[block id=”bo-sung-1″]

Qua nghiên cứu,chúng ta thấy trong quản lý kinh tế, quản lý con ngƣời là vấn
đề cốt lõi nhất,cũng đồng thời là vấn đề tinh tế phức tạp nhất. Khai thác đƣợc
những tiềm năng của nguồn lực con ngƣời chính là chìa khoá của mỗi Doanh
nghiệp đạt đƣợc những thành công trong sản xuất kinh doanh. Vì vậy việc phân
chia và kết hợp các lợi ích phải đƣợc xem xét cân nhắc kỹ lƣỡng. Các lợi ích đó
bao gồm: lợi ích cá nhân ngƣời lao động, lợi ích của ông chủ (hay của Doanh
nghiệp) và lợi ích xã hội. Lợi ích vật chất của cá nhân ngƣời lao động đƣợc thể
hiện ở thu nhập của ngƣời đó.
Thu nhập và tiền lƣơng đối với ngƣời lao động là hai phạm trù kinh tế khác
nhau. Tiền lƣơng dùng để chỉ số tiền nhà nƣớc trả cho ngƣời lao động trong khu
vực nhà nƣớc thông qua các thanh, bảng lƣơng, phụ cấp. Thu nhập bao gồm tiền
lƣơng, tiền thƣởng, tiền chia lợi nhuận và các khoản khác mà các Doanh nghiệp
phân phối cho ngƣời lao động theo sản lƣợng hay chất lƣợng lao động. Trong đó
tiền lƣơng là phần thu nhập chính chiếm tỷ trọng lớn, nó có tác dụng lớn đến việc
phát triển kinh tế, ổn định và cải thiện đời sống cho ngƣời lao động. Vì vậy, đối
với mọi Doanh nghiệp, vấn đề tiền lƣơng trong những năm tới có vị trí quan trọng
đặc biệt.

hoan_thien_to_chuc_cong_tac_ke_toan_tien_luong_va_cac_khoan

pdf89 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 03/12/2015 | Lượt xem: 879 | Lượt tải: 2download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đại Hợp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên:Nguyễn Thị Vân _ QTL302K 1
LỜI NÓI ĐẦU
Qua nghiên cứu,chúng ta thấy trong quản lý kinh tế, quản lý con ngƣời là vấn
đề cốt lõi nhất,cũng đồng thời là vấn đề tinh tế phức tạp nhất. Khai thác đƣợc
những tiềm năng của nguồn lực con ngƣời chính là chìa khoá của mỗi Doanh
nghiệp đạt đƣợc những thành công trong sản xuất kinh doanh. Vì vậy việc phân
chia và kết hợp các lợi ích phải đƣợc xem xét cân nhắc kỹ lƣỡng. Các lợi ích đó
bao gồm: lợi ích cá nhân ngƣời lao động, lợi ích của ông chủ (hay của Doanh
nghiệp) và lợi ích xã hội. Lợi ích vật chất của cá nhân ngƣời lao động đƣợc thể
hiện ở thu nhập của ngƣời đó.
Thu nhập và tiền lƣơng đối với ngƣời lao động là hai phạm trù kinh tế khác
nhau. Tiền lƣơng dùng để chỉ số tiền nhà nƣớc trả cho ngƣời lao động trong khu
vực nhà nƣớc thông qua các thanh, bảng lƣơng, phụ cấp. Thu nhập bao gồm tiền
lƣơng, tiền thƣởng, tiền chia lợi nhuận và các khoản khác mà các Doanh nghiệp
phân phối cho ngƣời lao động theo sản lƣợng hay chất lƣợng lao động. Trong đó
tiền lƣơng là phần thu nhập chính chiếm tỷ trọng lớn, nó có tác dụng lớn đến việc
phát triển kinh tế, ổn định và cải thiện đời sống cho ngƣời lao động. Vì vậy, đối
với mọi Doanh nghiệp, vấn đề tiền lƣơng trong những năm tới có vị trí quan trọng
đặc biệt.
Để tạo ra động lực to lớn, giải phóng sức lao động, trƣớc hết phải có quỹ
lƣơng đủ lớn để chi trả cho ngƣời lao động. Tuy nhiên, việc quản lý, phân phối quỹ
lƣơng đó theo cách thức nào sao cho công bằng, hợp lý, đúng pháp luật, kích thích
tinh thần hăng say làm việc và khả năng sáng tạo của mọi ngƣời lao động, phát huy
tác dụng kinh tế của đòn bẩy tiền lƣơng trong sản xuất, động thời đảm bảo sản xuất
kinh doanh có lãi lại là một vấn đề không đơn giản đối với các Doanh nghiệp. Điều
này đòi hỏi Doanh nghiệp phải tìm đƣợc một phƣơng thức quản lý, hạch toán tiền
lƣơng phù hợp, tuân thủ quy định của Nhà nƣớc về chính sách đãi ngộ, nhƣng cũng
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên:Nguyễn Thị Vân _ QTL302K 2
phải có những ứng dụng sáng tạo căn cứ vào thực tế sản xuất kinh doanh tại Doanh
nghiệp.
Công ty TNHH thƣơng mại và xây dựng Đại Hợp đã xây dựng đƣợc một cơ
chế trả lƣơng phù hợp, hạch toán đủ và thanh toán kịp thời nhằm nâng cao đời
sống, tạo niềm tin, khuyến khích ngƣời lao động hăng say lao động là một việc rất
cần thiết. Nhận thức đƣợc vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH
thƣơng mại và xây dựng Đại Hợp em đã chọn đề tài ” Hoàn thiện tổ chức công
tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH thương
mại & xây dựng Đại Hợp” để nghiên cứu và viết thành chuyên đề này. Với những
hiểu biết còn hạn chế và thời gian thực tập chƣa đủ dài, với sự giúp đỡ của Ban
lãnh đạo công ty, phòng kế toán cũng nhƣ sự hƣớng dẫn nhiệt tình của cô Phạm
Thị Nga, em hi vọng nắm bắt đƣợc phần nào về lĩnh vực kế toán tiền lƣơng trong
Công ty.
Chuyên đề gồm ba chƣơng:
Chương I: Cơ sở lý luận chung về tổ chức kế toán tiền lương và các khoản
trích theo lương trong Doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo
lương tại Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Đại Hợp.
Chương III: Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương
và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Thương mại & Xây dựng Đại
Hợp.
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên:Nguyễn Thị Vân _ QTL302K 3
CHƢƠNG I:
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TIỀN
LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG TRONG
DOANH NGHIỆP
1.1 Một số vấn đề cơ bản về hạch toán Tiền lƣơng và các khoản trích theo
lƣơng trong Doanh nghiệp.
1.1.1 Khái niệm, bản chất, vai trò và chức năng của tiền lƣơng.
1.1.1.1 Khái niệm, bản chất của tiền lƣơng.
Lao động là hoạt động có mục đích, có ý thức của con ngƣời nhằm thay đổi
những vật thể tự nhiên cho phù hợp với những nhu cầu của con ngƣời. Nói cách
khác lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực. Trong quá trình phát
triển của nền sản xuất, vai trò của lao động, của nhân tố con ngƣời ngày càng tăng
lên.
Sản xuất ra của cải vật chất là hoạt động cơ bản của loài ngƣời, nó không phải
là hoạt động nhất thời, đơn nhất mà thƣờng xuyên, liên tục, tức là tái sản xuất.
Trong các nội dung của tái sản xuất, tái sản xuất sức lao động là nhân tố chủ yếu
và đầu tiên. Sức lao động là yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất và trong quá trình
sản xuất nó bị hao mòn, do đó phải đƣợc tái sản xuất để thực hiện quá trình sản
xuất tiếp theo. Tái sản xuất sức lao động còn bao hàm việc đào tạo, đổi mới thế hệ
lao động cũ bằng thế hệ lao động mới có chất lƣợng cao hơn, phù hợp với trình độ
mới của tƣ liệu sản xuất. Tái sản xuất sức lao động đƣợc thông qua tiền lƣơng.
Tiền lƣơng(tiền công) là một phạm trù kinh tế gắn liền với lao động, tiền tệ và nền
sản xuất hàng hoá. Hay nói cách khác, tiền lƣơng chính là phần thù lao lao động
đƣợc biểu hiện bằng tiền mà Doanh nghiệp trả cho ngƣời lao động căn cứ vào thời
gian, khối lƣợng và chất lƣợng công việc của họ.
Trong quan hệ kinh tế tiền lƣơng phản ánh mối quan hệ kinh tế xảy ra giữa
ngƣời sử dụng lao động và ngƣời lao động
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên:Nguyễn Thị Vân _ QTL302K 4
Trong quan hệ buôn bán, tiền lƣơng là giá cả của sức lao động. Đối với nhà
quản lý kinh doanh, tiền lƣơng là một trong những đòn bẩy , công cụ kinh tế quan
trọng trong công tác quản lý kinh doanh.
Đối với Doanh nghiệp, tiền lƣơng là một bộ phận cấu thành nên giá trị sản
phẩm do ngƣời lao động tạo ra. Tuỳ theo cơ chế quản lý mà tiền lƣơng có thể đƣợc
xác định là một bộ phận cấu thành nên chi phí sản xuất kinh doanh, cấu thành nên
giá trị sản phẩm hay đƣợc xác định là một bộ phận của doanh thu-kết quả tài chính
cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.
Mục đích của các nhà sản xuất là lợi nhuận, còn mục đích của ngƣời cung ứng
sức lao động là tiền lƣơng. Do vậy, tiền lƣơng không chỉ mang bản chất là chi phí
tiền lƣơng mà còn là một bộ phận thu nhập chủ yếu, cơ bản thƣờng xuyên của
ngƣời lao động trong doanh nghiệp.
Đối với ngƣời lao động, tiền lƣơng nhận đƣợc thoả đáng sẽ là động lực kích
thích năng lực sáng tạo để làm tăng năng suất lao động. Nếu năng suất lao động
tăng sẽ làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp tăng, do đó nguồn phúc lợi của doanh
nghiệp mà ngƣời lao động đƣợc nhận lại cũng tăng. Nó là phần bổ sung thêm cho
tiền lƣơng làm tăng thu nhập và lợi ích của ngƣời cung ứng lao động. Mặt khác,
khi lợi ích của ngƣời lao động đƣợc đảm bảo bằng các mức lƣơng thoả đáng sẽ tạo
ra sự gắn kết cộng đồng giữa những ngƣời lao động với mục tiêu và lợi ích của
doanh nghiệp, xoá bỏ ngăn cách giữa chủ doanh nghiệp với ngƣời lao động, làm
cho ngƣời lao động có trách nhiệm hơn, tự giác hơn đối với các hoạt động của
doanh nghiệp.
Một vấn đề khác mà không một doanh nghiệp nào không quan tâm đó là mức
lƣơng tối thiểu. Mức lƣơng tối thiểu dùng để đo lƣờng sức lao động thông thƣờng
trong điều kiện làm việc bình thƣờng, yêu cầu một kỹ năng đơn giản, với một
khung giá các tƣ liệu sinh hoạt hợp lý. Đây chính là cái “ngƣỡng ” cuối cùng cho
sự trả lƣơng của tất cả các ngành, các doanh nghiệp. Doanh nghiệp muốn có sức
lao động để sản xuất kinh doanh thì phải trả mức lƣơng thấp nhất không thấp hơn
mức lƣơng tối thiểu mà Nhà nƣớc quy định. Đồng thời doanh nghiệp phải tính giữa
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên:Nguyễn Thị Vân _ QTL302K 5
chi phí và doanh thu trong đó tiền lƣơng là một chi phí rất quan trọng ảnh hƣởng
tới việc tạo lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp.
Chúng ta cần phân biệt giữa hai khái niệm của tiền lƣơng:
– Tiền lƣơng danh nghĩa: là số tiền mà ngƣời sử dụng lao động trả cho ngƣời lao
động. Số tiền này nhiều hay ít phụ thuộc trực tiếp vào năng suất lao động, trình độ,
kinh nghiệm làm việc… ngay trong quá trình lao động.
– Tiền lƣơng thực tế: đƣợc hiểu là số lƣợng hàng hoá tiêu dùng và số dịch vụ cần
thiết mà ngƣời lao động đƣợc hƣởng và có thể mua đƣợc bằng tiền lƣơng thực tế
đó.
1.1.1.2 Vai trò của tiền lƣơng.
Tiền lƣơng có vai trò rất lớn không chỉ đối với riêng bản thân ngƣời lao động
mà còn với cả nền kinh tế đất nƣớc. Vai trò đó đƣợc thể hiện ở những điểm sau:
Tiền lƣơng luôn gắn liền với ngƣời lao động, là nguồn sống chủ yếu của bản
thân ngƣời lao động và gia đình họ, tiền lƣơng kích thích ngƣời lao động nâng cao
năng lức làm việc của mình, phát huy mọi khả năng vốn có để tạo ra năng suất lao
động. Tiền lƣơng tác động tích cực đến việc quản lý kinh tế, tài chính, quản lý lao
động, kích thích sản xuất.
Chính từ vai trò đặc biệt quan trọng của tiền lƣơng, để tiền lƣơng thực sự là
thƣớc đo cho mỗi hoạt động của từng cơ sở kinh tế, từng ngƣời lao động và là đòn
bẩy kinh tế, đòi hỏi tiền lƣơng phải thực hiện đƣợc chức năng cơ bản của nó đảm
bảo tái sản xuất sức lao động không những duy trì đƣợc cuộc sống thƣờng ngày
trong suốt quá trình làm việc, đảm bảo tái sản xuất sức lao động một cách tốt nhất
mà còn đủ khả năng để dự phòng cho cuộc sống lâu dài khi không còn khả năng
lao động hoặc trong những trƣờng hợp gặp bất trắc, rủi ro.
1.1.1.3 Chức năng của tiền lƣơng
Từ khái niệm, bản chất của tiền lƣơng đã nêu ở trên có thể thấy tiền lƣơng có
ba chức năng chính nhƣ sau:
– Chức năng tái sản xuất sức lao động đƣợc thực hiện bằng việc trả công cho ngƣời
lao động thông qua lƣơng. Bản chất của sức lao động là sản phẩm của lịch sử luôn
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên:Nguyễn Thị Vân _ QTL302K 6
đƣợc hoàn thiện và nâng cao nhờ thƣờng xuyên khôi phục và phát triển, còn bản
chất của tái sản xuất sức lao động là một lƣợng tiền lƣơng nhất định để họ có thể
duy trì và phát triển sức lao động mới, tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao trình độ,
hoàn thành kỹ năng lao động. Thu nhập của ngƣời lao động dƣới hình thức tiền
lƣơng đƣợc sử dụng một phần đáng kể vào việc tái sản xuất giản đơn sức lao động
mà chính bản thân họ đã bỏ ra cho qua trình lao động nhằm mục đích duy trì năng
lực làm việc lâu dài, có hiệu quả cho các quá trình sau và phần còn lại đảm bảo cho
các nhu cầu thiết yếu của các thành viên gia đình ngƣời lao động hoà nhập và biến
động cùng với biến động của nền kinh tế.
– Chức năng: là công cụ quản lý của doanh nghiệp:
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ngƣời sử dụng lao động
bao giờ cũng đứng trƣớc một vấn đề là làm thế nào để đạt đƣợc lợi nhuận cao nhất.
Để thực hiện đƣợc mục tiêu đó, các doanh nghiệp phải kết hợp nhịp nhàng và quản
lý nghệ thuật các yếu tố trong kinh doanh (tƣ liệu lao động, đối tƣợng lao động và
lao động). Ngƣời sử dụng lao động có thể kiểm tra giám sát, theo dõi ngƣời lao
động làm việc theo kế hoạch, tổ chức của mình thông qua việc chi trả lƣơng cho
họ, phải đảm bảo chi phí mình bỏ ra phải đem lại kết quả và hiệu quả cao nhất.
Qua đó ngƣời sử dụng lao động sẽ quản lý chặt chẽ về số lƣợng và chất lƣợng lao
động của mình để trả công xứng đáng cho ngƣời lao động.
– Chức năng kích thích ngƣời lao động (đòn bẩy kinh tế):
Khi đƣợc trả công thích đáng ngƣời lao động sẽ say mê. hứng thú. tích cực làm
việc, phát huy tinh thần sáng tạo và tự học hỏi nâng cao trình độ. Họ gắn chặt trách
nhiệm của mình với lợi ích của doanh nghiệp, nơi họ làm việc và cống hiến. Vì
vậy, một mức lƣơng thoả đáng sẽ là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển tăng
năng suất lao động.
Do đó, tiền lƣơng là công cụ khuyến khích vật chất, tạo ra sự kích thích có hiệu
quả trong công việc của ngƣời lao động.
– Chức năng thƣớc đo giá trị sức lao động:
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên:Nguyễn Thị Vân _ QTL302K 7
Tiền lƣơng biểu thị giá cả sức lao động có nghĩa nó là thƣớc đo để xác định mức
tiền công các loại lao động, là căn cứ để thuê mƣớn lao động, là cơ sở để xác định
mức tiền công các loại lao động, là căn cứ để thuê mƣớn lao động, là cơ sở để xác
định đơn giá sản phẩm.
Ngoài các chức năng kể trên còn có một số chức năng khác nhƣ: chức năng điều
hoà lao động, chức năng giám sát.
1.1.2 Nguyên tắc tính trả lƣơng
Theo bộ luật lao động, tiền lƣơng của ngƣời lao động do ngƣời sử dụng lao
động và ngƣời lao động thoả thuận với nhau trong hợp đồng lao động và đƣợc tính
trả theo năng suất lao động, hiệu quả và chất lƣợng công việc. Mức lƣơng hợp
đồng phải lớn hơn mức lƣơng tối thiểu do Nhà nƣớc quy định . Mặt khác để điều
tiết thu nhập, giảm hố ngăn cách giữa ngƣời giàu và ngƣời nghèo Nhà nƣớc đã đề
ra thuế thu nhập dành cho những ngƣời có tổng thu nhập từ 4.000.000đ trở lên.
Thuế thu nhập đƣợc đánh theo phƣơng pháp luỹ tiến.
Theo NĐ/2003/197/CP ngày 31/12/1994 quy định: Làm công việc gì, chức vụ
gì hƣởng lƣơng theo công việc đó, chức vụ đó thông qua hợp đồng lao động và
thoả ƣớc lao động tập thể. Đối với công nhân và nhân viên trực tiếp sản xuất kinh
doanh, cơ sở để xếp lƣơng là tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật. Đối với ngƣời phục vụ
quản lý doanh nghiệp là tiêu chuẩn xếp hàng doanh nghiệp theo độ phức tạp về
hiệu quả sản xuất kinh doanh. Việc trả lƣơng phải theo kết quả sản xuất kinh doanh
và doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện các quy định của Nhà nƣớc, không đƣợc
thấp hơn mức lƣơng tối thiểu hiện hành.
1.1.3 Các hình thức trả lƣơng
Việc tính và trả chi phí lao động có thể thực hiện theo nhiều hình thức khác
nhau, tuỳ theo đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, tính chất công việc và
trình độ quản lý của doanh nghiệp. Mục đích của việc quy định các hình thức trả
lƣơng là nhằm quán triệt nguyên tắc phân phối theo lao động. Theo điều 7 NĐ
114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 nhà nƣớc quy định cụ thể phƣơng pháp tính
lƣơng trong doanh nghiệp nhà nƣớc hay các loại hình doanh nghiệp khác cũng áp
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên:Nguyễn Thị Vân _ QTL302K 8
dụng theo ba hình thức tiền lƣơng bao gồm: trả lƣơng theo thời gian, theo sản
phẩm và tiền lƣơng khoán.
Điều 58 BLLĐ quy định: Ngƣời sử dụng lao động có quyền lựa chọn các hình thức
trả lƣơng theo thời gian, theo sản phẩm, lƣơng khoán nhƣng phải duy trì hình thức
trả lƣơng đã chọn trong một thời gian nhất định và thông báo cho ngƣời lao động
biết.
1.1.3.1 Hình thức trả lƣơng theo thời gian
Trả lƣơng theo thời gian là hình thức trả lƣơng cho ngƣời lao động căn cứ vào
thời gian làm việc thực tế và trình độ thành thạo tay nghề. Nghĩa là căn cứ vào số
lƣợng thời gian làm việc và cấp bậc lƣơng quy định cho các ngành nghề để tính trả
lƣơng cho ngƣời lao động. Thƣờng áp dụng cho lao động lao động là công tác văn
phòng nhƣ hành chính quản trị, tổ chức lao động, tài vụ – kế toán… hoặc những loại
công việc chƣa xây dựng đƣợc mức lao động, chƣa có giá lƣơng sản phẩm.
Cách tính lƣơng theo thời gian có thể chia ra:
* Lƣơng tháng: mức lƣơng tháng là tiền lƣơng trả cố định trên cơ sở hợp đồng lao
động.
Cách tính:
LƢƠNG = Lƣơng tối thiểu x hệ số lƣơng + phụ cấp + thƣởng
(thƣởng: cuối quý, năm, thi đua)
(phụ cấp: đi lại, tăng ca, chức vụ, xa nhà, độc hại,…)
* Lƣơng tuần: là tiền lƣơng trả cho một tuần làm việc đƣợc xác định trên cơ sở tiền
lƣơng tháng.
Cách tính:
Lƣơng tháng x 12
LƢƠNG TUẦN =
52
* Lƣơng ngày : là tiền lƣơng trả cho một ngày làm việc đƣợc xác định trên cơ sở
tiền lƣơng tháng
Cách tính:
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên:Nguyễn Thị Vân _ QTL302K 9
Lƣơng tháng
LƢƠNG NGÀY =
Số ngày làm việc theo chế độ
* Lƣơng giờ: là tiền lƣơng trả cho một giờ làm việc đƣợc xác định trên cơ sở tiền
lƣơng ngày
Cách tính:
Lƣơng ngày
LƢƠNG GIỜ =
Số giờ làm việc theo chế độ
 Ƣu điểm:
– Phù hợp với công việc không có định mức hoặc không nên định mức
– Tính toán đơn giản, dễ hiểu, áp dụng cho cán bộ công nhân viên làm việc ở
bộ phận gián tiếp, những nơi không có điều kiện xác định chính xác khối lƣợng
công việc hoàn thành.
 Nhƣợc điểm:
Chƣa đảm bảo các nguyên tắc phân phối theo lao động vì chƣa tính đến một
cách đầy đủ chất lƣợng lao động, do đó chƣa phát huy đầy đủ chức năng đòn bẩy
kinh tế của tiền lƣơng trong việc kích thích sự sản xuất, chƣa phát huy hết khả
năng sẵn có của ngƣời lao động.
1.1.3.2 Hình thức trả lƣơng theo sản phẩm
Tiền lƣơng tính theo sản phẩm là tiền lƣơng tính trả cho ngƣời lao động theo
kết quả lao động – khối lƣợng sản phẩm, công việc và lao vụ đã hoàn thành, đảm
bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lƣợng đã quy định và đơn giá tiền lƣơng tính
cho một đơn vị sản phẩm, cộng việc lao vụ đó. Hình thức này đảm bảo thực hiện
đầy đủ nguyên tắc phân phối theo lao động, khuyến khích ngƣời lao động hăng say
lao động sáng tạo, tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội.
Tiền lƣơng sản phẩm phụ thuộc vào đơn giá tiền lƣơng của một sản phẩm,
công đoạn chế biến sản phẩm, số lƣợng sản phẩm hoặc số lƣợng công việc mà
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên:Nguyễn Thị Vân _ QTL302K 10
ngƣời lao động hoàn thành đủ tiêu chuẩn quy định. Điều kiện để thực hiện tính
lƣơng theo sản phẩm là:
– Xây dựng đơn giá tiền lƣơng.
-Phải tổ chức hạch toán ban đầu sao cho xác định đƣợc chính xác kết quả của từng
ngƣời hoặc từng nhóm lao động (càng chi tiết càng tốt).
-Doanh nghiệp phải bố trí việc làm đầy đủ cho ngƣời lao động.
-Phải có hệ thống kiểm tra chất lƣợng chặt chẽ.
Việc trả lƣơng theo sản phẩm có thể tiến hành theo các hình thức sau:
* Trả lƣơng theo sản phẩm trực tiếp (không hạn chế):
Theo hình thức này tiền lƣơng phải trả cho ngƣời lao động đƣợc tính:
Tiền lƣơng đƣợc
tính trong tháng
=
Số lƣợng (khối lƣợng)
SP công việc hoàn thành
X
Đơn giá
tiền lƣơng
* Trả lƣơng theo sản phẩm gián tiếp:
Tiền lƣơng sản phẩm gián tiếp đƣợc tính cho từng ngƣời lao động hay một tập
thể ngƣời lao động thuộc bộ phận gián tiếp nhƣ công nhân phụ làm công việc phục
vụ sản xuất nhƣ vận chuyển vật liệu, thành phẩm, bảo dƣỡng, máy móc… hƣởng
lƣơng phụ thuộc vào kết quả lao động của bộ phận trực tiếp sản xuất.
Tiền lƣơng đƣợc
lĩnh trong tháng
=
Tiền lƣơng đƣợc lĩnh của
bộ phận trực tiếp
X
Tỷ lệ lƣơng
gián tiếp
– Trả lƣơng theo sản phẩm có thƣởng:
Là tiền lƣơng theo sản phẩm trực tiếp hay gián tiếp kết hợp với chế độ khen
thƣởng của doanh nghiệp quy định nhƣ thƣởng chất lƣợng sản phẩm – tăng tỷ lệ
sản phẩm chất lƣợng cao, thƣởng tăng năng suất lao động, tiết kiệm NVL…
– Trả lƣơng theo sản phẩm luỹ tiến:
Là tiền lƣơng tính theo sản phẩm trực tiếp kết hợp với xuất tiền thƣởng luỹ tiến
theo mức hoàn thành vƣợt mức sản xuất sản phẩm.
1.1.3.3 Hình thức trả lƣơng khoán
KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên:Nguyễn Thị Vân _ QTL302K 11
Hình thức tiền lƣơng khoán làm cho ngƣời lao động quan tâm đến số lƣợng
và chất lƣợng lao động của mình, ngƣời lao động có tinh thần trách nhiệm cao với
sản phẩm mình làm ra.
Tiền lƣơng khoán = Đơn giá khoán x Khối lƣợng công việc
1.1.4 Một số chế độ tính lƣơng khác
* Chế độ phụ cấp:
Phụ cấp lƣơng là khoản tiền lƣơng doanh nghiệp trả thêm cho ngƣời lao động khi
họ làm việc ở những điều kiện đặc biệt.
Theo điều 4 Thông tƣ số 20/LB-TT ngày 2/6/1993 của Liên bộ Lao động – Thƣơng
binh Xã hội – Tài chính:
– Phụ cấp làm thêm:
Nếu ngƣời lao động làm thêm giờ vào ban đêm (từ 22h đến 6h sáng) thì ngoài số
tiền trả cho những giờ làm thêm ngƣời lao động còn đƣợc hƣởng phụ cấp làm đêm
Phụ cấp
làm đêm
=
Tiền lƣơng cấp bậc hoặc chức vụ
tháng (kể cả phụ cấp công việc)
X
30% hoặc
40%
X
Số giờ
làm đêm
Số giờ tiêu chuẩn quy định trong tháng
Trong đó:
30% đối với những công việc không thƣờng xuyên làm việc ban đêm.
40% đối với những công việc thƣờng xuyên làm việc theo ca (chế độ ba ca) hoặc
chuyên làm việc đêm.
-Phụ cấp trách nhiệm:
Nhằm bù đắp cho những ngƣời vừa trực tiếp sản xuất hoặc làm công tác
chuyên môn, nghiệp vụ vừa kiểm nghiệm công tác quản lý không thuộc chức vụ
lãnh đạo bổ nhiệm hoặc làm những công việc đòi hỏi trách nhiệm cao đƣợc xác
định trong mức lƣơng.
Gồm có các mức lƣơng 0,1; 0,2; 0,3; 0,4… so với mức lƣơng tối thiểu tuỳ thuộc
vào công tác quản lý của mỗi lao động.
KHOÁ LUẬN TỐT

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH thương mại và xây dựng Đại Hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *