[block id=”bo-sung-1″]

Từ xưa tới nay việc ngăn ngừa đề phòng hỏa hoạn hay công tác phòng
cháy chữa cháy luôn được coi là vấn đề quan trọng hàng đầu trong mỗi quốc gia.
Ở Việt Nam hiện nay tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng đang diễn ra một cách mạnh
mẽ. Các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trụ sở văn phòng xuất hiện
ngày một nhiều, đặc biệt ở các thành phố lớn. Các tòa nhà với tính chất kiến trúc
rộng và đa dạng, lại là nơi thường xuyên tập trung lượng lớn con người học tập,
làm việc và được trang bị nhiều tài sản quý giá luôn tiềm ẩn những nguy cơ khác
nhau dẫn tới hỏa hoạn.

do_an_thiet_ke_he_thong_bao_chay_cho_toa_nha_tower

pdf71 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 18/07/2016 | Lượt xem: 4427 | Lượt tải: 55download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà tower, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
ISO 9001:2008
THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁO CHÁY CHO
TOÀ NHÀ TOWER
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP
HẢI PHÕNG-2015
BỘ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
ISO 9001:2008
THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÁO CHÁY CHO
TOÀ NHÀ TOWER
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH ĐIỆN TỰ ĐỘNG CÔNG NGHIỆP
Sinh viên: Phạm Hồng Hoàng
Người hướng dẫn: Th.SNguyễn Đoàn Phong
HẢI PHÕNG-2015
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÖC
—————-o0o—————–
BỘ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên : Phạm Hồng Hoàng – mã SV: 1112102008
Lớp : ĐC1501- Ngành Điện Tự Động Công Nghiệp.
Tên đề tài: Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà Hải Phòng Tower
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp(về
lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp:………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
CÁC CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Người hướng dẫn thứ 1.
Họ và tên :
Học hàm, học vị :
Cơ quan công tác :
Nội dung hướng dẫn :
Nguyễn Đoàn Phong
Thạc sĩ
Trường Đại học dân lập Hải Phòng
Toàn bộ đồ án
Người hướng dẫn thứ 2.
Họ và tên :
Học hàm, học vị :
Cơ quan công tác :
Nội dung hướng dẫn :
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày……tháng…..năm 2015.
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngàythángnăm 2015.
Đã nhận nhiệm vụ ĐT.T.N.
Sinh viên
Phạm Hồng Hoàng
Đã giao nhiệm vụ Đ.T.T.N
Cán bộ hướng dẫn ĐT.T.N
Th.S Nguyễn Đoàn Phong
Hải Phòng, ngày……tháng…….năm 2015
HIỆU TRƢỞNG
GS.TS.NGƢT TRẦN HỮU NGHỊ
PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần, thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp.
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
2. Đánh giá chất lượng của Đ.T.T.N( so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong
nhiệm vụ Đ.T.T.N, trên các mặt lý luận thực tiễn, tính toán giá trị sử dụng,
chất lượng các bản vẽ…)
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
3. Cho điểm của cán bộ hướng dẫn
(Điểm ghi bằng số và chữ)
Ngày..thángnăm 2015
Cán bộ hướng dẫn chính
(Ký và ghi rõ họ tên)
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA NGƢỜI CHẤM PHẢN BIỆN
ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
1. Đánh giá chất lượng đề tài tốt nghiệp về các mặt thu thập và phân tích số liệu
ban đầu, cơ sở lý luận chọn phương án tối ưu, cách tính toán chất lượng thuyết
minh và bản vẽ, giá trị lý luận và thực tiễn đề tài.
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
2. Cho điểm của cán bộ chấm phản biện
( Điểm ghi bằng số và chữ)
Ngàytháng.năm 2015
Người chấm phản biện
(Ký và ghi rõ họ tên)
MỤC LỤC
DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ ……………………………………………………………………
DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU ……………………………………………………………….
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT ……………………………………………………………
MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………..
Chƣơng 1: HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG ……………………………………..
1.1 KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ ……………………………………
1.2 PHÂN LOẠI HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG ………………………….
1.2.1 Hệ thống báo cháy thông thƣờng …………………………………………………
1.2.2 Hệ thống báo cháy địa chỉ …………………………………………………………..
1.3 CÁC THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG ……………………………………………
1.3.1 Trung tâm báo cháy …………………………………………………………………….
1.3.2 Thiết bị đầu vào …………………………………………………………………………..
1.3.3 Thiết bị đầu ra …………………………………………………………………………….
1.4 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG …………………………………………………………….
1.5 CấU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOạT ĐộNG CÁC THIẾT BỊ …………. 20
1.5.1 Tủ báo cháy trung tâm ……………………………………………………………. 20
1.5.2 Đầu báo cháy …………………………………………………………………………… 21
1.5.2.1 Đầu báo khói ……………………………………………………………………… 22
1.5.2.2 Đầu báo nhiệt ……………………………………………………………………. 29
1.5.3 Nút ấn báo cháy trực tiếp ………………………………………………………… 30
1.5.4 Thiết bị đầu ra ………………………………………………………………………… 32
1.5.4.1 Chuông báo cháy ……………………………………………………………….. 33
1.6 TÍCH HỢP CÁC Hệ THỐNG KỸ THUẬT TRONG CÔNG TRÌNH….
…………………………………………………………………………………………………………… 35
1.6.1 Hệ thống BMS ………………………………………………………………………… 36
1.6.2 Hệ thống kiểm soát cửa tự động ……………………………………………… 37
CHƢƠNG 2: CƠ SỞ TÍNH TOÁN, THIếT KẾ HỆ THỐNG BÁO CHÁY
TỰ ĐỘNG ……………………………………………………………………………………………. 40
2.1 MỤC ĐÍCH VÀ CÁC YÊU CẦU CHUNG ……….. Error! Bookmark not
defined.
2.2 CÁC TIÊU CHUẨN VÀ YÊU CẦU THIẾT KẾ .. Error! Bookmark not
defined.
2.3 CƠ SỞ TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ HỆ THỐNG … Error! Bookmark not
defined.
2.3.1 Đầu báo cháy dạng khói ………………………………………………………….. 45
2.3.2 Đầu báo cháy dạng nhiệt …………………………………………………………. 46
2.4 TRUNG TÂM BÁO CHÁY ………………… Error! Bookmark not defined.
2.5 HỘP NÚT ẤN BÁO CHÁY ………………… Error! Bookmark not defined.
2.6 CÁC BỘ PHẬN LIÊN KếT ………………… Error! Bookmark not defined.
2.7 NGUỒN ĐIỆN CHO HỆ THỐNG………. Error! Bookmark not defined.
Chƣơng 3: Thiết kế hệ thống báo cháy nhà Hải Phòng Tower ……………….. 49
3.1 HẢI PHÒNG TOWER VÀ CÁC YÊU CẦU LIÊN QUAN CÔNG
TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ………………………………………………….. 49
3.2 THIếT KẾ PHẦN CỨNG ……………………………………………………………… 50
3.2.1 Tính toán khối lƣợng và xác định vị trí lắp đặt các thiết bị ………. 50
3.2.2 Lựa chọn hệ thống báo cháy tự động ……………………………………….. 54
3.2.3 Thông số kỹ thuật chi tiết các thiết bị đƣợc lựa chọn ………………… 55
3.2.3.1. Tủ báo cháy trung tâm EST3 – 3CAB 21 ………………………….. 55
3.2.3. Card kết nối thiết bị 2 loop – 3 SDDC1 ………………………………… 57
3.2.3.3 Card hỗ trợ kết nối ……………………………………………………………. 58
3.2.3.4. Tủ hiển thị phụ 3-LCDANN …………………………………………….. 59
3.2.3.5. Các loại đầu báo dạng điểm ………………………………………………. 59
3.3 THIẾT KẾ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG …………………………… 67
KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………… 69
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………… 70
DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ
Hình 1.1: Sơ đồ hệ thống báo cháy thông thường ……………………………………….. 10
Hình 1.2: Sơ đồ hệ thống báo cháy địa chỉ …………………………………………………. 11
Hình 1.3: Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống ……………………………………… 20
Hình 1.4: Cấu trúc tủ điều khiển và các kết nối …………………………………………… 21
Hình 1.5: Sơ đồ nguyên lý hoạt động đầu báo khói dạng Ion ……………………….. 24
Hình 1.6: Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động buồng Ion kép ……………………….. 25
Hình 1.7: Đầu báo khói quang khúc xạ trong điều kiện thường …………………….. 26
Hình 1.8: Đầu báo khói quang khúc xạ khi có khói xâm nhập ………………………. 27
Hình 1.9: Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động ……………………………………………. 27
Hình 1.10: Đầu báo dạng Beam trong điều kiện thường ………………………………. 28
Hình 1.11: Đầu báo dạng Beam khi có khói xâm nhập ……………………………….. 29
Hình 1.12: Biểu đồ sự gia tăng nhiệt độ của đám cháy ………………………………… 30
Hình 1.13: Nút ấn báo cháy trực tiếp …………………………………………………………. 30
Hình 1.14: Sơ đồ cấu tạo nút ấn báo cháy trực tiếp ……………………………………… 31
Hình 1.15: Các thiết bị cảnh báo cháy ……………………………………………………….. 32
Hình 1.16: Sơ đồ đấu nối các thiết bị cảnh báo cháy ……………………………………. 33
Hình 1.17: Sơ đồ kết nối tủ hiển thị phụ …………………………………………………….. 34
Hình 1.18: Sơ đồ nguyên lý mô-đun điều khiển ………………………………………….. 35
Hình 1.19: Sơ đồ kết nối hệ thống báo cháy với các hệ thống kỹ thuật khác …… 36
Hình 3.1: Phối cảnh tòa nhà Hải Phòng Tower … Error! Bookmark not defined.
Hình 3.2: Sơ đồ bố trí đầu báo ………………………………………………………………….. 52
Hình 3.3: Sơ đồ cấp nguồn tủ báo cháy trung tâm ……………………………………….. 56
Hình 3.4: Sơ đồ đấu nối thiết bị card loop 3-SDDC1 …………………………………… 58
Hình 3.5: Sơ đồ kết nối tủ trung tâm với hệ thống BMS ………………………………. 62
Hình 3.6: Sơ đồ đấu nối module đầu ra không điện áp …………………………………. 64
Hình 3.7: Sơ đồ đấu nối module đầu ra có điện áp ………………………………………. 65
Hình 3.8: Sơ đồ đấu nối hệ thống chuông đèn …………………………………………….. 67
Hình 3.9 : Giao diện phần mềm 3-SDU ………….. Error! Bookmark not defined.
Hình 3.10 : Sơ đồ mô phỏng hệ thống thiết bị ….. Error! Bookmark not defined.
DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 2.1: Bảng yêu cầu kỹ thuật đối với đầu báo cháy ………………………………… 44
Bảng 2.2: Yêu cầu đối với đầu báo cháy khói …………………………………………….. 45
Bảng 2.3: Yêu cầu đối với đầu báo cháy nhiệt ……………………………………………. 46
Bảng 3.1: Danh mục thiết bị lựa chọn cho công trình ………………………………….. 54
Bảng 3.2: Thông số kỹ thuật biến thế tủ báo cháy trung tâm ………………………… 55
Bảng 3.3: Thông số hoạt động khối xử lý trung tâm 3 – CPU ……………………….. 56
Bảng 3.4: Thông số kĩ thuật Card 2 loop 3-SDDC1 …………………………………….. 57
Bảng 3.5: Thông số kĩ thuật card hỗ trợ kết nối ………………………………………….. 58
Bảng 3.6: Thông số kỹ thuật đầu báo cháy khói quang địa chỉ SIGA-PS ……….. 60
Bảng 3.7: Thông số kỹ thuật đầu báo cháy dạng nhiệt …………………………………. 60
Bảng 3.8: Thông sỗ kỹ thuật nút ấn báo cháy trực tiếp SIGA-271 …………………. 61
Bảng 3.9: Thông số kĩ thuật module FSB-PC ……………………………………………… 62
Bảng 3.10: thông số kĩ thuật mô-đun đầu ra không điện áp SIGA-CR …………… 63
Bảng 3.11: Thông số kĩ thuật mô-đun đầu ra có điện áp SIGA-CC1 ……………… 64
Bảng 3.12: Thông số kỹ thuật chuông báo cháy 323D-10AW ………………………. 65
Bảng 3.13: Thông số kĩ thuật chuông đèn báo cháy kết hợp G1-HDVM ……….. 66
DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
CPU Central Pocessor Unit
LCD Lyquid Crystal Display
BMS Building Management System
PA Public Annuciation
CCTV Closed Circuit Television
CR Control Relay
PVC Polivinynclorua
PS Photoelectric Smoke
HFS Heat Fixed Smoke
HRS Heat Reduce Smoke
AC Alternating Current
DC Direct Circuit
TCXD Tiêu chuẩn xây dựng
TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
MỞ ĐẦU NÓI
Từ xưa tới nay việc ngăn ngừa đề phòng hỏa hoạn hay công tác phòng
cháy chữa cháy luôn được coi là vấn đề quan trọng hàng đầu trong mỗi quốc gia.
Ở Việt Nam hiện nay tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng đang diễn ra một cách mạnh
mẽ. Các tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại, trụ sở văn phòngxuất hiện
ngày một nhiều, đặc biệt ở các thành phố lớn. Các tòa nhà với tính chất kiến trúc
rộng và đa dạng, lại là nơi thường xuyên tập trung lượng lớn con người học tập,
làm việc và được trang bị nhiều tài sản quý giá luôn tiềm ẩn những nguy cơ khác
nhau dẫn tới hỏa hoạn. Do đó việc trang bị hệ thống báo cháy tự động nhằm phát
hiện sớm các nguy cơ để ngăn chặn hiệu quả là một yêu cầu cấp thiết của các
công trình. Từ những lý do trên em chọn đề tài “Thiết kế hệ thống báo cháy cho
tòa nhà Hải Phòng Tower” với mục đích nghiên cứu về hệ thống quan trọng này
làm đề tài cho Đồ án tốt nghiệp của mình.
Đồ án gồm 3 chƣơng:
CHƢƠNG 1 : Hệ thống báo cháy tự động
CHƢƠNG 2 : Cơ sở tính toán, thiết kế hệ thống báo cháy tự động
CHƢƠNG :Thiết kế hệ thống báo cháy cho tòa nhà Hải Phòng tower
CHƢƠNG 1.
HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG
1.1 KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ.

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đồ án Thiết kế hệ thống báo cháy cho toà nhà tower

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *