[block id=”bo-sung-1″]

Chăm sóc giáo dục trẻ ở lứa tuổi mầm non là công việc vô cùng quan
trọng. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học ở Việt nam và trên thế giới đã
chứng minh lợi ích lâu dài của việc can thiệp vào các năm ở tuổi mầm non là rất
to lớn. Trí tuệ, tính cách và hành vi xã hội của đứa trẻ đã được hình thành. Chính
trong những năm đầu của cuộc đời con người , những can thiệp khi trẻ còn nhỏ
có thể thúc đẩy các em đi học và giảm tỉ lệ bỏ học và lưu ban sau này. ngày nay
giáo dục mầm non đang phát triển thro hướng đa dạng hoá các loại hình, thu hút
thêm các nguồn lực trong nhân dân, tổ chức kinh tế xã hội đầu tư cho giáo dục
mầm non. các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, đoàn thể nhân dân, , tổ
chức kinh tế xã hội, gia đình và cá nhân đều có trách nhiệm đóng góp vào công
tác chăm sóc giáo dục trẻ, tạo điều kiện cho hầu hết trẻ em trong độ tuổi mầm
non được hưởng sự chăm sóc giáo dục theo khoa học.

de_tai_to_chuc_tro_choi_hoc_tap_nham_hinh_thanh_nhung_bieu

doc10 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 19385 | Lượt tải: 82download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành những biểu tượngvề hình khối cho trẻ 5 – 6 tuổi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

TRƯỜNG MẦM NON SUỐI TRAI
TÊN ĐỀ TÀI
TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM HÌNH THÀNH
NHỮNG BIỂU TƯỢNGVỀ HÌNH KHỐI CHO TRẺ 5 – 6 TUỔI
Người hướng dẫn:
Người thực hiệN
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài .
2. Mục đích nghiên cứu .
3. Giả thuyết khoa học .
4. Nhiệm vụ nghiên cứu .
5. Khách thể nghiên cứu .
6. Giới hạn đề tài .
7. Phương pháp nghiên cứu .
8. Đóng góp của đề tài .
9. Địa bàn nghiên cứu .
CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN
I/ Cơ sở lý luận .
II/ Hoạt động vui chơi và sự hình thành biểu tượng hình khối cho trẻ mẫu
giáo lớn .
II/ Tổ chức trò chơi học tập .
CHƯƠNG II :
THỰC TRẠNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP
NHẰM HÌNH THÀNH NHỮNG BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH KHỐI .
I/ Vài nét về trường Mầm non Sơn ca
II/ Tổ chức khảo sát thực trạng.
III/ Thực trạng về việc tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành biểu
tượng về hình khối cho trẻ mẫu giáo lớn .
CHƯƠNG III: XÂY DỰNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI HỌC TẬP
NHẰM HÌNH THÀNH NHỮNG BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH KHỐI
CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN .
I/ Mục đích, nội dung, nguyên tắc xây dựng trò chơi học tập và cách thực
hiện .
II/ Hệ thống trò chơi học tập .
III/ Thực nghiệm tổ chức một số trò chơi học tập nhằm hình thành biểu
tượng về hình khối cho trẻ mẫu giáo lớn
1. Tổ chức thực nghiệm .
2.Tiến hành thực nghiệm .
3. Cách đánh giá kết quả thực nghiệm .
4. Cách lấy số liệu và kỹ thuật đo .
5. Kết quả thực nghiệm và phân tích kết quả thực nghiệm .
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAMKHẢO
A- PHẦN MỞ ĐẦU
I/ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI :
1. Cơ sở khoa học :
Chăm sóc giáo dục trẻ ở lứa tuổi mầm non là công việc vô cùng quan
trọng. Nhiều công trình nghiên cứu khoa học ở Việt nam và trên thế giới đã
chứng minh lợi ích lâu dài của việc can thiệp vào các năm ở tuổi mầm non là rất
to lớn. Trí tuệ, tính cách và hành vi xã hội của đứa trẻ đã được hình thành. Chính
trong những năm đầu của cuộc đời con người , những can thiệp khi trẻ còn nhỏ
có thể thúc đẩy các em đi học và giảm tỉ lệ bỏ học và lưu ban sau này. ngày nay
giáo dục mầm non đang phát triển thro hướng đa dạng hoá các loại hình, thu hút
thêm các nguồn lực trong nhân dân, tổ chức kinh tế xã hội đầu tư cho giáo dục
mầm non. các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, đoàn thể nhân dân, , tổ
chức kinh tế xã hội, gia đình và cá nhân đều có trách nhiệm đóng góp vào công
tác chăm sóc giáo dục trẻ, tạo điều kiện cho hầu hết trẻ em trong độ tuổi mầm
non được hưởng sự chăm sóc giáo dục theo khoa học.
Chúng ta đang sống và làm việc trong những năm đầu của thế kỷ XXI.
Với sự thay đổi về cơ bản, cơ cấu xã hội để tiếp thu một nền văn minh phát triển
cao. Đó là nền văn minh trí tuệ, trong đó con người đứng ở vị trí trung tâm. Con
người vừa là mục tiêu vừa là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội, là nhân tố
quyết định thắng lợi của sự nghiệp Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước.
Trong nền văn minh ấy, trình độ phát triển cao cùng với sự bùng nổ thông tin
đòi hỏi con người phải tích cực nhận thức về thế giới xung quanh và cải tạo thế
giới .
Một xã hội phát triển như vậy nó đòi hỏi con người phải có những phẩm
chất, nhân cách phù hợp, đặc biệt phải tích cực nhận thức để cải tạo thế giới và
cải tạo chính mình. Đảng đã chỉ rõ vai trò của ngành giáo dục ” Đầu tư cho giáo
dục là đầu tư cho tương lai ” .
Giáo dục mầm non là mắt xích đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân,
giáo dục mầm non có một vị trí rất quan trọng đặt nền móng cho sự phát triển
toàn diện nhân cách của con người. Có thể nói sự phát triển nhân cách nói chung
và kết quả học tập ở trường phổ thông, đặc biệt là ở lớp 1 phụ thuộc khá lớn vào
tính tích cực nhận thức của trẻ ở lứa tuổi mầm non .
Trong quá trình giáo dục trẻ em, việc hình thành những biểu tượng toán
học sơ đẳng cho trẻ có vai trò quan trọng. Thông qua dạy trẻ làm quen với biểu
tượng toán sẽ giúp trẻ hình thành phát triển năng lực, trí tuệ như cảm giác tư
duy, ngôn ngữ đồng thời bồi dưỡng và phát triển khả năng chú ý, ghi nhớ, tưởng
tượng .
Ngoài ra dạy trẻ làm quen với toán còn nhằm chuẩn bị cơ sở về kiến thức
và năng lực để giúp trẻ nhận thức được các kiến thức của môn toán ở lớp 1 .
Với trẻ lứa tuổi mẫu giáo chơi là hoạt động chủ đạo, hoạt động chơi là
quyết định sự hình thành, phát triển tâm lý và nhân cách cho trẻ. Chơi là hoạt
động độc lập , tự do, tự nguyện của trẻ mẫu giáo .
Qua trò chơi trẻ rèn luyện được tính độc lập, sáng tạo của trẻ. Trò chơi
toán học là một dạng của trò chơi học tập. Trẻ giải quyết nhiệm vụ học tập dưới
hình thức chơi nhẹ nhàng, thoải mái làm trẻ dễ dàng vượt qua những khó khăn
trở ngại nhất định. Trẻ tiếp nhận nhiệm vụ học tập như là nhiệm vụ chơi. Trong
một chừng mực nào đó trò chơi học tập vừa là phương tiện dạy học vừa là hình
thức dạy học cho trẻ. Trò chơi toán học giúp trẻ phát triển các nét, các phầm
chất của tính cách, các tư duy toán học, tính độc lập, thông minh, linh hoạt, sáng
tạo của trẻ .
Ở trường mầm non các cô giáo dạy trẻ làm quen với biểu tượng toán bằng
nhiều biện pháp và phương tiện khác nhau, trong đó trò chơi được coi là phương
tiện riêng biệt không thể thiếu được trong quá trình hình thành các biểu tượng
ban đầu cho trẻ. Trò chơi học tập được coi là phương tiện, là con đường thuận
lợi hình thành những biểu tượng về hình dạng cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi bởi
chất vui chơi học tập độc đáo của nó .
* Cơ sở thực tế :
Ở một số trường mầm non nhất là các trường ở vùng nông thôn, vùng sâu,
vùng xa việc hình thành các biểu tượng về khối cho trẻ mầm non còn rất hạn
chế. Giáo viên chưa thấy vai trò và vị trí của nó trong việc dạy học, chưa nắm
được các biện pháp tổ chức các trò chơi Toán học. Các tiết học tổ chức theo
khuôn mẫu cứng nhắc, trẻ ghi nhớ một cách thụ động không phát huy được tính
tích cực cho trẻ, trẻ tiếp thu bài chậm, mệt mỏi không thích hoạt động ảnh
hưởng không nhỏ đến khả năng học Toán ở lớp 1 sau này. Để chấm dứt tình
trạng này chúng ta là những người giáo viên mầm non phải chuẩn bị cho trẻ
hiểu biết về môn Toán, cần phải cải tiến các tiết học xây dựng sáng tạo các trò
chơi học tập cho phù hợp với nội dung tiết học, môn học. Tổ chức tốt trò chơi
nhằm hình thành những biểu tượng về hình khối cho trẻ, giúp trẻ 5 – 6 tuổi tiếp
thu bài tốt hơn, giờ học sôi nổi, ít căng thẳng phù hợp với nhận thức của trẻ.
Giúp trẻ mẫu giáo có những hiểu biết đầy đủ, có những tri thức và kỹ năng cần
thiết để bước vào lớp 1 .
– Xuất phát từ những lý do trên tôi chọn đề tài :
” Tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành những biểu tượng về hình
khối cho trẻ 5 – 6 tuổi ” .
2. Mục đích nghiên cứu:
” Tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành những biểu tượng về hình
khối cho trẻ 5 – 6 tuổi ” .
3. Giả thuyết khoa học :
a) Chất lượng hiệu quả của việc hình thành những biểu tượng về hình
khối cho trẻ phụ thuộc vào quá trình tổ chức hoạt động giáo dục của cô giáo
mầm non. Nếu các trò chơi học tập được thiết kế dựa vào nội dung của các tiết
học toán và việc tổ chức trò chơi hấp dẫn phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của
trẻ thì trò chơi học tập sẽ góp phần tích cực trong việc hình thành những biểu
tượng về hình khối cho trẻ 5-6 tuổi giúp trẻ học tập thoải mái hơn, hiệu quả hơn.
b) Tôi cho rằng việc hình thành những biểu tượng về hình khối cho trẻ
mẫu giáo lớn có thể phát huy trong trò chơi toán học nếu có những biện pháp
dạy trẻ hợp lý.
4. Nhiệm vụ nghiên cứu:
4.1. Hệ thống một số vấn đề lý luận về tổ chức trò chơi học tập và sự hình
thành những biểu tượng về hình khối cho trẻ mẫu giáo lớn.
4.2. Điều tra thực trạng tổ chức trò chơi học tập cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
ở một số trường mầm non .
4.3. Xây dựng một số trò chơi học tập và tổ chức thực hiện nhằm hình
thành cho trẻ những biểu tượng hình khối cho trẻ 5-6 tuổi.
4.4. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của việc tổ chức trò chơi
học tập cho trẻ .
5. Đối tượng và khách thể nghiên cứu:
5.1 Đối tượng nghiên cứu:
Hình thành những biểu tượng hình khổi cho trẻ 5-6 tuổi .
5.2 Khách thể nghiên cứu:
Nghiên cứu trên 41 trẻ mẫu giáo lớn trường mầm Suối trai.
6. Giới hạn của đề tài:
Tổ chức trò chơi học tập cho trẻ mẫu giáo lớn nhằm hình thành những
biểu tượng về hình khối cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trường mầm non Suối trai.
Số trẻ tham gia : 41 trẻ .
Số cô tham gia : 3 cô .
7. Phương pháp nghiên cứu :
7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận về trò chơi học tập hình thành những
biểu tượng về hình khối cho trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi .
7.2. Phương pháp quan sát tự nhiên để xác định thực trạng việc tổ chức
các trò chơi học tập ở trường mầm non Suối trai .
7.3. Phương pháp trò chuyện để phỏng vấn giáo viên và học sinh mẫu
giáo lớn .
7.4.Phương pháp thực nghiệm :
Tổ chức các trò chơi học tập nhằm hình thành những biểu tượng về hình
khối cho trẻ nhằm kiểm tra tính đúng đắn của giả thuyết khoa học .
7.5 Phương pháp thống kê toán học để xử lý số liệu điều tra và thực
nghiệm .
8. Đóng góp của đề tài :
Đề tài này thể hiện sự quan tâm thiết thực đến trẻ em, tôn trọng quyền trẻ
em đó là ” Quyền được sống và phát triển, quyền được học hành, tiếp thu nền
giáo dục tiến bộ, được hưởng nền văn hoá của dân tộc mình ” .
Theo tinh thần công ước Quốc tế và quyền trẻ em mà Nhà nước Việt Nam
đã phê chuẩn .
Trên cơ sở tiếp thu và vận dụng những thành tựu liên ngành. Đề tài góp
phần làm sáng tỏ tính đúng đắn của các vấn đề lý luận về học tập và vui chơi
của trẻ em, về phương châm ” Học mà chơi, Chơi mà học ” trong trường mầm
non, làm phong phú hơn cách hiểu, cách nhìn “Trẻ em hiện đại” trong giáo dục
mẫu giáo .
Đề tài dựa vào quan điểm giáo dục trẻ em phát triển toàn diện dựa vào
chương trình dạy trẻ hoạt động với bộ môn Toán và dựa vào đặc điểm sinh lý trẻ
em để xây dựng những trò chơi học tập phản ánh những nội dung cơ bản của tiết
học “Toán” đề tài góp phần nhỏ vào đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng
cao hiệu quả các tiết học “Toán” làm cho giờ học sôi nổi, hấp dẫn, trẻ học tập
say mê không mệt mỏi .
9. Địa bàn nghiên cứu:
Đề tài này được nghiên cứu ở địa bàn xã suối trai – Trường Mầm non Suối trai.
B – NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
I/ CƠ SỞ LÝ LUẬN :
1. Biểu tượng của trẻ mẫu giáo về thế giới xung quanh và về “Toán
học” .
1.1. Bản chất của biểu tượng :
Biểu tượng là những hình ảnh của sự vật và hiện tượng nảy sinh ra trong
óc người khi sự vật và hiện tượng ấy không còn đang trực tiếp tác động vào các
giác quan của ta .
Biểu tượng là kết quả của sự chế biến và tổng hợp, khái quát những hình
tượng do tri giác đã tạo ra. Thiếu tri giác, hoặc tri giác chưa đầy đủ các thuộc
tính của sự vật hiện tượng thì biểu tượng không thể hình thành được .
Có nhiều loại biểu tượng nhưng trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, tôi
chỉ nghiên cứu biểu tượng trí nhớ của trẻ mẫu giáo 5 – 6 tuổi .
1.2. Biểu tượng của trẻ mẫu giáo :
Theo ông Piagiê nghiên cứu cho thấy: Trẻ vào khoảng 17 – 18 tháng tuổi
đã có thể có những biểu hiện của biểu tượng cụ thể. Trẻ biết quan sát hành động
của người khác, kể lại, nhớ lại và bắt chước .
Theo A.A Liublinxkaia có thể phân biệt được các mức độ biểu tượng của
trẻ mẫu giáo như sau :
+ Mức độ 1 : Mức độ nhận biết .
+ Mức độ 2 : Mức độ nhớ lại (thụ động ) .
+ Mức độ 3 : Mức độ sử dụng độc lập, chủ động những biểu tượng
vốn có .
+ Mức độ 4 : Mức độ cao của tái hiện sáng tạo và phát triển biểu
tượng của trẻ mẫu giáo được nêu lên ở điểm sau :
– Khối lượng biểu tượng được giữ lại tăng lên .
– Nhờ có trình độ tri giác, sự vật hiện tượng mà những biểu tượng
dính kết với nhau ngày càng trở nên rõ ràng, sinh động và phân biệt .
– Những biểu tượng trở nên có liên quan với nhau và có hệ thống
chung có thể kết hợp thành nhóm .
– Tính linh động của hình ảnh được giữ lại phát triển, trẻ có thể sử
dụng độc lập những hình ảnh đó vào những dạng khác nhau của hoạt động vào
hoàn cảnh khác nhau, biểu tượng trở nên sinh động và dễ điều khiển hơn .
* Tóm lại : Biểu tượng của trẻ phát triển từ sự phản ánh hoà nhập chưa rõ
ràng, chưa có sự tách biệt đến sự phản ánh có tính chất chia nhỏ, thông hiểu và
có sự phân loại các đối tượng theo các dấu hiệu đặc trưng bên ngoài .
Biểu tượng của trẻ ngày càng phong phú, mềm dẻo hơn. Bên cạnh các
biểu tượng về các sự vật riêng rẽ, các biểu tượng chung về một nhóm các sự vật
giống nhau bắt đầu giữ vai trò quan trọng ở trẻ lứa tuổi mẫu giáo lớn .
Căn cứ vào sự phát triển biểu tượng của trẻ như trên có thể đưa ra các chỉ
số để theo dõi sự phát triển biểu tượng về thế giới xung quanh nói chung và biểu
tượng về kích thước của trẻ nói riêng khi sử dụng trò chơi học tập .
1.3 : Những đặc điểm cơ bản về biểu tượng của trẻ mẫu giáo :
+ Biểu tượng của trẻ mẫu giáo mang tính trực quan hình tượng rõ rệt .
– Các sự vật hiện tượng xung quanh trẻ khi được cô giáo hướng dẫn tri
giác kỹ lưỡng thì trẻ nhớ lại một cách sinh động, rõ ràng những đặc điểm mà
người lớn ít để ý đến thì trẻ lại chú ý đến và ghi nhớ tốt, một đặc điểm nổi bật là
ở trẻ mẫu giáo tài liệu trực quan do trẻ ghi nhớ tốt hơn so với tài liệu bằng ngôn
ngữ. Tính chính xác và biểu tượng tăng lên rất nhiều khi dựa vào các phương
tiện trực quan .
+ Biểu tượng của trẻ mẫu giáo được hình thành trong hoạt động một cách
tự phát, chủ yếu mang tính không chủ định. Những điều làm trẻ hấp dẫn, thích
thú gắn với hoạt động của trẻ thường giúp trẻ hình thành biểu tượng dễ dàng hơn
là lý thuyết xa rời hoạt động .
+ Đến tuổi mẫu giáo lớn, trí nhớ có chủ định đã hình thành và phát triển
cho nên những biểu tượng được hình thành bởi trí nhớ có chủ định bắt đầu nảy
nở ở lứa tuổi mẫu giáo lớn. Với những đặc điểm riêng độc đáo của trẻ, muốn trẻ
có biểu tượng đầy đủ, chính xác về một đối tượng nào đó, ta cần cho trẻ tích cực
hoạt động với đối tượng đó. Tạo điều kiện cho trẻ được tham gia vào các trò
chơi hấp dẫn. Đây là biện pháp tích cực thúc đẩy trẻ nỗ lực ý trí nhằm ghi nhớ,
giữ lại biểu tượng một cách chính xác phong phú và có hệ thống .
1.4. Nhiệm vụ, nội dung hình thành biểu tượng về hình khối của trẻ
mẫu giáo lớn :
* Nhiệm vụ :
+ Hình thành cho trẻ các biểu tượng về hình khối vật chất và các mối
quan hệ của chúng với nhau .
+ Bồi dưỡng phát triển khả năng quan sát, tri giác có chủ định, rèn một số
thao tác tư duy như so sánh, phân tích tổng hợp và làm chính xác phong phú
ngôn ngữ cho trẻ .
* Nội dung :
– Dạy trẻ nhận biết mối quan hệ về hình khối – các mặt – các cạnh bằng kỹ
năng so sánh đặt cạnh nhau (hay lăn hình, lăn khối đặt chồng lên nhau … )
– Dạy trẻ biết sử dụng đúng các từ diễn đạt các mối quan hệ về hình khối .
– Dạy trẻ thao tác đo lường đơn giản – đo các cạnh của hình khối, biết sử
dụng phép đo để so sánh kích thước, chiều rộng, hẹp của vật .
1.5. Đặc điểm về sự hình thành biểu tượng về hình khối của trẻ mẫu
giáo lớn :
– Trẻ em nhận biết về hình khối của các vật là nhờ có sự tham gia tích cực
của các giác quan mà chủ yếu là thị giác và xúc giác, sau đó dùng tiếng nói để
khái quát những nhận biết về hình khối, khả năng nhận biết (cảm thụ) hình khối
vật ở các khoảng cách khác nhau và trong các vị trí khác nhau gọi là hệ số cảm
thụ. Hệ số cảm thụ về kích thước của vật tăng theo kinh ngiệm của trẻ và nhờ có
sự tác động của nhà giáo dục. Trẻ ở lứa tuổi khác nhau thì khả năng nhận biết về
hình dạng của vật cũng khác nhau.
– Trẻ mẫu giáo lớn có khả năng phân biệt ba chiều kích thước (dài – rộng –
cao) của vật, biết lựa chọn các vật theo chiều dài hoặc chiều rộng. Tuy nhiên trẻ
rất khó phân tích chiều cao của vật. Vì vậy trong quá trình dạy trẻ, giáo viên
phải dạy trẻ phân biệt và so sánh các thông số kích thước khác nhau, đồng thời
giúp trẻ hiểu nghĩa các từ dài hơn, ngắn hơn, dài, ngắn.
– Trong quá trình phân biệt thông số về hình dài, các chuyển động của tay
dọc theo thông số hình khối đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ phân biệt
chính xác các thông số hình khối này.
Hình khối của nhiều vật được trẻ đánh giá bằng mắt, ban đầu để tiến hành
so sánh hình khối của các vật bằng các hành động thực tiễn dần dần trẻ tiến hành
bằng mắt kích thước của nhiều vật có xung quanh trẻ. Sự so sánh bằng mắt hình
khối của vật được hình thành trên cơ sở các thao tác thực hành so sánh hình
dạng và thị giác dường như chứa đựng và khái quát những biện pháp thao tác
thực tiễn ở trẻ. Vì vậy sự ước lượng kích thước của các vật bằng mắt đóng vai
trò quan trọng và trở thành đối tượng dạy học cho trẻ.
Quá trình nghiên cứu cho thấy khả năng ước lượng kích thước bằng mắt
phát triển cùng với lứa tuổi trẻ.
Tuy nhiên việc dạy trẻ các biện pháp, các thủ thuật ước lượng kích thước
bằng mắt vô cùng quan trọng. Cần dạy trẻ biết cách chọn và sử dụng vật mẫu
như một ước lượng hình khối và lúc đó vật mẫu trở thành mắt xích trực tiếp của
sự so sánh.
Tổ chức cho trẻ tiếp xúc với các sự vật hiện tượng, dạy trẻ biết tri giác để
tích luỹ những kinh nghiệm.
– Phát triển ngôn ngữ là rất cần thiết để hình thành biểu tượng toán học
nói chung và biểu tượng về hình hoặc khối nói riêng một cách chính xác và có
hệ thống cho trẻ.
Củng cố biểu tượng đã có trong điều kiện mới, trong vui chơi và trong
sinh hoạt hàng ngày.
2. Hoạt động học tập của trẻ mẫu giáo và sự hình thành biểu tượng về
kích thước cho trẻ.
2.1 Hoạt động học tập của trẻ mẫu giáo:
Như chúng ta đã biết hoạt động học tập là hoạt động của sự biến đổi chính
chủ thể của hoạt động này. Đây chính là mục đích của hoạt động học tập. Đối
tượng của hoạt động học tập là hệ thống tri thức, khái niệm kỹ năng, kỹ xảo,
chuẩn mực, lối sống, hành vi, động cơ của hoạt động học tập.
Hoạt động học tập không phải là hoạt động tự do, tự nguyện mà mang
tính chất bắt buộc.
Ở lứa tuổi mẫu giáo hoạt động học tập chưa thể đầy đủ được, mà sẽ hình
thành dần ở tuổi học sinh phổ thông, nhưng trong nhiều hoạt động đặc biệt là
hoạt động vui chơi ở trẻ mẫu giáo đã xuất hiện những yếu tố của hoạt động học
tập.
Trong cuộc sống hàng ngày trẻ tiếp thu được một lượng thông tin đáng kể
về thế giới xung quanh do trẻ trực tiếp nhìn thấy, nghe thấy và sờ thấy. Nghe
người lớn kể chuyện hoặc qua phim ảnh nhờ đó thế giới biểu tượng của trẻ ngày
càng phong phú và làm nảy sinh tính ham hiểu biết ở trẻ. Nhiều trẻ em đã quan
tâm đến nguyên nhân của những hiện tượng muôn màu, muôn vẻ và mối quan
hệ của chúng trong thế giới tự nhiên, trong đời sống xã hội.
Tuy vậy tính ham hiểu biết của trẻ mẫu giáo vẫn chưa đủ để đảm bảo thái
độ sẵn sàng học tập, tiếp thu tri thức một cách có hệ thống trong các môn học.
Để hình thành những hứng thú bền vững và nảy sinh những kỹ năng hoạt
động trí tuệ chuẩn bị cho trẻ vào trường phổ thông. Trong truờng mẫu giáo cô
giáo dạy trong các hình thức có tổ chức đặc biệt gọi là “Tiết học” đó là khoảng
thời gian nhất định được tăng dần theo lứa tuổi.
Mẫu giáo bé : 15 – 20 phút
Mẫu giáo nhỡ : 20 – 25 phút
Mẫu giáo lớn : 25 – 30 phút
“Tiết học” trong trường mầm non thường mang tính tổng hợp, “tiết học”
hiện nay ở trường mầm non gọi là “hoạt động học tập” và lấy trò chơi (đặc biệt
là trò chơi học tập) làm phương pháp chủ yếu nhằm tiếp thu một lĩnh vực văn
hoá nào đó chứ không phải lĩnh hội của môn khoa học khác với “tiết học”. ở
trường phổ thông, một hình thức dạy học có tổ chức chặt chẽ, có những yêu cầu
nghiêm ngặt về việc tiếp thu tri thức, còn ‘tiết học” ở trường mầm non được tổ
chức linh hoạt mang tính tổng hợp hơn, trong đó trò chơi học tập giữ một vai trò
vô cùng quan trọng.
Trong “tiết học”, chủ yếu thông qua các trò chơi học tập, niềm hứng thú
với các lĩnh vực tự nhiên, xã hội có khả năng xuất hiện ở hầu hết trẻ em mẫu
giáo. Trong tiết học cô giáo đã giúp trẻ bắt đầu tiếp cận với quy luật chung của
sự vật và hiện tượng xung quanh. Dần dần trẻ nhận thấy rằng chính hoạt động
học tập là con đường dẫn tới những khám phá kỳ diệu ấy.
– Lứa tuổi mẫu giáo, hoạt động học tập tuy chưa đạt tới dạng chính thức
nhưng đã xuất hiện những yếu tố cần thiết cho việc học tập. Việc tổ chức trò
chơi có định hướng cùng với tổ chức các tiết học vừa sức và phù hợp với đặc
điểm phát triển của trẻ sẽ làm thúc đẩy yếu tố của hoạt động học tập được nảy
sinh một cách thuận lợi, chuẩn bị tốt cho trẻ học tập ở trường phổ thông.
2.2 Tổ chức tự học “Toán” cho trẻ m

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành những biểu tượngvề hình khối cho trẻ 5 – 6 tuổi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *