[block id=”bo-sung-1″]

Cảm biến là thiết bị nhận tín hiệu hoặc sự kích
thích từ đối tượng và chuyển thành tín hiệu
điện
• Tính chất quan trọng của vật liệu cảm biến
bán dẫn, đó là sự thay đổi tính chất điện khi
tiếp xúc với khí cần dùng

de_tai_ung_dung_cua_mang_hoa_lam_dung_cu_cam_bien_khi

pdf13 trang | Chia sẻ: duongneo | Ngày: 31/07/2017 | Lượt xem: 1418 | Lượt tải: 1download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ứng dụng của màng hóa làm dụng cụ cảm biến khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

ỨNG DỤNG CỦA MÀNG HÓA
LÀM DỤNG CỤ CẢM BIẾN KHÍ
HV: VŨ THU HIỀN
ĐỊNH NGHĨA
• Cảm biến là thiết bị nhận tín hiệu hoặc sự kích
thích từ đối tượng và chuyển thành tín hiệu
điện
• Tính chất quan trọng của vật liệu cảm biến
bán dẫn, đó là sự thay đổi tính chất điện khi
tiếp xúc với khí cần dùng
Sensor
Input Signal Output Signal
CẤU TẠO
• Bao gồm màng oxit
bán dẫn phủ trên đế
chịu nhiệt có thể là
thủy tinh hoặc kim
loại, hai điện cực để
thu nhận tín hiệu thay
đổi điện trở khi khí
tiếp xúc với màng oxit
bán dẫn
NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
(cơ chế dò khí bề mặt)
• Hấp phụ và khuếch tán
những phân tử khí trên
bề mặt oxit bán dẫn
• Phản ứng của các phân
tử khí dò và các phân tử
bị hấp phụ hóa học trên
bề mặt cảm biến
Sự hấp phụ dẫn đến việc
hình thành vùng nghèo
điện tích gần bề mặt làm
tăng khả năng dò khí cảm
biến
MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN
CỦA CẢM BIẾN
• Độ nhạy
• Tính lọc lựa khí
• Thời gian đáp ứng/thời gian hồi phục
ĐỘ NHẠY
• Độ nhạy là tỉ lệ của điện trở của mẫu đo
trong không khí với điện trở trong môi
trường có khí.
• Đối với khí khử :
• Đối với khí oxi hóa :
a g
a
R R
S
R

g a
a
R R
S
R

a gR R
a gR R
aR : điện trở của cảm biến khi không có khí dò.
: điện trở của cảm biến khi có khí dò.gR
TÍNH LỌC LỰA KHÍ
Độ nhạy của màng
SnO2/Pt theo nhiệt
độ đối với các khí
(a)Màng Sn:Pt tạo
bằng phương pháp
chùm điện tử.
(b) (b) màng Sn)2:Pt
tạo bằng phương
pháp phún xạ
magnetron phản
ứng
4 4 10 2 2 5, , , ,CO CH C H H C H OH
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
ĐỘ NHẠY KHÍ
• Nhiệt độ
• Cấu trúc màng xếp chặt và cấu trúc màng
xốp
• Kích thước hạt
• Sự pha tạp, vai trò của chất xúc tác
NHIỆT ĐỘ
CẤU TRÚC MÀNG XẾP CHẶT
1 2
1 2 1 2 12 2 2
1 2
, c
R RR R R R R R R R R
R R
     P ?
Vậy: độ nhạy của màng thay đổi rất ít hoặc không thay đổi
CẤU TRÚC MÀNG XỐP
,c gi gi c giR R R R R R R    ?
Vậy: điện trở của cấu trúc xốp rất lớn . Do đó dộ nhạy của màng có cấu trúc
xốp cao hơn màng có cấu trúc xếp chặt.
KÍCH THƯỚC HẠT
• Phương trình Arrchenius: 0 exp s
b
eV
k T
      
eVs : rào thế năng giữa hai hạt kề nhau
0 : hệ số dẫn khối khí 2
2 2
2
2
D
s
s
s
D
eN W
eV
e N
eV
N

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Ứng dụng của màng hóa làm dụng cụ cảm biến khí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *