[block id=”bo-sung-1″]

Trong bối cảnh nền kinh tế nƣớc ta hiện nay, Việt Nam đã trở thành thành
viên chính thức của tổ chức thƣơng mại quốc tế thế giới WTO, thị trƣờng trong
nƣớc đƣợc mở cửa, điều này tạo cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam phát triển nhƣng
cũng không ít thách thức đối với các doanh nghiệp trong nƣớc. Nó đặt các doanh
nghiệp vào những cuộc cạnh tranh gay gắt trên thị thƣơng trƣờng. Các doanh
nghiệp đứng trƣớc hai khả năng hoặc là thất bại và phá sản hoặc là tạo dựng đƣợc
uy tín và phát triển bền vững. Vì vậy, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng tìm mọi
biện pháp để nâng cao doanh thu, giảm thiểu chi phí nhƣng vẫn đảm bảo đƣợc chất
lƣợng sản phẩm, dịch vụ và thu đƣợc nhiều lợi nhuận nhất. Để đạt đƣợc mục tiêu
này, nhà quản lý doanh nghiệp phải nhận thức đƣợc vai trò của những thông tin
kinh tế nhƣ: Quan hệ cung – cầu, mặt hàng giá cả, tình trạng cạnh tranh, môi
trƣờng kinh doanh của doanh nghiệp. Các thông tin số liệu này chỉ có kế toán mới
thu thập và tổng hợp đƣợc, qua đó giúp cho nhà quản trị hiểu đƣợc tìn h hình tài
chính của doanh nghiệp, chính sách phát triển kinh tế của nhà nƣớc Việt Nam cũng
nhƣ chính sách kinh tế của các quốc gia có quan hệ thƣơng mại và đầu tƣ để từ đó
đƣa ra những quyết định phù hợp nhằm gia tăng mức độ thỏa mãn nhu cầu về hàng
hóa, dịch vụ cho ngƣời tiêu dùng.

hoan_thien_to_chuc_cong_tac_ke_toan_von_bang_tien_tai_chi

pdf92 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 03/12/2015 | Lượt xem: 966 | Lượt tải: 2download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng-Xí nghiệp Xếp dỡ Chùa Vẽ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH
một thành viênCảng Hải Phòng-Xí nghiệp Xếp dỡ Chùa Vẽ
Sinh viên: Hoàng Thị Hường – Lớp QTL302K 1
LỜI MỞ ĐẦU
Trong bối cảnh nền kinh tế nƣớc ta hiện nay, Việt Nam đã trở thành thành
viên chính thức của tổ chức thƣơng mại quốc tế thế giới WTO, thị trƣờng trong
nƣớc đƣợc mở cửa, điều này tạo cơ hội cho nền kinh tế Việt Nam phát triển nhƣng
cũng không ít thách thức đối với các doanh nghiệp trong nƣớc. Nó đặt các doanh
nghiệp vào những cuộc cạnh tranh gay gắt trên thị thƣơng trƣờng. Các doanh
nghiệp đứng trƣớc hai khả năng hoặc là thất bại và phá sản hoặc là tạo dựng đƣợc
uy tín và phát triển bền vững. Vì vậy, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng tìm mọi
biện pháp để nâng cao doanh thu, giảm thiểu chi phí nhƣng vẫn đảm bảo đƣợc chất
lƣợng sản phẩm, dịch vụ và thu đƣợc nhiều lợi nhuận nhất. Để đạt đƣợc mục tiêu
này, nhà quản lý doanh nghiệp phải nhận thức đƣợc vai trò của những thông tin
kinh tế nhƣ: Quan hệ cung – cầu, mặt hàng giá cả, tình trạng cạnh tranh, môi
trƣờng kinh doanh của doanh nghiệp… Các thông tin số liệu này chỉ có kế toán mới
thu thập và tổng hợp đƣợc, qua đó giúp cho nhà quản trị hiểu đƣợc tình hình tài
chính của doanh nghiệp, chính sách phát triển kinh tế của nhà nƣớc Việt Nam cũng
nhƣ chính sách kinh tế của các quốc gia có quan hệ thƣơng mại và đầu tƣ để từ đó
đƣa ra những quyết định phù hợp nhằm gia tăng mức độ thỏa mãn nhu cầu về hàng
hóa, dịch vụ cho ngƣời tiêu dùng. Hiểu đƣợc tầm quan trọng của các thông tin kế
toán, các doanh nghiệp luôn muốn tổ chức công tác kế toán của mình thật hoàn
chình mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng làm
đƣợc diều này vì còn phải cân nhắc đến yếu tố chi phí. Để xây dựng đƣợc bộ máy
kế toán đảm bảo thực hiện tốt chức năng phản ánh và giám đốc (hai chức năng
quan trọng của kế toán) là không phải dễ dàng trong điều kiện kinh phí hạn hẹp.
Quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là quá trình vận động liên tục
của vốn kinh doanh theo chu kỳ T-H-T. Trong quá trình đó luôn có một bộ phận vốn
dừng lại ở hình thái tiền tệ, bộ phận này đƣợc gọi là Vốn bằng tiền. Vốn bằng tiền là
loại tài sản đặc biệt, là vật ngang giá chung nên trong quá trình quản lý rất dễ xẩy rất
tham ô lãng phí do vậy vốn bằng tiền cần đƣợc quản lý một cách chặt chẽ.
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH
một thành viênCảng Hải Phòng-Xí nghiệp Xếp dỡ Chùa Vẽ
Sinh viên: Hoàng Thị Hường – Lớp QTL302K 2
Xuất phát từ lý do trên, đồng thời qua thời gian thực tập tại Xí nghiệp Xếp dỡ
Chùa Vẽ em đã đi sau tìm hiểu thực tế và nhận thấy tầm quan trọng của tiền và
công tác kế toán vốn bằng tiền của Xí nghiệp, với những kiến thức thu nhận đƣợc
trong quá trình học tập tài nhà trƣờng, sự giúp đỡ nhiệt tình của cô chú anh chị
trong ban Tài chính- Kế toán, đặc biệt với sự hƣớng dẫn tận tình của cô Hòa Thị
Thanh Hƣơng em đã đi sâu tìm hiểu nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế
toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng-Xí nghiệp
Xếp dỡ Chùa Vẽ”.
Về mặt kết cấu, ngoài phần mở đầu và kết luận, phần nội dung của luận văn
đƣợc chia thành 3 chƣơng:
Phần 1: Lý luận chung về công tác kế toán vốn bằng tiền và tổ chức công tác
vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp.
Phần 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Xí nghiệp Xếp
dỡ Chùa Vẽ.
Phần 3: Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng
tiền tại Xí nghiệp Xếp Dỡ Chùa Vẽ.
Do trình độ và thời gian thực tập có hạn, công tác quản lý hạch toán vốn bằng
tiền rất phức tạp nên bản luận văn mới chỉ đi vào tìm hiểu một số vấn đề chủ yếu
và chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Vì vậy, em kính mong đƣợc sự đóng góp ý kiến
của thầy cô giáo để đề tài đƣợc hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH
một thành viênCảng Hải Phòng-Xí nghiệp Xếp dỡ Chùa Vẽ
Sinh viên: Hoàng Thị Hường – Lớp QTL302K 3
PHẦN 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN BẰNG TIỀN
VÀ TỔ CHỨC CÔNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về vốn bằng tiền và tổ chức kế toán vốn bằng tiền.
1.1.1 Khái niệm vốn bằng tiền.
Trong nền kinh tế thị trƣờng có sự điều tiết của nhà nƣớc, một doanh nghiệp
muốn đứng vững trên thị trƣờng là làm ăn có hiệu quả thì nhất thiết phải có một
lƣợng vốn nhất định. Qua mội giai đoạn vận động không bao giờ ngừng biến đổi
cả về hình thái biểu hiện lẫn quy mô.
Vốn bằng tiền của doanh nghiệp là một bộ phận của tài sản lƣu động, đƣợc biểu
hiện dƣới hình thái tiền tệ, nó tồn tại dƣới hình thái giá trị và thực hiện chức năng
phƣơng tiện thanh toán trong quá trình sản xuất kinh do0anh của doanh nghiệp.
1.1.2 Đặc điểm vốn bằng tiền.
Vốn bằng tiền là loại vốn đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý hết sức chặt chẽ
vì vốn bằng tiền có tính luân chuyển cao nên nó là đói tƣợng của sự gian lận và ăn
cắp. Vì thế trong quá trình hạch toán vốn bằng tiền, các thủ tục nhằm bảo vệ vồn
bằng tiền khỏi sự ăn cắp hoặc lạm dụng là rất quan trọng, nó đòi hỏi việc sử dụng
vốn bằng tiền cần phải tuân thủ các nguyên tắc chế độ quản lý tiền tệ thống nhất
của nhà nƣớc.
1.1.3 Phân loại vốn bằng tiền.
– Theo hình thức tồn tại, vốn bằng tiền của doanh nghiệp đƣợc chia thành.
+ Tiền Việt Nam
+ Ngoại tệ
+ Vàng, Bạc, Kin khí quý, Đá quý.
– Nếu phân loại theo hình thái tồn tại Vốn bằng tiền của doanh nghiệp bao gồm:
+ Tiền tồn tại quỹ: Gồm giấy bạc việt nam, ngoại tệ, bạc vàng, kim khí quý,đá quý,
ngân phiếu hiệ đang đƣợc giữ tại két của doanh nghiệp để phục vụ nhu cầu chi tiêu
trực tiếp hằng ngày trong sản xuất kinh doanh.
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH
một thành viênCảng Hải Phòng-Xí nghiệp Xếp dỡ Chùa Vẽ
Sinh viên: Hoàng Thị Hường – Lớp QTL302K 4
+ Tiền gửi ngân hàng: Là tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng , bạc, kim khí quý,đá quý
mà doanh nghiệp đang gửi tại ngân hàng.
+ Tiền đang chuyển: Là tiền đang trong quá trình vận động từ trạng thái này sang
trạng thái khác. Tiền đang chuyển bao gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ của doanh
nghiệp đã nộp vào ngân hàng, kho bạc ngƣng chƣa nhận đƣợc giấy báo có của
ngân hàng, kho bạc hoặc đã làm thủ tục chuyển tiền qua bƣu điện để thanh toán
nhƣng chƣa nhận đƣợc giấy báo của đơn vị đƣợc hƣởng thụ.
1.1.4 Vị trí và vai trò của vốn bằng tiền trong hoạt động sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp.
1.1.4.1 Vị trí.
Đối vơi bất kỳ doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ khi bƣớc vào hoạt động sản
xuất kinh doanh đều nhất thiết cần một lƣợng vốn bằng tiền nhất định, trên cơ sở
tạo lập vốn kinh doanh của doanh nghiệp, dùng nó vào việc mua sắm tài sản cần
thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó vốn bằng tiền có một vị trí
rất quan trọng, nó quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.
1.1.4.2 Vai trò của vốn bằng tiền trong doanh nghiệp.
Trong quá trình sản xuất kinh doanh vốn bằng tiền vừa đƣợc sử dụng để đáp
ứng nhu cầu về thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc mua sắm vật tƣ,
hàng hóa sản xuất kinh doanh, vừa là kết quả của việc mua bán hoặc thu hồi các
khoản nợ. Thiếu vốn là một trong những trở ngại và là một trong những nguyên
nhân kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp. Do đó vốn bằng tiền đóng một vai
trò rất quan trọng đảm bảo cho công tác sản xuất, kinh doanh dƣợc liên tục và đem
lại hiệu quả cho doanh nghiệp.
1.1.5 Vai trò và nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền.
1.1.5.1 Vai trò của kế toán vốn bằng tiền.
Trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc quản lý và
sử dụng vốn là một khâu quan trọng có tính quyết định tới mức độ tăng trƣởng hay
suy thoái của doanh nghiệp. Vốn bằng tiền là đối tƣợng có khả năng phát sinh rủi
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH
một thành viênCảng Hải Phòng-Xí nghiệp Xếp dỡ Chùa Vẽ
Sinh viên: Hoàng Thị Hường – Lớp QTL302K 5
ro cao hơn các loại tài sản khác, vì vậy nó cần đƣợc quản lý chặt chẽ, thƣờng
xuyên kiểm tra, kiểm soát các khản thu chi bằng tiền là rất cần thiết.
Trong quản lý ngƣời ta thƣờng sử dụng nhiều công cụ quản lý khác nhau nhƣ
thống kê, phân tích các hoạt động kinh tế nhƣng kế toán luôn đƣợc coi là công cụ
quản lý kinh tế quan trọng nhất. Với chức năng ghi chép, tính toán phản ánh giám
sát thƣờng xuyên liên tục sự biến động của vật tƣ, tiền vốn bằng các thƣớc đo giá
trị và hiện vật, kế toán cung cấp các loại tài liệu cần thiết về thu chi vốn bằng tiền
đáp ứng yêu cầu quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
Các thông tin kinh tế tài chính do kế toán cung cấp giúp chủ doanh nghiệp và
những ngƣời quản lý doanh nghiệp nắm vững tình hình và hiệu quả hoạt động sản
xuất kinh doanh cũng nhƣ việc sử dụng vốn để từ đó thấy đƣợc mặt mạnh, mặt yếu
để có những quết định và chỉ đạo sao cho quá trình sản xuất kinh doanh đạt hiệu
quả sao nhất.
1.1.5.2 Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền.
Xuất phát từ những đăc điểm nêu trên, hạch toán vốn bằng tiền phải thực
hiện các nhiệm vụ sau:
 Theo dõi tình hình thu chi, tăng giảm, thừa thiếu số hiện có của từng
loại vốn bằng tiền.
 Hƣớng dẫn và kiểm tra việc ghi chép của thủ quỹ, thƣờng xuyên kiểm
tra đối chiếu số liệu của thủ quỹ và kế toán tiền mặt.
 Giám đốc thƣờng xuyên thực hiện chế độ quản lý tiền mặt, kỷ luật
thanh toán, kỷ luật tín dụng.
 Tham gia vào công tác kiểm kê quỹ tiền mặt, phản ánh kết quả kiểm kê
kịp thời.
1.2 Công tác kế toán vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp.
1.2.1 Những quy định chung về hạch toán vốn kế toán vốn bằng tiền.
– Hạch toán vốn bằng tiền phải sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là động
Việt Nam, trừ trƣờng hợp đƣợc phép sử dụng một đơn vị tiền tệ thông dụng khác.
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH
một thành viênCảng Hải Phòng-Xí nghiệp Xếp dỡ Chùa Vẽ
Sinh viên: Hoàng Thị Hường – Lớp QTL302K 6
– Ở những doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt hoặc gửi vào ngân
hàng phải đối ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái tại ngày giao dịch (
Tỷ giá hối đoái thực tế, hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trƣờng ngoại tệ liên
ngân hàng do Ngân hàng nhà nƣớc việt nam công bố tại thời điểm phát sinh, để ghi
sổ kế toán.
– Trƣờng hợp mua ngoai tệ về nhập quỹ tiền mặt, gửi vào ngân hàng hoặc thanh
toán công nợ ngoại tệ bằng đồng việt nam thì đƣợc quy đổi ngoại tệ ra đồng việt nam
theo tỷ giá mua hoặc tỷ giá thanh toán. Bên có các tài khoản 1112,1122 đƣợc quy đổi
ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá trên sổ kế toán TK 1112 hoặc TK 1122 theo một
trong các phƣơng pháp: Bình quân gia quyền, Nhập trƣớc- Xuất trƣớc, Nhập sau – Xuất
trƣớc, Giá thực tế đích danh ( Nhƣ một loại hàng hóa đặc biệt).
Nhóm tài khoản vốn bằng tiền có nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ
phải quy đổi ngoại tệ ra đồng việt nam, đồng thời phải hạch toán chi tiết ngoại tệ
theo nguyên tệ. Nếu có chênh lệch tỷ giá hối đoái thì phản ánh số chênh lệch này
trên các tài khoản daonht hu, chi phí tài chính ( Nếu phát sinh trong giai đoạn sản
xuất kinh doanh , kể cả doanh nghiệp sản xuất kinh daonh tronh hoạt động đầu tƣ
XDCB) hoặc phản ánh vào TK 413 ( Nếu phát sinh trong giai đoạn đầu tƣ XDCB-
giai đoạn trƣớc hoạt động) Số dƣ cuối kỳ của các tài khoản vốn bằng tiền có gốc
ngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng Nhà nƣớc Việt nam công bố ở thời điểm lập
BCTC năm.
Ngoại tệ đƣợc kế toán chi tiết theo từng loại nguyên tệ trên TK 007 “ Ngoại tệ
các loại” ( TK ngoại bảng cân đối kế toán ).
– Đối với vàng, bạc, kim khí quý, đá quý phản ánh ở nhóm tài khoản vốn bằng
tiền chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp không có đăng ký kinh doanh, vàng, bạc,
kim khí quý, đá quý.
– Vàng, Bạc, kim khí quý, đá quý theo dõi số lƣợng , trọng lƣợng, quy cách,
phẩm chất và giá trị của từng loại. Giá trị vàng, bạc, kim khí quý, đá quý đƣợc tính
theo giá thực tế ( Giá hóa đơn hoặc giá đƣợc thanh toán) khi tính giá xuất vàng ,
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH
một thành viênCảng Hải Phòng-Xí nghiệp Xếp dỡ Chùa Vẽ
Sinh viên: Hoàng Thị Hường – Lớp QTL302K 7
bạc, kim khí quý, đá quý đƣợc thanh toán, khi tính giá xuất vàng, bạc, kim khí quý,
đá quý có thể áp dụng 1 trong 4 phƣơng pháp tính giá hàng tồn kho.
Nhóm tài khoản 11- Vốn bằng tiền ,có 3 tài khoản:
-TK 111- Tiền mặt
-TK 112- Tiền gửi ngân hàng
– TK 113- Tiền đang chuyển.
1.2.2 Hạch toán kế toán tiền mặt.
Mỗi doanh nghiệp đều có một lƣợng tiền mặt tại quỹ để phục vụ cho nhu cầu
chi tiêu trực tiếp hàng ngày trong sản xuất kinh doanh. Thông thƣờng tiền giữ tại
doanh nghiệp bao gồm: Giấy bạc Ngân hàng Việt Nam, các loại ngoại tệ, ngân
phiếu, vàng bạc, kim loại quý, đá quý…
Để hạch toán chính xác tiền mặt, tiền mặt cảu doanh nghiệp đƣợc lập và bảo
quản tiền mặt đều do thủ quỹ chịu trách nhiệm thực hiện.
1.2.2.1 Kế toán chi tiết tiền mặt.
a, Đối với tiền mặt và tiền việt nam.
 Các chứng từ, sổ sách sử dụng.
Việc thu chi tiền mặt tại quỹ có lệnh thu, chi. Lệnh thu, chi này phải có chữ ký
của giám đốc ( hoặc ngƣời có ủy quyền) và kế toán trƣởng. Trên cơ sở lệnh thu,
chi kế toán tán thành lập các phiếu thu, chi.
Phiếu thu(hoặc phiếu chi): Do kế toán lập từ 2 đến 3 liên( đặt giấy than viết
một lần hoặc in theo mẫu quy định). Sau khi ghi đầy đủ nội dung trên phiếu và ký
tên vào phiếu, chuyển cho kế toán trƣởng duyệt ( riêng phiếu chi phải có chữ ký
của thủ trƣởng đơn vị) một liên lƣu tại nơi lập phiếu, các liên còn lại chuyển cho
thủ quỹ để thu hoặc chi tiền. Sau khi nhập (hoặc xuất) tiền thủ quỹ phải đóng dấu
“đã thu” hoặc “ đã chi” và ký tên vào phiếu thu, giữ một liên để ghi sổ quỹ , một
liên cho ngƣời nộp (hoặc nhận) tiền. Cuối ngày chuyển cho kế toán để ghi sổ.
Trƣờng hợp phiếu thu, phiếu chi gửi ra ngoài daonh nghiệp, liên gửi ra ngoài
doanh nghiệp phải đƣợc đóng dấu. Phiếu thu, phiếu chi đƣợc đóng thành từng
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH
một thành viênCảng Hải Phòng-Xí nghiệp Xếp dỡ Chùa Vẽ
Sinh viên: Hoàng Thị Hường – Lớp QTL302K 8
quyển và phải ghi sổ từng quyển dùng trong một năm. Trong mỗi phiếu thu( phiếu
chi), sổ của từng phiếu thu, phiếu chi phải đƣợc đánh liên tục trong một kỳ kế toán.
Ngoài phiếu thu, phiếu chi là căn cứ chính để hạch toán vào TK 111 có cần
các chứng từ gốc có liên quan khác và phiếu thu hoặc phiếu chi nhƣ giấy đề nghị
tạm ứng, giấy thanh toán tiền tạm ứng, hóa đơn bán hàng, biên lai thu tiền.
Kế toán tiền mặt sau khi nhận đƣợc phiếu thu,phiếu chi kèm theo chứng từ
gốc do thủ quỹ chuyển đến phải kiểm tra chứng từ và cách ghi chép trên các chứng
từ để tiến hành định khoản. Sau đó mới ghi vào “ Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt”
dùng cho kế toán tiền mặt đƣợc mở theo mẫu sổ S07a-DN tƣơng tự sổ quỹ tiền
mặt, chỉ khác là có thêm cột F”tài khoản đối ứng” để kế toán định khoản nghiệp vụ
phát sinh liên quan đến bên Nợ, bên Có Tk 111- Tiền mặt.
 Nguyên tắc hạch toán.
– Chỉ phản ánh vào Tk 111” Tiền mặt” số tiền mặt, ngoại tệ thực tế nhập, xuất
quỹ tiền mặt. Đối với khoản tiền thu đƣợc chuyển nộp ngay vào ngân hàng
(không qua quỹ tiền mặt của đơn vị ) thì không ghi vào bên Nợ TK 111 “
Tiền mặt” mà ghi vào bên Nợ TK 113 “ Tiền đang chuyển”
– Các khaonr tiền mặt do doanh nghiệp khác và cá nhân ký quỹ, ký cƣợc tai
doanh nghiệp đƣợc quản lý và hạch toán nhƣ các loại tài sản bằng tiền của
đơn vị.
– Khi tiến hành Nhập, Xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ
chữ ký của ngƣời nhận, ngƣời giao, ngƣời cho phép nhập, xuất quỹ theo quy
định của chế độ chứng từ kế toán. Một số trƣờng hợp đặc biệt phải có lệnh
nhập quỹ xuất ký đính kèm.
– Kế toán quỹ tiền mặt phải có trách nhiệm mở sổ quỹ tiền mặt, ghi chép hằng
ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản phải thu, chi, nhập, xuất quỹ
tiền mặt ngoại tệ và tính ra số tồn quỹ tại mọi thời điểm.
– Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý và nhập, xuất quỹ tiền mặt. Hàng ngày thủ
quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đối chiếu số liệu sổ quỹ tiền
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH
một thành viênCảng Hải Phòng-Xí nghiệp Xếp dỡ Chùa Vẽ
Sinh viên: Hoàng Thị Hường – Lớp QTL302K 9
mặt và sổ kế toán tiền mặt. Nếu có chênh lệch kế toán và thủ quỹ phải kiểm
kê trả lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch.
b, Đối với tiền mặt là ngoại tệ.
 Các quy định chung:
Ở những doanh nghiệp có ngoại tệ nhập quỹ tiền mặt phải quy đổi ngoại tệ ra
đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế của nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc tỷ giá
giao dịch bình quân trên thị trƣờng ngoại tệ Liên Ngân hàng do Ngân Hàng Nhà nƣớc
Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán.
Bên Có TK 1112 đƣợc quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá trên sổ
kế toán TK 1112 theo một trong các phƣơng pháp: Bình quân gia quyền, Nhập
trƣớc- Xuất trƣớc, Nhập sau-Xuất trƣớc, Giá thực tế đích danh(nhƣ một loại hàng
hóa đặc biệt).
Tiền mặt bằng ngoại tệ ngoài việc quy đổi ra đồng Việt Nam , kế toán còn
phải theo dõi chi tiết theo từng loại nguyên tệ trên TK 007 “Ngoại tệ các loại” (TK
ngoài bảng cân đốikế toán).
Việc quy đổi ra đồng Việt Nam phải tuân thủ các quy định sau:
Đối với tài khoản thuộc loại chi phí, thu nhập, vật tƣ, hàng hóa tài sản cố định
dù doanh nghiệp có hay không sử dụng tỷ giá hạch toán, khi có phát sinh các
nghiệp vụ bằng ngoại tệ đều phải luôn luôn ghi sổ bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá
mua vào của Ngân Hàng Nhà nƣớc Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh
nghiệp vụ kinh tế.
Các doanh nghiệp có ít nghiệp vụ bằng ngoại tệ thì các tài khoản tiền, các tài
khoản phải thu, phải trả đƣợc ghi sổ bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá mua vào của
ngân hàng Việt Nam công bố tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh đƣợc hạch
toán vào TK 413-Chênh lệch tỷ giá.
Các doanh nghiệp có nhiều nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ có thể sử dụng
tỷ giá hạch toán để ghi sổ các tài khoản tiền, phải thu, phải trả. Số chênh lệch giữa
tỷ giá hạch toán và tỷ giá mua của ngân hàng tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát
sinh đƣợc hạch toán vào TK 413.
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH
một thành viênCảng Hải Phòng-Xí nghiệp Xếp dỡ Chùa Vẽ
Sinh viên: Hoàng Thị Hường – Lớp QTL302K 10
 Hạch toán thu đối với ngoại tệ.
Nhập quỹ tiền mặt bằng ngoại tệ kế toán căn cứ vào tỷ giá giao dịch của
nghiệp vụ kinhnh tế phát sinh hoặc tỷ giá mua bình quân trên thị trƣờng ngoại tệ
liên ngân hàng do ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh
nghiệp vụ kinh tế để quy đổi sang đồng Việt Nam.
 Hạch toán chi đối với ngoại tệ
Xuất quỹ tiền mặt bằng ngoại tệ để thanh toán, chi trả cho các hoạt động sản
xuất kinh doanh. Nếu có chênh lệch giữa tỷ giá thực tế thu ngoại tệ trong kỳ là tỷ
giá phát sinh nghiệp vụ chi ngoại tệ thì phản ánh số chênh lệch này trên TK 515(
Nếu lãi tỷ giá hối đoái) hoặc TK 635 -Chi phí tài chính (Nếu lỗ tỷ giá hối đoái).
 Thời điểm cuối năm tài chính, doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ ( Đơn vị tiền tệ bằng với đơn vị tiền tệ chính thức sử
dụng trong kế toán) theo tỷ giá hối đoái bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng
Nhà nƣớc công bố tại thời điểm cuối năm tài chính có thể phát sinh chênh lệch tỷ
giá hối đoái( Lãi hoặc Lỗ). Doanh nghiệp phải chi tiết khoản chênh lệch tỷ giá hối
đoái phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ này của hoạt động đầu tƣ
XDCB( giai đoạn trƣớc hoạt động), (TK 4132) và của hoạt động sản xuất kinh
doanh( TK 4131).
c, Đối với tiền mặt là Vàng, Bạc, Kim khí quý, Đá quý phản ánh ở tài khoản tiền
mặt chỉ áp dụng cho các doanh nghiệp không đăng ký kinh doanh vang, bạc, kim
khí quý, đá quý. Khi có ngh

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng-Xí nghiệp Xếp dỡ Chùa Vẽ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *