[block id=”bo-sung-1″]

Sự phát triển của xã hội kéo theo nhu cầu cuộc sống cũng tăng theo,nền công nghệ
cũng phát triển một cách mạnh mẽ. hính vì sự phát triển đó con người ngày càng sử
dụng công nghệ một cách mạnh mẽ, không cần mất quá nhiều sức lực như trước đây
nhưng lại giảm bót đi thời gian trong công việc. Vì thế nên đã có rất nhiều website ra
đời không chỉ nhằm phục vụ cho mục đích quảng bá cho khách hàng biết về sản phẩm
của công ty, doanh nghiệp,.mà còn thực hiện các cuộc mua bán một cách nhanh gọn
mà không cần trực tiếp chỗ bán hàng mà vẫn biết đầy đủ thông tin sản phẩm.

de_tai_xay_dung_website_quan_ly_trai_nuoi_ga_bang

pdf10 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 1594 | Lượt tải: 4download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng website quản lý trại nuôi gà bằng PHP, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

MỤC LỤC
GIỚI THIỆU ……………………………………………………………………………………….2
1. Lý do chọn đề tài …………………………………………………………………………3
2. Mục đích và ý nghĩa ……………………………………………………………………8
3. Nội dung của đề tài ………………………………………………………………….. 14
4. Bố cục của luận văn …………………………………………………………………. 17
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾTERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.1 Unifield Modeling Language (UML)Error! Bookmark not defined.
1.1.1. Khái niệm. …………………………………………. Error! Bookmark not defined.
1.1.2. Vai trò ứng dụng của UML ……………….. Error! Bookmark not defined.
1.1.3. Những lĩnh vực có thể sử dụng UML …. Error! Bookmark not defined.
1.2. NGÔN NGỮ PHP ……………. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
1.2.1. Lịch sử phát triển ngôn ngữ lập trình PHPError! Bookmark not defined.
1.2.2 Tính ưu việt của PHP ………………………… Error! Bookmark not defined.
1.2.3. Khả năng mở rộng cho PHP ………………. Error! Bookmark not defined.
1.3. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MY SQL. ERROR! BOOKMARK
NOT DEFINED.
CHƯƠNG 2.PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG …………… ERROR!
BOOKMARK NOT DEFINED.
2.1. Phân tích và đặc tả yêu cầu ………………… Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Mô tả bài toán ………………………………….. Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Phân tích yêu cầu ……………………………… Error! Bookmark not defined.
2.1.2.1. Yêu cầu phi chức năng ……………….. Error! Bookmark not defined.
2.1.2.2. Yêu cầu chức năng …………………….. Error! Bookmark not defined.
2.2. Biểu đồ Use Case ……………………………… Error! Bookmark not defined.
2.2.1 Biểu đồ use case của người quản trị …… Error! Bookmark not defined.
2.2.1.1 Biểu đồ Use ase của chức năng quản l tin tức .. Error! Bookmark
not defined.
2.2.1.2 Biểu đồ Use ase của chức năng quản l Sản phẩmError! Bookmark
not defined.
2.2.1.3. Biểu đồ Use ase của chức năng quản l Đơn hàng ………….. Error!
Bookmark not defined.
2.2.1.4 Biểu đồ Use ase của chức năng quản l Liên hệ Error! Bookmark
not defined.
2.2.2 Biểu đồ Use ase của thành viên ………… Error! Bookmark not defined.
2.2.2.1 Biểu đồ Use ase của chức năng tìm kiếm Sản phẩm …………. Error!
Bookmark not defined.
2.2.2.2 Biểu đồ Use ase chức năng tạo giỏ hàng ……Error! Bookmark not
defined.
2.2.3 Đặc tả Use ase ……………………………….. Error! Bookmark not defined.
2.3 Xây dựng sơ đồ hoạt động …………………. Error! Bookmark not defined.
2.3.1 Sơ đồ hoạt động thêm hàng hoá ………….. Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Sơ đồ hoạt động sửa hàng hoá ……………. Error! Bookmark not defined.
2.3.3. Sơ đồ hoạt động xoá hàng hoá …………… Error! Bookmark not defined.
2.3.4 Sơ đồ hoạt động tìm kiếm hàng hoá…….. Error! Bookmark not defined.
2.4. Xây dựng sơ đồ tuần tự ……………………… Error! Bookmark not defined.
2.4.1 Sơ đồ tuần tự đăng k tài khoản: ………… Error! Bookmark not defined.
2.4.2. Sơ đồ tuần tự đăng nhập hệ thống: ……… Error! Bookmark not defined.
2.4.3. Sơ đồ tuần tự xem thông tin mặt hàng: .. Error! Bookmark not defined.
2.4.4. Sơ đồ tuần tự tìm kiếm mặt hàng: ………. Error! Bookmark not defined.
2.4.5. Sơ đồ tuần tự đặt mua hàng: ………………. Error! Bookmark not defined.
2.4.6. Sơ đồ tuần tự quản l giỏ hàng …………… Error! Bookmark not defined.
2.4.7. Sơ đồ tuần tự thay đổi thông tin cá nhân (user) …..Error! Bookmark not
defined.
2.4.8. Sơ đồ tuần tự đăng nhập (admin) ……….. Error! Bookmark not defined.
2.4.9. Sơ đồ tuần tự quản l danh mục mặt hàng(admin) Error! Bookmark not
defined.
2.4.10 Sơ đồ tuần tự quản l mặt hàng (admin):Error! Bookmark not defined.
2.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu …………………………… Error! Bookmark not defined.
CHƯƠNG 3. XÂY DỰNG WEBSITE ………… ERROR! BOOKMARK NOT
DEFINED.
3.1. Giao diện trang chủ ……………………. Error! Bookmark not defined.
3.2 Giao diện trang sản phẩm ………………….. Error! Bookmark not defined.
3.3 Giao diện trang tin tức ………………………. Error! Bookmark not defined.
3.4 Giao diện trang đăng k …………………….. Error! Bookmark not defined.
3.5 Giao diện trang đăng k thành công ……. Error! Bookmark not defined.
3.6 Giao diện trang hướng dẫn mua hàng ….. Error! Bookmark not defined.
3.7 Giao diện trang giỏ hàng ……………………. Error! Bookmark not defined.
3.8.Giao diện trang liên hệ ……………………………. Error! Bookmark not defined.
3.9.Giao diện trang quản l …………………………… Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………. 21
1. Những vấn đề giải quyết được ………………………………………………….. 21
2. Những vấn đề chưa giải quyết được …………………………………………. 27
3. Hướng phát triển …………………………………………………………………….. 30
4. Những bài học rút ra được ………………………………………………………. 34
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………. ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
DANH MỤC HÌNH ẢNH
: u s s t qu t t ………………… Error! Bookmark not defined.
: u s s qu t t … Error! Bookmark not defined.
3: u s s qu S p ẩm ………… Error! Bookmark not
defined.
4: u s s qu Đơ à ………… Error! Bookmark not
defined.
Hìn 5: u s s qu L ê . Error! Bookmark not defined.
6: u s s t m k ếm S p ẩm ………. Error! Bookmark not
defined.
Hình 2. 7: u s s tạo ỏ à ………… Error! Bookmark not defined.
8: Sơ oạt t êm à o ……………………….. Error! Bookmark not defined.
9: Sơ oạt s à o …………………………. Error! Bookmark not defined.
: Sơ oạt o à o ……………………….. Error! Bookmark not defined.
: Sơ oạt t m k ếm à o ………………… Error! Bookmark not defined.
: Sơ tuầ tự k tà k o ……………………… Error! Bookmark not defined.
3: Sơ tuầ tự ập t ………………….. Error! Bookmark not defined.
4: Sơ tuầ tự m t ô t mặt à …………….. Error! Bookmark not defined.
5: Sơ tuầ tự t m k ếm mặt à …………………….. Error! Bookmark not defined.
Hìn 6: Sơ tuầ tự ặt mu à …………………………… Error! Bookmark not defined.
7: Sơ tuầ tự qu ỏ à ………………………. Error! Bookmark not defined.
8: Sơ tuầ tự t y t ô t n cá nhân …………. Error! Bookmark not defined.
9: Sơ tuầ tự ập ……………………………….. Error! Bookmark not defined.
: Sơ tuầ tự qu d mụ mặt à ……….. Error! Bookmark not defined.
: Sơ tuầ tự qu mặt à ……………………… Error! Bookmark not defined.
: Sơ kết ơ sở dữ u …………………………….. Error! Bookmark not defined.
3 : G o d tr ……………………………………….. Error! Bookmark not defined.
3 : G o d tr s p ẩm ……………………………….. Error! Bookmark not defined.
3 3: G o d tr t t ……………………………………. Error! Bookmark not defined.
3 4: G o d tr k ………………………………….. Error! Bookmark not defined.
3 5: G o d k t à ô ………………………….. Error! Bookmark not defined.
3 6: G o d tr ướ dẫ mu s p ẩm ………… Error! Bookmark not defined.
3 7: G o d tr ỏ à ………………………………… Error! Bookmark not defined.
Hình 3 8: G o d tr ê …………………………………… Error! Bookmark not defined.
3 9: G o d tr qu ………………………………….. Error! Bookmark not defined.
Xây dựng website quản l trại gà bằng php
GIỚI THIỆU
1. Lý do chọn đề tài
Sự phát triển của xã hội kéo theo nhu cầu cuộc sống cũng tăng theo,nền công nghệ
cũng phát triển một cách mạnh mẽ. hính vì sự phát triển đó con người ngày càng sử
dụng công nghệ một cách mạnh mẽ, không cần mất quá nhiều sức lực như trước đây
nhưng lại giảm bót đi thời gian trong công việc. Vì thế nên đã có rất nhiều website ra
đời không chỉ nhằm phục vụ cho mục đích quảng bá cho khách hàng biết về sản phẩm
của công ty, doanh nghiệp,…mà còn thực hiện các cuộc mua bán một cách nhanh gọn
mà không cần trực tiếp chỗ bán hàng mà vẫn biết đầy đủ thông tin sản phẩm.
ũng như mọi ngành khác chăn nuôi cũng là một ngành phát triển mạnh mẽ nhưng
ít khi có quảng cáo cho sản phẩm nên có nhiều khách hàng muốn mua sản phẩm
nhưng không biết mua ở đâu, các trang trại có sản phẩm nhưng không có đầu ra.
Website quản l trại gà sẽ là một cầu nối tuyệt vời giữa những trang trại với khách
hàng của mình. ác trang trại vừa có thể quảng bá sản phẩm, tiếp cận gần hơn với
khách hàng, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi mua bán. Khách hàng thì
có thể tìm kiếm lựa chọn sản phẩm cho mình mà không mất nhiều thời gian cũng như
công sức. Đó là l do tôi chọn đề tài:”Xây dựng website quản lý trại nuôi gà bằng
php.
Mục đích và nghĩa
– Xây dựng một website giúp quảng cáo sản phẩm cho các trang trại gà.
– Xử l các thông tin về sản phẩm của trang trại.
– Tìm kiếm sản phẩm và giao dịch sản phẩm của trang trại gà trực tiếp trên
website.
– Quản l các sản phẩm của trang trại cũng như các khách hàng.
Xây dựng website quản l trại gà bằng php
– Xử l các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm khi giao dịch qua website
quản l trang trại gà.
Giúp cho sự mua bán sản phẩm một cách dễ dàng, thuận tiện, nhanh chóng cho
trang trại cũng như khách hàng.
Website quản l trại gà sẽ mang đến cho người dùng một cái nhìn thân thiện, dễ sử
dụng mà không cần phải biết nhiều về tin học.
2. Nội dung của đề tài
– Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình php PHP, UML và hệ cơ sở dữ liệu.
– Tìm hiểu tổng quát về wapserver, các chức năng và cách thức hoạt động của
wapserver.
– Phân tích thiết kế hệ thống cho website quản l trại nuôi gà.
– Xây dựng hệ thống website quản l trang trai nuôi gà với chức năng chính
là quản l và mua bán sản phẩm.
3. Bố cục của luận văn
Luận văn tốt nghiệp được tổ chức thành 3 chương với các nội dung chính sau đây:
– hương 1. ơ sở l thuyết: Giới thiệu UML, PHP, MYSQL…và những ứng
dụng cụ thể của UML, PHP, MYSQL..
– hương 2. Phân tích thiết kế hệ thống: Phân tích và xây dựng các quan hệ
giữa các đối tượng trong website quản l trang trại gà, xây dựng sơ đồ Use –
ase, sơ đồ hoạt động và sự tương tác giữa các đối tượng.
– hương 3. Triển khai và kết quả Demo: Kết quả của việc xây dựng website
quản l trang trại gà.
KẾT LUẬN
1. Những vấn đề giải quyết được
 Xây dựng được website quản l trại gà tương đối hoàn chỉnh.
 Quản l được các sản phẩm trên trang website.
 Tạo nên sự liên kết giữa các trang web.
 Giới thiệu, quảng cáo tin tức trên trang web một dễ tiếp nhận.
 Thống kê được lượng người try cập trang web.
 hức năng tìm kiếm rõ ràng dễ hiểu.
 Định dạng cơ sở dữ liệu được sử dụng.
 ó sự phân cấp giữa các vai trò quản trị, khách hàng với thành viên.
 Nhập dữ liệu từ trang quản trị ko cần phải vào cơ sở dữ liệu.
 ó được các chức năng đăng nhập, đăng k , mua hàng, liên hệ,…
 Xây dựng được một giao diện thân thiện dễ sử dụng.
2. Những vấn đề chưa giải quyết được
 Một số chức năng còn chưa hoạt động ổn định.
 Chương trình có tính chuyên nghiệp chưa cao.
 hưa giải quyết chọn vẹn các vấn đề nảy sinh trong quá trình quản l .
 hương trình chưa có tính thẩm mỹ chưa cao.
3. Hướng phát triển
 Tìm hiểu và hoàn thiện một số chức năng chưa thực hiện.
 Xây dựng nên một website có tính chuyên nghiệp cao và có tính thẩm
mỹ, có tính tương tác cao với người dùng.
Xây dựng website quản l trại nuôi gà bằng php
 Xây dựng một giao diện đẹp mắt hơn có nhiều tính năng hơn nhưng vẫn
dễ dàng sử dụng.
 Em sẽ phát triển và mở rộng hệ thống website để nó được hoàn thiện và
sử dụng tốt trong thực tế. Hi vọng nó sẽ đáp ứng được như cầu của
người dùng.
4. Những bài học rút ra được
 Học thêm được một ngôn ngữ lập trình php
 Biết cách thiết kế một website đơn giản.
 Sự liên kết giữa các đối tượng trong mộ dự án.
 Kinh nghiệm trong xử l cơ sở dữ liệu.
 Những hạn chế trong việc thực hiện một dự án.
 Biết cách vận dụng UML, PHP, MYSQL,…trong các dự án.
 Những khó khăn và thuận lợi dễ gặp khi thực hiện một dự án.
 Tìm ra phương pháp giải quyết vấn đề khi gặp khó khăn của dự án
Xây dựng website quản l trại nuôi gà bằng php

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đề tài Xây dựng website quản lý trại nuôi gà bằng PHP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *