[block id=”bo-sung-1″]

Xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán nhà trường đảm bảo về số lượng, chất lượng và làm việc có hiệu quả chất lượng là yếu tố quan trọng để làm tốt công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THPT Lê Lai. Từng bước xây dựng trường xanh – sạch – đẹp – hướng tới tại chuẩn quốc gia theo hướng dẫn của Giám đốc Sở GD & ĐT. Điều lệ trường trung học đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền của Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, nhiệm vụ của giáo viên, giáo viên chủ nhiệm các lớp.
Đối với đội ngũ cán bộ cốt cán nhà trường không chỉ làm tốt công tác giảng dạy, giáo dục theo phân công của Hiệu trưởng nhà trường mà còn phải làm tốt công tác quản lý, điều hành, tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong phạm vi công việc được phân công. Đồng thời đây là cơ sơ quan trọng để Hiệu trưởng có đủ điều kiện đánh giá, có kế hoạch bồi dưỡng, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, xếp loại cuối năm và là điều kiện để đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng cuối mỗi năm học.

de tai xac dinh vi tri viec lam gan voi phan cong nhiem vu cho doi ngu can bo
doc20 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 13/07/2016 | Lượt xem: 2525 | Lượt tải: 23download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xác định vị trí việc làm gắn với phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ cốt cán trường THPT Lê Lai năm học 2014 – 2015, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

1. Đặt vấn đề
Xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán nhà trường đảm bảo về số lượng, chất lượng và làm việc có hiệu quả chất lượng là yếu tố quan trọng để làm tốt công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục ở trường THPT Lê Lai. Từng bước xây dựng trường xanh – sạch – đẹp – hướng tới tại chuẩn quốc gia theo hướng dẫn của Giám đốc Sở GD & ĐT. Điều lệ trường trung học đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền của Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, nhiệm vụ của giáo viên, giáo viên chủ nhiệm các lớp.
Đối với đội ngũ cán bộ cốt cán nhà trường không chỉ làm tốt công tác giảng dạy, giáo dục theo phân công của Hiệu trưởng nhà trường mà còn phải làm tốt công tác quản lý, điều hành, tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng trong phạm vi công việc được phân công. Đồng thời đây là cơ sơ quan trọng để Hiệu trưởng có đủ điều kiện đánh giá, có kế hoạch bồi dưỡng, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, xếp loại cuối năm và là điều kiện để đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua, khen thưởng cuối mỗi năm học.
Chỉ thị của Bộ GD & ĐT năm học 2014 – 2015 đã chỉ rõ: “Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới giáo dục phổ thông theo mục tiêu phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; nâng cao kỹ năng ngoại ngữ, tin học; rèn luyện năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phát triển năng lực sáng tạo và tự học. Tiếp tục triển khai đổi mới phương pháp dạy và học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo hướng đánh giá năng lực người học; kết hợp đánh giá trong quá trình với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học”
Xác định yếu tố con người có vai trò quyết định trong việc thực hiện Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của Bộ GD&ĐT, và hình hình thực tế của nhà trường. Với vai trò trách nhiệm của Hiệu trưởng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành đã xác định việc xác định vị trí việc làm gắn với phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ cốt cán có ý nghĩa quan trọng để tập thể nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trong thực tiễn làm công tác quản lý, muốn quản lý tốt quá trình dạy và học, đảm bảo sản phẩm giáo dục phải có chất lượng. Nhà trường, trước hết cán bộ quản lý, cụ thể là Hiệu trưởng nhà trường phải đặt mục đích, yêu cầu cụ thể và những gì để đội ngũ cán bộ cốt cán phải làm từ đó từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.
Với lý do đó sáng kiến kinh nghiệm này có nhiệm vụ tìm hiểu thực trạng và đề ra giải pháp xây dựng vị trí việc làm gắn với phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ cốt cán trường THPT Lê Lai năm học 2014 – 2015. Từ đó có biện pháp tiếp tục thực hiện tốt hơn trong những năm học tiếp theo.
2. Giải quyết vấn đề
2.1. Cơ sở lý luận của vấn đề
2.1.1. Cơ sở pháp lý
Quyết định số 2539/1999/QĐ-UB ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa V/v Thành lập trường THPT Lê Lai – huyện Ngọc Lặc;
Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 23 tháng 8 năm 2006 về Hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.
Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT, ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.
Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT, ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học.
Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP, ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 41/NĐ-CP, ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập.
2.1.2. Cơ sở thực tiễn
* Tình hình nhà trường
Trường THPT Lê Lai được thành lập tháng 11/2009 theo QĐ số: 2539/1999/QĐ-UB ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Chủ tịch UBND Tỉnh Thanh Hóa. Với quy mô của trường có 09 lớp trở lên, số lớp hàng năm do Sở GD & ĐT đưa vào kế hoạch phát triển giáo dục trình UBND tỉnh quyết định. Học sinh học tại trường thuộc các xã phía Nam huyện Ngọc Lặc.
Quy mô học sinh năm học 2014 – 2015: Số lớp: 29 lớp; số học sinh: 1271 hs
Tổng số CB-GV-CNV: 69 người
* Nội dung hoạt động
Trường THPT Lê Lai có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
– Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông dành cho cấp THPT do Bộ trưởng Bộ GD & ĐT ban hành. Công khai mục tiêu, nội dung các hoạt động giáo dục, nguồn lực và tài chính, kết quả đánh giá chất lượng giáo dục.
– Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.
– Tuyển sinh và tiếp nhận học sinh; vận động học sinh đến trường; quản lý học sinh theo quy định của Bộ GD & ĐT.
– Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục. Phối hợp với gia đình học sinh, tổ chức và cá nhân trong hoạt động giáo dục.
– Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Nhà nước.
– Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội.
– Thực hiện các hoạt động về kiểm định chất lượng giáo dục.
– Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật
* Đối tượng, phạm vi, tính chất hoạt động:
– Đối tượng: Tổ chức hoạt động dạy học và giáo dục cho đối tượng học sinh độ tuổi từ 15 trở lên theo qui định của Điều lệ trường trung học.
– Phạm vi: Hoàn thành nhiệm vụ dạy học và giáo dục cho học sinh thuộc các xã phía Nam huyện Ngọc Lặc.
– Tính chất: Tổ chức hoạt động giảng dạy giáo dục cho học sinh trường trung học phổ thông.
* Cơ chế hoạt động của nhà trường:
Thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ qui định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư liên tịch số 07/2009/TTLT-BGD&ĐT-BNV, ngày 15/4/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục và Đào tạo thì hiện nay đơn vị thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, biên chế và tài chính.
* Phạm vi xác định đội ngũ cốt cán ở trường THPT Lê Lai
Do yêu cầu về mặt thời gian và khuôn khổ của một sáng kiến kinh nghiệm, đội ngũ cán bộ cốt cán được xác định theo cơ cấu như sau:
– Các thành viên trong Ban giám hiệu; Thư kí hội đồng
– Chủ tịch công đoàn, phó chủ tịch công đoàn
– Bí thư đoàn trường, phó bí thư đoàn trường
– Tổ trưởng, phó tổ trưởng chuyên môn
– Tổ trưởng tổ Văn phòng, tổ trưởng tổ chủ nhiệm
2.2. Thực trạng của vấn đề
2.2.1. Thực trạng về đội ngũ cốt cán
* Tình hình đội ngũ
Biên chế năm học 2014 – 2015 được tính đến thời điểm 31 tháng 5 năm 2015
Tổng số lớp: 29 lớp, tổng số học sinh: 1271 học sinh.
Đội ngũ cán bộ giáo viên:
– Cán bộ quản lý: 3 người (có 01 trình độ Thạc sỹ)
+ Hiệu trưởng: Trần Hữu Hải
+ Phó hiệu trưởng: Đinh Xuân Lắm, Lê Hồng Kỳ
– Chi bộ có 36 đảng viên
– Giáo viên: 59 người, trong đó có 14 giáo viên trình độ trên chuẩn
Cơ cấu môn học và trình độ như sau:
TT
Môn
Số lượng
Trình độ thạc sỹ
Nữ
Nữ dân tộc
Ghi chú
1
Toán
11
7
2
1
2

5
2
3
1
3
Hóa
5
1
4
2
4
Sinh
5
2
3
2
5
CN (KTNN)
1
0
1
0
6
CN (KTNN)
0
0
0
0
7
Văn
10
1
8
2
8
Tin
1
0
1
1
9
Sử
4
0
3
2
10
Địa
4
0
2
1
11
GDCD
3
0
1
0
12
Tiếng Anh
6
1
4
2
13
Thể dục
3
0
0
0
14
Quốc phòng
1
0
0
0
Tổng cộng
59
14
32
14
– Nhân viên hành chính: 6 người
* Tình hình cơ sở vật chất:
– Phòng học: 37 phòng, trong đó có 27 phòng học kiên cố 2 tầng trở lên, thiếu các phòng chức năng: Thư viên, thiết bị, nhà tập đa năng, thực hành thí nghiệm, phòng học bộ môn,
Tuy nhiên, với sự cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân. Nhà trường đã từng bước đi vào ổn định, đặt được niềm tin với lãnh đạo huyện, Sở GD&ĐT, phụ huynh học sinh, cấp ủy chính quyền các xã có học sinh học tập và rèn luyện tại trường. Thành tích nổi bật là: Chi bộ: 2012, 2013, 2014 đạt danh hiệu chi bộ TSVM (Năm 2014 đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu)
Từ năm 2010 – 2011 đến nay Nhà trường đã được 01 lần Giám đốc Sở tặng Giấy khen; 02 lần Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng Khen, Công nhận Tập thể lao động xuất sắc và 01 lần Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.
* Về Cơ cấu tổ tổ chuyên môn, Tổ chức đoàn thể, các hội trong nhà trường năm học 2014 – 2015 như sau:
TT
Ban giám hiệu/Tổ chuyên môn/ Tổ chức đoàn thể
Số lượng
Cá nhân kiêm nhiệm
1
Hiệu trưởng
01
Giám đốc Sở bổ nhiệm, kiêm Bí thư chi bộ
2
Phó hiệu trưởng
02
Giám đốc Sở bổ nhiệm, 01 tham gia cấp ủy, kiêm phó bí thư chi bộ
3
Chủ tịch công đoàn
01
01 Phó hiệu trưởng kiêm nhiệm
4
Phó chủ tịch công đoàn
01
Tổ trưởng tổ Sinh – CN kiêm nhiệm
5
Thư kí Hội đồng
01
Giáo viên Văn, cấp ủy viên
6
Bí thư đoàn trường
01
Giáo viên toán kiêm nhiệm, kiêm nhiệm cấp ủy chi bộ
7
Phó bí thư đoàn trường
02
Giáo viên Toán, Giáo viên Sử kiêm nhiệm
8
Tổ trưởng tổ Toán – Tin
01
Giáo viên Toán, kiêm phụ trách ứng dụng công nghệ thông tin trong Nhà trường
9
Tổ phó tổ Toán – Tin
01
Giáo viên Toán
10
Tổ trưởng tổ Lý – Hóa
01
Giáo viên Lý
11
Tổ phó tổ Lý – Hóa
01
Giáo viên Hóa
12
Tổ trưởng tổ Sinh – CN
01
Giáo viên Sinh
13
Tổ trưởng Tổ Văn
01
Giáo viên Văn
14
Tổ phó tổ Văn
01
Giáo viên Văn
15
Tổ trưởng Tổ Sử – Địa – GDCD
01
Giáo viên Địa
16
Tổ phó Tổ Sử – Địa – GDCD
01
Giáo viên Sử
17
Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ
01
Giáo viên tiếng Anh
18
Tổ tưởng tổ TD – QP
01
Giáo viên Thể dục
19
Tổ trưởng tổ Văn phòng
01
01 phó hiệu trưởng kiêm nhiệm
20
Tổ trưởng tổ chủ nhiệm
01
Tổ phó tổ Sử – Địa – GDCD kiêm nhiệm
Tổng cộng
22
* Về cơ cấu trình độ trên chuẩn của đội ngũ cốt cán năm học 2014 – 2015
TT
Cơ cấu tổ chức, bộ phận
Số lượng trên chuẩn
Ghi chú
1
Ban giám hiệu
01
2
Phó chủ tịch công đoàn
01
3
Bí thư đoàn trường
01
4
Phó bí thư đoàn trường
01
5
Các tổ chuyên môn
04
Tổng cộng
08
2.2.2. Thực trạng về xác định vị trí việc làm gắn với phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cốt cán từ năm học 2013 – 2014 trở về trước.
Những năm học trước việc xác định vị trí việc làm đã được trình bày trong Đề án Vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập đã được nhà trường báo cáo Giám đốc Sở. Tuy nhiên trong đề án này đã đề cập
Thống kê những công việc có tính chất thường xuyên, liên tục, ổn định, lâu dài, lặp đi lặp lại có tính chu kỳ mà đơn vị thực hiện, gồm:
a) Những công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành của:
+ Người đứng đầu cơ quan, đơn vị: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.
+ Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các tổ chức cấu thành của đơn vị do cơ quan có thẩm quyền quy định: Tổ trưởng, Tổ phó các tổ
b) Những công việc thực thi, thừa hành mang tính chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức, trong đó tách rõ:
+ Công việc thực thi, thừa hành thuộc về chuyên ngành, lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp của đơn vị (công việc hoạt động nghề nghiệp): Gồm 15 vị trí cần 69 người
+ Công việc thực thi, thừa hành mang tính phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và hoạt động nghề nghiệp của đơn vị (công việc hỗ trợ, phục vụ). Gồm 6 vị trí cần 6 người
Đề án chưa đề cập đến các công viêc khác, nhưng có tác dụng hỗ trợ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Và thường chỉ tập trung vào một số chức danh trong Ban giám hiệu, Thư kí Hội đồng, Bí thư Đoàn thanh niên. Điều này đã gây nên ôm đồm công việc cho một số cá nhân, chưa tạo điều kiện để các cá nhân khác có điều kiện thể hiện khả năng của mình. Đồng thời cũng gây cản trở cho việc đánh giá, xếp loại, bình xét cá danh hiệu cuối năm học.
Các năm học trước Lãnh đạo nhà trường chưa thống kê, phân loại nhưng công việc trong nhà trường. Để từ đó phân công cho hợp lý, phù hợp với cá nhân. Hơn nữa chưa gắn với công tác quy hoạch nguồn cán bộ quản lý lãnh đạo đạo nhà trường giai đoạn 2015 – 2020.
Từ đó đã ảnh hưởng đến việc chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo điều hành và kiểm tra đánh giá. Một số nội dung việc bị chậm tiến độ, hoặc chất lượng công việc không cao.
2.3. Giải pháp và tổ chức thực hiện
Xây dựng vị trí việc làm gắn với phân công công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ cốt cán là yêu cầu quan trọng, thực hiện theo hướng dẫn của của Sở giáo dục và đào tạo, Điều Lệ trường trung học và chế độ làm việc của giáo viên theo quy định của Bộ GD&ĐT. Công việc này đặt ra cho người hiệu trưởng phải có tầm nhìn, định hướng, và nhìn nhận đánh giá năng lực trách nhiệm và sở trường công việc của mỗi cán bộ cốt cán nhà trường. Xác định các nội dung việc làm, công việc cụ thể. Đồng thời phân công giao nhiệm vụ phải đảm bảo đúng chuyên môn, phù hợp với năng lực sở trường công tác, gắn với chức trách nhiệm vụ của mỗi cá nhân. Ngay từ đầu năm học 2014 – 2015 hiệu trưởng đã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Tổ chức thực hiện bằng các giải pháp sau:
2.3.1. Xác định vị trí việc làm và công việc trong nhà trường
2.3.1.1. Xác đinh vị trí việc làm
Trên cơ sở thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị nêu trên, Hiệu trưởng chỉ đạo, triển khai việc tổng hợp và phân nhóm công việc như sau:
a) Vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo: Gồm Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng; Quản lý, điều hành: Bao gồm từ vị trí tổ trưởng và tổ phó trở lên
b) Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp (công việc thực thi, thừa hành thuộc về chuyên ngành, lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp của đơn vị). Bao gồm: giáo viên dạy các môn học, giáo viên làm công tác Đoàn:
c) Vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ phục vụ (công việc thực thi, thừa hành mang tính phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành và hoạt động nghề nghiệp của đơn vị). Bao gồm: nhân viên giáo vụ, văn thư lưu trữ, thư viện, công tác thiết bị thí nghiệm, kế toán, thủ kho, thủ quỹ, y tế học đường, kỹ thuật CNTT, điện nước, lái xe, bảo vệ, VSMT, tạp vụ:
2.3.1.2. Xác định công việc trong nhà trường
Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mỗi năm học, Hiệu trưởng đã tổng hợp, xác định có những nhóm công việc sau:
Nhóm công việc
Nội dung công việc
A
Quản lý hành chính
A1
Hành chính quản trị
Quản lý văn bản đi
Quản lý văn bản đến
Lưu trữ hồ sơ học sinh
Trả hồ sơ học sinh
Cấp giấy chứng nhận học lực
Phát bằng tốt nghiệp
Lập kế hoạch phát triển GD và dự toán thu-chi NS hàng năm
Lập kế hoạch năm học
Lập kế hoạch chuyên đề
Lập kế hoạch học kỳ, tháng, tuần
Kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch
Lập báo cáo thống kê định kỳ, báo cáo hồ sơ thống kê theo PM V.MIS.
Lập báo cáo sơ kết học kỳ, tổng kết năm học, báo cáo tại Đại hội công chức hàng năm
Lập báo cáo chuyên đề, đột xuất
Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục
Ban hành các quyết định
Ứng dụng CNTT trong quản lý, hệ quản lý V.MIS
A2
Nhân sự
Quản lý hồ sơ lý lịch
Tuyển dụng giáo viên, nhân viên
Quản lý giáo viên, nhân viên thử việc
Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, nhân viên
Giải quyết thuyên chuyển, nghỉ việc
Bổ nhiệm cán bộ
Xét thi đua khen thưởng
Kỷ luật giáo viên, nhân viên
Tổ chức bộ máy nhà trường
Quản lý lao động
Duyệt thừa giờ
Nâng lương, hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo, thâm niên vượt khung, nâng lương trước thời hạn.
Nghỉ theo chế độ
Làm sổ bảo hiểm xã hội
Kiểm tra nội bộ
Xây dựng tiêu chuẩn, kế hoạch kiểm tra nội bộ hàng năm, báo cáo công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên
Giải quyết khiếu nại
Xử lý tố cáo
Kê khai tài sản, thu nhập
A3
Tài chính
Lập dự toán thu chi
Thực hiện thu chi
Lập báo cáo tài chính, quyết toán
Công khai tài chính
Kiểm tra tài chính
Các khoản đóng góp, quyên góp của các Tổ chức phát động
A4
Tài sản
A5
Thư viện
Xây dựng thư viện theo chuẩn
Quản lý thư viện điện tử (Nếu có)
Kiểm kê thư viện
Xây dựng phòng bộ môn theo chuẩn
Kiểm kê thiết bị
Mua sắm thiết bị
A6
Công tác quản trị
Khu tập thể giáo viên
B
Quản lý dạy và học
B1
Giảng dạy của giáo viên
Phân công giảng dạy và chủ nhiệm lớp
Xếp thời khóa biểu
Tổ chức hội giảng, thi giáo viên dạy giỏi
Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn
Hội thảo chuyên đề chuyên môn
Sinh hoạt chuyên môn
Hướng dẫn viết sáng kiến kinh nghiệm, tổ chức đánh giá cấp trưởng, gửi tham gia cấp Tỉnh.
Quản lý việc dạy thêm, học thêm
Đánh giá xếp loại chuẩn nghề nghiệp
Theo dõi thực hiện quy chế, nhiệm vụ chuyên môn
Theo dõi công tác kiêm nhiệm của giáo viên
Kiểm tra hoạt động sư phạm của tổ chuyên môn, giáo viên theo quy định.
Theo dõi giáo viên nghỉ, bố trí dạy thay
Theo dõi nghỉ dạy học toàn trường
Công tác tự kiểm tra toàn diện nhà trường
Theo dõi công tác nhân viên hành chính
Lập kế hoạch chuyên môn
Dự giờ hoạt động sư phạm của giáo viên
B2
Học tập của học sinh
Lập hồ sơ học sinh
Chuyển giao hồ sơ học sinh cuối cấp
Cấp giấy xác nhận
Tuyển sinh đầu cấp
Học sinh chuyển đến, chuyển đi
Học sinh không được lên lớp
Học sinh bỏ học, thôi học
Giải quyết học sinh học lại
Kỷ luật học sinh
Đăng ký môn, chủ đề tự chọn
Xếp lớp, phân ban
Theo dõi chuyên cần
Theo dõi hạnh kiểm và học lực
Quản lý học nghề
Phụ đạo học sinh yếu, kém
Bồi dưỡng học sinh giỏi
Tổ chức kiểm tra định kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ.
Thi/Xét tốt nghiệp/Hoàn thành chương trình
Hướng dẫn, tư vấn tuyển sinh, thu nạp hồ sơ tuyển sinh ĐH, CĐ và TCCN Hàng năm.
Xét kết quả học tập, hạnh kiểm, xếp loại thể lực học sinh cuối năm
Theo dõi thi đua khen thưởng học sinh
Tổ chức rèn luyện trong hè
Kiểm tra lại môn học
Quản lý học sinh năng khiếu
Quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp
Giáo dục học sinh cá biệt
Quản lý học sinh diện chính sách
C
Hoạt động giáo dục khác
Khai giảng năm học
Tổng kết năm học
Hội thao TDTT, Hội khỏe Phù Đổng
Hội diễn/ Hội thi văn nghệ/ Hội thi của trẻ
Tổ chức tham quan ngoại khóa
Công tác xã hội hóa giáo dục
Phổ biến giáo dục pháp luật
Giáo dục bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng
Giáo dục an toàn giao thông
Giáo dục phòng, chống ma túy
Giáo dục quốc phòng – an ninh, Giáo dục thể chất
Xây dựng trường chuẩn quốc gia
Phòng cháy chữa cháy
An toàn thực phẩm
Phòng chống thuốc lá
Phòng chống bão lụt, thiên tai, tai nạn, thương tích
Hướng dẫn liên hệ làm CMTND học sinh
Y tế trường học, vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường
Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Chống tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích trong giáo dục
Tổ chức hoạt động các ngày lễ lớn
Giao lưu kết nghĩa
Học tập kinh nghiệm
Công tác xã hội – từ thiện
Công tác khuyến học
Công tác giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề
Vì sự tiến bộ của phụ nữ
Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học
Giáo dục địa phương
Thực hiện “3 công khai” và “4 kiểm tra”
Tổ chức hội nghị cán bộ công chức
Tổ chức hội nghị cha mẹ học sinh
Hướng dẫn đọc báo, lưu trữ báo chí Nhà trường, Báo, Tạp chí của Đảng
Nền nếp học sinh, trực tuần của các lớp
Công tác học sinh, sinh viên
3.2.2. Phân công nhiệm vụ trong Ban giám hiệu và đội ngũ cốt cán
3.2.2.1. Phân công nhiệm vụ trong Ban giám hiệu
a. Hiệu trưởng
Phụ trách chung: Lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các Phó Hiệu trưởng, Tổ chuyên môn, Giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn, nhân viên hành chính, điều phối công việc giữa các Phó Hiệu trưởng để đảm bảo đúng chức trách thẩm quyền.
Cụ thể:
– Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; học sinh.
– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học; quản lý tổ chức bộ máy của nhà trường;
– Quản lý giáo viên, nhân viên, học sinh; chỉ đạo quản lý chuyên môn, quyết định phân công công tác, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của giáo viên, nhân viên; chỉ đạo quản lý và tổ chức giáo dục học sinh. Tiếp nhận học sinh chuyển trường, đồng ý cho học sinh chuyển trường,
– Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường; chủ tài khoản, công tác kế hoạch, tài vụ, mua sắm trang thiết bị, xây dựng

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Xác định vị trí việc làm gắn với phân công nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ cốt cán trường THPT Lê Lai năm học 2014 – 2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *