[block id=”bo-sung-1″]

Với sự phát triển nhanh và mạnh mẽ của công nghệ thông tin của nước ta hiện
nay, việc ứng dụng tin học vào đời sống, công việc và học tập đã trở nên rất phổ biến
và cần thiết. Tin học đã làm thay đổi phương pháp làm việc một cách mạnh mẽ và
mang lại kết quả công việc tốt hơn. Trong đó việc ứng dụng tin học vào việc giảng dạy
và quản lý ở các trường học là hết sức quan trọng và cần thiết.

do_an_website_quan_ly_thu_vien_va_hieu_qua_doc_sach_cho_hoc

pdf27 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Ngày: 12/07/2016 | Lượt xem: 1109 | Lượt tải: 6download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Website quản lý thư viện và hiệu quả đọc sách cho học sinh trường THPT Phan Châu Trinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………………………….. 1
1. GIỚI THIỆU BỐI CẢNH ĐỀ TÀI …………………………………………………………….. 1
2. MỤC TIÊU …………………………………………………………………………………………….. 2
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………………… 2
4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………………………………………………. 2
5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………………….. 2
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ………………………… Error! Bookmark not defined.
1.1. TỔNG QUAN VỀ JAVA, JSP SERVLET …… Error! Bookmark not defined.
1.1.1. Ngôn ngữ Java ……………………………………. Error! Bookmark not defined.
1.1.2. JSP/Servlet …………………………………………. Error! Bookmark not defined.
1.2. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ………………. Error! Bookmark not defined.
1.2.1. Tổng quan ………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
1.2.2. Các tính năng mới điển hình của SQL Server 2008Error! Bookmark not
defined.
1.3. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG ………………………….. Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNGError! Bookmark not
defined.
2.1. PHƢƠNG PHÁP, CÔNG CỤ …………………….. Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Phƣơng pháp ………………………………………. Error! Bookmark not defined.
2.1.2. Công cụ thiết kế ………………………………….. Error! Bookmark not defined.
2.2. PHÂN TÍCH …………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Đặc tả yêu cầu …………………………………….. Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Sơ đồ use-case …………………………………….. Error! Bookmark not defined.
2.2.3. Đặc tả chức năng đăng ký tài khoản ngƣời dùngError! Bookmark not
defined.
2.2.4. Đặc tả chức năng đăng nhập …………………. Error! Bookmark not defined.
2.2.5. Đăc tả chức năng cập nhật sách( bao gồm thêm-sửa-xóa sách) …….. Error!
Bookmark not defined.
2.2.6. Đăc tả chức năng tìm sách ……………………. Error! Bookmark not defined.
2.2.7. Đăc tả chức năng quản lý yêu cầu …………. Error! Bookmark not defined.
2.2.8. Đăc tả chức năng báo cáo …………………….. Error! Bookmark not defined.
2.2.9. Đăc tả chức năng mƣợn sách-trả sách ……. Error! Bookmark not defined.
2.2.10. Đăc tả chức năng đánh giá bình luận sáchError! Bookmark not
defined.
2.2.11. Đặc tả chức năng đề cử sách ……………… Error! Bookmark not defined.
2.2.12. Đặc tả chức năng thiết đặt thƣ viện …….. Error! Bookmark not defined.
2.2.13. Biểu đồ hoạt động …………………………….. Error! Bookmark not defined.
2.2.14. Biểu đồ lớp ……………………………………… Error! Bookmark not defined.
2.2.15. Biểu đồ tuần tự ………………………………… Error! Bookmark not defined.
2.2.16. Xây dựng cơ sở dữ liệu …………………….. Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 3: TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ……………………………………….. 3
3.1. CÁC CÔNG CỤ ……………………………………………………………………………………. 3
3.1.1. Công cụ viết chƣơng trình ………………………………………………………………… 3
3.1.2. Công cụ viết báo cáo ………………………………………………………………………… 3
3.2. THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ DEMO KẾT QUẢ ……………………………………….. 3
3.2.1. Chức năng phân quyền …………………………………………………………………….. 3
3.2.2. Bạn đọc xem thông tin sách trong thƣ viện …………………………………………. 5
3.2.3. Bạn đọc đặt mƣợn sách …………………………………………………………………….. 6
3.2.4. Bạn đọc trả sách, gia hạn sách …………………………………………………………… 7
3.2.5. Bạn đọc đánh giá, bình luận sách ………………………………………………………. 9
3.2.6. Bạn đọc đề cử sách ………………………………………………………………………… 10
3.2.7. Thủ thƣ quản lý yêu cầu …………………………………………………………………. 11
3.2.8. Thủ thƣ xem báo cáo của thƣ viện ……………………………………………………. 12
3.2.9. Thủ thƣ thiết đặt thƣ viện………………………………………………………………… 13
3.2.10. Thủ thƣ tìm sách, bạn đọc trong thƣ viện ……………………………………….. 14
3.2.11. Thủ thƣ xem thông tin sách, ngƣời dùng ……………………………………….. 15
KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN …………………………………………………………… 16
TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP …………………………………………………….. 17
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………. Error! Bookmark not defined.
DANH SÁCH HÌNH ẢNH
Hình 1: Kiến trúc JSP trong ứng dụng web …………… Error! Bookmark not defined.
Hình 2: Hoạt động của webserver ………………………… Error! Bookmark not defined.
Hình 3: Sơ đồ Use case hệ thống …………………………. Error! Bookmark not defined.
Hình 4: Biểu dồ hoạt động của use case đăng ký ……. Error! Bookmark not defined.
Hình 5: Biểu đồ hoạt động của use case đăng nhập … Error! Bookmark not defined.
Hình 6: Biểu đồ hoạt động của use case cập nhật sách-P1Error! Bookmark not
defined.
Hình 7: Biểu đồ hoạt động của use case cập nhật sách-P2Error! Bookmark not
defined.
Hình 8: Biểu đồ hoạt động của use case tìm sách …… Error! Bookmark not defined.
Hình 9: Biểu đồ hoạt động của use case quản lý yêu cầuError! Bookmark not
defined.
Hình 10: Biểu đồ hoạt động của use case mƣợn- trả sách-P1Error! Bookmark not
defined.
Hình 11: Biểu đồ hoạt động của use case mƣợn- trả sách-P2Error! Bookmark not
defined.
Hình 12: Biểu đồ hoạt động của use case báo cáo …. Error! Bookmark not defined.
Hình 13: Biểu đồ hoạt động của use case bình luận sáchError! Bookmark not
defined.
Hình 14: Biểu đồ hoạt động của use case đề cử sách Error! Bookmark not defined.
Hình 15: Biểu đồ hoạt động của use case thiết đặt thƣ việnError! Bookmark not
defined.
Hình 16: Biểu đồ lớp …………………………………………. Error! Bookmark not defined.
Hình 17: Biểu đồ tuần tự cho use-case thêm sách …. Error! Bookmark not defined.
Hình 18: Biểu đồ tuần tự cho use-case Chỉnh sửa- xóa sáchError! Bookmark not
defined.
Hình 19: Biểu đồ tuần tự cho use-case tìm sách ……. Error! Bookmark not defined.
Hình 20: Biểu đồ tuần tự cho use-case quản lý yêu cầuError! Bookmark not
defined.
Hình 21: Biểu đồ tuần tự cho use-case mƣợn sách … Error! Bookmark not defined.
Hình 22: Biểu đồ tuần tự cho use-case trả sách- gia hạnError! Bookmark not
defined.
Hình 23: Biểu đồ tuần tự cho use-case báo cáo …….. Error! Bookmark not defined.
Hình 24: Sơ đồ cơ sở dữ liệu ……………………………… Error! Bookmark not defined.
Hình 25: Màn hình sau khi đăng nhập với quyền là admin …………………………………. 3
Hình 26: Màn hình sau khi đăng nhập với quyền là bạn đọc ………………………………. 4
Hình 27: Màn hình thông tin sách……………………………………………………………………. 5
Hình 28: Màn hình sau khi đặt mƣợn sách thành công ………………………………………. 6
Hình 29: Màn hình đăng kí trả sách …………………………………………………………………. 7
Hình 30: Màn hình trả lời câu hỏi sau khi đăng kí trả sách …………………………………. 8
Hình 31: Màn hình sau khi chọn chứ năng đánh giá sách …………………………………… 9
Hình 32: Màn hình sau khi chọn chức năng đề cử sách ……………………………………. 10
Hình 33: Màn hình sau khi chon chức năng quản lý yêu cầu …………………………….. 11
Hình 34: Màn hình sau khi chon chức năng báo cáo ………………………………………… 12
Hình 35: Màn hình sau khi chọn chức năng thiết đặt thƣ viện …………………………… 13
Hình 36: Màn hình tìm kiếm sách………………………………………………………………….. 14
Hình 37: Màn hình tìm kiếm ngƣời dùng ……………………………………………………….. 14
Hình 38: Màn hình thông tin bạn đọc …………………………………………………………….. 15
Hình 39: Màn hình thông tin sách………………………………………………………………….. 15
DANH SÁCH BẢNG BIỂU
Bảng 1. Đặc tả chức năng đăng ký tài khoản ngƣời dùngError! Bookmark not
defined.
Bảng 2. Đặc tả chức năng đăng nhập ……………………. Error! Bookmark not defined.
Bảng 3. Đặc tả chức năng cập nhật sách ……………….. Error! Bookmark not defined.
Bảng 4. Đặc tả chức năng tìm sách ……………………….. Error! Bookmark not defined.
Bảng 5. Đặc tả chức năng quản lý yêu cầu …………….. Error! Bookmark not defined.
Bảng 6. Đặc tả chức năng báo cáo ………………………… Error! Bookmark not defined.
Bảng 7. Đặc tả chức năng mƣợn sách- trả sách ………. Error! Bookmark not defined.
Bảng 8. Đặc tả chức năng đánh giá bình luận sách …. Error! Bookmark not defined.
Bảng 9. Đặc tả chức năng đề cử sách ……………………. Error! Bookmark not defined.
Bảng 10. Đặc tả chức năng thiết đặt thƣ viện ……….. Error! Bookmark not defined.
Bảng 11. Bảng User ………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
Bảng 12. Bảng sách …………………………………………… Error! Bookmark not defined.
Bảng 13. Bảng giao dịch ……………………………………. Error! Bookmark not defined.
Bảng 14. Bảng câu hỏi cho sách …………………………. Error! Bookmark not defined.
Bảng 15. Bảng yêu cầu ………………………………………. Error! Bookmark not defined.
Bảng 16. Bảng thể loại ………………………………………. Error! Bookmark not defined.
Bảng 17. Bảng thiết đặt thƣ viện …………………………. Error! Bookmark not defined.
Bảng 18. Bảng bình luận sách …………………………….. Error! Bookmark not defined.
Bảng 19. Bảng lớp …………………………………………….. Error! Bookmark not defined.
Website quản lý thƣ viện và hiệu quả đọc sách cho học sinh trƣờng THPT Phan Châu Trinh
MỞ ĐẦU
1. GIỚI THIỆU BỐI CẢNH ĐỀ TÀI
Với sự phát triển nhanh và mạnh mẽ của công nghệ thông tin của nƣớc ta hiện
nay, việc ứng dụng tin học vào đời sống, công việc và học tập đã trở nên rất phổ biến
và cần thiết. Tin học đã làm thay đổi phƣơng pháp làm việc một cách mạnh mẽ và
mang lại kết quả công việc tốt hơn. Trong đó việc ứng dụng tin học vào việc giảng dạy
và quản lý ở các trƣờng học là hết sức quan trọng và cần thiết.
Qua nghiên em nhận thấy rằng việc quản lý và hiệu quả đọc sách cho học sinh ở
các trƣờng trung học phổ thông còn hạn chế, làm mất đi khả năng tiếp nhận lƣợng kiến
thƣc từ sách của đa số các bạn học sinh. Chính vì vậy cần có một phƣơng pháp kích
thích hứng thú đọc sách cho các bạn học sinh,em đã quyết định xây dựng website quản
lý thƣ viện và hiệu quả đọc sách cho học sinh trƣờng trung học phổ thông Phan Châu
Trinh làm đề tài tốt nghiệp của mình
Bài toán đặt ra lúc này là Xây dựng một hệ thống quản lý thƣ viện hiệu quả và đặc biệt
phải có chính sách nhằm thu hút bạn đọc, đem bạn sách đến gần bạn đọc hơn, tạo động
lực để các bạn học sinh đọc sách. Cụ thể là hệ thống phải có các chức năng sau:
 Quản lý việc mƣợn, trả, gia hạn sách.
 Xây dựng chính sách thu hút bạn đọc thông qua điểm rèn luyện,bình luận sách, trả
lời câu hỏi liên quan đến sách
Website quản lý thƣ viện và hiệu quả đọc sách cho học sinh trƣờng THPT Phan Châu Trinh
2. MỤC TIÊU
Trong bối cảnh trên, bằng những kiến thức đã học và sự hƣớng dẫn tận tình của
giáo viên, chúng em thực hiện đề tài này nhằm mục đích nghiên cứu vấn đề đang gặp
phải trong việc quản lý thƣ viện còn chƣa chính xác và mất nhiều thời gian, từ đó đƣa
ra giải pháp khắc phục và cuối cùng là thúc đẩy đƣợc nhiều bạn đọc tiếp xúc với sách
hơn.
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
– Quản lý sách: nhằm giúp ngƣời thủ thƣ quản lý tốt việc lƣu trữ, kiểm soát nguồn
sách của thƣ viện.
– Quản lý ngƣời dùng: giúp kiểm soát thông tin bạn đọc của thƣ viện.
– Quản lý giao dịch thƣ viện: bao gồm các việc mƣợn, trả, gia hạn sách
– Quản lý bình luận: quản lý việc đánh giá, bình luận sách của bạn đọc.
4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đề tài này sẽ kết hợp với hai phƣơng pháp nghiên cứu, đó là:
 Phƣơng pháp nghiên cứu lý thuyết
– Nghiên cứu tài liệu, ngôn ngữ và công nghệ có liên quan.
– Tổng hợp các tài liệu.
– Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.
 Phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm
– Phân tích yêu cầu thực tế của bài toán và xây dựng các bƣớc phân tích hệ thống
để hỗ trợ việc lập trình, xây dựng ứng dụng.
– Đánh giá kết quả đạt đƣợc.
5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Xây dựng, hoàn thiện và đƣa vào sử dụng thử nghiệm hệ thống quản lý thƣ viện
hỗ trợ tốt nhất cho ngƣời thủ thƣ và hệ thống giao dịch cũng nhƣ chính sách thu hút
bạn đọc cho thƣ viện trƣờng THPT Phan Châu Trinh.
Website quản lý thƣ viện và hiệu quả đọc sách cho học sinh trƣờng THPT Phan Châu Trinh
TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
3.1. CÁC CÔNG CỤ
3.1.1. Công cụ viết chƣơng trình
– Eclipse: là công cụ chính tạo mã nguồn và biên dịch chƣơng trình.
– Microsoft SQL Server 2008: dùng làm hệ cơ sở dữ liệu cho chƣơng trình
3.1.2. Công cụ viết báo cáo
– Microsoft Word 2007: dùng để viết báo cáo.
– Star UML: dùng để vẽ các sơ đồ mô tả hệ thống
3.2. THIẾT KẾ GIAO DIỆN VÀ DEMO KẾT QUẢ
3.2.1. Chức năng phân quyền
3.2.1.1. Quá trình thực hiện
– Ngƣời dùng đăng nhập vào hệ thống bằng những quyền khác nhau
3.2.1.2. Kêt quả
Hình 1: Màn hình sau khi đăng nhập với quyền là admin
Website quản lý thƣ viện và hiệu quả đọc sách cho học sinh trƣờng THPT Phan Châu Trinh
Hình 2: Màn hình sau khi đăng nhập với quyền là bạn đọc
Website quản lý thƣ viện và hiệu quả đọc sách cho học sinh trƣờng THPT Phan Châu Trinh
3.2.2. Bạn đọc xem thông tin sách trong thƣ viện
3.2.2.1. Quá trình thực hiện
– Bạn đọc vào trang chủ hệ thống
– Chọn sách trong trang chủ hoặc tìm kiếm sách
– Xem thông tin sách
3.2.2.2. Kết quả
Hình 3: Màn hình thông tin sách
Website quản lý thƣ viện và hiệu quả đọc sách cho học sinh trƣờng THPT Phan Châu Trinh
3.2.3. Bạn đọc đặt mƣợn sách
3.2.3.1. Quá trình thực hiện
– Bạn đọc đăng nhập vào thƣ viện với tài khoản hợp lệ
– Chọn sách cần mƣợn
– Chọn “Mƣợn sách”
– Sách vừa đăng ký mƣợn sẽ xuất hiện trong trang tài khoản.
3.2.3.2. Kết quả
Hình 4: Màn hình sau khi đặt mƣợn sách thành công
Website quản lý thƣ viện và hiệu quả đọc sách cho học sinh trƣờng THPT Phan Châu Trinh
3.2.4. Bạn đọc trả sách, gia hạn sách
3.2.4.1. Quá trình thực hiện
– Bạn đọc đăng nhập vào thƣ viện với tài khoản của mình
– Xem thông tin các sách đang mƣợn trong trang tài khoản
– Chọn sách cần trả, gia hạn.
– Chọn chức năng “Trả sách” hoặc “Gia hạn”
– Trƣờng hợp trả sách bạn đọc cần trả lời các câu hỏi liên quan đến sách để hoàn
tất thủ tục
3.2.4.2. Kết quả
Hình 5: Màn hình đăng kí trả sách
Website quản lý thƣ viện và hiệu quả đọc sách cho học sinh trƣờng THPT Phan Châu Trinh
Hình 6: Màn hình trả lời câu hỏi sau khi đăng kí trả sách
Website quản lý thƣ viện và hiệu quả đọc sách cho học sinh trƣờng THPT Phan Châu Trinh
3.2.5. Bạn đọc đánh giá, bình luận sách
3.2.5.1. Quá trình thực hiện
– Bạn đọc đăng nhập vào thƣ viện với tài khoản của mình
– Chọn sách cần đánh giá
– Chọn chức năng “Gửi đánh giá”
3.2.5.2. Kết quả
Hình 7: Màn hình sau khi chọn chứ năng đánh giá sách
Website quản lý thƣ viện và hiệu quả đọc sách cho học sinh trƣờng THPT Phan Châu Trinh
3.2.6. Bạn đọc đề cử sách
3.2.6.1. Quá trình thực hiện
– Bạn đọc vào trang đề cử sách.
– Chọn chức năng đề cử sách, hoặc bình chọn cho các sách đã đƣợc đề cử trƣớc
đó
3.2.6.2. Kết quả
Hình 8: Màn hình sau khi chọn chức năng đề cử sách
Website quản lý thƣ viện và hiệu quả đọc sách cho học sinh trƣờng THPT Phan Châu Trinh
3.2.7. Thủ thƣ quản lý yêu cầu
3.2.7.1. Quá trình thực hiện
– Thủ thƣ đăng nhập vào trang quản trị với tài khoản hợp lệ
– Chọn chức năng quản lý yêu cầu.
3.2.7.2. Kết quả
Hình 9: Màn hình sau khi chon chức năng quản lý yêu cầu
Website quản lý thƣ viện và hiệu quả đọc sách cho học sinh trƣờng THPT Phan Châu Trinh
3.2.8. Thủ thƣ xem báo cáo của thƣ viện
3.2.8.1. Quá trình thực hiện
– Thủ thƣ đăng nhập vào trang quản trị với tài khoản hợp lệ
– Chọn chức năng báo cáo
– Chọn loại báo cáo
3.2.8.2. Kết quả
Hình 10: Màn hình sau khi chon chức năng báo cáo
Website quản lý thƣ viện và hiệu quả đọc sách cho học sinh trƣờng THPT Phan Châu Trinh
3.2.9. Thủ thƣ thiết đặt thƣ viện
3.2.9.1. Quá trình thực hiện
– Thủ thƣ đăng nhập vào trang quản trị với tài khoản hợp lệ
– Chọn chức năng “Thiết đặt”
– Thay đổi các cấu hình tùy theo mục đích.
3.2.9.2. Kết quả
Hình 11: Màn hình sau khi chọn chức năng thiết đặt thƣ viện
Website quản lý thƣ viện và hiệu quả đọc sách cho học sinh trƣờng THPT Phan Châu Trinh
3.2.10. Thủ thƣ tìm sách, bạn đọc trong thƣ viện
3.2.10.1. Quá trình thực hiện
– Thủ thƣ đăng nhập vào trang quản trị với tài khoản hợp lệ
– Chọn chức năng “Tìm sách”/ “Tìm ngƣời dùng”
– Chọn yêu cầu và nhập từ khóa.
– Tìm kiếm
3.2.10.2. Kết quả
Hình 12: Màn hình tìm kiếm sách
Hình 13: Màn hình tìm kiếm ngƣời dùng
Website quản lý thƣ viện và hiệu quả đọc sách cho học sinh trƣờng THPT Phan Châu Trinh
3.2.11. Thủ thƣ xem thông tin sách, ngƣời dùng
3.2.11.1. Quá trình thực hiện
– Thủ thƣ đăng nhập vào trang quản trị với tài khoản hợp lệ
– Tìm kiếm sách, ngƣời dùng trong trang tìm kiếm hay click vào các link tên sách,
tên ngƣời dùng
– Hệ thống tự động đƣa đến trang thông tin sách/ngƣời dùng
3.2.11.2. Kết quả
Hình 14: Màn hình thông tin bạn đọc
Hình 15: Màn hình thông tin sách
Website quản lý thƣ viện và hiệu quả đọc sách cho học sinh trƣờng THPT Phan Châu Trinh
KẾT LUẬN VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN
Đánh giá kết quả
Hệ thống Quản lý Lịch Thi đã đạt đƣợc các chức năng đề ra của đồ án:
 Quản lý sách: Quản lý các thông tin của sách.
 Thủ thƣ quản lý các thông tin của sách trong thƣ viện.
 Thủ thƣ có thể xem thông tin cũng nhƣ giao dịch của sách.
 Quản lý và sắp xếp giao dịch trong thư viện:
 Thủ thƣ điều hành đƣợc các giao dịch mƣợn/trả sách.
 Thủ thƣ có thể thiết đặt các quy định trong giao dịch thƣ viện.
Hƣớng phát triển
Ngày nay, điện thoại di động phát triển rất mạnh mẽ và là phƣơng tiện giao tiếp
khá hữu hiệu giữa con ngƣời với con ngƣời. Điều này, đã góp phần làm tăng thói quen
không online kiểm tra thông tin website hàng ngày của mọi ngƣời. Bên cạnh đó, cũng
có nhiều ngƣời ít sử dụng internet thƣờng xuyên. Với thực tế này, nó sẽ làm cho hệ
thống trên hoạt động kém hiệu quả hơn. Do đó, để hệ thống hoạt động hữu hiệu, trong
tƣơng lai, em sẽ phát triển thêm chức năng dùng tin nhắn SMS gửi thông báo sách mới
cũng nhƣ thông báo về thƣ viện cho các bạn đọc thƣ viện năm rõ thông tin hơn.
Website quản lý thƣ viện và hiệu quả đọc sách cho học sinh trƣờng THPT Phan Châu Trinh
TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(Dùng cho duyệt kiểm tra đồ án)
I. Thông tin ch

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Đồ án Website quản lý thư viện và hiệu quả đọc sách cho học sinh trường THPT Phan Châu Trinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *