[block id=”bo-sung-1″]

Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của Công nhân viên chức, nó đảm bảo
cho cuộc sống của người lao động được ổn định và luôn có xu hướng được nâng
cao. Mặt khác tiền lương đối với doanh nghiệp lại là một yếu tố ch i phí. Như
vậy ta thấy tính hai mặt của tiền lương. Người lao động thì muốn thu nhập cao
hơn nhằm phục vụ cho cuộc sống của bản thân và gia đình được tốt hơn; còn
doanh nghiệp lại muốn tiết kiệm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm và tăng chỉ
tiêu lợi nhuận. Vì vậy công tác quản lý tiền lương là một nội dung quan trọng.
Đưa ra một biện pháp quản lý tiền lương tốt sẽ góp phần nâng cao công tác quản
lý và sử dụng lao động hiệu quả, thu hút được nguồn lao động có tay nghề cao,
đời sống của người lao động luôn được cải thiện nhằm theo kịp với xu hướng
phát triển của xã hội, bên cạnh đó phía doanh nghiệp vẫn đảm bảo được chi phí
tiền lương là hợp lý và hiệu quả.

hoan_thien_cong_tac_ke_toan_tien_luong_va_cac_khoan_trich

Tải Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP XL Sao Việt

download1 google drive

Trưòng Đại học Dân lập Hải phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Trang – Lớp QTL 302K 1
LỜI MỞ ĐẦU
Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của Công nhân viên chức, nó đảm bảo
cho cuộc sống của người lao động được ổn định và luôn có xu hướng được nâng
cao. Mặt khác tiền lương đối với doanh nghiệp lại là một yếu tố chi phí. Như
vậy ta thấy tính hai mặt của tiền lương. Người lao động thì muốn thu nhập cao
hơn nhằm phục vụ cho cuộc sống của bản thân và gia đình được tốt hơn; còn
doanh nghiệp lại muốn tiết kiệm chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm và tăng chỉ
tiêu lợi nhuận. Vì vậy công tác quản lý tiền lương là một nội dung quan trọng.
Đưa ra một biện pháp quản lý tiền lương tốt sẽ góp phần nâng cao công tác quản
lý và sử dụng lao động hiệu quả, thu hút được nguồn lao động có tay nghề cao,
đời sống của người lao động luôn được cải thiện nhằm theo kịp với xu hướng
phát triển của xã hội, bên cạnh đó phía doanh nghiệp vẫn đảm bảo được chi phí
tiền lương là hợp lý và hiệu quả.
Ngoài ra, việc tính toán và hạch toán các khoản trích nộp theo lương có ý
nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp và người lao động. Nó tạo nguồn tài
trợ và đảm bảo quyền lợi cho cán bộ công nhân viên hiện tại và sau này, đòi hỏi
chính sách tiền lương phải có sự đổi mới cho phù hợp.
Nhận thấy vai trò to lớn của kế toán tiền lương trong doanh nghiệp, em đã đi sâu
tìm hiểu và lựa chon đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản
trích theo lương tại công ty CP XL Sao Việt”. Nội dung bài gồm ba chương:
Chương I: Lý luận cơ bản về tiền lương và các khoản trích theo lương.
Chương II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trich theo
lương tại công ty CP XL Sao Việt.
Chương III: Một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán
tiền lương và các khoản trích theo lương.
Mặc dù đã cố gắng nắm bắt vấn đề lý thuyết, áp dụng lý thuyết vào tình hình
thực tế của đơn vị nhưng do thời gian có hạn, không thể tránh khỏi những thiếu
Trưòng Đại học Dân lập Hải phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Trang – Lớp QTL 302K 2
sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để đề án của em hoàn
thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.
Trưòng Đại học Dân lập Hải phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Trang – Lớp QTL 302K 3
CHƢƠNG I
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH
THEO LƢƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1.Các vấn đề chung về lao động tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng.
1.1.1.Vấn đề về lao động trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.
1.1.1.1.Vai trò của lao động:
Lao động, một mặt là bộ phận của nguồn lực phát triển, đó là yếu tố đầu vào
không thể thiếu được trong quá trình sản xuất. Mặt khác, là một bộ phận của dân
số, những người được hưởng lợi ích của sự phát triển. Sự phát triển kinh tế suy
cho cùng đó là tăng trưởng kinh tế để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho
con người. Lao động là một trong bốn yếu tố tác động tới tăng trưởng kinh tế và
nó là yếu tố quyết định nhất, bởi vì tất cả mọi của cải vật chất và tinh thần của
xã hội đều do con người tạo ra, trong đó lao động đóng vai trò trực tiếp tạo ra
của cải đó. Trong một xã hội dù lạc hậu hay hiện đại cũng cân đối vai trò của lao
động, dùng vai trò của lao động để vận hành máy móc. Lao động là một yếu tố
đầu vào của mọi quá trình sản xuất, không thể có gì thay thế hoàn toàn được lao
động.
1.1.1.2.Phân loại lao động:
– Phân loại lao động theo chế độ quản lý và trả lương: Theo cách phân loại này
thì lao động trong các doanh nghiệp được chia thành 2 loại:
+ Lao động thường xuyên trong danh sách: là những lao động mà doanh nghiệp
trực tiếp quản lý và trả lương trong kỳ,được đăng ký trong sổ lao động của
doanh nghiệp.
+ Lao động tạm thời mang tính chất thời vụ: là những lao động mà doanh
nghiệp không trực tiếp quản lý và trả lương như thực tập sinh, thợ học nghề, lao
động gia công cho doanh nghiệp…
Trưòng Đại học Dân lập Hải phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Trang – Lớp QTL 302K 4
– Phân loại lao động theo mối quan hệ với quá trình sản xuất kinh doanh: Theo
cách phân loại này thì lao động trong các doanh nghiệp được chia thành 2 loại
sau:
+ Lao động trực tiếp sản xuất: là bộ phận công nhân trực tiếp tham gia vào quá
trình sản xuất sản phẩm hay thực hiện các dịch vụ, lao vụ.
+ Lao động gián tiếp sản xuất: là bộ phận tham gia gián tiếp vào quá trình sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp như nhân viên văn phòng, nhân viên quản
lý…
– Phân loại lao động theo chức năng của lao động trong quá trình sản xuất kinh
doanh: Theo cách phân loại này thì lao dộng trong các doanh nghiệp được chia
thành 3 loại sau:
+ Lao động thực hiện chức năng sản xuất: bao gồm những lao động tham gia
vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như công nhân sản xuất,
nhân viên phân xưởng…
+ Lao động thực hiện chức năng bán hàng: là những lao động thực hiện công
tác tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ như nhân viên bán hàng, nhân viên
quảng cáo, tiếp thị, nghiên cứu thị trường…
+ Lao động thực hiện chức năng quản lý: bao gồm những người có năng lực,
trình độ cao thực hiện điều hành quản lý sản xuất, quản trị kinh doanh, quản lý
hành chính như: giám đốc, các trưởng phòng…
1.1.1.3.Ý nghĩa, tác dụng, của công tác quản lý lao động, tổ chức lao động
* Đối với doanh nghiệp
– Tổ chức quản lý lao động và hạch toán tiền lương tốt sẽ tiết kiệm chi phí, hạ
gia thành sản phẩm của doanh nghiệp.
– Tăng cường chế độ hạch toán nội bộ trong doanh nghiệp và tận dụng tối đa
tiềm lực lao động của người công nhân.
* Đối với người lao động
– Tổ chức quản lý tốt người lao động sẽ tạo sự tin tưởng cho người lao động.
Trưòng Đại học Dân lập Hải phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Trang – Lớp QTL 302K 5
– Đồng thời cũng là đòn bẩy kinh tế kích thích người lao động làm việc tích cực
với năng suất lao động cao và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao
động.
1.1.2.Tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng
1.1.2.1. Nguồn gốc, bản chất của tiền lƣơng:
Quá trình sản xuất là quá trình kết hợp đồng thời cũng là quá trình tiêu hao các
yếu tố cơ bản (lao động, đối tượng lao động và tư liệu lao động). Trong đó lao
động với tư cách là hoạt động chân tay và trí óc của con người sử dụng các tư
liệu lao động nhằm tác động, biến đổi các đối tượng động thành các vật phẩm có
ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của mình. Để bảo đảm tiến hành liên tục quá
trình tái sản xuất trước hết cần phải bảo đảm tái sản xuất sức lao động, nghĩa là
sức lao động mà con người bỏ ra phải được bồi hoàn dưới dạng thù lao lao động.
Tiền lương (tiền công) chính là phần thù lao lao động được biểu hiện bằng tiền
của giá cả sức lao động. Mặt khác tiền lương còn là đòn bẩy kinh tế để khuyến
khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích và tạo mối quan tâm của người lao
động đến kết quả công việc của họ. Về bản chất, tiền lương chính là biểu hiện
bằng tiền của giá cả sức lao động. Nói cách khác, tiền lương chính là nhân tố
thúc đầy tăng năng suất lao động.
– Khái niệm: Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động mà
người lao động đã bỏ ra trong quá trình sản xuất kinh doanh và được thanh toán
theo kết quả cuối cùng.
Tiền lương luôn gắn liền với người lao động, là nguồn sống chủ yếu của bản
thân người lao động và gia đình họ. Tiền lương kích thích người lao động nâng
cao năng lực làm việc của bản thân, phát huy hết khả năng để tạo ra năng suất
lao động cao nhất góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
Tiền lương tác động tích cực đến việc quản lý kinh tế, tài chính, quản lý lao
động, kích thích sản xuất.
Chính từ vai trò đặc biệt quan trọng của tiền lương, để tiền lương thực sự là
thước đo cho mỗi hoạt động của từng cơ sở kinh tế, từng người lao động và là
đòn bẩy kinh tế, đòi hỏi tiền lương phải thực hiện chức năng cơ bản của nó đảm
Trưòng Đại học Dân lập Hải phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Trang – Lớp QTL 302K 6
bảo tái sản xuất sức lao động một cách tốt nhất mà còn đủ khả năng để dự phòng
cho cuộc sống lâu dài khi không còn khả năng lao động.
1.1.2.2.Chức năng của tiền lƣơng
Tiền lương có 3 chức năng chính sau:
– Chức năng tái sản xuất sức lao động:
Quá trình tái sản xuất sức lao động được thực hiện bằng việc trả công cho
người lao động thông qua lương. Bản chất của sức lao động là sản phẩm của lịch
sử luôn được hoàn thiện và nâng cao nhờ thường xuyên khôi phục và phát triển.
Còn bản chất của tái sản xuất sức lao động là có một lượng tiền nhất định để họ
có thể duy trì và phát triển sức lao động mới, tích lũy kinh nghiệm, nâng cao
trình độ, hoàn thành kỹ năng lao động. Thu nhập của người lao động dưới hình
thức tiền lương được sủ dụng đáng kể vào việc tái sản xuất giản đơn sức lao
động mà chính bản thân họ đã bỏ ra cho quá trình lao động nhằm mục đích duy
trì năng lực làm việc lâu dài, có hiệu quả cho các quá trình sau và phần còn lại
đảm bảo cho các nhu cầu thiết yếu của các thành viên gia đình người lao động
hòa nhập và biến động cùng với biến động của nền kinh tế.
– Chức năng là công cụ quản lý doanh nghiệp:
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, người sử dụng lao động bao giờ cũng
đứng trước một vấn đề là làm thế nào để đạt được lợi nhuận cao nhất. Để thực
hiện được mục tiêu đó, các nhà doanh nghiệp phải kết hợp nhịp nhàng các yếu tố
trong kinh doanh (tư liệu lao động, đối tượng lao động và lao động). Người sử
dụng lao động có thể kiểm tra, giám sát, theo dõi người lao động làm việc theo
kế hoạch, tổ chức của mình thông qua việc chi trả lương cho họ, phải đảm bảo
chi phí mình bỏ ra phải đem lại kết quả và hiệu quả cao nhất. Qua đó người sử
dụng lao động sẽ quản lý chặt chẽ về số lượng và chất lượng lao động của mình
để trả công xứng đáng cho người lao động.
– Chức năng kích thích người lao động (đòn bẩy kinh tế):
Khi được trả công thích đáng, người lao động sẽ say mê, hứng thú, tích cực
làm việc, phát huy tinh thần sáng tạo và tự học hỏi nâng cao trình độ. Họ gắn
chặt trách nhiệm của mình với lợi ích của doanh nghiệp, nơi họ làm việc và cống
Trưòng Đại học Dân lập Hải phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Trang – Lớp QTL 302K 7
hiến. Vì vậy, một mức lương thỏa đáng sẽ là động lực thúc đẩy sản xuất phát
triển tăng năng suất lao động. Do đó, tiền lương là công cụ khuyến khích vật
chất, tạo ra sự kích thích có hiệu quả trong công việc của người lao động.
– Chức năng thước đo giá trị sức lao động:
Tiền lương biểu thị giá cả sức lao động có nghĩa nó là thước đo để xác định
mức tiền công các loại lao động, là căn cứ để thuê mướn lao động, là cơ sở để
xác định đơn giá sản phẩm.
– Chức năng điều tiết lao động:
Trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển câc đối giữa các ngành, nghề ở
các vùng trên toàn quốc, nhà nước thường hệ thống thang bảng lương, các chế
độ phụ cấp cho từng ngành nghề, từng vùng để làm công cụ điều tiết lao động.
Nhờ đó tiền lương đã góp phần tạo ra cơ cấu hợp lý tạo điều kiện cho sự phát
triển của xã hội.
– Chức năng công cụ quản lý nhà nước:
Bộ luật lao động ra đời, trong đó có chế độ tiền lương, bảo vệ quyền làm
việc, lợi ích và các quyền khác của người lao động, tạo điều kiện cho mối quan
hệ lao động được hài hòa và ổn định góp phần phát huy trí sáng tạo và tài năng
của người lao động nhằm đạt năng suất, chất lượng và tiến bộ xã hội trong lao
động sản xuất, dịch vụ, tăng hiệu quả sử dụng và quản lý lao động.
1.1.2.3. Qũy tiền lƣơng và thành phần của qũy tiền lƣơng:
– Khái niệm: Quỹ tiền lương là toàn bộ tiền lương tính theo số công nhân viên
của doanh nghiệp, do doanh nghiệp quản lý và chi trả lương.
– Nội dung: Quỹ tiền lương trong doanh nghiệp bao gồm những nội dung sau:
+ Tiền lương tính theo thời gian
+ Tiền lương tính theo sản phẩm
+ Tiền lương trả cho người lao động tạo ra sản phẩm hỏng trong phạm vi chế
độ quy định và tiền lương trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách
quan.
+ Tiền lương trong thời gian đi công tác, đi nghỉ phép, đi họp, đi học…
+ Các loại phụ cấp làm đêm làm thêm giờ.
Trưòng Đại học Dân lập Hải phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Trang – Lớp QTL 302K 8
+ Các khoản tiền thưởng có tính chất thường xuyên.
+ Tiền ăn ca của công nhân viên.
+ Ngoài ra trong quỹ tiền lương còn tính cả khoản chi trợ cấp BHXH cho công
nhân viên trong thời gian ốm đau thai sản, tai nan lao động.
– Phân loại quỹ tiền lương:
Về phương diện hạch toán, tiền lương cho công nhân viên trong doanh nghiệp
sản xuất được chia thành 2 loại:
+ Tiền lương chính: là tiền lương trả cho công nhân viên trong thời gian làm
nhiệm vụ chính, bao gồm tiền trả cho cấp bậc và các khoản phụ cấp kèm theo (
phụ cấp trách nhiêm, thêm giờ…)
+ Tiền lương phụ: là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian nghỉ
được hưởng lương theo chế độ (nghỉ phép, nghỉ lễ, đi họp, đi học, ngừng sản
xuất…)
Việc phân chia tiền lương thành tiền lương chính và tiền lương phụ có ý nghĩa
vô cùng quan trọng đối với công tác kế toán và phân tích tiền lương trong giá
thành. Tiền lương chính gắn liền với quá trình làm ra sản phẩm. Tiền lương phụ
được hạch toán gián tiếp từng loại sản phẩm.
Quản lý chi tiêu sử dụng quỹ tiền lương phải trong mối quan hệ với việc thực
hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị, nhằm vừa chi tiêu tiết kiệm và
hợp lý quỹ tiền lương, vừa đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất.
1.1.2.4. Các hình thức trả lƣơng trong doanh nghiệp (chế độ tiền lƣơng)
1.1.2.4.1.Hình thức trả lương theo thời gian
Đây là hình thức tiền lương mà thu nhập của một người phụ thuộc vào hai yếu
tố: số thời gian lao động thực tế trong tháng và trình độ thành thạo nghề nghiệp
của người lao động.
Lương thời gian được chia thành 2 loại:
– Hình thức tiền lương theo thời gian giản đơn:
Tiền lương được tính như sau:
Ltt = Lcb x T
Trong đó: Ltt: Tiền lương thực tế người lao động nhận được
Trưòng Đại học Dân lập Hải phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Trang – Lớp QTL 302K 9
Lcb: Tiền lương cấp bậc tính theo thời gian
T: Thời gian làm việc
+ Lương tháng: Được quy định cho từng bậc lương trong bảng lương và
thường áp dụng cho công nhân viên làm công tác quản lý kinh tế hành chính.
Mi = Mn x Hi + (Mn x Hi xHp)
Trong đó: Mi: Mức lương lao động bậc i
Mn: Mức lương tối thiểu
Hi: Hệ số cấp bậc lương bậc i
Hp: Hệ số phụ cấp
+ Lương tuần được tính theo công thức:
Lƣơng tháng x 12 tháng
Lƣơng tuần =
52 tuần
+ Lương ngày được tính theo công thức:
Lƣơng tháng
Lƣơng ngày =
Số ngày làm việc theo chế độ quy định
+ Lương giờ được tính theo công thức:
Lƣơng ngày
Lƣơng giờ =
Số giờ làm việc theo quy định
– Trả lương theo thời gian có thưởng
Là hình thức trả lương theo thời gian giản đơn và chế độ thưởng trong sản xuất
như thưởng tăng năng suất lao động, thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm.
Chế độ trả lương theo thời gian có ưu điểm là đơn giản, dễ tính toán, nhưng
nhược điểm là chỉ mới xem xét đến mặt số lượng, chưa quan tâm đến chất
lượng, nên vai trò kích thích sản xuất của tiền lương hạn chế. Tuy nhiên, trong
thực tế vẫn áp dụng hình thức trả lương này để trả cho đối tượng công nhân chưa
xây dựng được định mức lao động cho công việc của họ, hoặc cho công việc xét
thấy trả lương theo sản phẩm không có hiệu quả, ví dụ: sửa chữa, kiểm tra chất
Trưòng Đại học Dân lập Hải phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Trang – Lớp QTL 302K 10
lượng sản phẩm hoặc sản xuất những sản phẩm yêu cầu độ chính xác cao. Để
khắc phục nhược điểm của phương pháp trả lương theo thời gian, người ta áp
dụng trả lương theo thời gian có thưởng.
Trong những năm vừa qua, hình thức trả lương theo thời gian có xu hướng thu
hẹp dần. Nhưng xét về lâu dài, khi trình độ khoa học phát triển cao, trình độ cơ
giới hoá, tự động hoá cao thì hình thức lương theo thời gian lại được mở rộng ở
đại bộ phận các khâu sản xuất, vì lúc đó các công việc chủ yếu là do máy móc
thực hiện.
1.1.2.4.2.Hình thức trả lương theo sản phẩm
Lương trả theo sản phẩm là chế độ tiền lương mà thu nhập của mỗi người tuỳ
thuộc vào hai yếu tố: Số lượng sản phẩm làm ra trong tháng và đơn giá tiền công
cho một sản phẩm. Số lượng sản phẩm làm ra do thống kê ghi chép. Đơn giá tiền
công phụ thuộc vào hai yếu tố: Cấp bậc công việc và định mức thời gian hoàn
thành công việc đó.
Có thể nói rằng hiệu quả của hình thức trả lương theo sản phẩm cao hay thấp
phụ thuộc rất nhiều vào công tác định mức lao động có chính xác hay không.
Định mức vừa là cơ sở để trả lương sản phẩm, vừa là công cụ để quản lý.
Trong giai đoạn hiện nay thì hình thức tiền lương sản phẩm đang là hình thức
tiền lương chủ yếu đưọc áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp. Để đảm bảo
hình thức tiền lương này có hiệu quả cần 4 điều kiện sau:
– Có hệ thống định mức chính xác.
– Phải thường xuyên củng cố, hoàn thiện công tác tổ chức sản xuất để đảm bảo
dây chuyền sản xuất luôn luôn cân đối.
– Phải tổ chức tốt công tác phục vụ cho sản xuất như: việc cung cấp nguyên
liệu, bán thành phẩm, tổ chức sửa chữa thiết bị kịp thời khi hư hỏng và tổ chức
nghiệm thu sản phẩm kịp thời.
– Hoàn thiện công tác thống kê kế toán, đặc biệt là công tác thống kê theo dõi
tình hình thực hiện mức để làm cơ sở cho việc điều chỉnh mức.
Trong thực tế chúng ta thường áp dụng 4 hình thức trả lương theo sản phẩm
sau:
Trưòng Đại học Dân lập Hải phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Trang – Lớp QTL 302K 11
*Trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân
Hình thức này được áp dụng rộng rãi đối với người trực tiếp sản xuất, trong
điều kiện quá trình lao động của họ mang tính chất độc lập tương đối, có thể
định mức và kiểm tra nghiệm thu sản phẩm một cách cụ thể và riêng biệt.
Đơn giá xác định như sau:
ĐG = L/Q hoặc ĐG = L x T
Trong đó: ĐG : Đơn giá sản phẩm.
L : Lương theo cấp bậc
Q : Mức sản lượng
T : Mức thời gian
*Trả lương tính theo sản phẩm tập thể
Là một hình thức tiền lương áp dụng cho những công việc nặng nhọc có định
mức thời gian dài, cá nhân từng người không thể làm được hoặc làm được
nhưng không đảm bảo tiến độ, đòi hỏi phải áp dụng lương sản phẩm tập thể.
Khi áp dụng hình thức này cần phải đặc biệt chú ý tới cách chia lương sao cho
đảm bảo công bằng hợp lý, phải chú ý tới tình hình thực tế của từng công nhân
về sức khoẻ, về sự cố gắng trong lao động.
*Trả lương theo sản phẩm gián tiếp
Thường áp dụng để trả cho cán bộ quản lý và công nhân phục vụ. khi áp dụng
hình thức này có hai tác dụng lớn:
– Thắt chặt mối quan hệ giữa cán bộ quản lý, công nhân phục vụ với công nhân
trực tiếp sản xuất và tạo điều kiện cho cán bộ quản lý phải quan tâm tới việc
thúc đẩy sản xuất phát triển. Để áp dụng nó, cần tiến hành qua hai bước:
Bước 1: Xác định đơn giá gián tiếp (ĐGGT)
Sản lƣợng định mức bình quân của công nhân trực tiếp sản xuất
ĐGGT =
Lƣơng cấp bậc tháng của gián tiếp
Bước 2: Tính lương sản phẩm gián tiếp (L)
L= Sản phẩm thực tế của x Đơn giá
công nhân sản xuất gián tiếp
Trưòng Đại học Dân lập Hải phòng Khoá luận tốt nghiệp
Sinh viên: Đỗ Thị Thu Trang – Lớp QTL 302K 12
*Lương theo sản phẩm luỹ tiến
Là một hình thức tiền lương sản phẩm nhưng dùng nhiều đơn giá khác nhau
để trả cho công nhân tăng sản lượng ở mức độ khác nhau, theo nguyên tắc:
Nhữngsản phẩm trong định mức thì trả theo đơn giá chung thống nhất, còn
những sản phẩm vượt định mức thì trả theo đơn giá luỹ tiến (Đơn giá này lớn
hơn đơn giá chung).
Chế độ lương này có tác dụng kích thích sản xuất mạnh mẽ, nhưng nó vi phạm
nguyên tắc: Sẽ làm cho tốc độ tăng tiền lương tăng nhanh hơn tốc độ tăng năng
suất lao động. Nên phạm vi áp dụng chỉ với những khâu trọng yếu của dây
chu

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CP XL Sao Việt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *