[block id=”bo-sung-1″]

Thu thập được khá nhiều các số liệu liên quan đến nội dung cần nghiên
cứu, các số liệu đáng tin cậy.
– Ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với công việc được giao
– Bố trí thời gian hợp lý cho từng công việc cụ thể
– Biết cách thực hiện một khóa luận tốt nghiệp, cẩn thận trong công việc

de_tai_tim_hieu_ve_hoat_dong_bao_ve_moi_trong_cua_cong_ty

pdf72 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 1025 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tìm hiểu về hoạt động bảo vệ môi trƣờng của công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan – Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Khóa luận tốt nghiệp
Nguyễn Văn Tiến_ MT1202 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Nguyễn Văn Tiến
Ngƣời hƣớng dẫn : ThS. Phạm Thị Minh Thúy
HẢI PHÒNG – 2012
Khóa luận tốt nghiệp
Nguyễn Văn Tiến_ MT1202 2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG
CỦA CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG
DOOSAN – HẢI PHÒNG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Nguyễn Văn Tiến
Ngƣời hƣớng dẫn : ThS. Phạm Thị Minh Thúy
HẢI PHÒNG – 2012
Khóa luận tốt nghiệp
Nguyễn Văn Tiến_ MT1202 3
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Khóa luận tốt nghiệp
Nguyễn Văn Tiến_ MT1202 4
Sinh viên: Nguyễn Văn Tiến Mã SV: 121080
Lớp: MT1202 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: Tìm hiểu về hoạt động bảo vệ môi trường của công ty TNHH
công nghiệp nặng Doosan – Hải Phòng.
Khóa luận tốt nghiệp
Nguyễn Văn Tiến_ MT1202 5
PHIẾU NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA NGƢỜI CHẤM PHẢN BIỆN
1. Đánh giá chất lượng đề tài tốt nghiệp về các mặt thu thập và phân tích số liệu ban đầu, cơ sở
lý luận chọn phương án tối ưu, cách tính toán chất lượng thuyết minh và bản vẽ, giá trị lý luận
và thực tiễn đề tài.
2. Cho điểm của cán bộ phản biện (ghi cả số và chữ).
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012
Cán bộ phản biện
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
Khóa luận tốt nghiệp
Nguyễn Văn Tiến_ MT1202 6
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về
lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
Tìm hiểu hiện trạng bảo vệ môi trường của công ty TNHH công nghiệp
nặng Doosan – Hải Phòng. Từ đó đưa ra những đề xuất, những biện pháp nhằm
giảm thiểu tình trạng ô nhiễm phù hợp với điều kiện của công ty.
..
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
Các số liệu liên quan đến môi trường nước mặt, nước thải, không khí khu
vực sản xuất, không khí khu vực xung quanh của các năm 2010, 2011.
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Phòng tài nguyên và môi trường UBND quận Hồng Bàng
..
..
..
Khóa luận tốt nghiệp
Nguyễn Văn Tiến_ MT1202 7
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Phạm Thị Minh Thúy
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Toàn bộ khóa luận
.
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:……………………………………………………………………………………..
Học hàm, học
vị:……………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:……………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:……………………………………………………………………..
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 27 tháng 8 năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 8 tháng 12 năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Nguyễn Văn Tiến ThS. Phạm Thị Minh Thúy
Khóa luận tốt nghiệp
Nguyễn Văn Tiến_ MT1202 8
Hải Phòng, ngày 8 tháng 12 năm 2012
HIỆU TRƢỞNG
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
Khóa luận tốt nghiệp
Nguyễn Văn Tiến_ MT1202 9
PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1.Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
– Thu thập được khá nhiều các số liệu liên quan đến nội dung cần nghiên
cứu, các số liệu đáng tin cậy.
– Ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với công việc được giao
– Bố trí thời gian hợp lý cho từng công việc cụ thể
– Biết cách thực hiện một khóa luận tốt nghiệp, cẩn thận trong công việc
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
Đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi cả số và chữ):
..
..
Hải Phòng, ngày 8 tháng 12 năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
(họ tên và chữ ký)
Th.s Phạm Thị Minh Thúy
Khóa luận tốt nghiệp
Nguyễn Văn Tiến_ MT1202 10
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
BVMT: Bảo vệ môi trường
BTNMT: Bộ Tài nguyên và Môi trường
TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam
QCVN: Quy chuẩn Việt Nam
NVL: Nguyên vật liệu
BOD: Nhu cầu oxy sinh hóa
COD: Nhu cầu oxy hóa học
TSS: Chất rắn lơ lửng
THC: Tổng hidrocacbon
TCCP: Tiêu chuẩn cho phép
CTR: Chất thải rắn
CTNH: Chất thải nguy hại
PCCC: Phòng cháy chữa cháy
VOC (volatile organic compounds): các chất hữu cơ bay hơi
EMS (Environmental management system): hệ thống quản lý môi trường
Khóa luận tốt nghiệp
Nguyễn Văn Tiến_ MT1202 11
DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1. Danh mục trang thiết bị ch ản xuấ
Bảng 2.2. Nhu cầu nguyên liệ ủa công ty
Bảng 2.3. Nhu cầu nhiên liệ ản xuất của công ty
Bảng 2.4. Nhu cầ ản xuất của công ty
Bảng 2.5. Công suất hoạt động và sản phẩm hàng năm của công ty
Bả ủa công ty
Bảng 3.1. Khối lượng chất thả
Bảng 3.2 Khối lượng chất thải nguy hại
Bảng 3.3. Lượng chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình hàn kim loại
Bảng 3.4. Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh năm 2010
Bảng 3.5. Kết quả phân tích môi trường không khí xung quanh 2011
Bảng 3.6. Kết quả phân tích môi trường không khí khu vực sản xuất 2011
Bảng 3.7. Kết quả ại nguồn tiếp nhận
Bảng 3.8. Kết quả phân tích mẫu nước sau xử lý
Bảng 4.1. Chương trình giám sát môi trường
Bảng 4.2. Kinh phí bảo vệ môi trường
Bảng 4.3. Chi phí xả thải hàng năm
Bảng 4.4. Dự trù kinh phí giám sát môi trường hàng năm
Khóa luận tốt nghiệp
Nguyễn Văn Tiến_ MT1202 12
DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1. Quy trình công nghệ sản xuất của công ty
Hình 4.2. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải sản xuấ
Hình 4.3. Xử lý nước thải sinh hoạt bằng bể phốt 3 ngăn
Hình 4.4. Sơ đồ quy trình xử lý tại trạm xử lý
Hình 4.5. Sơ đồ quy trình xử lý nước thải khu vực nhà ăn
Khóa luận tốt nghiệp
Nguyễn Văn Tiến_ MT1202 13
LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cảm ơn toàn thể các thầy cô giáo trường đại học dân
lập Hải Phòng nói chung và các thầy cô giáo khoa môi trường nói riêng đã
truyền đạt kiến thức và những thông tin bổ ích cho em trong thời gian học tập
tại trường.
Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới giáo viên ThS.Phạm Thị
Minh Thúy – người đã hướng dẫn chu đáo, tận tình cho em trong suốt thời
gian qua.
Em xin cảm ơn ban lãnh đạo cùng các anh chị chuyên viên môi trường
công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan – Hải Phòng đã nhiệt tình hướng dẫn
và giúp đỡ em trong thời gian hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn !
Hải Phòng, ngày 8 tháng 12 năm 2012
Sinh viên
Nguyễn Văn Tiến
Khóa luận tốt nghiệp
Nguyễn Văn Tiến_ MT1202 14
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………….. 5
CHƢƠNG 1. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG. …………………… 7
1.1. Những cách tiếp cận về quản lý và bảo vệ môi trƣờng. ………………………. 7
1.2. Các giải pháp quản lý môi trƣờng áp dụng cho doanh nghiệp ……………. 7
1.2.1. ISO 14001.. …… .7
1.2.1.1. Tìm hiểu chung về ISO 14001 ….. …7
1.2.1.2. Hệ thống quản lý môi trường tiêu chuẩn ISO 14001 ………………………………….. 8
1.2.1.3. Những lợi ích của việc thực hiện hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn
ISO 14001. ……………………………………………………………………………………………………….. 8
1.2.1.4. Những khó khăn của việc thực hiện hệ thống quản lý môi trường tiêu chuẩn ISO
14001. ……………………………………………………………………………………………………………… 3
1.2.2. Sản xuất sạch hơn (SXSH) ………………………………………………………………………. 8
1.2.2.1. Ý nghĩa của SXSH ………………………………………………………………………………….. 9
1.2.2.2. Các giải pháp sản xuất sạch hơn …………………………………………………………….. 9
1.2.2.3. Lợi ích của SXSH …………………………………………………………………………………. 10
1.2.3. Quản lý nội vi ………………………………………………………………………………………… 11
CHƢƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NẶNG
DOOSAN – HẢI PHÒNG…14
2.1. Các thông tin chung ……………………………………………………………………….. 15
2.2. Tổng quan về công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan ………………….. 16
2.2.1. Loại hình sản xuất …………………………………………………………………………………. 16
2.2.2. Quy trình công nghệ ………………………………………………………………………………. 17
2.2.3. Tình trạng thiết bị hiện nay ……………………………………………………………………. 19
2.2.4. Nguyên vật liệu sản xuất ………………………………………………………………………… 20
Khóa luận tốt nghiệp
Nguyễn Văn Tiến_ MT1202 15
…………………………………………………. 20
– ……………………………………………………………………………… 20
2.2.7. Công suất hoạt động và sản phẩm đạt được hàng năm……………………………… 21
2.2.8. Diện tích mặt bằng sản xuất …………………………………………………………………… 21
2.2.9. Nhân lực và tổ chức nhân sự của công ty ………………………………………………… 22
CHƢƠNG 3. HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG KHU VỰC CÔNG TY TNHH
DOOSAN ……………………………………………………………………………………………… 23
3.1. Các nguồn tác động đến môi trƣờng từ hoạt động của công ty …………. 23
3.1.1. Đối với nước thải.23
3.1.1.1. Nguồn phát sinh nước thải …… .23
3.1.1.2. Nguồn tiếp nhận nước thải của công ty ……. …24
3.1.2. Đối với chất rắn và chất thải nguy hại………………………………………………24
3.1.2.1. Chất thải rắn …….. 24
3.1.2.2. Chất thải nguy hại …….. ..25
3.1.3. Đối với khí thải, tiếng ồn và độ rung ………………………………………………. 26
3.1.3.1. Tiếng ồn …….. 26
3.1.3.2. Các nguồn phát sinh khí thải ……. .27
3.1.4. Các nguồn thải khác …………………………………………………………………….. 28
3.1.5. Dự báo về những sự cố trong quá trình hoạt động của công ……………. 29
3.1.5.1. Sự cố về cháy nổ, chập điện….Error! Bookmark not defined.9
3.1.5.2. Sự cố an toàn lao động..Error! Bookmark not defined.9
3.1.5.3. Sự cố an toàn bức xạ……..Error!
Bookmark not defined.9
3.1.5.4. Thiên tai ….. ……30
3.2. Hiện trạng môi trƣờng khu vực công ty ………………………………………….. 30
3.2.1. Hiện trạng môi trƣờng không khí ………………………………………………… 33
3.2.2. Hiện trạng môi trường nước …………………………………………………………. 33
CHƢƠNG 4. CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG VÀ KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CỦA CÔNG TY ……………………………………………………………… 38
Khóa luận tốt nghiệp
Nguyễn Văn Tiến_ MT1202 16
4.1. Các biện pháp bảo vệ môi trƣờng đã thực hiện ……………………………….. 38
……… 38
4.1.1.1. Giảm thiểu tiếng ồn và độ rung ……………………………………………………. 38
4.1.1.2. Giảm thiểu tác động của bụi, từ phương tiện vận chuyển trong công ty38
4.1.1.3. Giảm thiểu tác động của bụi từ nhà bắn cát, khí thải từ quá trình hàn cắt
kim loại, sơn và nấu ăn …………………………………………………………………………… 38
4.1.2. Xử lý ô nhiễm nước thải ….. .39
4.1.2.1. Hệ thống xử lý nước thải sản xuất ………………………………………………… 40
4.1.2.2. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn ……………… 42
4.1.2.3. Xử lý nước thải khu vực nhà ăn ……………………………………………………. 45
…… …49
4.1.4. Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm khác……… .49
4.1.4.1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nhiệt ………………………………………………. 49
4.1.4.2. Biện pháp cải thiện mô trường sinh thái ………………………………………… 49
4.1.5. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó với các sự cố ……………………………………… 49
4.1.5.1.Các biện pháp an toàn cháy nổ và vệ sinh công nghiệp..49
4.1.5.2. Các biện pháp an toàn bức xạ ………………………………………………………. 50
4.1.5.3. Phòng chống thiên tai …………………………………………………………………. 50
4.1.5.4. Đảm bảo an toàn và sức khoẻ người lao động ……………………………….. 50
4.2. Một số thiếu sót trong công tác bảo vệ môi trƣờng ………………………….. 51
4.3. Các hạng mục bảo vệ môi trƣờng cần thực hiện bổ sung …………………. 51
4.3.1. Ký hợp đồng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn công nghiệp ………….. 51
4.3.2. Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại điều chỉnh ……………… 51
4.3.3. Cải tạo lại khu vực để chất thải rắn và chất thải nguy hại …… ..51
4.3.4. Giảm thiểu hơi dung môi và bụi sơn khu vực ngoài ……. .52
4.4. Biện pháp quản lý môi trƣờng của công ty…52
4.5. Kế hoạch giám sát môi trƣờng53
4.6. Chi phí cho công tác bảo vệ môi trƣờng hàng năm…..55
4.6.1. Chi phí vận hành công trình xử lý môi trường …………………………………………. 55
Khóa luận tốt nghiệp
Nguyễn Văn Tiến_ MT1202 17
4.6.2. Chi phí xả thải ……… ..55
4.6.3. Chi phí cho quá trình giám sát …….. ..55
4.7. Cam kết thực hiện bảo vệ môi trƣờng ……………………………………………… 56
KẾT LUẬN..57
TÀI LIỆU THAM KHẢO..58
Khóa luận tốt nghiệp
Nguyễn Văn Tiến_ MT1202 18
MỞ ĐẦU
Việt Nam đang trên đà phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước, quá trình đô thị hóa phát triển không ngừng cả về tốc độ lẫn quy
mô. Song song với những mặt tích cực vẫn còn tồn tại những hạn chế mà không
một nước đang phát triển nào không phải đối mặt đó là tình trạng ô nhiễm môi
trường, tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, cũng như hàng loạt vấn đề
môi trường khác cần được giải quyết.
Hải Phòng, một trong những thành phố đã đạt nhiều thành tựu lớn, cùng
với quá trình đô thị hóa nhanh, hình thành nhiều khu, cụm công nghiệp và
nhiều doanh nghiệp với nhiều hình thức kinh doanh sản xuất đa dạng đã góp
phần thúc đẩy tốc độ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa nhưng lại đối mặt với
những biến đổi môi trường cần giải quyết. Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết này, các
doanh nghiệp cần góp phần tích cực vào công tác bảo vệ môi trường để cải thiện
hiện trạng môi trường sống của chúng ta. Nhận thức được điều đó rất nhiều
doanh nghiệp đã có các hoạt động bảo vệ môi trường, tiêu biểu là công ty
TNHH công nghiệp nặng Doosan. Xuất phát từ thực tế đó tôi chọn đề tài: “ Tìm
hiểu về hoạt động bảo vệ môi trường của công ty TNHH công nghiệp nặng
Doosan – Hải Phòng”.
Với mục đích tìm hiểu về các hoạt động bảo vệ môi trường, nghiên cứu về
thực trạng quản lý môi trường của công ty. Từ đó đưa ra một số ý kiến góp phần
nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, hoàn thiện hệ thống quản lý môi
trường, cải thiện chất lượng môi trường, hạn chế ô nhiễm mà vẫn đảm bảo tốt
hoạt động của công ty.
Mục tiêu của đề tài:
– Đánh giá hiện trạng môi trường tại công ty TNHH công nghiệp nặng
Doosan .
– Thống kê, đánh giá các tác động tiêu cực đối với môi trường của công ty
TNHH công nghiệp nặng Doosan .
– Tìm hiểu về các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của công ty.
Khóa luận tốt nghiệp
Nguyễn Văn Tiến_ MT1202 19
– Đề xuất các giải pháp quản lý môi trường nhằm nâng cao hiệu quả bảo
vệ môi trường của công ty.
Nội dung nghiên cứu:
– Thu thập số liệu về ô nhiễm môi trường do hoạt động của công ty
TNHH công nghiệp nặng Doosan .
– Đánh giá hiện trạng công tác quản lý môi trường của công ty.
– Xác định những nguồn ô nhiễm chính và đánh giá mức ô nhiễm môi
trường của công ty.
– Tìm hiểu công tác, hệ thống xử lý môi trường của công ty.
– Đánh giá các hoạt động bảo vệ môi trường của công ty.
– Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường của
công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan .
Khóa luận tốt nghiệp
Nguyễn Văn Tiến_ MT1202 20
CHƢƠNG 1. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG.
1.1. Những cách tiếp cận về quản lý và bảo vệ môi trƣờng.
Cùng với sự phát triển của nền công nghiệp là sự gia tăng lượng chất thải
gây ô nhiễm môi trường, khả năng đồng hóa môi trường ngày càng yếu dần.
Chính vì vậy, việc đề ra các biện pháp quản lý và bảo vệ môi trường đang là vấn
đề cấp thiết hiện nay.
Để quản lý và bảo vệ môi trường đạt hiệu quả cần có công cụ quản lý môi
trường. Công cụ quản lý môi trường là các hành động thực hiện công tác quản lý
môi trường của nhà nước, các tổ chức khoa học và sản xuất. Mỗi công cụ có một
chức năng và phạm vi tác động nhất định, liên kết và hỗ trợ lẫn nhau.
Công cụ quản lý môi trường có thể phân thành các loại sau:
– Công cụ điều chỉnh vĩ mô: luật pháp và chính sách
– Công cụ hành động: các công cụ có tác động trực tiếp tới hoạt động kinh
tế – xã hội như các quy định hành chính, quy định xử phạt, công cụ kinh tế
– Công cụ hỗ trợ: các công cụ kỹ thuật như GIS, mô hình hóa, đánh giá
môi trường, kiểm toán môi trường, quan trắc môi trường
1.2. Các giải pháp quản lý môi trƣờng áp dụng cho doanh nghiệp [1]
1.2.1. ISO 14001
1.2.1.1. Tìm hiểu chung về ISO 14001
ISO 14001 là bộ tiêu chuẩn Quốc tế cho việc thiết lập một hệ thống quản
lý môi trường (EMS) trong doanh nghiệp.
– Quy định cơ cấu một hệ thống EMS mà tổ chức cần phải xây dựng.
– Là một công cụ để thực hiện thành công quản lý môi trường.
– ISO 14001 đưa ra một hệ thống EMS được thiết kế có đề cập đến tất cả
các khía cạnh của hoạt động sản xuất, sản phẩm, dịch vụ của tổ chức.
– Thu hút sự tham gia của cán bộ công nhân viên của tổ chức.
– ISO 14001 nhằm đạt được các mục tiêu về môi trường cũng như nâng
cao hiệu quả kinh doanh của công ty.
– ISO 14001 có thể áp dụng trong mọi loại hình doanh nghiệp, tổ chức.
Khóa luận tốt nghiệp
Nguyễn Văn Tiến_ MT1202 21
1.2.1.2. Hệ thống quản lý môi trường tiêu chuẩn ISO 14001.
Quá trình thực hiện gồm 5 yếu tố chính:
– Chính sách
– Kế hoạch
– Thực hiện
– Kiểm tra và hành động khắc phục
– Xem xét của Ban lãnh đạo
5 yếu tố này tương tác, hỗ trợ lẫn nhau nhằm xây dựng một hệ thống quản
lý môi trường giúp môi trường được cải tiến liên tục. Đầu ra của việc thực hiện
ISO 14001 là sự phát triển một hệ thống quản lý môi trường độc lập, không phụ
thuộc vào cá nhân nào.
1.2.1.3. Những lợi ích của việc thực hiện hệ thống quản lý môi trường theo tiêu
chuẩn ISO 14001.
Quản lý môi trường không chỉ là công cụ thúc đẩy phát triển bền vững mà
việc đầu tư trong lĩnh vực môi trường còn cung cấp lợi nhuận tài chính cho kinh
doanh. Những lợi ích đem lại nhờ hệ thống quản lý môi trường là rất lớn. Như :
– Giảm chi phí thông qua giảm nguyên liệu, năng lượng và sử dụng các
sản phẩm phế thải
– Nâng cao năng suất
– Cải tiến công nghệ
– Cải tiến việc thực thi về môi trường
– Cải tiến các mối quan hệ cộng đồng và công cộng
– Cải thiện lòng tin

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Tìm hiểu về hoạt động bảo vệ môi trƣờng của công ty TNHH công nghiệp nặng Doosan – Hải Phòng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *