[block id=”bo-sung-1″]

Trong nền kinh tế thị trường, kế toán nói chung có vai trò đặc biệt quan trọng
trong bộ máy quản lý doanh nghiệp vì các báo cáo của kế toán đều đưa ra các thông
tin quan trọng phản ánh một cách tổng quan bức tranh hoạt động sản xuất kinh doanh,
bên cạnh đó nó còn có vai trò tích cực đối với việc quản lý tài sản và điều hành các
hoạt động trong doanh nghiệp.
Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật
chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Đối với mỗi doanh nghiệp, TSCĐ là điều kiện
vần thiết để giảm cường độ lao động, tăng năng suất lao động, thể hiện cơ sở vật chất,
trình độ công nghệ, năng lực và thế mạnh của doanh nghiệp. Nhất là trong thời kỳ
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước như hiện nay, khi khoa học kỹ thuật trở thành
lực lượng sản xuất trực tiếp thì TSCĐ sẽ là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh cạnh
tranh, quyết định sự sống còn của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Những năm gần đây, vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ đặc biệt được quan tâm
trong mỗi doanh ngiệp, điều quan trọng không chỉ là mở rộng quy mô TSCĐ mà còn
phải biết khai tác có hiệu quả nguồn TSCĐ hiện có, đảm bảo sử dụng hợp lý công
suất TSCĐ kết hợp với việc thường xuyên nâng cấp, đổi mới TSCĐ.
Kế toán là một trong những công cụ hữu hiệu nằm trong hệ thống quản lý TSCĐ
của một doanh nghiệp. Đặc biệt đối với một doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh
dịch vụ vận tải là chủ chốt như chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và
Dịch vụ Vinacomin – Xí nghiệp Vật Tư & Vận Tải thì kế toán TSCĐ càng là một
khâu quan trọng trong bộ phận kế toán. Bởi kế toán TSCĐ cung cấp những thông tin
hữu ích về tình hình TSCĐ của doanh nghiệp trên nhiều góc độ khác nhau. Dựa trên
những thông tin ấy, nhà quản lý sẽ có được những phân tích chuẩn xác để ra những
quyết định kinh tế đúng đắn. Việc hạch toán kế toán TSCĐ phải tuân theo các quy
định của chế độ tài chính kế toán hiện hành, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc
quản lý, kiểm tra giám sát của các cơ quan quản lý Nhà Nước. Dựa vào tình hình thực
hiện chế độ ở các doanh nghiệp, họ tìm ra vướng mắc, thiếu sót để có thể sửa đổi kịp
thời.

hoan_thien_to_chuc_cong_tac_ke_toan_tai_san_co_dinh_tai_chi

 

pdf133 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 03/12/2015 | Lượt xem: 870 | Lượt tải: 2download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại chi nhánh công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Vinacomin – Xí nghiệp vật tư và vận tải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Thị Thu Trang – QTL302K 1
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trƣờng, kế toán nói chung có vai trò đặc biệt quan trọng
trong bộ máy quản lý doanh nghiệp vì các báo cáo của kế toán đều đƣa ra các thông
tin quan trọng phản ánh một cách tổng quan bức tranh hoạt động sản xuất kinh doanh,
bên cạnh đó nó còn có vai trò tích cực đối với việc quản lý tài sản và điều hành các
hoạt động trong doanh nghiệp.
Tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận cơ bản tạo nên cơ sở vật
chất kỹ thuật cho nền kinh tế quốc dân. Đối với mỗi doanh nghiệp, TSCĐ là điều kiện
vần thiết để giảm cƣờng độ lao động, tăng năng suất lao động, thể hiện cơ sở vật chất,
trình độ công nghệ, năng lực và thế mạnh của doanh nghiệp. Nhất là trong thời kỳ
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc nhƣ hiện nay, khi khoa học kỹ thuật trở thành
lực lƣợng sản xuất trực tiếp thì TSCĐ sẽ là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh cạnh
tranh, quyết định sự sống còn của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh.
Những năm gần đây, vấn đề nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ đặc biệt đƣợc quan tâm
trong mỗi doanh ngiệp, điều quan trọng không chỉ là mở rộng quy mô TSCĐ mà còn
phải biết khai tác có hiệu quả nguồn TSCĐ hiện có, đảm bảo sử dụng hợp lý công
suất TSCĐ kết hợp với việc thƣờng xuyên nâng cấp, đổi mới TSCĐ.
Kế toán là một trong những công cụ hữu hiệu nằm trong hệ thống quản lý TSCĐ
của một doanh nghiệp. Đặc biệt đối với một doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh
dịch vụ vận tải là chủ chốt nhƣ chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tƣ Thƣơng mại và
Dịch vụ Vinacomin – Xí nghiệp Vật Tƣ & Vận Tải thì kế toán TSCĐ càng là một
khâu quan trọng trong bộ phận kế toán. Bởi kế toán TSCĐ cung cấp những thông tin
hữu ích về tình hình TSCĐ của doanh nghiệp trên nhiều góc độ khác nhau. Dựa trên
những thông tin ấy, nhà quản lý sẽ có đƣợc những phân tích chuẩn xác để ra những
quyết định kinh tế đúng đắn. Việc hạch toán kế toán TSCĐ phải tuân theo các quy
định của chế độ tài chính kế toán hiện hành, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc
quản lý, kiểm tra giám sát của các cơ quan quản lý Nhà Nƣớc. Dựa vào tình hình thực
hiện chế độ ở các doanh nghiệp, họ tìm ra vƣớng mắc, thiếu sót để có thể sửa đổi kịp
thời.
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Thị Thu Trang – QTL302K 2
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của Tài sản cố định đối với doanh nghiệp nhƣ
trên, qua quá trình học tập, nghiên cứu ở nhà trƣờng và thời gian thực tập, tìm hiểu
thực tế tại chi nhánh công ty Cổ phần Đầu tƣ Thƣơng mại và Dịch vụ Vinacomin – Xí
nghiệp Vật Tƣ & Vận Tải, cùng với sự hƣớng dẫn nhiệt tình của Thạc sĩ Lê Thị Nam
Phƣơng – giảng viên trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng và các cán bộ nhân viên
phòng Tài chính Kế toán của Xí nghiệp, em đã mạnh dạn chọn chuyên đề “Hoàn
thiện tổ chức công tác kế toán Tài sản cố định tại chi nhánh công ty Cổ phần Đầu
tư Thương mại và Dịch vụ Vinacomin – Xí nghiệp Vật Tư & Vận Tải” làm đề tài
cho khóa luận tốt nghiệp của mình.
Ngoài lời mở đầu và kết luận, khóa luận có kết cấu gồm 3 phần chính:
Phần 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tài sản cố định trong các
doanh nghiệp.
Phần 2 : Thực trạng tổ chức công tác kế toán Tài sản cố định tại chi nhánh
công ty Cổ phần Đầu tƣ Thƣơng mại và Dịch vụ Vinacomin – Xí nghiệp Vật Tƣ
& Vận Tải .
Phần 3: Hoàn thiện công tác tổ chức kế toán Tài sản cố định tại chi nhánh
công ty Cổ phần Đầu tƣ Thƣơng mại và Dịch vụ Vinacomin – Xí nghiệp Vật Tƣ
& Vận Tải.
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Thị Thu Trang – QTL302K 3
PHẦN 1:
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
I – NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
1. Khái niệm về tài sản cố định(TSCĐ)
Tài sản cố định là những hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng
cho hoạt động sản xuất kinh doanh , cho thuê hoặc cho hoạt động hành chính sự
nghiệp, phúc lợi, phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ. Theo Thông tƣ số 203/2009
/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính, các tài sản đƣợc ghi nhận là TSCĐ phải
thỏa mãn đồng thời ba điều kiện sau:
a. Chắc chắn thu đƣợc lợi ích kinh tế trong tƣơng lai từ việc sử dụng tài sản đó;
b. Có thời gian sử dụng trên 1 năm trở lên;
c. Nguyên giá tài sản phải đƣợc xác định một cách tin cậy và có giá trị từ
10.000.000 đồng (mƣời triệu đồng) trở lên.
2. Đặc điểm của tài sản cố định
Khi tham gia vào quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp,
TSCĐ có các đặc điểm chủ yếu sau:
– Tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh khác nhau của doanh nghiệp
nhƣng vẫn giữ nguyên đƣợc hình thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu cho đến
lúc hƣ hỏng.
– Giá trị của TSCĐ bị hao mòn dần trong quá trình sử dụng và đƣợc chuyển
dịch từng phần vào giá trị sản phẩm sản xuất ra.
– TSCĐ chỉ thực hiện đƣợc một vòng luân chuyển khi giá trị của nó đƣợc thu
hồi toàn bộ.
3. Phân loại tài sản cố định
Sự cần thiết phải phân loại TSCĐ nhằm mục đích giúp cho các doanh nghiệp có
sự thuận tiện trong công tác quản lý và hạch toán TSCĐ. Thuận tiện trong việc tính và
phân bổ khấu hao cho từng loại hình kinh doanh. TSCĐ đƣợc phân loại theo các tiêu
thức sau:
3.1 – Phân loại tài sản cố định theo kết cấu:
Theo cách này, TSCĐ của doanh nghiệp chủ yếu gồm:
– Tài sản cố định hữu hình: là những tƣ liệu lao động chủ yếu có hình thái vật
chất (từng đơn vị tài sản có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận
tài sản liên kết với nhau để thực hiện một hay một số chức năng nhất định), thoả mãn
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Thị Thu Trang – QTL302K 4
các tiêu chuẩn của tài sản cố định hữu hình, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh
nhƣng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu nhƣ:
Nhà cửa, vật kiến trúc: là tài sản cố định của doanh nghiệp đƣợc hình thành
sau quá trình thi công xây dựng nhƣ trụ sở làm việc, nhà kho, hàng rào, tháp nƣớc,
sân bãi, các công trình trang trí cho nhà cửa, đƣờng xá, cầu cống, đƣờng sắt, đƣờng
băng sân bay, cầu tầu, cầu cảng, ụ triền đà.
Máy móc, thiết bị: là toàn bộ các loại máy móc, thiết bị dùng trong hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp nhƣ máy móc chuyên dùng, thiết bị công tác, giàn
khoan trong lĩnh vực dầu khí, cần cẩu, dây truyền công nghệ, những máy móc đơn lẻ.
Phƣơng tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn: là các loại phƣơng tiện vận tải gồm
phƣơng tiện vận tải đƣờng sắt, đƣờng thuỷ, đƣờng bộ, đƣờng không, đƣờng ống và
các thiết bị truyền dẫn nhƣ hệ thống thông tin, hệ thống điện, đƣờng ống nƣớc, băng
tải.
Thiết bị, dụng cụ quản lý: là những thiết bị, dụng cụ dùng trong công tác
quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhƣ máy vi tính phục vụ quản lý,
thiết bị điện tử, thiết bị, dụng cụ đo lƣờng, kiểm tra chất lƣợng, máy hút ẩm, hút bụi,
chống mối mọt.
Vƣờn cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm: là các vƣờn cây
lâu năm nhƣ vƣờn cà phê, vƣờn chè, vƣờn cao su, vƣờn cây ăn quả, thảm cỏ, thảm
cây xanh…; súc vật làm việc và/ hoặc cho sản phẩm nhƣ đàn voi, đàn ngựa, đàn trâu,
đàn bò
Các loại tài sản cố định khác: là toàn bộ các tài sản cố định khác chƣa liệt kê
vào năm loại trên nhƣ tranh ảnh, tác phẩm nghệ thuật.
– Tài sản cố định vô hình: là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện
một lƣợng giá trị đã đƣợc đầu tƣ thoả mãn các tiêu chuẩn của tài sản cố định vô hình,
tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh nhƣ: một số chi phí liên quan trực tiếp tới
quyền sử dụng đất, chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế; bản
quyền tác giả các tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, sản phẩm; kết quả của cuộc
biểu diễn nghệ thuật, bản ghi âm, ghi hình, chƣơng trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh
mang chƣơng trình đƣợc mã hoá, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp
bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu, tên thƣơng mại và chỉ dẫn địa lý, giống cây
trồng và vật liệu nhân giống.
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Thị Thu Trang – QTL302K 5
– Đầu tư tài chính dài hạn: Đầu tƣ tài chính là tiền vốn của doanh nghiệp đầu
tƣ vào kinh doanh ở bên ngoài hoạt động của doanh nghiệp mục đích hƣởng lãi hoặc
chia sẻ lợi ích với doanh nghiệp khác. Đầu tƣ tài chính có thể là: cổ phiếu; trái phiếu
các loại; vốn góp liên doanh; tài sản, đất đai cho thuê ngoài; tiền vốn cho vay v.v…
– Tài sản cố định dở dang: là các TSCĐ hữu hình hoặc vô hình đang trong quá
trình hình thành, hiện chƣa sử dụng và đƣợc xếp vào mục chi phí xây dựng cơ bản
dở dang.
Ngoài ra, những khoản ký quỹ, ký cƣợc dài hạn mà doanh nghiệp thực hiện cũng
đƣợc xếp vào TSCĐ.
3.2 – Phân loại tài sản cố định theo quyền sở hữu
Theo cách phân loại này, TSCĐ của doanh nghiệp đƣợc phân chia thành:
– TSCĐ tự có: là những TSCĐ đƣợc đầu tƣ mua sắm, xây dựng bằng nguồn
vốn tự có của doanh nghiệp nhƣ nguồn vốn đƣợc cấp phát, vốn tự bổ sung, vốn vay
– TSCĐ thuê ngoài: là những TSCĐ mà doanh nghiệp đi thuê của đơn vị, cá
nhân khác. Doanh nghiệp có quyền quản lý và sử dụng trong suốt thời gian thuê theo
hợp đồng thuê, đƣợc phân thành:
Tài sản cố định thuê tài chính: là những tài sản mà doanh nghiệp thuê
của công ty cho thuê tài chính. Khi kết thúc thời hạn thuê, bên thuê đƣợc chuyển lựa
chọn mua lại tài sản thuê hoặc tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thoả thuận trong hợp
đồng thuê tài chính. Tổng số tiền thuê một loại tài sản quy định tại hợp đồng thuê tài
chính, ít nhất phải tƣơng đƣơng với giá trị của tài sản đó tại thời điểm ký hợp đồng.
Tài sản cố định thuê hoạt động: Mọi hợp đồng thuê tài sản cố định nếu
không thoả mãn các quy định về thuê tài chính đều là tài sản cố định thuê hoạt động.
3.3 –Phân loại tài sản cố định theo hình thức sử dụng
– TSCĐ đang dùng.
– TSCĐ chƣa cần dùng.
– TSCĐ không cần dùng và chờ thanh lý.
Cách phân loại này giúp cho doanh nghiệp nắm đƣợc tình hình sử dụng tài sản cố
định để có biện pháp tăng cƣờng TSCĐ hiện có, giải phóng nhanh chóng các TSCĐ
không cần dùng, chờ thanh lý.
3.4 – Phân loại TSCĐ theo mục đích sử dụng
– TSCĐ dùng trong sản xuất kinh doanh: là TSCĐ đang sử dụng trong hoạt
động sản xuất kinh doanh.
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Thị Thu Trang – QTL302K 6
– TSCĐ dùng trong hoạt động phúc lợi: là TSCĐ mà đơn vị dùng cho nhu
cầu phúc lợi công cộng nhƣ nhà văn hóa, nhà trẻ, xe ca phúc lợi
– TSCĐ chờ xử lý: TSCĐ không cần dùng, chƣa cần dùng vì thừa so với nhu
cầu hoặc không thích hợp với sự đổi mới công nghệ, bị hƣ hỏng chờ thanh lý, TSCĐ
tranh chấp chờ giải quyết. Những tài sản này cần xử lý nhanh chóng để thu hồi vốn sử
dụng cho việc đầu tƣ đổi mới TSCĐ.
II – NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH.
TSCĐ đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác hạch toán kế toán của
doanh nghiệp vì nó là bộ phận chủ yếu trong tổng tài sản của doanh nghiệp nói chung
cũng nhƣ TSCĐ nói riêng. Cho nên để thuận lợi cho công tác quản lý TSCĐ trong
doanh nghiệp, kế toán TSCĐ cần thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Ghi chép, phản ánh tổng hợp chính xác, kịp thời số lƣợng, giá trị TSCĐ hiện có,
tình hình tăng giảm và hiện trạng TSCĐ trong phạm vi toàn đơn vị, cũng nhƣ tại từng
bộ phận sử dụng TSCĐ, tạo điều kiện cung cấp thông tin để kiểm tra, giám sát thƣờng
xuyên việc giữ gìn, bảo quản, bảo dƣỡng TSCĐ và kế hoạch đầu tƣ đổi mới TSCĐ
trong từng đơn vị.
Tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất kinh
doanh theo mức độ hao mòn của tài sản theo chế độ quy định. Tham gia lập kế hoạch
sửa chữa và dự toán cho phí sửa chữa TSCĐ, giám sát việc sửa chữa TSCĐ về chi phí
và kết quả của công việc sửa chữa.
Tính toán phản ánh kịp thời, chính xác tình hình xây dựng trang bị thêm, đổi
mới, nâng cấp hoặc tháo dỡ bớt làm tăng giảm nguyên giá TSCĐ cũng nhƣ tình hình
quản lý, nhƣợng bán TSCĐ.
Hƣớng dẫn, kiểm tra các đơn vị, các bộ phận trực thuộc trong các doanh nghiệp
thực hiện đầy đủ chế độ ghi chép ban đầu về TSCĐ, mở các sổ, thẻ kế toán cần thiết
và hạch toán TSCĐ theo chế độ quy định.
III – CÁC HÌNH THỨC KẾ TOÁN ĐỐI VỚI KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
1. Hình thức kế toán Nhật ký chung.
a. Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung:
Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải đƣợc ghi vào sổ Nhật
ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội
dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ
Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh.
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Thị Thu Trang – QTL302K 7
Hình thức kế toán Nhật ký chung gồm các loại sổ chủ yếu sau:
Sổ Nhật ký chung, Sổ Nhật ký đặc biệt.
Sổ Cái TK 211, 212, 213, 214,…
Các sổ, thẻ kế toán chi tiết TK 211, 212, 213, 214,…
b. Trình tự ghi sổ kế toán
Biểu số 01
TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN
THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ
Đối chiếu, kiểm tra
2. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái
a. Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái:
Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đƣợc kết hợp ghi chép theo trình tự
thời gian và theo nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ kế
toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký – Sổ Cái. Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký – Sổ Cái
là các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại.
Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái gồm có các loại sổ kế toán sau:
Nhật ký – Sổ Cái.
Các Sổ, Thẻ kế toán chi tiết TK 211, 212, 213, 214,…
Chứng từ kế toán về TSCĐ
SỔ NHẬT KÝ CHUNG Sổ, thẻ kế toán
chi tiết TK 211, 212, 213
Sổ nhật ký
đặc biệt
Bảng tổng hợp
chi tiết TK 211, 212, 213
Bảng cân đối số phát
sinh TK 211, 212, 213..
SỔ CÁI TK 211, 212, 213,
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Thị Thu Trang – QTL302K 8
b. Trình tự ghi sổ kế toán
Biểu số 02
TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN
THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ – SỔ CÁI
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ
Đối chiếu, kiểm tra
3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
a. Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ:
Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế
toán tổng hợp bao gồm:
Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ.
Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ Cái.
Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng
hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế.
Chứng từ ghi sổ đƣợc đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo
số thứ tự trong Sổ Đăng ký – Chứng từ ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm, phải
đƣợc kế toán trƣởng duyệt trƣớc khi ghi sổ kế toán.
Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ gồm có các loại sổ kế toán sau:
Chứng từ ghi sổ.
Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ.
Sổ Cái TK 211, 212, 213, 214,…
Các Sổ, Thẻ TSCĐ.
Chứng từ kế toán
về TSCĐ
Sổ quỹ
Bảng tổng hợp kế
toán chứng từ về
TSCĐ
Sổ, thẻ kế toán chi tiết
TK 211, 212, 213
NHẬT KÝ SỔ CÁI
Bảng tổng hợp chi tiết
TK 211, 212, 213
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Thị Thu Trang – QTL302K 9
b. Trình tự ghi sổ kế toán
Biểu số 03
TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN CHỨNG TỪ GHI SỔ
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ
Đối chiếu, kiểm tra
4. Hình thức kế toán Nhật ký-Chứng từ
a. Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký-Chứng từ (NKCT):
Tập hợp và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên Có của các tài
khoản kết hợp với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo các tài khoản đối ứng
Nợ. Kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời
gian với việc hệ thống hoá các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế (theo tài khoản). Kết
hợp rộng rãi việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết trên cùng một sổ kế toán
và trong cùng một quá trình ghi chép. Sử dụng các mẫu sổ in sẵn các quan hệ đối ứng
tài khoản, chỉ tiêu quản lý kinh tế, tài chính và lập báo cáo tài chính.
Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ gồm có các loại sổ kế toán sau:
Nhật ký chứng từ số 7, số 9, số 10..
Bảng kê số 1, số 2,số 5…
Sổ Cái TK 211, 212, 213, 214,…
Sổ hoặc thẻ TSCĐ.
Chứng từ kế toán
Sổ quỹ Bảng tổng hợp
kế toán chứng
từ về TSCĐ
Sổ, thẻ kế toán chi tiết
TK 211, 212, 213
Bảng tổng hợp chi tiết
TK 211, 212, 213
Sổ đăng ký
chứng từ ghi sổ CHỨNG TỪ GHI SỔ
Sổ cái TK 211, 212, 213,..
Bảng cân đối số phát
sinh TK 211, 212, 213..
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Thị Thu Trang – QTL302K 10
b. Trình tự ghi sổ kế toán
Biểu số 04
TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN
NHẬT KÝ – CHỨNG TỪ
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ
Đối chiếu, kiểm tra
5. Hình thức kế toán trên máy vi tính
a. Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính
Đặc trƣng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế toán
đƣợc thực hiện theo một chƣơng trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. Phần
mềm kế toán đƣợc thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế toán
hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây. Phần mềm kế toán không
hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhƣng phải in đƣợc đầy đủ sổ kế toán và
báo cáo tài chính theo quy định.
Các loại sổ của Hình thức kế toán trên máy vi tính: Phần mềm kế toán đƣợc
thiết kế theo Hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán đó
nhƣng không hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi bằng tay.
Chứng từ kế toán và các
bảng phân bổ TSCĐ
Sổ, thẻ kế toán chi tiết
TK 211, 212, 213
NHẬT KÝ –
CHỨNG TỪ
Sổ cái
TK 211, 212, 213,..
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Bảng tổng hợp chi tiết
TK 211, 212, 213
Bảng kê
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Thị Thu Trang – QTL302K 11
b. Trình tự ghi sổ kế toán
Biểu số 05
TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN
THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH
Ghi chú:
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ
Đối chiếu, kiểm tra
IV – ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Mục đích của đánh giá TSCĐ là nhằm đánh giá đúng năng lực sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp. Thực hiện tính khấu hao đúng để đảm bảo thu hồi vốn
đầu tƣ để tái đầu tƣ TSCĐ khi nó hƣ hỏng và nhằm phân tích đúng hiệu quả sử
dụng TSCĐ của doanh nghiệp.
Đánh giá TSCĐ là xác định giá trị TSCĐ bằng tiền theo những nguyên tắc
nhất định. TSCĐ đƣợc đánh giá lần đầu và có thể đánh giá lại trong quá trình sử
dụng. TSCĐ đƣợc đánh giá theo nguyên giá , giá trị đã hao mòn và giá trị còn lại.
1. Nguyên giá tài sản cố định ( giá trị ghi sổ ban đầu)
a. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình:
Nguyên giá tài sản cố định hữu hình là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp
phải bỏ ra để có tài sản cố định hữu hình tính đến thời điểm đƣa tài sản đó vào
trạng thái sẵn sàng sử dụng.
 TSCĐ hữu hình mua sắm:
Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực
tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế đƣợc hoàn lại),
các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đƣa tài sản cố định vào
trạng thái sẵn sàng sử dụng nhƣ: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tƣ mua
sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt,
chạy thử; lệ phí trƣớc bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.
PHẦN MỀM
KẾ TOÁN
BẢNG TỔNG HỢP
CHỨNG TỪ
KẾ TOÁN TSCĐ
CHỨNG TỪ
KẾ TOÁN
TSCĐ
Báo cáo tài chính
Báo cáo kế toán quản trị
Sổ tổng hợp TK 211, 212, 213..
Sổ chi tiết TK 211, 212, 213..
SỔ KẾ TOÁN
Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh viên: Phạm Thị Thu Trang – QTL302K 12
Trƣờng hợp TSCĐ hữu hình mua trả chậm, trả

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại chi nhánh công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Vinacomin – Xí nghiệp vật tư và vận tải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *