[block id=”bo-sung-1″]

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
– Những lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
– Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại công ty cổ phần May Hai
– Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần May Hai.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
– Các phiếu kế toán, hóa đơn GTGT, nhật ký chung, sổ chi tiết, bảng tổng hợp
chi tiết, sổ cái các tài khoản phục vụ công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định
kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần May Hai

hoan_thien_to_chuc_cong_tac_ke_toan_doanh_thu_chi_phi

Tải Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần May Hai mới nhất

download1 google drive

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
Sinh viên : Lê Thị Huyền Trang
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Nguyễn Văn Thụ
HẢI PHÕNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
———————————–
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HAI
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
Sinh viên : Lê Thị Huyền Trang
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Nguyễn Văn Thụ
HẢI PHÕNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Lê Thị Huyền Trang Mã SV: 120266
Lớp: QT1203K Ngành: Kế toán – Kiểm toán
Tên đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần May Hai.
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
– Những lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
– Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại công ty cổ phần May Hai
– Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần May Hai.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
– Các phiếu kế toán, hóa đơn GTGT, nhật ký chung, sổ chi tiết, bảng tổng hợp
chi tiết, sổ cái các tài khoản phục vụ công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định
kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần May Hai
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Công ty Cổ phần May Hai
Số 216 Trần Thành Ngọ – Kiến An – Hải Phòng
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên:.Nguyễn Văn Thụ
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác Trường đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần May Hai.
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 02 tháng 04 năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 07 tháng 07 năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2012
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong
nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu):
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………. 1
CHƢƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ
TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
TRONG DOANH NGHIỆP ……………………………………………………………………….. 3
1.1.Những vấn đề chung về tổ chức công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh trong doanh nghiệp ……………………………………………………………………… 3
1.1.1.Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh trong doanh nghiệp ……………………………………………………………….. 3
1.1.2. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong
doanh nghiệp ………………………………………………………………………………………………. 4
1.1.3. Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh …………………………………………………………………………………………………………. 5
1.1.4. Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh ……………………………………………………………………………………………. 5
1.1.4.1.Doanh thu và các loại doanh thu …………………………………………………………. 5
1.1.4.2.Chi phí và các loại chi phí ………………………………………………………………….. 7
1.1.5.Xác định kết quả kinh doanh …………………………………………………………………. 8
1.1.6. Bán hàng và các phương thức bán hàng trong doanh nghiệp ……………………. 9
1.2.Tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
trong doanh nghiệp. ……………………………………………………………………………………. 10
1.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh
thu. …………………………………………………………………………………………………………… 10
1.2.1.1.Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ trong doanh nghiệp. ……… 10
1.2.1.2.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu……………………………………………….. 15
1.2.1.2.Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu……………………………………………….. 16
1.2.2.Kế toán giá vốn hàng bán ……………………………………………………………………. 18
1.2.2.Kế toán giá vốn hàng bán ……………………………………………………………………. 19
1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp ………………………… 23
1.2.3.1.Kế toán chi phí bán hàng ………………………………………………………………….. 23
1.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp……………………………………………….. 24
1.2.3.3.Phương pháp hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp25
1.2.4.Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính ……………………………………… 27
1.2.4.1.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ………………………………………………. 27
1.2.4.2.Kế toán chi phí hoạt động tài chính …………………………………………………… 28
1.2.4.3.Phương pháp hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí hoạt động
tài chính ……………………………………………………………………………………………………. 29
1.2.5.Kế toán chi phí, thu nhập hoạt động khác ……………………………………………… 30
1.2.5.Kế toán chi phí, thu nhập hoạt động khác ……………………………………………… 31
1.2.5.1.Kế toán thu nhập hoạt động khác ………………………………………………………. 31
1.2.5.2.Kế toán chi phí hoạt động khác …………………………………………………………. 32
1.2.5.3.Phương pháp hạch toán thu nhập, chi phí hoạt động khác ……………………. 33
1.2.6.Kế toán xác định kết quả kinh doanh ……………………………………………………. 33
1.2.6.Kế toán xác định kết quả kinh doanh ……………………………………………………. 34
CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
CỔ PHẦN MAY HAI ………………………………………………………………………………. 38
2.1. Khái quát chung về công ty Cổ phần May Hai ………………………………………… 38
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Cổ phần May Hai …………… 38
2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần May Hai ………………… 40
2.1.3. Cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý của công ty ………………………………………… 42
2.1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty……………………………………………………. 44
2.1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán ………………………………………………………………….. 44
2.1.4.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ, tài khoản kế toán ……………………… 45
2.1.4.3. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty …………………………………………………… 45
2.1.4.4. Hệ thống sổ sách kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại công ty ………. 46
2.1.4.5. Tổ chức lập và phân tích báo cáo tài chính ………………………………………… 48
2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại công ty Cổ phần May Hai ……………………………………………………… 48
2.2.1. Kế toán doanh thu tại công ty Cổ phần May Hai …………………………………… 48
2.2.1.1. Đặc điểm sản phẩm của công ty ……………………………………………………….. 48
2.2.1.2. Các phương thức bán hàng ………………………………………………………………. 49
2.2.1.3. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại công ty ……………….. 49
2.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán …………………………………………………………………… 60
2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng ……………………………………………………………………. 68
2.2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ………………………………………………….. 74
2.2.5. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính …………………………………….. 79
2.2.6. Kế toán thu nhập khác, chi phí khác ……………………………………………………. 87
2.2.7. Kế toán xác định kết quả kinh doanh …………………………………………………… 93
CHƢƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG
TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY HAI ………………………………………. 100
3.1. Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh tại công ty Cổ phần May Hai. ……………………………………………… 100
3.1.1. Ưu điểm …………………………………………………………………………………………. 100
3.1.2. Nhược điểm ……………………………………………………………………………………. 102
3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi
phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty Cổ phần May Hai ………………… 104
KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………. 116
Tài liệu tham khảo ………………………………………………………………………………….. 117
Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Huyền Trang – Lớp: QT1203K 1
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế thị trường đã mang lại cơ hội thách thức lớn cho các doanh
nghiệp đồng thời mang lại những lợi ích cho người tiêu dùng. Các doanh nghiệp
muốn tồn tại thì phải tìm được các phương thức sản xuất kinh doanh phù hợp với
sản phẩm của mình để có thể cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chính
vì vậy, các doanh nghiệp phải giám sát từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng, từ khi
tìm nguồn thu mua nguyên liệu, đến khi tìm được thị trường tiêu thụ sản phẩm. Để
đảm bảo cho việc an toàn tăng tốc chu chuyển vốn, thực hiện nghĩa vụ với ngân
sách Nhà nước, cải thiện đời sống lao động và có lợi nhuận để mở rộng sản xuất.
Muốn vậy, các doanh nghiệp phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lý, mọi
yếu tố liên quan đến sản xuất kinh doanh.
Hạch toán kế toán là công cụ không thể thiếu khi tiến hành các hoạt động
kinh tế, kiểm tra và sử dụng tài sản vật tư tiền vốn, đồng thời bảo đảm hiệu quả sản
xuất. Cũng giống như nhiều doanh nghiệp khác để hòa nhập với nền kinh tế thị
trường, Công ty Cổ phần May Hai luôn chú trọng công tác hạch toán, kế toán sao
cho ngày càng hoàn thiện và đạt hiệu quả tốt nhất.
Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như
bộ máy quản lý của công ty, em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty nói riêng là bộ phận quan trọng
trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, luôn luôn đòi hỏi
phải được hoàn thiện, phải có sự quan tâm, nghiên cứu nhằm đưa ra một phương
pháp thống nhất, khoa học trong công tác hạch toán kế toán vì vậy em đã đi sâu
vào nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần May Hai”
Kết cấu của bài khóa luận gồm 3 phần:
Chương I: Lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và
xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Huyền Trang – Lớp: QT1203K 2
Chương II: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần May Hai.
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần May Hai.
Được sự hướng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình của Thạc sĩ Nguyễn Văn Thụ cùng
các thầy cô trong khoa và sự chỉ bảo, giúp đỡ của tập thể Ban lãnh đạo cùng toàn
toàn thể phòng ban kế toán công ty Cổ phần May Hai đã tạo điều kiện cho em hoàn
thành bài khóa luận này. Song do trình độ nghiệp vụ và hiểu biết thực tế còn hạn
chế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được sự
đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2012
Sinh viên
Lê Thị Huyền Trang.
Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Huyền Trang – Lớp: QT1203K 3
CHƢƠNG I
NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG
DOANH NGHIỆP
1.1.Những vấn đề chung về tổ chức công tác doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.1.Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vấn đề mà các doanh nghiệp luôn quan
tâm là làm thế nào để hoạt động kinh doanh có hiệu quả cao nhất (tối đa hóa lợi
nhuận và giảm thiểu hóa chi phí); và lợi nhuận là thước đo hiệu quả hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp, các yếu tố liên quan trực tiếp đến việc xác định lợi nhuận
là doanh thu, lợi nhuận khác và các khoản chi phí.
Để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp cần phải tiến hành hoạt động sản
xuất kinh doanh để đáp ứng nhu cầu của thị trường.Trong hoạt động sản xuất kinh
doanh đó thì khâu tiêu thụ là khâu cuối cùng và đóng vai trò quan trọng đối với
toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài phần doanh thu có được từ bán hàng
và cung cấp dịch vụ thì doanh thu còn bao gồm khoản thu từ các hoạt động khác
mang lại.
Việc tổ chức tốt khâu tiêu thụ sẽ đảm bảo nguồn tài chính cho doanh nghiệp
trang trải các khoản chi phí hoạt động và thực hiện tốt quá trình tái sản xuất, tiếp
tục mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, doanh thu còn là nguồn
cung cấp để các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước. Bên cạnh đó,
doanh thu còn có thể là nguồn tham gia góp vốn cổ phần, tham gia liên doanh, liên
kết với các đơn vị khác. Tuy nhiên, nếu doanh thu trong kỳ không đủ bù đắp các
khoản chi phí doanh nghiệp đã bỏ ra thì doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn về mặt tài
chính.
Bên cạnh đó, kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh còn là
cơ sở để đánh giá hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời kỳ nhất
Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Huyền Trang – Lớp: QT1203K 4
định của doanh nghiệp, là điều kiện để cung cấp các thông tin cần thiết cho Ban
lãnh đạo phân tích lựa chọn những phương án tối ưu cho doanh nghiệp.
Chính vì vậy, việc tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh một cách khoa học, hợp lý và phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong
việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp, cơ quan quản lý để
doanh nghiệp phát triển bền vững hơn.
1.1.2. Vai trò của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
trong doanh nghiệp
Với sự phát triển kinh tế của nước nhà cùng với các chính sách mở cửa của
Nhà nước, tiến trình gia nhập các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới đã đầy đủ và
có hiệu lực làm cho hàng hóa xuất hiện trên thị trường Việt Nam ngày càng tăng
tạo nên sức ép cho các công ty trong nước. Để đứng vững trong guồng quay của
nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải biết kinh doanh có hiệu quả,
hợp lý, chặt chẽ, nghiêm túc có hiệu quả công tác quản lý tiết kiệm chi phí nâng
cao doanh thu, lợi nhuận.
Đương đầu với sức ép của thị trường và xu thế cạnh tranh toàn cầu, các doanh
nghiệp phải tự chủ sản xuất, tự hạch toán kinh tế để có lợi nhuận cao nhất. Sử dụng
các biện pháp quản lý để kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các khoản chi phí nâng
cao năng suất lao động để có hiệu quả kinh doanh cao nhất. Thực hiện được đầy đủ
quyền và nghĩa vụ của nhà nước, nâng cao đời sống cho cán bộ công nhân viên về
vật chất và tinh thần.
Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh đóng vai trò quan
trọng trong quá trình phản ánh và giám đốc tình hình sản xuất kinh doanh, giúp cho
các nhà quản lý thấy được hiệu quả sản xuất kinh doanh trong kỳ (biểu hiện thông
qua chỉ tiêu lãi hay lỗ) từ đó có những biện pháp hoạch định cho hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp trong thời gian tiếp theo nhằm đạt hiệu quả cao hơn.
Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Lê Thị Huyền Trang – Lớp: QT1203K 5
1.1.3. Yêu cầu, nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh
Việc ghi chép và phản ánh đúng các khoản doanh thu, chi phí là hết sức quan
trọng đối với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp do đó kế
toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có yêu cầu và nhiệm vụ:
– Phản ánh và ghi chép đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình hiện có và sự biến
động của từng loại thành phẩm, hàng hóa theo chỉ tiêu số lượng, chất lượng, chủng
loại và giá trị.
– Tham mưu các giải pháp thúc đẩy bán hàng, tăng vòng quay của vốn.
– Cung cấp các thông tin cần thiết về tình hình bán hàng cho chủ doanh
nghiệp kịp thời có số liệu, tình hình chỉ đạo hoạt động mua – bán kinh doanh của
doanh nghiệp.
– Cung cấp các thông tin kế toán phục vụ cho việc lập Báo cáo tài chính và
định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến quá trình bán hàng, xác định và
phân phối kết quả.
– Phản ánh và tính toán chính xác kết quả của từng hoạt động, giám sát tình
hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước để họ có căn cứ đánh giá sức mua, đánh giá
tình hình tiêu dùng, đề xuất các chính sách ở tầm vĩ mô.
1.1.4. Một số khái niệm, thuật ngữ liên quan đến doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh
1.1.4.1.Doanh thu và các loại doanh thu
* Doanh thu:
Doanh thu là tổng giá trị các

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần May Hai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *