tính thanh khoản của ngân
hàng. Để làm được điều này thì trong trường hợp thiếu hụt tiền mặt tạm thời thì
NHTM chỉ cần đi vay bổ sung một cách thông thường trên thị trường thị trường
tiền tệ liên ngân hàng.
Tuy nhiên trong trường hợp đặc biệt ngân hàng có thể phải đối mặt với rủi
ro thanh khoản khi khách hàng mất lòng tin vào ngân hàng hoặc nhu cầu rút tiền
có tính thời vụ cao mà trong khi ngân hàng lại không dự tính được khi nào
khách hàng cần vốn để sản xuất kinh doanh.Trong bối cảnh đó hầu hết các ngân
hàng phải đáp ứng với nhu cầu vốn thiếu – chi phí bổ xung cho huy động vốn
trên thị trường sẽ tăng đáng kể do đó lượng vốn trên thị trường giảm. Hậu quả là
ngân hàng phải bán 1 lượng lớn tài sản để đáp ứng với nhu cầu rút tiền của
khách hàng. Điều này khiến cho NHTM gặp phải rủi ro thanh khoản; ngân hàng
buộc phải bán tài sản của mình với giá rẻ vì ngân hàng không còn đủ thời gian
Khóa luận tốt nghiệp GVHD:Thạc sỹ Nguyễn Thị Tình
Sinh viên: Lê Thị Thơm.Lớp: QT1201T Page 12
để tìm đối tác thích hợp cũng như điều kiện để thương lượng về giá cả. Chính vì
vậy ngân hàng đứng trước nguy cơ đối mặt với rủi ro thanh khoản chuyển sang
rủi ro phá sản.
1.2.5. Rủi ro hoạt động ngoại bảng
Hoạt động ngoại bảng là các hoạt động không thuộc bảng cân đối tài sản
(nội bảng), bởi vì các hoạt

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Thực trạng và giải pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Hải Phòng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *