[Tóm tắt] Luận văn Công tác xã hội cá nhân đối với người tâm thần từ thực tiễn trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Cùng với sự phát triển của xã hội, các rối loạn tâm thần có tỷ lệ rất cao ở tất cả các nước trên thế giới, tạo thành một gánh nặng không những về kinh phí mà cả về tâm lý- xã hội. Trên […]

Read More

Tiểu luận Công tác tiếp dân tại Ủy ban nhân dân xã Đông Hòa, thực trạng và giải pháp mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] LỜI MỞ ĐẦU Cùng với sự phát triển đi lên về kinh tế đã xuất hiện nhiều mâu thuẫn trong đời sống xã hội liên quan đến quyền lợi giữa dân với Nhà nước, giữa dân với dân, giữa những người trong dòng họ với nhau dẫn đến khiếu kiện. Chính vì vậy, […]

Read More

Tiểu luận Thực trạng ngôn ngữ chat mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] PHẦN MỞ ĐẦU 1. Lý do nghiên cứu đề tài: Nếu loại ngôn ngữ mang màu sắc văn hóa của từng vùng miền khác nhau trên đất nước gọi là “ngôn ngữ địa phương”, loại ngôn ngữ mang tính chuyên nghiệp dùng trong các ngành nghề gọi là “thuật ngữ”, thì loại ngôn […]

Read More

Luận văn Hành vi lệch chuẩn của vị thành niên tại các trường, trung tâm cai nghiện trực thuộc lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Công tác cai nghiện ma tuý là một trong những khâu khó khăn nhất trong cuộc đấu tranh chống tệ nạn ma túy. Mặc dù trong những năm qua, Nhà nước và ngành chức năng các địa phương đã đầu tư, quan tâm nhiều nhưng […]

Read More

Đề tài Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và con đường quá độ lên xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đổi mới mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] NỘI DUNG CHÍNH I. GIỮ VỮNG MỤC TIÊU II. PHÁT HUY QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN, KHƠI DẬY MẠNH MẼ TẤT CẢ CÁC NGUỒN LỰC, TRƯỚC HẾT LÀ NỘI LỰC ĐỂ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC III. KẾT HỢP […]

Read More