[block id=”bo-sung-1″]

NỘI DUNG
1. Hệ thống luật pháp Việt Nam và EU trong ATTP, ATSH, TSNG và ghi nhãn sản phẩm
2. Thực thi quy định của Việt Nam – EU trong sản xuất, xuất khẩu thủy sản vào EU
3. Những quy định của Việt Nam nhằm hài hòa với những quy định mới của EU

hoi_thao_hai_hoa_hoa_cac_quy_dinh_ve_sps_cua_viet_nam_va_eu

pdf26 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 08/03/2018 | Lượt xem: 3755 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Hội thảo hài hòa hóa các quy định về SPS của Việt Nam và EU: Một số quy định và khuyến nghị đối với ngành thủy hải sản và rau quả Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

HỘI THẢO
HÀI HÒA HÓA CÁC QUY ĐỊNH VỀ SPS CỦA VIỆT NAM VÀ EU:
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI
NGÀNH THỦY HẢI SẢN VÀ RAU QUẢ VIỆT NAM
Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2016
SO SÁNH QUY ĐỊNH CỦA EU
VÀ VIỆT NAM VỀ SPS CHO
NGÀNH THUỶ SẢN
Hà Nội, ngày 20/01/2016
Nguyễn Tử Cương
Tel: 0903 421 228
Email:fitesvietnam@gmail.com
WEB-site: fitesvietnam.com.vn
FITES
NỘI DUNG
1. Hệ thống luật pháp Việt Nam và EU trong
ATTP, ATSH, TSNG và ghi nhãn sản phẩm
2. Thực thi quy định của Việt Nam – EU trong
sản xuất, xuất khẩu thủy sản vào EU
3. Những quy định của Việt Nam nhằm hài hòa
với những quy định mới của EU
3
1. Hệ thống luật pháp Việt Nam và EU trong
ATTP, ATSH, TSNG và ghi nhãn sản phẩm
An toàn thực
phẩm
Là việc nhận diện mối nguy (vật
lý, hóa học, sinh học) gây hại cho
sức khỏe người sử dụng
Áp dụng các biện pháp kỹ thuật và
quản lý để phòng ngừa, ngăn
chặn, hoặc giảm thiểu mối nguy
đến dưới giới mức giới hạn tối đa
cho phép
1.1. Khái niệm về an toàn thực phẩm
4
1.2. An toàn sinh học
An toàn sinh
học
Là việc ngăn chặn các tác nhân
sinh học (Vi khuẩn, virus, nấm,
ký sinh trùng)
Có khả năng gây hại cho người,
vật nuôi, và môi trường
An toàn sinh học với vật nuôi và môi trường trong thủy
sản xuất khẩu vào EU xảy ra đối với một số loại cá cảnh
(Ví dụ: Koi cap) mà chúng có thể sống trong môi
trường nước tự nhiên (nước lạnh) của EU
5
1.3. Hài hòa quy định của Việt Nam với EU
TT Nội dung kiểm soát/ hài hoà
1
Chức năng, nhiệm vụ và năng lực hoạt động của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền
2 Sản xuất nguyên liệu
2.1 Chứng nhận IUU
2.2 Kiểm soát dư lượng hóa chất độc trong thủy sản nuôi
2.3 Kiểm soát an toàn vùng thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ
3 Thu mua và chế biến thủy sản
3.1 Kiểm soát ATTP theo HACCP
3.2 Ghi nhãn
3.3 Truy suất nguồn gốc
Chú thích: Nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm phải được
lấy mẫu theo tần suất phù hợp để kiểm tra các chỉ tiêu ATTP
6
2. Thực thi quy định của Việt Nam/ EU trong sản
xuất và xuất khẩu thủy sản vào EU
2.1. Phân công quản lý nhà nước về ATTP, ATSH
Thuốc thú y, ĐKVSTY
SP xử lý cải tạo MT, KT
nuôi, thức ăn cho TS
Cục/ các Chi cục Thú y
Sản xuất
nguyên liệu TS
Tổng cục Thủy sản
Nhập khẩu nguyên liệu để chế biến và tiêu dùng
Cục Thú y
Chế biến thủy sản
HACCP (ĐKSX)
Ghi nhãn
NAFIQAD
Xuất khẩu
thủy sản
Triệu hồi lô hàng
NAFIQAD
Nhận xét:
– Các quốc gia EU, Nhật, một số nước ASEAN: Toàn bộ công việc trên
do một cơ quan đảm nhận
– Ở Việt Nam: Trước 2008 do một cơ quan là NAFIQAVED đảm nhận
7
2.2. Các công đoạn của chuỗi sản xuất thủy sản
2.2.1 Biểu đồ tổng thể
Chương trình IUU
(Thủy sản tự nhiên)
Chương trình dư lượng
(Thủy sản nuôi)
Chương trình nhuyễn
thể (Độc tố sinh học)
1. Nhận diện mối nguy
ATTP và kiểm soát theo
HACCP
2. Ghi nhãn sản phẩm
Truy suất
nguồn
gốc, triệu
hồi sản
phẩm.
Tìm
nguyên
nhân và
biện pháp
khắc
phục
SX nguyên liệu Thu mua và chế
biến xuất khẩu
Tiêu thụ
8
2.2.2 Công đoạn sản xuất nguyên liệu
a.1 Mục đích:
– Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên
– Bảo vệ thủy sản trong sách đỏ
a.2 Nội dung:
a. Chương trình chứng nhận khai thác thủy sản tự nhiên
có kiểm soát và có khai báo – IUU
Tàu cá
Bến cảng
(Đại lý/ Doanh nghiệp)
Doanh nghiệp chế
biến xuất khẩu
– Kê khai vùng
biển khai thác
– Ngư cụ
– phương pháp
khai thác
Chi cục BVNL
-Kiểm soát kê khai và
thực tế
– Chứng nhận
– Giấy chứng nhận trùng
khớp lô nguyên liệu
– Lô hàng xuất khẩu kèm
theo giấy chứng nhận
9
b. Chương trình kiểm soát dư lượng hóa chất độc
trong thủy sản nuôi
b.1 Mục đích
Đảm bảo cho
thủy sản
Không vượt mức giới hạn các chỉ tiêu ô
nhiễm môi trường Pb, Hg, Cd
Không nhiễm dư lượng hóa chất, kháng sinh
trong danh mục cấm. Nhóm thuốc trừ sâu gốc
chlo hữu cơ, gốc lân
Không vượt mức giới hạn tối đa cho phép các
loại hóa chất, kháng sinh sử dụng trong quá
trình nuôi (Bao gồm: Hoocmon tăng trưởng
và chuyển giới)
b.2 Nội dung
Vùng nuôi: Cùng loài, cùng phương thức nuôi
Lấy mẫu:
– 100 tấn nguyên liệu lấy 1 mẫu
– Nơi lấy mẫu: Trại giống, ao nuôi, nguyên liệu tại nhà máy
10
b.3. Sơ đồ kiểm soát
NAFIQAD
NAFIQAD tỉnh
-Trại giống
– Vùng nuôi
– Doanh nghiệp
Phòng xét
nghiệm
– Lập kế hoạch
kiểm soat
– Thông báo chế
độ thu hoạch
-Nhận mẫu
– Phân tích
– Báo cáo KQ
phân tích
– Lập KH kiểm
soát của tỉnh
– Lấy mẫu gửi
phòng XN
– Gửi thông báo
chế độ thu hoạch
và giám sát
-Cung cấp mẫu
-Thực hiện thông
báo
11
c. Chương trình kiểm soát an toàn thực phẩm vùng
thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ
c.1 Mục đích
Đảm bảo nhuyễn
thể 2 mảnh khi
thu hoạch
1. Không có độc tố DSP, PSP,
ASP
2. Không có tảo độc sinh 3 loại
độc tố trên vượt mức cho phép
3. Không có chỉ tiêu ô nhiễm môi
trường Pb, Hg, Cb, váng dầu mỏ
4. Vi khuẩn gây bệnh E.Coil,
Colifom. Không vượt giới hạn
12
c.2 Nội dung
Vùng nuôi: Cùng loài, cùng mức chất lượng nguồn nước
Xác định vị trí lấy mẫu: Đại diện cho toàn bộ vùng nuôi
(Dòng chảy, thủy triều, ô nhiễm từ đất liền)
Nếu các chỉ tiêu nhóm 1, 2, 3 mục c1 đều đạt yêu cầu, thì
căn cứ vào giá trị chỉ tiêu nhóm 4 , vùng nuôi được xếp vào
 Loại A: Thu hoạch để ăn sống
 Loại B: Thu hoạch làm thực phẩm, nhưng phải làm chín
trước khi ăn
 Loại C: Thu hoạch và phải làm sạch/ chuyển vùng nuôi
13
c.3. Sơ đồ kiểm soát
NAFIQAD
NAFIQAD tỉnh
– Vùng nuôi nhuyễn thể
– Cơ sở làm sạch
– Doanh nghiệp
Phòng xét
nghiệm
-Lập kế hoạch
kiểm soat
– Thông báo
– Theo dõi xử lý
– Nhận mẫu
– Phân tích
– Báo cáo KQ
– Lập KH kiểm
soát của tỉnh
– Lấy mẫu gửi
phòng XN
– Gửi thông báo
chế độ thu hoạch
và giám sát
– Cung cấp mẫu
– Thực hiện chế
độ thông báo
14
2.2.3 Công đoạn thu mua, chê ́ biến và xuất
khẩu
a. Sơ đồ tổng thể
TS khai thác tự nhiên
Cá nuôi
Tôm nuôi
Nhuyễn thể
– Kết quả các chương
trình kiểm soát
– GMP trong thu mua
và bảo quản
Nhà máy
chế biến
Chương
trình
HACCP
– Thu hồi sản phẩm
vi phạm
– Tìm nguyên nhân,
biên pháp khắc phục
Thị trường EU
Thị trường Nhật
Thị trường Mỹ
Thị trường khác
Truy suất nguồn gốc sản phẩm
15
b. Chương trình GMP trong thu mua và bảo
quản nguyên liệu
– Nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu
– Kết quả của chương trình kiểm soát các chỉ tiêu an
toàn thực phẩm đối với nguyên liệu
– Quy phạm thực hành sản xuất tốt phù hợp với tính
chất và các loại mối nguy dối với từng loại nguyên
liệu
16
c. Tại cơ sở chê ́ biến và xuất khẩu thuỷ sản
HACCP:
– Nhận diện mối nguy gây
mất An toàn thực phẩm
– Thiết lập kê ́ hoạch HACCP
kiểm soát mối nguy đáng kê ̉
tại điểm kiểm soát tới hạn
(CCP)
Tiến trình:
– 12 bước
– 7 nguyên tắc
CCP
GMP
(CP)
SSOP
(CP)
Điều kiện:
– Đào tạo
– Nhà xưởng và trang bị
Q
L
A
T
T
P
t
h
eo
H
A
C
C
P
17
d. Ghi nhãn
– Tuân thủ theo yêu cầu của thi ̣ trường
– Nguyên tắc chung:
Đầy đủ thông tin để người tiêu dùng có thể lựa chọn
Truy suất nguồn gốc khi có sự sai phạm
Chi tiết quy định của EU về ghi nhãn được in trong
sách do dự án EU-MUTRAP xuất bản
18
e. Truy suất nguồn gốc
e.1 Nguyên tắc:
– Tại mỗi công đoạn phải lưu trữ thông tin
 Một bước trước
 Một bước sau
– Trên nhãn sản phẩm sẽ được mã hóa bằng
 Mã số
 Mã vạch
 Trong tương lai là mã tần số radio
e.2 Khi sản phẩm bị cảnh báo
– Tìm được nguyên nhân lây nhiễm ở công đoạn nào
– Cô lập lô hàng, xử lý đúng sản phẩm bị nhiễm
– Tiết kiệm (Thời gian, công sức và sản phẩm bị hủy)
19
2.4 Tổng hợp những thành tựu Việt Nam
xuất khẩu vào EU
TT Vấn đề
Công nhận
lần đầu
2015 Ghi chú
1
Hệ thống luật pháp trong
kiểm soát ATTP thủy sản
1997
Tiếp tục
công
nhận
Phạm vi mở rộng
hơn
2
Cơ quan nhà nước có thẩm
quyền trong kiểm soát
ATTP thủy sản xuất khẩu
1997
Tiếp tục
công
nhận
Phạm vi mở rộng
3
Chương trình kiểm soát
vùng thu hoạch nhuyển thể
2 mảnh vỏ
2000
Tiếp tục
công
nhận
Năm 2000: 7 vùng
Năm 2014: 17 vùng
4
Chương trình kiểm soát dư
lượng hóa chất độc trong
thủy sản nuôi
2000
Tiếp tục
công
nhận
Diện tích năm 2000
là 249.000ha, năm
2014 là 600.000ha
20
2.4 Tổng hợp những thành tựu Việt Nam
xuất khẩu vào EU
TT Vấn đề
Công nhận
lần đầu
2015 Ghi chú
5
Chương trình khai thác
thủy sản tự nhiên có khai
báo và có kiểm soát – IUU
2010
Tiếp tục
công
nhận
6
Doanh nghiệp chế biến
thủy sản được EU công
nhận đủ điều kiện xuất
khẩu thủy sản vào EU
1999
Tiếp tục
công
nhận
Năm 1999: 18 DN
Năm 2014: 465 DN
Năm 2015: 472 DN
7
Kim ngạch thủy sản xuất
khẩu vào EU
1997
Tiếp tục
công
nhận
Tăng 500 %
21
3.1. VietGAP
EU; Các tô ̉ chức NGO, hệ thống bán lẻ công bố
ErorepGAP, Global GAP; ASC; MSC
Mỹ: đạo luật Farm bill
Việt Nam có VietGAP
a. Bối cảnh
3 Những quy định của Việt Nam nhằm hài
hoà những quy định mới của EU
22
b. Nội dung của các văn bản trên đều hướng tới
– An toàn thực phẩm
– An toàn cho sức khoẻ thuỷ sản nuôi (Thức ăn, con
giống, môi trường sống, bệnh dịch)
– An toàn cho môi truòng bênh ngoài cơ sở nuôi (Khu bảo
tồn vùng đát ngập nước, cảnh quan thiên nhiên, môi
trường)
– An sinh xã̃ hôi (Quyền và lợi ích của người làm việc tại
cơ sở nuôi, các thành phần kinh tế xung quanh vùng nuôi)
Rất cần thiết làm cho quốc gia, hệ thống bán lẻ, người tiêu
dùng EU hiểu chúng ta thực hiện VietGAP là đáp ứng các
quy định trên. Tiến tới có chứng nhận VietGAP là được EU
công nhận
23
3.2 Quyền của động vật
Mọi thứ trên hành tinh do một loài thông minh nhất
“Con người” thống trị
 Phát triển hành tinh theo hướng tốt đẹp hay hủy diệt
nó là do con người quyết định
Vấn đề “Quyền của động vật” cũng trong chu ̉ đề này
Thuỷ sản có phải đáp ứng quy định này không
(Cá – Giáp xác – Nhuyễn thể) mức độ áp dụng
được trình bày tại sách do EU-MUTRAP xuất bản
24
Cảm ơn quý vị
đã chú ý lắng nghe!
25
Liên hệ:
Ban quản lý Dự án EU-MUTRAP
Phòng 1203, Tầng 12, Khu Văn phòng, Tòa tháp Hà Nội,
49 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84 – 4) 3937 8472
Fax: (84 – 4) 3937 8476
Email: mutrap@mutrap.org.vn
Website: www.mutrap.org.vn
(Tài liệu hội thảo được đăng trên trang Web này)

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Hội thảo hài hòa hóa các quy định về SPS của Việt Nam và EU: Một số quy định và khuyến nghị đối với ngành thủy hải sản và rau quả Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *