[block id=”bo-sung-1″]

Trường THPT Duy Tân là một trường công lập thuộc TP Tam Kỳ. Việc đầu tư xây
dựng mới công trình Trường THPT Duy Tân không chỉ tạo điều kiện học tập thuận lợi
cho học sinh vùng Đông TP Tam Kỳ mà còn góp phần giảm quá tải tại các trường
THPT trên địa bàn TP Tam Kỳ và các vùng lân cận thuộc huyện Thăng Bình và Núi
Thành. Qua đó, góp phần “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” trên
địa bàn các xã vùng ven biển, tạo nguồn lực về con người cho công cuộc thiết lập và
xây dựng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đồng thời thể hiện sự quan tâm
của Đảng và Nhà nước đến công tác giáo dục dân trí, nhất là khu vực vùng ven biển
bãi ngang. Vì thời gian đầu mới thành lập nên đội ngũ cơ hữu của trường còn hạn chế,
đặc biệt nhu cầu tin học hóa các vấn đề nghiệp vụ của nhà trường như điểm danh,
nhập điểm, cập nhật thông tin hiện còn đang xử lý thủ công. Điều này gây nhiều phiền
phức về năng suất hoạt động trong nhà trường.

de_tai_xay_dung_he_thong_website_quan_ly_truong_thpt_duy_tan

pdf46 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 1288 | Lượt tải: 3download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………….. 67
Đặt vấn đề ……………………………………………………………………………………………………….. 68
Giải quyết vấn đề ……………………………………………………………………………………………… 74
Giải pháp công nghệ đề xuất ………………………………………………………………………………. 99
CHƢƠNG I. CƠ SỞ LÝ THUYẾTERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.1. Sơ lượt về UML và công cụ Visual Paradigm 8.0 Error! Bookmark not defined.
1.1.1. Nhược điểm của phương pháp phân tích cổ điển … Error! Bookmark not
defined.
1.1.2. Lý do chọn phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML
Error! Bookmark not defined.
1.1.3. Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất UML . Error! Bookmark not defined.
1.1.4. Sơ lượt về Visual Paradigm Enterprise Edition 8.0 Error! Bookmark not
defined.
1.2. Sơ lược về SQL Server ………………………………….. Error! Bookmark not defined.
1.2.1. Kiến trúc tham khảo dùng cho các cơ sở dữ liệu phân tánError! Bookmark
not defined.
1.2.2. Một số chức năng của SQL Server ……….. Error! Bookmark not defined.
1.2.3. Một số thành phần quan trọng của SQL Server …… Error! Bookmark not
defined.
1.2.4. Transact SQL …………………………………….. Error! Bookmark not defined.
1.2.5. Sao chép dự phòng (Backup) và khôi phục (Recovery) cơ sở dữ liệuError!
Bookmark not defined.
1.3. Sơ lược về ngôn ngữ lập trình Java …………………. Error! Bookmark not defined.
1.3.1. Lịch sử ……………………………………………… Error! Bookmark not defined.
1.3.2. Phương châm …………………………………….. Error! Bookmark not defined.
1.3.3. Phiên bản ………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
1.3.4. Lập trình hướng đối tượng …………………… Error! Bookmark not defined.
1.4. Struts …………………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
1.4.1. Mô hình MVC (Model – View – Controller ) …….. Error! Bookmark not
defined.
1.4.2. So sánh mô hình MVC và 3-layer/tier …… Error! Bookmark not defined.
1.4.3. Component ……………………………………….. Error! Bookmark not defined.
1.4.4. Các thành phần cơ bản của Struts …………. Error! Bookmark not defined.
1.4.5. Tiến trình thực hiện ……………………………. Error! Bookmark not defined.
1.4.6. Struts và Model ………………………………….. Error! Bookmark not defined.
1.4.7. Strut 2 ………………………………………………. Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 2 PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNGERROR! BOOKMARK
NOT DEFINED.
2.1. Khảo sát yêu cầu …………………………………………… Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Các tác nhân tham gia vào hệ thống ……… Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Mô tả yêu cầu chức năng …………………….. Error! Bookmark not defined.
2.2. Đặc tả yêu cầu hệ thống …………………………………. Error! Bookmark not defined.
Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam
2.2.1. Sơ đồ Use Case ………………………………….. Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Xây dựng kịch bản cho các Use Case ……. Error! Bookmark not defined.
2.3. Biểu đồ hoạt động …………………………………………. Error! Bookmark not defined.
2.3.1. Biểu đồ đăng nhập ……………………………… Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Biểu đồ lấy mật khẩu ………………………….. Error! Bookmark not defined.
2.3.3. Biểu đồ đổi mật khẩu ………………………….. Error! Bookmark not defined.
2.3.4. Biểu đồ cập nhật thông tin cá nhân ……….. Error! Bookmark not defined.
2.3.5. Biểu đồ cập nhật hạnh kiểm ………………… Error! Bookmark not defined.
2.3.6. Biểu đồ cập nhật điểm ………………………… Error! Bookmark not defined.
2.3.7. Biểu đồ tạo tài khoản ………………………….. Error! Bookmark not defined.
2.3.8. Biểu đồ xóa tài khoản …………………………. Error! Bookmark not defined.
2.3.9. Biểu đồ xóa lớp học ……………………………. Error! Bookmark not defined.
2.3.10. Biểu đồ xóa học sinh ………………………….. Error! Bookmark not defined.
2.3.11. Biểu đồ chuyển lớp …………………………….. Error! Bookmark not defined.
2.3.12. Biểu đồ thêm học sinh chuyển, trường thôi học ….. Error! Bookmark not
defined.
2.3.13. Biểu đồ khôi phục học sinh chuyển trường thôi họcError! Bookmark not
defined.
2.3.14. Biểu đồ tiếp nhận học sinh ………………….. Error! Bookmark not defined.
2.3.15. Biểu đồ kết chuyển học sinh ………………… Error! Bookmark not defined.
2.4. Biểu đồ tuần tự …………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
2.5. Biểu đồ lớp ………………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
2.6. Biểu đồ quan hệ cơ sở dữ liệu ………………………… Error! Bookmark not defined.
2.6.1. Biểu đồ ……………………………………………… Error! Bookmark not defined.
2.6.2. Mô tả các bảng dữ liệu………………………… Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 3. TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ………………….. 103
3.1. Các bước cài dặt và chạy website ……………………………………………………………. 104
3.2. Hình ảnh demo website …………………………………………………………………………. 114
3.2.1. Trang chủ ………………………………………………………………………………….. 114
3.2.1.2. Hệ Thống menu ngang……………………………………………………………………. 120
3.2.1.3. Khung nội dung bên trái …………………………………………………………………. 129
3.2.1.4. Menu bên phải ………………………………………………………………………………. 134
3.2.1.5. Thời khóa biểu ………………………………………………………………………………. 137
3.2.1.6. Kết quả học tập ……………………………………………………………………………… 141
3.2.1.7. Thư Viện Sách ………………………………………………………………………………. 146
3.2.1.8. Thư viện phim ảnh …………………………………………………………………………. 151
3.2.1.9. Văn bản điều hành …………………………………………………………………………. 158
3.2.1.10. Đăng nhập …………………………………………………………………………………….. 161
3.2.2. Quản trị viên ……………………………………………………………………………… 166
3.2.2.1. Thanh công cụ của bảng …………………………………………………………………. 166
3.2.2.2. Quản lý năm học,học kỳ, kích hoạt nhập điểm …………………………………… 169
3.2.2.3. Quản lý môn học ……………………………………………………………………………. 174
3.2.2.4. Quản lý tài khoản …………………………………………………………………………… 177
Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam
3.2.2.5. Quản lý giáo viên …………………………………………………………………………… 189
3.2.2.6. Quản lý hồ học sinh ……………………………………………………………………….. 199
3.2.2.7. Quản lý chuyển lớp ………………………………………………………………………… 215
3.2.2.8. Quản lý chuyển trường thôi học ………………………………………………………. 220
3.2.2.9. Chuyển kết học sinh ………………………………………………………………………. 227
3.2.2.10. Phân công giảng dạy ………………………………………………………………………. 230
3.2.2.11. Thống kê kết quả học tập ………………………………………………………………… 235
3.2.2.12. Quản lý bài viết trang chủ ……………………………………………………………….. 248
3.2.3. Giáo viên ………………………………………………………………………………….. 253
3.2.3.1. Thông tin cá nhân ………………………………………………………………………….. 253
3.2.3.2. Quản lý lớp chủ nhiệm …………………………………………………………………… 259
3.2.3.3. Nhập điểm lớp giảng dạy ………………………………………………………………… 266
3.3. Kết luận ………………………………………………………………………………………………. 275
3.3.1. Ưu điểm ……………………………………………………………………………………. 275
3.3.2. Tồn tại, hạn chế …………………………………………………………………………. 279
3.3.3. Hướng phát triển trong tương lai ………………………………………………….. 281
3.3.4. 3.2.4. Kinh nghiêm đúc kết………………………………………………………….. 284
TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP …………………………………. 287
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam
DANH MỤC HÌNH ẢNH
Hình 1: Mô hình để so sánh cơ sở dữ liệu tập trung và cơ sở dữ liệu phân tán. ………. Error!
Bookmark not defined.
Hình 2. Kiến trúc Model 1 ……………………………………………. Error! Bookmark not defined.
Hình 3. Kiến trúc Model 2 ……………………………………………. Error! Bookmark not defined.
Hình 4. Mô hình MVC ………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
Hình 5: Sơ đồ chi tiết toàn bộ hệ thống ………………………….. Error! Bookmark not defined.
Hình 5: Sơ đồ của tác nhân khách ghé thăm …………………… Error! Bookmark not defined.
Hình 6: Sơ đồ của tác nhân giáo viên …………………………….. Error! Bookmark not defined.
Hình 7: Sơ đồ của tác nhân quản trị viên………………………… Error! Bookmark not defined.
Hình 9: Biểu đồ activity thành viên lấy lại mật khẩu ……….. Error! Bookmark not defined.
Hình 10: Biểu đồ activity thành viên đổi mật khẩu ………….. Error! Bookmark not defined.
Hình 11: Biểu đồ activity thành viên cập nhật thông tin cá nhân ……. Error! Bookmark not
defined.
Hình 12: Biểu đồ activity cập nhật hạnh kiểm ………………… Error! Bookmark not defined.
Hình 13: Biểu đồ activity cập nhật điểm ………………………… Error! Bookmark not defined.
Hình 14: Biểu đồ activity tạo tài khoản ………………………….. Error! Bookmark not defined.
Hình 15: Biểu đồ activity xóa tài khoản thành viên đăng nhập hệ thốngError! Bookmark not
defined.
Hình 16: Biểu đồ activity xóa lớp học ……………………………. Error! Bookmark not defined.
Hình 17: Biểu đồ activity xóa học sinh ………………………….. Error! Bookmark not defined.
Hình 18: Biểu đồ activity chuyển lớp …………………………….. Error! Bookmark not defined.
Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam
Hình 19: Biểu đồ activity thêm học sinh chuyển trường, thôi học ….. Error! Bookmark not
defined.
Hình 20: Biểu đồ activity khôi phục học sinh chuyển trường, thôi họcError! Bookmark not
defined.
Hình 21: Biểu đồ activity tiếp nhận học sinh ………………….. Error! Bookmark not defined.
Hình 22: Biểu đồ activity kết chuyển học sinh ………………… Error! Bookmark not defined.
Hình 24: Biểu đồ tuần tự đăng nhập ………………………………. Error! Bookmark not defined.
Hình 26: Biểu đồ tuần tự lấy lại mật khẩu ………………………. Error! Bookmark not defined.
Hình 27: Biểu đồ tuần tự cập nhật hồ sơ ………………………… Error! Bookmark not defined.
Hình 28: Biểu đồ tuần tự cập nhật điểm …………………………. Error! Bookmark not defined.
Hình 29: Biểu đồ tuần tự sửa điểm ………………………………… Error! Bookmark not defined.
Hình 30: Biểu đồ tuần tự xóa điểm………………………………… Error! Bookmark not defined.
Hình 31: Biểu đồ tuần tự tìm kiếm ………………………………… Error! Bookmark not defined.
Hình 32: Biểu đồ tuần tự tạo tài khoản …………………………… Error! Bookmark not defined.
Hình 33: Biểu đồ tuần tự xóa tài khoản ………………………….. Error! Bookmark not defined.
Hình 34: Biểu đồ tuần tự chuyển lớp ……………………………… Error! Bookmark not defined.
Hình 35: Biểu đồ tuần tự tiếp nhận học sinh …………………… Error! Bookmark not defined.
Hình 36: Biểu đồ tuần tự kết chuyển học sinh …………………. Error! Bookmark not defined.
Hình 37: Biểu đồ lớp …………………………………………………… Error! Bookmark not defined.
Hình 38: Biểu đồ quan hệ cơ sở dữ liệu …………………………. Error! Bookmark not defined.
Hình 39. Giao diện trang web ……………………………………………………………………………….. 117
Hình 40. Nội dung trang chủ ………………………………………………………………………………… 119
Hình 41. Hệ thống menu ngang. ……………………………………………………………………………. 128
Hình 42. Khung nội dung bên trái …………………………………………………………………………. 131
Hình 43. Menu bên phải ………………………………………………………………………………………. 136
Hình 44. Đường dẫn thời khóa biểu trên menu ngang ……………………………………………… 139
Hình 45. Nội dung thời khóa biểu …………………………………………………………………………. 141
Hình 46. Kết quả học tập ……………………………………………………………………………………… 143
Hình 47. Danh sách bản điểm học sinh theo lớp ……………………………………………………… 145
Hình 48. Thư viện sách chuyên ngành …………………………………………………………………… 148
Hình 49. giới thiệu sách ……………………………………………………………………………………….. 150
Hình 50. Thư viện ảnh …………………………………………………………………………………………. 153
Hình 51. Nội dung chi tiết thư viện ảnh …………………………………………………………………. 155
Hình 52. Thư viện phim ………………………………………………………………………………………. 157
Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam
Hình 53. Văn bản nhà trường ……………………………………………………………………………….. 160
Hình 54. Đăng nhập …………………………………………………………………………………………….. 163
Hình 55. Thanh công cụ của bảng …………………………………………………………………………. 168
Hình 55. Quản lý năm học, học kỳ, nhập điểm ……………………………………………………….. 171
Hình 56. Thiết lập năm học ………………………………………………………………………………….. 173
Hình 57. Quản lý môn học ……………………………………………………………………………………. 176
Hình 58. Danh sách tài khoản ……………………………………………………………………………….. 179
Hình 59. Thêm tài khoản mới ……………………………………………………………………………….. 181
Hình 60. Sửa tài khoản ………………………………………………………………………………………… 183
Hình 61. Tìm kiếm tài khoản ………………………………………………………………………………… 185
Hình 62. Các thuộc tính tìm kiếm tài khoản ……………………………………………………………. 188
Hình 63. Danh sách giáo viên ……………………………………………………………………………….. 191
Hình 64. Thêm giáo viên mới ……………………………………………………………………………….. 194
Hình 65. Xem chi tiết từng giáo viên …………………………………………………………………….. 196
Hình 66. Danh sách lớp ……………………………………………………………………………………….. 201
Hình 67. Sửa lớp …………………………………………………………………………………………………. 203
Hình 68. Danh sách học sinh theo lớp ……………………………………………………………………. 205
Hình 69. Thêm mới học sinh ………………………………………………………………………………… 207
Hình 70. Sửa học sinh………………………………………………………………………………………….. 209
Hình 71. Xem chi tiết từng bảng ghi ……………………………………………………………………… 211
Hình 72. Quản lý chuyển lớp ………………………………………………………………………………… 217
Hình 73. Lịch sử chuyển lớp…………………………………………………………………………………. 219
Hình 74. Danh sách học sinh muốn chuyển trường ………………………………………………….. 222
Hình 75. Dialog đặt lệnh chuyển …………………………………………………………………………… 224
Hình 76. Lịch sử chuyển trường thôi học ……………………………………………………………….. 226
Hình 77. Chuyển kết học sinh ………………………………………………………………………………. 229
Hình 78. Phân công giảng dạy theo giáo viên …………………………………………………………. 232
Hình 79. Phân công giảng dạy theo lớp ………………………………………………………………….. 234
Hình 80. Danh sách lớp của 3 khối………………………………………………………………………… 237
Hình 81. Danh sách điểm học sinh theo lớp ……………………………………………………………. 239
Hình 82. Thống kê tổng kết xếp loại theo lớp …………………………………………………………. 241
Hình 83. Nhập điểm,sửa điểm tất cả các môn học cho học sinh ………………………………… 243
Hình 84. Nhập điểm từ file excel ………………………………………………………………………….. 246
Hình 85. Danh sách bài viết website ……………………………………………………………………… 250
Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam
Hình 86. Soạn bài viết mới …………………………………………………………………………………… 252
Hình 87. Thông tin cá nhân ….

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Xây dựng hệ thống website quản lý trường THPT Duy Tân – Tam Kỳ, Quảng Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *