[block id=”bo-sung-1″]

Trường ĐHDL Hải Phòng Thành lập ngày 24/9/1997. Đến nay sau
16 năm xây dựng và phát triển trường đã mở rộng quy mô đào tạo và phát
triển trở thành một trường đứng đầu khối các trường ĐH ngoài công lập.
Song song với sự phát triển ấy là sự phát triển nhanh chóng về số
lượng sinh viên theo học tại trường. Đến nay Trường có khoảng hơn 8
nghìn sinh viên theo học.
Năm 2003 trường đã đưa vào sử dụng, khai thác khu khách sạn sinh
viên và khu liên hợp thể thao gồm: nhà tập đa chức năng, sân vận động, và
bể bơi để phục vụ cho nhu cầu về chỗ ở cho sinh viên ở xa và nhu cầu về
thể dục thể thao cho sinh viên.
Khách sạn sinh viên với quy mô lớn, phục vụ chỗ ở, ăn uống cho
khoảng 1500 sinh viên theo học tại trường. Tuy nhiên việc quản lý sinh
viên trong KSSV hiện nay hoàn toàn là thủ công. Điều đó gây khó khăn rất
lớn cho việc quản lý sinh hoạt, chấp hành nội quy KSSV của sinh viên. Vì
vậy cần có một chương trình quản lý sinh viên để giúp đỡ cho nhà trường
trong việc quản lý sinh viên khi cần thiết.
Đề tài này giúp giải quyết vấn đề:

do_an_tot_nghiep_xay_dung_website_ho_tro_theo_doi_thong_tin

 

pdf89 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 930 | Lượt tải: 1download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án tốt nghiệp Xây dựng Website hỗ trợ theo dõi thông tin sinh viên đăng kí ở trong KSSV trường đại học dân lập Hải phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng Website hỗ trợ theo dõi thông tin sinh viên đăng kí ở trong KSSV trường ĐHDL HP
Đỗ Văn Tuấn_CT1301 1
LỜI CẢM ƠN
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới thầy giáo ThS. Vũ Anh Hùng,
thầy đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ em trong suốt quá trình làm tốt nghiệp. Với
sự chỉ bảo của thầy, em đã có những định hƣớng tốt trong việc triển khai và thực
hiện các yêu cầu trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn sự dạy bảo và giúp đỡ của các thầy giáo, cô
giáo Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng đã trang
bị cho em những kiến thức cơ bản nhất để em có thể hoàn thành tốt báo cáo tốt
nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy, cô trong ban công tác sinh viên đã tạo
điều kiện cho em đƣợc tiếp cận với nghiệp vụ quản lý sinh viên ở trong KSSV để
em có thể hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp này.
Xin cảm ơn tới những ngƣời thân trong gia đình quan tâm, động viên trong
suốt quá trình học tập và làm tốt nghiệp.
Xin gửi lời cảm ơn tất cả bạn bè, đặc biệt là các bạn trong lớp CT1301 đã
giúp đỡ và đóng góp ý kiến để mình hoàn thành chƣơng trình.
Em xin chân thành cảm ơn !
Hải Phòng, ngày 02 tháng 11 năm 2013
Sinh viên : Đỗ Văn Tuấn
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng Website hỗ trợ theo dõi thông tin sinh viên đăng kí ở trong KSSV trường ĐHDL HP
Đỗ Văn Tuấn_CT1301 2
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ……………………………………………………………………………………………..1
CHƢƠNG 1 MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP ………………………………………….5
1.1 Giới thiệu về Trƣờng ĐHDL Hải Phòng …………………………………………………5
1.2 Mô tả hoạt động của KSSV …………………………………………………………………..6
1.3.Giải pháp ………………………………………………………………………………………….13
CHƢƠNG 2 ……………………………………………………………………………………………13
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG …………………………………………………14
2.1. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ ……………………………………………………………………14
2.1.2.Sơ đồ phân rã chức năng……………………………………………………………….16
2.1.2.1.Nhóm dần các chức năng ………………………………………………………..16
2.1.2.2.Sơ Đồ ……………………………………………………………………………………17
2.1.2.3. Mô tả chi tiết các chức năng lá: ……………………………………………..18
2.1.3. Danh sách hồ sơ dữ liệu ……………………………………………………………….19
2.1.4.Ma trận thực thể …………………………………………………………………………..20
2.2. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU …………………………………………………………….21
2.2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 ………………………………………………………..21
2.2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 …………………………………………………………22
2.2.2.1 Biểu đồ của tiến trinh tiếp nhận sinh viên …………………………………22
2.2.2.2 Biểu đồ của tiến trình theo dõi sinh viên …………………………………..23
2.2.2.3.Biểu đồ của tiến trình rời khỏi KSSV ………………………………………..24
2.2.2.4 Biểu đồ của tiến trình báo cáo …………………………………………………25
2.3. THIẾT KẾ CSDL ……………………………………………………………………………..26
2.3.1.Mô hình liên kết thực thể (ER) ………………………………………………………26
2.3.2. Mô hình quan hệ …………………………………………………………………………31
2.3.3. Các bảng dữ liệu vật lý ………………………………………………………………..34
2.4.1 Giao diện chính ……………………………………………………………………………38
2.4.1.1 Giao diện đăng nhập ………………………………………………………………38
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng Website hỗ trợ theo dõi thông tin sinh viên đăng kí ở trong KSSV trường ĐHDL HP
Đỗ Văn Tuấn_CT1301 3
2.4.1.2 Giao diện cập nhật thông tin sinh viên. …………………………………….39
2.4.1.3 Giao diện cập nhật thông tin cán bộ …………………………………………40
2.4.1.4 Giao diện cập nhật thông tin Phòng ở ………………………………………41
2.4.1.5 Giao diện cập nhật thông tin đồ dùng ………………………………………42
2.4.1.6 Giao diện cập nhật thông tin sinh viên ở trong phòng ở. …………….43
2.4.1.7 Giao diện cập nhật thông tin sinh viên mượn đồ dùng. ……………….44
2.4.1.8 Giao diện cập nhật thông tin sinh viên trả đồ dùng ……………………45
2.4.1.9 Giao diện cập nhật thông tin theo dõi sinh hoạt của sinh viên …….46
2.4.1.10 Giao diện cập nhật thông tin đồ dùng hỏng …………………………….47
2.4.1.11 Giao diện cập nhật thông tin sử dụng điện nước ………………………48
2.4.1.12 Giao diện cập nhật thông tin xin ra khỏi KSSV của sinh viên …….49
2.4.1.13 Giao diện cập nhật thông tin sinh viên nộp tiền ………………………50
3.1. Phân tích thiết kế hệ thống hƣớng cấu trúc …………………………………………..51
3.1.1. Các khái niệm về hệ thống thông tin ……………………………………………..51
3.1.2.Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hƣớng cấu trúc ……………….57
3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ ……………………………………………………………59
3.2.1 Mô hình liên kết thực thể E-R ……………………………………………………….59
3.2.2 Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ ………………………………………………………62
3.3. Công cụ để cài đặt chƣơng trình………………………………………………………….65
3.3.1. Hệ QTCSDL SQL SERVER ………………………………………………………..65
3.3.2 Ngôn ngữ ASP.NET …………………………………………………………………….69
4.1 Giao diện đăng nhập. ………………………………………………………………………….73
4.2 Giao diện cập nhật thông tin sinh viên. …………………………………………………74
4.3 Giao diện cập nhật thông tin cán bộ ……………………………………………………..74
4.4 Giao diện cập nhật thông tin Phòng ở …………………………………………………..75
4.5 Giao diện cập nhật thông tin đồ dùng …………………………………………………..75
4.6 Giao diện cập nhật thông tin sinh viên ở trong phòng ở ………………………….76
4.7 Giao diện cập nhật thông tin sinh viên mƣợn đồ dùng. …………………………..76
4.8 Giao diện cập nhật thông tin sinh viên trả đồ dùng …………………………………77
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng Website hỗ trợ theo dõi thông tin sinh viên đăng kí ở trong KSSV trường ĐHDL HP
Đỗ Văn Tuấn_CT1301 4
4.9 Giao diện cập nhật thông tin theo dõi sinh hoạt của sinh viên ………………….77
4.10 Giao diện cập nhật thông tin đồ dùng hỏng …………………………………………78
4.11 Giao diện cập nhật thông tin sử dụng điện nƣớc …………………………………..78
4.12 Giao diện cập nhật thông tin xin ra khỏi KSSV của sinh viên ………………..79
4.13 Giao diện cập nhật thông tin sinh viên nộp tiền …………………………………..79
KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………….80
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………81
PHỤ LỤC ………………………………………………………………………………………………….82
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng Website hỗ trợ theo dõi thông tin sinh viên đăng kí ở trong KSSV trường ĐHDL HP
Đỗ Văn Tuấn_CT1301 5
CHƢƠNG 1
MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP
1.1 Giới thiệu về Trƣờng ĐHDL Hải Phòng
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Thành lập ngày 24/9/1997. Đến nay sau
16 năm xây dựng và phát triển trƣờng đã mở rộng quy mô đào tạo và phát
triển trở thành một trƣờng đứng đầu khối các trƣờng ĐH ngoài công lập.
Song song với sự phát triển ấy là sự phát triển nhanh chóng về số
lƣợng sinh viên theo học tại trƣờng. Đến nay Trƣờng có khoảng hơn 8
nghìn sinh viên theo học.
Năm 2003 trƣờng đã đƣa vào sử dụng, khai thác khu khách sạn sinh
viên và khu liên hợp thể thao gồm: nhà tập đa chức năng, sân vận động, và
bể bơi để phục vụ cho nhu cầu về chỗ ở cho sinh viên ở xa và nhu cầu về
thể dục thể thao cho sinh viên.
Khách sạn sinh viên với quy mô lớn, phục vụ chỗ ở, ăn uống cho
khoảng 1500 sinh viên theo học tại trƣờng. Tuy nhiên việc quản lý sinh
viên trong KSSV hiện nay hoàn toàn là thủ công. Điều đó gây khó khăn rất
lớn cho việc quản lý sinh hoạt, chấp hành nội quy KSSV của sinh viên. Vì
vậy cần có một chƣơng trình quản lý sinh viên để giúp đỡ cho nhà trƣờng
trong việc quản lý sinh viên khi cần thiết.
Đề tài này giúp giải quyết vấn đề:
Theo dõi quá trình vào, ra KSSV của sinh viên, theo dõi sinh hoat và
việc chấp hành nội quy của sinh viên khi ở trong KSSV
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng Website hỗ trợ theo dõi thông tin sinh viên đăng kí ở trong KSSV trường ĐHDL HP
Đỗ Văn Tuấn_CT1301 6
1.2 Mô tả hoạt động của KSSV
a) Mô tả
Đầu năm học khi sinh viên đến gặp Cán bộ quản sinh của ngành mình để xin ở
trong KSSV. Cán bộ quản sinh sẽ đƣa cho sinh viên mẫu đơn xin vào KSSV. Sinh
viên điền đầy đủ thông tin trong đơn sau đó đến gặp Cán bộ phòng tài vụ nộp tiền
và xin xác nhận đã nộp tiền rồi chuyển lại cho quản sinh. Khi chấp nhận cho sinh
viên vào ở thì cán bộ quản sinh sẽ lưu thông tin của sinh viên vào sổ vào ra KSSV
để quản lý sinh hoạt của sinh viên.
Khi sinh viên vào ở trong KSSV sinh viên sẽ gặp nhân viên quản lý đồ dùng để
mượn đồ dùng sinh hoạt. Thông tin về đồ dùng sẽ đƣợc lƣu trong sổ mƣợn đồ .
Nếu sinh viên làm hỏng, mất thì phải bồi thƣờng lại bằng tiền mặt theo quy định
của KSSV.
Trong quá trình sinh viên ở trong KSSV thì việc chấp hành kỷ luật khi ở trong
KSSV của sinh viên đƣợc lƣu vào sổ theo dõi SV của KSSV. Nếu trong quá trình ở
trong KSSV sinh viên không tuân thủ đúng nội quy sinh hoạt trong KSSV gây ảnh
hƣởng tới sinh hoạt của những ngƣời khác, ảnh hƣởng đến KSSV. Quản sinh có
thể dựa vào nội quy để kỷ luật sinh viên. Nếu sinh viên vi phạm kỷ luật ở mức cao
thì quản sinh có thể buộc sinh viên ra khỏi KSSV và tên của sinh viên sẽ bị lƣu vào
sổ cấm vào ở trong KSSV. Khi buộc sinh viên ra khỏi KSSV thì quản sinh phải
làm giấy buộc sinh viên rời khỏi KSSV. Hàng tháng, mỗi sinh viên phải nộp tạm
ứng 50.000 VNĐ tiền điện nƣớc. Nếu sinh viên muốn rời khỏi KSSV thì phải
thanh toán tiền điện nƣớc và các khoản khác( nếu có phát sinh) tính từ khi vào ở
đến khi xin ra với phòng kế hoạch tài chính của nhà trƣờng.
Đến cuối năm học khi sinh viên rời khỏi KSSV. Nếu sinh viên có ý định tiếp tục ở
lại KSSV trong năm học tiếp theo thì sinh viên cần gặp cán bộ quản sinh để làm
đơn xin ở lại KSSV. Nếu sinh viên không có ý muốn ở lại KSSV nữa thì làm đơn
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng Website hỗ trợ theo dõi thông tin sinh viên đăng kí ở trong KSSV trường ĐHDL HP
Đỗ Văn Tuấn_CT1301 7
xin ra khỏi KSSV và đến phòng tài vụ thanh toán các khoản tiền còn thiếu khi ở
trong KSSV, trả các đồ dùng đã mƣợn của KSSV. Sau đó lấy xác nhận rồi chuyển
cho quản sinh để đƣợc rời khỏi KSSV. Khi sinh viên rời khỏi KSSV thi quản sinh
sẽ lƣu thông tin của sinh viên vào sổ vào ra KSSV.
Cuối mỗi năm học, khi ban giám hiệu nhà trƣờng cần xem báo cáo thì quản sinh sẽ
làm bản báo cáo để gửi lên cho ban giám hiệu
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng Website hỗ trợ theo dõi thông tin sinh viên đăng kí ở trong KSSV trường ĐHDL HP
Đỗ Văn Tuấn_CT1301 8
b) Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ
Sinh viên Ban Công Tác
Sinh Viên
Phòng kế hoạch
tài chính
Cán Bộ Quản Lý
Đồ Dùng
Hồ sơ dữ liệu
1.1.Sơ đồ tiến trình tiếp nhận sinh viên vào trong kssv ở.
Tiếp Nhận
Và Kiểm Tra
Thông Tin
Thu Tiền
Và Ký
Xác Nhận
Đơn xin vào ở
trong KSSV
Cho Sinh
Viên Mƣợn
Đồ
Hợp
Lệ

Tiếp
Nhận
Sinh Viên
Sổ vào ra KSSV
Sổ mƣợn, trả đồ
Không
Xin vào ở
trong
KSSV
Phiếu thu
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng Website hỗ trợ theo dõi thông tin sinh viên đăng kí ở trong KSSV trường ĐHDL HP
Đỗ Văn Tuấn_CT1301 9
Ban Công Tác Sinh Viên Hố Sơ Dữ Liệu
1.2.Sơ đồ tiến trình theo dõi sinh viên ở trong kssv.
Nghêm
Trọng
Không
Theo Dõi Sinh
Hoạt Của SV
Theo Dõi Kỷ
Luật Của SV
Sổ Theo Dõi
Sổ Theo Dõi

Yêu Cầu Sinh
Viên Ra Khỏi
KSSV
Sổ Cấm Vào Ở
Trong KSSV
Giấy Yêu Cầu SV
Rời Khỏi KSSV
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng Website hỗ trợ theo dõi thông tin sinh viên đăng kí ở trong KSSV trường ĐHDL HP
Đỗ Văn Tuấn_CT1301 10
Ban Giám Hiệu Ban Công Tác Sinh Viên Hố Sơ Dữ Liệu
1.3.Sơ đồ tiến trình xử lý vi phạm của sinh viên
Nghêm
Trọng
Không
Theo Dõi Kỷ
Luật Của SV
Sổ Theo Dõi Có
Lập quyết định
kỷ luật
Sổ Cấm Vào Ở
Trong KSSV
Giấy Yêu Cầu
SV Rời Khỏi
KSSV
Thành lập hội
đồng kỷ luật
Đuổi SV
Thông báo
kỷ luật
Y/C sinh
viên rời
khỏi KSSV

Tiến hành
kỷ luật SV
Không
Sổ theo dõi
Nhắc nhở
SV
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng Website hỗ trợ theo dõi thông tin sinh viên đăng kí ở trong KSSV trường ĐHDL HP
Đỗ Văn Tuấn_CT1301 11
1.4 Sơ đồ tiến trình sinh viên rời khỏi kssv
Sinh viên Ban Công Tác
Sinh Viên
Phòng kế hoạch tài
chính
Cán Bộ Quản Lý
Đồ Dùng
Hồ sơ dữ liệu
Tiếp Nhận
Và Kiểm Tra
Thông Tin
Thu Tiền
Và Ký
Xác Nhận
Đơn xin rời
khỏi KSSV
Nhận và
kiểm tra đồ
dùng
Hợp
Lệ


Xin rời
khỏi
KSSV
Phiếu thu
Trả
phòng và
đồ dùng
Bồi
thƣờng
Tiến
hành bồi
thƣờng
Thanh
toán các
khoản nợ
Không
Sổ mƣợn đồ
Đồng ý cho
sinh viên rời
khỏi KSSV
Không
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng Website hỗ trợ theo dõi thông tin sinh viên đăng kí ở trong KSSV trường ĐHDL HP
Đỗ Văn Tuấn_CT1301 12
Ban Công Tác Sinh Viên Ban Giám Hiệu Hố Sơ Dữ Liệu
1.5. Sơ Đồ Tiến Trình Báo Cáo
Yêu Cầu Làm
Báo Cáo
Tiếp Nhận Yêu
Cầu
Làm Báo Cáo
Và Nộp
Báo Cáo
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng Website hỗ trợ theo dõi thông tin sinh viên đăng kí ở trong KSSV trường ĐHDL HP
Đỗ Văn Tuấn_CT1301 13
1.3.Giải pháp
Xây dựng phần mềm quản lý sinh viên ở trong kssv, đƣợc thực hiện nhƣ
sau:
– Hiện nay việc theo dõi sinh hoạt của gần 2000 sinh viên ở trong KSSV mà
hoàn toàn bằng thủ công đang gây rất nhiều khó khă cho các cán bộ quản lý sinh
viên, làm tốn rât nhiều thời gian và tài chính của nhà trƣờng.
– Vì vậy yêu cầu đặt ra là cần 1 hệ thống thông tin giúp cho việc quản lý,
theo dõi thông tin sinh viên ở trong KSSV và đáp ứng đƣợc các yêu cầu công việc
đề ra.
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng Website hỗ trợ theo dõi thông tin sinh viên đăng kí ở trong KSSV trường ĐHDL HP
Đỗ Văn Tuấn_CT1301 14
CHƢƠNG 2
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
2.1. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ
Bảng phân tích xác định chức năng và hồ sơ.
Động từ + Bổ ngữ Danh từ Nhận xét
1. Xin ở trong KSSV
2. Lƣu thông tin của sinh viên
3. Mƣợn đồ dùng sinh hoạt
4. Chấp hành kỷ luật khi ở trong
KSSV
5. Buộc sinh viên ra khỏi KSSV
6. Làm đơn xin ở lại KSSV
7. Làm đơn xin ra khỏi KSSV
8. Nộp tiền
9.Xin xác nhận đã nộp tiền
10. Làm bản báo cáo
11. Trả các đồ dùng đã mƣợn
1. Đơn xin vào KSSV
2. Sổ vào ra KSSV
3. Sổ mƣợn đồ
4. Sổ theo dõi SV
5. Sổ cấm vào ở trong
KSSV
6. Giấy buộc sinh viên
rời khỏi KSSV
7. Sinh viên
8. Cán bộ quản sinh
9.Ban giám hiệu
10. Cán bộ phòng
tài vụ
11. Bản báo cáo
12. Phiếu thu tiền điện
nƣớc.
13. Cán bộ quản lí đồ
dùng
14. Đơn xin ra khỏi
KSSV
HSDL
HSDL
HSDL
HSDL
HSDL
HSDL
Tác nhân
Tác nhân
Tác nhân
Tác nhân
HSDL
HSDL
Tác nhân
HSDL
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng Website hỗ trợ theo dõi thông tin sinh viên đăng kí ở trong KSSV trường ĐHDL HP
Đỗ Văn Tuấn_CT1301 15
2.1.1.Biểu đồ ngữ cảnh
Hình 2.1. Biểu đồ ngữ cảnh
SINH VIÊN
CÁN BỘ QUẢN
LÝ ĐỒ DÙNG
PHÒNG KẾ HOẠCH
TÀI CHÍNH
BAN GIÁM HIỆU
O
HỆ THỐNG
QUẢN LÝ
SINH VIÊN
Ở TRONG KSSV
Thông tin đồ dùng trả
Thông tin đồ dùng mƣợn
Y/c báo cáo
Báo cáo Thông báo thu tiền
Thông tin nộp tiền
Đơn xin rời khỏi KSSV
Thông tin tiền bồi thƣờng
Thông tin tiền ở, tiền điện nƣớc
Thông tin đồ dùng mƣợn
Giấy trục xuất khỏi KSSV
Thông tin bồi thƣờng
Đơn xin ở lại KSSV
Đơn xin vào ở trong KSSV
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng Website hỗ trợ theo dõi thông tin sinh viên đăng kí ở trong KSSV trường ĐHDL HP
Đỗ Văn Tuấn_CT1301 16
2.1.2.Sơ đồ phân rã chức năng
2.1.2.1.Nhóm dần các chức năng
Các chức năng chi tiết lá Nhóm lần 1 Nhóm lần 2
1.Nhận đơn của sinh viên
Tiếp nhận sinh viên
Quản lý Sinh Viên Ở
Trong KSSV
2. Xét duyệt đơn của sinh viên
3. Lập phiếu thu tiền
4. Lập phiếu cho sinh viên mƣợn đồ
dùng
5.Vào sổ theo dõi
6. Vào sổ theo dõi sinh hoạt hàng ngày
của sinh viên
Theo dõi sinh viên 7. Vào sổ theo dõi chấp hành nội quy
của sinh viên
8. Vào sổ theo dõi sử dụng điện nƣớc
10.Tiếp nhận đơn ra khỏi KSSV
Tiếp nhận ra khỏi
KSSV
11.Xét duyệt đơn sinh viên
12.Lập hóa đơn thanh toán tiền
13.Vào sổ trả phòng, trả đồ
14. Báo cáo tình trạng sinh viên đang ở
trong KSSV
Báo cáo
15.Báo cáo tình trạng sinh viên còn thiếu
tiền ở trong KSSV
16.Báo cáo tình trạng sinh viên vi phạm
kỷ luật
17.Báo cáo tình trạng sinh viên đƣợc
khen thƣởng
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng Website hỗ trợ theo dõi thông tin sinh viên đăng kí ở trong KSSV trường ĐHDL HP
Đỗ Văn Tuấn_CT1301 17
2.1.2.2.Sơ Đồ
Hình 2.2.Sơ đồ phân rã chức năng nghiệp vụ.
QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH VIÊN Ở TRONG KSSV
1. Tiếp nhận
sinh viên
1.1.Tiếp
nhận đơn của
sinh viên
1.2. Xét
duyệt đơn
của SV
1.3. Lập
phiếu thu
tiền
2.Theo dõi
sinh viên
1.4Lập phiếu
cho sinh viên
mƣợn đồ
2.1. Vào sổ
theo dõi sinh
hoạt hàng ngày
của SV
2.2. Vào sổ
theo dõi chấp
hành nội quy
của sinh viên
2.3. Vào sổ
theo dõi sữ
dụng điện nƣớc
3.Tiếp nhận ra
khỏi KSSV
3.1.Tiếp nhận
đơn ra khỏi
KSSV
3.2.Xét duyệt
đơn
1.5.Vào sổ
theo dõi
4.Báo cáo
3.3.Lập hóa
đơn thanh toán
tiền
3.4.Vào sổ trả
phòng, trả đồ
4.1. Báo cáo
tình trạng sinh
viên đang ở
trong KSSV
4.2.Báo cáo
tình trạng sinh
viên còn thiếu
tiền ở trong
KSSV
4.3.Báo cáo
tình trạng sinh
viên vi phạm
kỷ luật
4.4.Báo cáo
tình trạng sinh
viên đƣợc khen
thƣởng
Đồ án tốt nghiệp Xây dựng Website hỗ trợ theo dõi thông tin sinh viên đăng kí ở trong KSSV trường ĐHDL HP
Đỗ Văn Tuấn_CT1301 18
2.1.2.3. Mô tả chi tiết các chức năng lá:
1. Tiếp nhận sinh viên
1.1.Tiếp nhận đơn của sinh viên: công việc do cán bộ quản lý sinh
viên thực hiện khi sinh viên nộp đơn xin vào ở trong KSSV
1.2. Xét duyệt đơn của SV: công việc do cán bộ quản lý sinh viên
thực hiện nhằm xem xét xem sinh viên đã nộp dơn có đủ diều kiện vao
trong KSSV ở hay không
1.3. Lập phiếu thu tiền: công việc do sinh viên thực hiện để nộp các
khoản tiền khi ở trong KSSV
1.4. Lập phiếu cho sinh viên mƣợn đồ dùng :công việc do cán bộ
quản lý đồ dùng thực hiện để cho sinh viên mƣợn đồ dùng sinh hoạt hàng
ngày
1.5.Vào sổ theo dõi : công việc do cán bộ quản lý sinh viên thực hiện
lƣu lại thông tin sinh viên để phục vụ cho việc quản lý, theo dõi
2.Theo dõi sinh viên
2.1. Vào sổ theo dõi sinh hoạt hàng ngày của SV : công việc do cán
bộ quản lý sinh viên thực

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đồ án tốt nghiệp Xây dựng Website hỗ trợ theo dõi thông tin sinh viên đăng kí ở trong KSSV trường đại học dân lập Hải phòng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *