[block id=”bo-sung-1″]

Trang web bình chọn phải đáp ứng được những chức năng cơ bản sau của
người dùng lẫn người quản lý trang web:
 Người dùng:
– Hệ thống của trang web cung cấp những chức năng sau cho người dùng:
o Đăng kí: Đăng kí một tài khoản để cỏ thể sử dụng được những chức
năng khác như tạo bình chọn, tạo câu trả lời,.
o Đăng nhập: Sau khi đăng kí, người dùng cần đăng nhập vào hệ thống
để có thể sử dụng được những chức năng được hệ thống cho phép.

do_an_website_binh_chon_truc_tuyen

pdf32 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 1170 | Lượt tải: 6download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Website bình chọn trực tuyến, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………………..4
1. Giới thiệu bối cảnh đề tài: ………………………….. Error! Bookmark not defined.
2. Mục đích đề tài: ……………………………………….. Error! Bookmark not defined.
3. Nhiệm vụ phải thực hiện: …………………………… Error! Bookmark not defined.
3.1. Mục tiêu: ……………………………………………. Error! Bookmark not defined.
3.2. Kết quả cần đạt đƣợc …………………………… Error! Bookmark not defined.
4. Phƣơng pháp phát triển và nội dung chính của các chƣơng sau:Error! Bookmark not defined.
4.1. Phƣơng pháp phát triển: ……………………….. Error! Bookmark not defined.
4.2. Nội dung chính của các chƣơng sau: ……… Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 1.CƠ SỞ LÝ THUYẾT ……………………….. Error! Bookmark not defined.
1. Kiến trúc hệ thống:……………………………………. Error! Bookmark not defined.
2. Giới thiệu về công nghệ dùng trong hệ thống:. Error! Bookmark not defined.
2.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2008: ……….. Error! Bookmark not
defined.
2.2. ASP.NET: ………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
2.3. ADO.NET: …………………………………………. Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 2.PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ……………………………………….1
1. Mô tả bài toán: ………………………………………………………………………………………1
2. Phân tích: ……………………………………………………………………………………………..3
2.1. Sơ đồ Use-case: ……………………………………………………………………………….3
2.2. Đặc tả chi tiết một số chức năng điển hình: …………………………………………3
2.2.1. Đăng kí: ………………………………………………………………………………………….3
2.2.2. Đăng nhập: ………………………………………………………………………………………4
2.2.3. Tạo bình chọn: …………………………………………………………………………………5
2.2.4. Bình chọn:……………………………………………………………………………………….5
2.2.5. Quản lý bình chọn: …………………………………………………………………………..6
2.2.6. Tìm kiếm: ……………………………………………………………………………………….6
2.2.7. Xem kết quả: ……………………………………………………………………………………7
2.2.8. Bình luận: ……………………………………………………………………………………….7
2.2.9. Quản lý thành viên:…………………………………………………………………………..8
2.2.10.Thống kê: ……………………………………………………………………………………….8
2.3. Biểu đồ hoạt động: ……………………………………………………………………………9
2.3.1. Đăng kí: ………………………………………………………………………………………….9
2.3.2. Đăng nhập: …………………………………………………………………………………….10
2.3.3. Tạo bình chọn: ……………………………………………………………………………….10
2.3.4. Bình chọn:……………………………………………………………………………………..11
2.3.5. Quản lý bình chọn: …………………………………………………………………………11
2.3.6. Tìm kiếm: ……………………………………………………………………………………..12
2.3.7. Xem kết quả: ………………………………………………………………………………….12
2.3.8. Bình luận: ……………………………………………………………………………………..13
2.3.9. Quản lý thành viên:…………………………………………………………………………13
2.3.10.Thống kê: ……………………………………………………………………………………..14
2.4. Biều đồ tuần tự: ……………………………………………………………………………..14
2.4.1. Đăng kí: ………………………………………………………………………………………..14
2.4.2. Đăng nhập: …………………………………………………………………………………….15
2.4.3. Tạo bình chọn: ……………………………………………………………………………….15
2.4.4. Bình chọn:……………………………………………………………………………………..16
2.4.5. Quản lý bình chọn: …………………………………………………………………………16
2.4.6. Tìm kiếm: ……………………………………………………………………………………..17
2.4.7. Xem kết quả: ………………………………………………………………………………….17
2.4.8. Bình luận: ……………………………………………………………………………………..18
2.4.9. Quản lý thành viên:…………………………………………………………………………18
2.4.10.Thống kê ………………………………………………………………………………………19
2.5. Biểu đồ lớp: …………………………………………………………………………………..19
2.6. Xây dựng cơ sở dữ liệu:…………………………………………………………………..20
2.7. Thiết kế giao diện: ………………………………………………………………………….21
CHƢƠNG 3.KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC. ………………………………………………………………24
1. Kết quả đã thực hiện đƣợc: ……………………………………………………………………24
2. Đánh giá: …………………………………………………………………………………………….24
KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………………25
1. Thành công: ………………………………………………………………………………………..25
2. Hƣớng phát triển: …………………………………………………………………………………25
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………. Error! Bookmark not defined.
MỤC LỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1. Bảng đặc tả Usecase đăng kí………………………………………………………………. 15
Bảng 2. Bảng đặc tả Usecase đăng nhập. ………………………………………………………… 15
Bảng 3. Bảng đặc tả Usecase tạo bình chọn …………………………………………………….. 16
Bảng 4. Bảng đặc tả Usecase bình chọn…………………………………………………………… 16
Bảng 5. Bảng đặc tả Usecase quản lý bình chọn của thành viên. ………………………… 17
Bảng 6. Bảng đặc tả Usecase tìm kiếm. ……………………………………………………………. 18
Bảng 7. Bảng đặc tả Usecase xem kết quả. ………………………………………………………. 18
Bảng 8. Bảng đặc tả Usecase bình luận. ………………………………………………………….. 19
Bảng 9. Bảng đặc tả Usecase quản lý thành viên. ……………………………………………… 19
Bảng 10. Bảng đặc tả Usecase thống kê. ………………………………………………………….. 20
Bảng 11. Bảng Question. ……………………………………………………………………………….. 31
Bảng 12. Bảng Answer. ………………………………………………………………………………….. 31
Bảng 13. Bảng Comment. ………………………………………………………………………………. 31
Bảng 14. Bảng User. ……………………………………………………………………………………… 31
Bảng 15. Bảng Control. …………………………………………………………………………………. 31
Bảng 16. Bảng Categories. …………………………………………………………………………….. 31
MỤC LỤC HÌNH ẢNH
Hình 1 . Kiến trúc hệ thống. ………………………………………………………………………………5
Hình 2 . Kiến trúc .Net Framework. …………………………………………………………………..7
Hình 3. Kiến trúc mô hình 3 lớp. ……………………………………………………………………….8
Hình 4. Mô hình hóa cơ sở dữ liệu của ADO.NET Entity Framework …………………. 10
Hình 5. Hình ảnh ý tưởng bài toán đặt ra. ………………………………………………………. 12
Hình 6. Sơ đồ use-case của khách hàng. ………………………………………………………… 14
Hình 7. Sơ đồ Usecase đăng kí. ………………………………………………………………………. 14
Hình 8. Sơ đồ Usecase đăng nhập. ………………………………………………………………….. 15
Hình 9. Sơ đồ Usecase tạo bình chọn. ……………………………………………………………… 16
Hình 10. Sơ đồ Usecase bình chọn. …………………………………………………………………. 16
Hình 11. Sơ đồ Usecase quản lý bình chọn của thành viên. ………………………………… 17
Hình 12. Sơ đồ Usecase tìm kiếm. …………………………………………………………………… 17
Hình 13. Sơ đồ Usecase xem kết quả. ………………………………………………………………. 18
Hình 14. Sơ đồ Usecase bình luận. ………………………………………………………………….. 18
Hình 15. Sơ đồ Usecase quản lý thành viên. …………………………………………………….. 19
Hình 16. Sơ đồ Usecase thống kê. …………………………………………………………………… 19
Hình 17. Sơ đồ hoạt động đăng kí. ………………………………………………………………….. 20
Hình 18. Sơ đồ hoạt động đăng nhập. ……………………………………………………………… 21
Hình 19. Sơ đồ hoạt động tạo bình chọn. …………………………………………………………. 21
Hình 20. Sơ đồ hoạt động bình chọn. ………………………………………………………………. 22
Hình 21. Sơ đồ hoạt động quản lý bình chọn…………………………………………………….. 22
Hình 22. Sơ đồ hoạt động tìm kiếm. …………………………………………………………………. 23
Hình 23. Sơ đồ hoạt động xem kết quả bình chọn. …………………………………………….. 23
Hình 24. Sơ đồ hoạt động bình luận. ……………………………………………………………….. 24
Hình 25. Sơ đồ hoạt động quản lý thành viên. …………………………………………………… 24
Hình 26. Sơ đồ hoạt động thống kê. …………………………………………………………………. 25
Hình 27. Sơ đồ tuần tự đăng kí. ………………………………………………………………………. 25
Hình 28. Sơ đồ tuần tự đăng nhập. ………………………………………………………………….. 26
Hình 29. Sơ đồ tuần tự tạo phòng bình chọn. ……………………………………………………. 26
Hình 30. Sơ đồ tuần tự bình chọn. …………………………………………………………………… 27
Hình 31. Sơ đồ tuần tự quản lý phòng bình chọn. ……………………………………………… 27
Hình 32. Sơ đồ tuần tự tìm kiếm. …………………………………………………………………….. 28
Hình 33. Sơ đồ tuần tự xem kết quả. ………………………………………………………………… 28
Hình 34. Sơ đồ tuần tự bình luận. ……………………………………………………………………. 29
Hình 35. Sơ đồ tuần tự quản lý thành viên. ………………………………………………………. 29
Hình 36. Sơ đồ tuần tự thống kê. …………………………………………………………………….. 30
Hình 37. Sơ đồ lớp. ……………………………………………………………………………………….. 30
Hình 38. Mô hình cơ sở dữ liệu ………………………………………………………………………. 33
Hình 39. Màn hình đăng kí tài khoản. ……………………………………………………………… 32
Hình 40. Màn hình đăng nhập tài khoản. …………………………………………………………. 33
Hình 41. Màn hình bình chọn. ………………………………………………………………………… 33
Hình 42. Màn hình kết quả. ……………………………………………………………………………. 34
Hình 43.Màn hình tạo bình chọn. ……………………………………………………………………. 34
Hình 44.Màn hình bình luận. ………………………………………………………………………….. 34
Website bình chọn trực tuyến
1
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
1. Mô tả bài toán:
Hình 5. Hình ảnh ý tưởng bài toán đặt ra.
Trang web bình chọn phải đáp ứng đƣợc những chức năng cơ bản sau của
ngƣời dùng lẫn ngƣời quản lý trang web:
 Ngƣời dùng:
– Hệ thống của trang web cung cấp những chức năng sau cho ngƣời dùng:
o Đăng kí: Đăng kí một tài khoản để cỏ thể sử dụng đƣợc những chức
năng khác nhƣ tạo bình chọn, tạo câu trả lời,…
o Đăng nhập: Sau khi đăng kí, ngƣời dùng cần đăng nhập vào hệ thống
để có thể sử dụng đƣợc những chức năng đƣợc hệ thống cho phép.
o Tạo bình chọn: Mỗi ngƣời dùng sau khi đăng kí có thể tạo bình chọn,
khi ngƣời sử dụng internet vào phòng sẽ thấy nội dung bình chọn của phòng
bao gồm một câu hỏi và nhiều đáp án đã đƣợc tạo ra.
o Bình chọn: Tƣơng ứng với mỗi câu hỏi bình chọn, ngƣời dùng sẽ tạo
ra nhiều câu trả để ngƣời sử dụng internet chọn đáp án trả lời. Nếu có chế
độ thêm đáp án “Khác” của ngƣời sử dụng internet, ngƣời dùng internet có
thể trực tiếp trả lời bằng một đáp án khác với danh sách đáp án đã cho.
Website bình chọn trực tuyến
2
o Quản lý bình chọn: Đây là chức năng của ngƣời dùng nhằm mục đích
quản lý danh sách các bình chọn của mình và có thể thực hiện một vài thao
tác thay đổi thông tin bình chọn.
o Kết quả bình chọn: Chức năng giúp ngƣời dùng có thể theo dõi kết quả
của một phòng bình chọn xác định nào đó. Ở kết quả bình chọn, ngƣời dùng
có thể chọn nhiều loại biểu đồ khác nhau để xem.
– Khi ngƣời dùng sử dụng chức năng tạo bình chọn sẽ phải nhập vào các
thông số cơ bản nhƣ sau:
o Câu hỏi: Nội dung câu hỏi.
o Kiểu đáp án: Kiểu câu trả lời( có thể chọn một hoặc nhiều đáp án).
o Ngày kết thúc: Ngày kết thúc bình chọn, tới ngày này hệ thống sẽ
không cho phép ngƣời dùng bình chọn nữa.
o Chế độ bảo mật: Chế độ tùy chỉnh giúp ngƣời tạo phòng xác định
những ai có thể vào thực hiện bình chọn. Nếu chọn chế độ này, ngƣời dùng
cần nhập vào mật khẩu của phòng.
o Chế độ hiển thị: Chế độ tùy chỉnh giúp ngƣời tạo phòng xác định có
muốn hiển thị kết quả cho ngƣời bình chọn biết hay không?
o Chế độ thêm câu trả lời: Chức năng này cho phép ngƣời tham gia bình
chọn có thể thêm một đáp án khác ngoài những đáp án đƣợc cho.
 Quản lý trang web:
– Những chức năng mà ngƣời dùng có thể sử dụng, quản lý trang web
cũng có thể sử dụng, nhƣng sẽ thay đổi nội dung chức năng nhƣ sau:
o Quản lý bình chọn: Ngƣời quản lý có thể toàn quyền quản lý danh
sách bình chọn có trong hệ thống.
– Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp cho ngƣời quản lý những chức năng
khác để dễ dàng trong việc quản lý trang web:
o Quản lý ngƣời dùng: Dùng để quản lý danh sách ngƣời dùng có trong
hệ thống.
o Thống kê: Chức năng cho phép ngƣời dùng xem những thông tin nhƣ
những phòng bình chọn có lƣợt bình chọn cao nhất,…
Website bình chọn trực tuyến
3
2. Phân tích:
2.1. Sơ đồ Use-case:
Hình 6. Sơ đồ use-case của khách hàng.
2.2. Đặc tả chi tiết một số chức năng điển hình:
2.2.1. Đăng kí:
Hình 7. Sơ đồ Usecase đăng kí.
Website bình chọn trực tuyến
4
Bảng 1. Bảng đặc tả Usecase đăng kí.
Tên Usecase Đăng kí
Mô tả Chức năng này cho phép ngƣời dùng có thể đăng kí một
tài khoản để đăng nhập vào hệ thống và sử dụng các
chức năng mà hệ thống cung cấp cho ngƣời dùng.
Ngƣời thực hiện Ngƣời dùng
Điều kiện trƣớc xử lý
Điều kiện sau xử lý – Thông báo đăng kí thành công.
– Tài khoản mới đƣợc lƣu vào cơ sở dữ liệu.
Các bƣớc thực hiện 1.Chọn chức năng Đăng kí.
2.Nhập vào các thông tin cần thiết để đăng kí.
3.Xác nhận.
Ngoại lệ Báo lỗi trong trƣờng hợp tài khoản đã tồn tại hoặc thông
tin nhập chƣa đúng định dạng.
2.2.2. Đăng nhập:
Hình 8. Sơ đồ Usecase đăng nhập.
Bảng 2. Bảng đặc tả Usecase đăng nhập.
Tên Usecase Đăng nhập
Mô tả Chức năng này yêu cầu ngƣời dùng nhập vào tài khoản và
mật khẩu để truy nhập vào hệ thống, sau khi truy nhập có thể
sử dụng đƣợc những chức năng mà hệ thống cung cấp cho
ngƣời dùng.
Ngƣời thực hiện Ngƣời dùng, quản lý.
Điều kiện trƣớc xử lý
Điều kiện sau xử lý Có thể sử dụng đƣợc những chức năng của hệ thống.
Các bƣớc thực hiện 1.Chọn chức năng Đăng nhập.
2.Nhập vào tài khoản và mật khẩu.
3.Xác nhận.
Ngoại lệ Báo lỗi trong trƣờng hợp tài khoản hoặc mật khẩu không
chính xác.
Website bình chọn trực tuyến
5
2.2.3. Tạo bình chọn:
Hình 9. Sơ đồ Usecase tạo bình chọn.
Bảng 3. Bảng đặc tả Usecase tạo bình chọn.
Tên Usecase Tạo bình chọn
Mô tả Chức năng này cho phép ngƣời dùng tạo một bình chọn với
nội dung bình chọn.
Ngƣời thực hiện Ngƣời dùng, quản lý.
Điều kiện trƣớc xử lý Đã đăng nhập vào hệ thống.
Điều kiện sau xử lý Có thể sử dụng đƣợc những chức năng của hệ thống.
Các bƣớc thực hiện 1.Chọn chức năng Tạo bình chọn.
2.Nhập thông tin tạo bình chọn.
3.Xác nhận tạo.
Ngoại lệ Báo lỗi trong trƣờng hợp thông tin nhập vào không đúng
định dạng.
2.2.4. Bình chọn:
Hình 10. Sơ đồ Usecase bình chọn.
Bảng 4. Bảng đặc tả Usecase bình chọn.
Tên Usecase Bình chọn
Mô tả Chức năng này cho phép ngƣời dùng có thể bình chọn cho
nội dung nào đó.
Ngƣời thực hiện Ngƣời dùng, quản lý.
Điều kiện trƣớc xử lý
Điều kiện sau xử lý Cập nhật bình chọn vào cơ sở dữ liệu.
Các bƣớc thực hiện 1.Chọn bình chọn.
2.Bình chọn.
3.Xác nhận.
Ngoại lệ Báo lỗi trong trƣờng hợp bình chọn gặp lỗi xảy ra.
Website bình chọn trực tuyến
6
2.2.5. Quản lý bình chọn:
Hình 11. Sơ đồ Usecase quản lý bình chọn của thành viên.
Bảng 5. Bảng đặc tả Usecase quản lý bình chọn của thành viên.
Tên Usecase Quản lý bình chọn
Mô tả Chức năng này giúp thành viên sử dụng các chức năng xóa,
xem thông tin chi tiết của bình chọn hoặc chỉnh sửa thông tin
của bình chọn.
Ngƣời thực hiện Thành viên.
Điều kiện trƣớc xử lý Đã đăng nhập vào hệ thống.
Điều kiện sau sử lý Hiện cửa sổ thực hiện chức năng tƣơng ứng.
Các bƣớc thực hiện 1.Chọn chức năng quản lý bình chọn.
2.Chọn một trong các chức năng: Xóa, xem, chỉnh sửa.
3.Xác nhận.
Ngoại lệ
2.2.6. Tìm kiếm:
Hình 12. Sơ đồ Usecase tìm kiếm.
Website bình chọn trực tuyến
7

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đồ án Website bình chọn trực tuyến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *