[block id=”bo-sung-1″]


Nước là tài nguyên thiên nhiên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết
yếu của sự sống và môi trường. Tài nguyên nước trên thế giới nói chung và ở
Việt Nam nói riêng đang chịu sức ép nặng nề do biến đổi khí hậu, tốc độ gia
tăng dân số, do sự phát triển của các hoạt động kinh tế – xã hội, đời sống của con
người có liên quan đến sử dụng nước và tình trạng ô nhiễm, suy thoái nguồn
nước ngày càng trầm trọng.
Việt Nam nằm trong bán đảo Đông Dương, thuộc vùng Đông Nam Á.
Việt Nam có một mạng lưới sông ngòi dày đặc (2.360 con sông dài trên 10 km),
chảy theo hai hướng chính là Tây Bắc- Đông Nam và vòng cung. Hai sông lớn
nhất là sông Hồng và sông Mê Kông tạo nên hai vùng đồng bằng rộng lớn và phì
nhiêu. Hệ thống các sông suối hàng năm được bổ sung tới 310 tỷ m3 nước [3].
Do áp lực tăng dân số, phát triển công nghiệp, đô thị hóa, nhu cầu lương thực
cao, thu hẹp diện tích đất đai và rừng đầu nguồn đang diễn ra ngày càng cao
khiến nguồn nước bị khai thác triệt để. Sự suy thoái chất lượng nước là khó
kiểm soát hiệu quả.
Nhằm phát triển kinh tế – xã hội theo hướng hiệu quả, bền vững, tiết kiệm
tài nguyên, việc đánh giá chất lượng nước các con sông là nội dung cấp thiết phù
hợp với tiến trình phát triển trong thời kỳ mới nhằm thực hiện thắng lợi các mục
tiêu phát triển kinh tế – xã hội của nước ta.


pdf69 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 09/08/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Áp dụng chỉ số WQI trong đánh giá biến động nước một số sông, hồ tại Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001:2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Vũ thị Huyền
Giảng viên hướng dẫn : ThS. Tô Thị Lan Phương
HẢI PHÒNG – 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Vũ Thị Huyền MãSV: 1012301003
Lớp: MT 1401 Ngành: Kỹ Thuật Môi Trường
Tên đề tài: Áp dụng chỉ số WQI trong đánh giá biến động nước một số
sông, hồ tại Hà Nội
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
(về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
Tìm hiểu về chỉ số WQI và tình hình điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội tại Hà
Nội.
Thu thập các thông tin tài liệu: kế thừa các kết quả có sẵn, thu thập,phân
tích qua các báo cáo, đề tài nghiên cứu, các báo cáo đánh giá tác động môi
trường.
Xử lý số liệu thô và thông qua chỉ số WQI tính toán, đánh giá chất lượng
nước cho từng sông và hồ tại Hà Nội trên từng năm.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
– Các số liệu về các chỉ số quan trắc môi trường nước các sông, hồ từ
năm 2006 đến năm 2009.
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
…………………………………………………………………………………………………………….
….
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Tô Thị Lan Phương
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Cơ quan công tác: Khoa Môi trường – Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Toàn bộ khóa luận
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày…… tháng ……năm 2014
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày …….tháng ……năm 2014
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2014
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2014
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………… 1
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN ……………………………………………………………………. 3
1.1. Tổng quan về nƣớc …………………………………………………………………… 3
1.1.1. Định nghĩa của nước ……………………………………………………………… 3
1.1.2. Phân loại nước thiên nhiên …………………………………………………….. 4
1.1.3. Vai trò và ảnh hưởng của nước ……………………………………………….. 9
1.1.4. Hiện trạng sử dụng tài nguyên nước trên thế giới …………………… 11
1.1.5. Hiện trạng sử dụng tài nguyên nước tại Việt Nam [7] ……………… 13
1.2. Đều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội Hà Nội ……………………………… 16
1.2.1. Tổng quan về điều kiện tự nhiên ……………………………………………. 16
1.2.2. Tổng quan về điều kiện kinh tế – xã hội thành phố Hà Nội ……… 17
1.3. Tổng quan về chỉ số chất lƣợng nƣớc WQI [1] …………………………. 20
1.3.1. Khái quát về chỉ số chất lượng nước ………………………………………. 20
1.3.2. Tình hình nghiên cứu và ứng dụng chỉ số WQI của một số quốc
gia trên thế giới. ………………………………………………………………………………. 24
CHƢƠNG II: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………. 26
2.1. Kế thừa số liệu………………………………………………………………………… 26
2.2. Thống kê, tổng hợp số liệu, xử lý số liệu. …………………………………. 26
2.3. Phƣơng pháp tính toán chỉ số WQI [1] ……………………………………. 26
CHƢƠNG III: ÁP DỤNG CHỈ SỐ WQI TRONG ĐÁNH GIÁ BIẾN
ĐỘNG NƢỚC MỘT SỐ CON SÔNG……………………………………………………. 32
3.1. Nội dung nghiên cứu ………………………………………………………………. 32
3.2. Đối tƣợng nghiên cứu[4] …………………………………………………………. 32
3.2.1. Hồ tây ………………………………………………………………………………….. 33
3.2.2. Hồ Giảng Võ ………………………………………………………………………… 36
3.2.3. Hồ Thành Công ……………………………………………………………………. 38
3.2.4. Hồ Vân Trì: ………………………………………………………………………….. 40
3.2.5. Đánh giáchất lượng nước hồ Hà Nội …………………………………….. 42
3.2.7. Sông Lừ: ……………………………………………………………………………… 46
3.2.8. Sông Sét ………………………………………………………………………………. 48
3.2.9. Sông Tô Lịch………………………………………………………………………… 50
3.2.10. Đánh giá chất lượng nước sông Hà Nội …………………………………. 52
3.3. Các phƣơng pháp khắc phục cần thực hiện nhằm bảo vệ chất
lƣợng nguồn nƣớc hồ …………………………………………………………………………. 53
3.3.1. Giáo dục nâng cao nhận thức về tài nguyên nước …………………… 53
3.3.2. .Giải pháp khai thác hợp lý, bảo vệ tài nguyên nƣớc sông ……… 54
CHƢƠNG IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………………… 56
4.1. Kết luận …………………………………………………………………………………. 56
4.2. Kiến nghị ……………………………………………………………………………….. 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 58
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
 BOD5: Nhu cầu oxi hóa sinh học
 CLN: Chất lượng nước
 COD: Nhu cầu oxi hóa hóa học
 DO: Oxi hòa tan
 FAO: Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc
 N-NH4
+
: Hàm lượng amoni
 MPN/100mL: Số coliform trong 100ml mẫu
 ppm : Part per million (phần triệu)
 ppt : Part per thousand (phần ngàn)
 ppb : Part per billion (phần tỉ)
 P-PO4
3-
: Hàm lượng phosphat
 TSS: Tổng chất rắn lơ lửng
 QCVN 08:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng
nước mặt.
 USGS: Cục khảo sát điạ chất Hoa Kỳ
 WQI: Chỉ số chất lượng nước
DANH MỤC BẲNG
Bảng 1.1: Trữ lượng nước trên thế giới ………………………………………………………. 3
Bảng 2.1. Bảng quy định các giá trị qi, BPi ………………………………………………… 28
Bảng 2.2. Bảng quy định các giá trị Bpi và qi đối với DO% bão hòa ……………. 29
Bảng 2.3. Bảng quy định các giá trị Bpi và qi đối với thông số pH ……………….. 30
Bảng 2.4. Bảng mức đánh giá chất lượng nước ………………………………………….. 31
Bảng 3.1: Kết quả quan trắc và phân tích chất lượng nước hồ Tây ……………….. 33
Bảng 3.2: Kết quả WQI cho hồ Tây ………………………………………………………….. 35
Bảng 3.3: Kết quả quan trắc và phân tích chất lượng nước hồ Giảng Võ ………. 36
Bảng 3.4: Kết quả tính WQI cho hồ Giảng Võ …………………………………………… 37
Bảng 3.5: Kết quả quan trắc và phân tích chất lượng nước hồ Thành Công …… 38
Bảng 3.6: Kết quả tính WQI cho hồ Thành Công ……………………………………….. 39
Bảng 3.7: Kết quả quan trắc và phân tích chất lượng nước hồ Vân Trì …………. 40
Bảng 3.8: Kết quả tính WQI cho hồ Vân Trì ……………………………………………… 41
Bảng 3.9: WQI một số hồ tại Hà Nội qua các năm ……………………………………… 42
Bảng 3.10: Tổng kết chỉ số WQI các hồ qua các năm theo WQI ………………….. 43
Bảng 3.11: Kết quả quan trắc và phân tích chất lượng nước sông Kim Ngưu … 44
Bảng 3.12: Kết quả WQI cho sông Kim Ngưu …………………………………………… 44
Bảng 3.13: Kết quả quan trắc và phân tích chất lượng nước sông Lừ ……………. 46
Bảng 3.14: Kết quả WQI cho sông Lừ ………………………………………………………. 46
Bảng 3.15: Kết quả quan trắc và phân tích chất lượng nước sông Sét …………… 48
Bảng 3.16: Kết quả WQI cho sông Sét ……………………………………………………… 48
Bảng 3.17: Kết quả quan trắc và phân tích chất lượng nước sông Tô Lịch…….. 50
Bảng 3.18: Kết quả WQI cho sông Tô Lịch ………………………………………………. 50
Bảng 3.19: WQI một số sông tại Hà Nội qua các năm ………………………………… 52
Bảng 3.20: Tổng kết chỉ số WQI các sông qua các năm ……………………………… 53
DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 1.1: Trữ lượng nước trên trái đất ………………………………………………………… 4
Hình 1.2: Hiện trạng sử dụng tài nguyên nước trên thế giới [2] ……………………. 12
Hình 1.3: Bản đồ hành chính Hà Nội ………………………………………………………… 16
Hình 3.1: Diến biến thay đổi WQI qua các năm tại hồ Tây ………………………….. 35
Hình 3.2: Diễn biến thay đổi chỉ số WQI qua các năm tại hồ Giảng Võ ………… 37
Hình 3.3: Diễn biến thay đổi chỉ số WQI qua các năm tại hồ Thành Công ……. 39
Hình 3.4: Diễn biến thay đổi chỉ số WQI qua các năm tại hồ Vân Trì …………… 41
Hình 3.5: Diễn biến WQI tại các hồ ở Hà Nội qua các năm …………………………. 42
Hình 3.6: Diễn biến thay đổi chỉ số WQI qua các năm tại sông Kim Ngưu …… 45
Hình 3.7: Diễn biến thay đổi chỉ số WQI qua các năm tại sông Lừ ………………. 47
Hình 3.8: Diến biến thay đổi chỉ số WQI qua các năm tại sông Sét ………………. 49
Hình 3.9: Diễn biến thay đổi chỉ số WQI qua các năm tại sông Tô Lịch ……….. 51
Hình 3.10: Diễn biến WQI tại các sông ở Hà Nội ………………………………………. 52
Áp dụng chỉ số WQI trong đánh giá biến động nước một số sông, hồ tại Hà Nội
Vũ Thị Huyền-MT1401 1
LỜI MỞ ĐẦU
Nước là tài nguyên thiên nhiên đặc biệt quan trọng, là thành phần thiết
yếu của sự sống và môi trường. Tài nguyên nước trên thế giới nói chung và ở
Việt Nam nói riêng đang chịu sức ép nặng nề do biến đổi khí hậu, tốc độ gia
tăng dân số, do sự phát triển của các hoạt động kinh tế – xã hội, đời sống của con
người có liên quan đến sử dụng nước và tình trạng ô nhiễm, suy thoái nguồn
nước ngày càng trầm trọng.
Việt Nam nằm trong bán đảo Đông Dương, thuộc vùng Đông Nam Á.
Việt Nam có một mạng lưới sông ngòi dày đặc (2.360 con sông dài trên 10 km),
chảy theo hai hướng chính là Tây Bắc- Đông Nam và vòng cung. Hai sông lớn
nhất là sông Hồng và sông Mê Kông tạo nên hai vùng đồng bằng rộng lớn và phì
nhiêu. Hệ thống các sông suối hàng năm được bổ sung tới 310 tỷ m3 nước [3].
Do áp lực tăng dân số, phát triển công nghiệp, đô thị hóa, nhu cầu lương thực
cao, thu hẹp diện tích đất đai và rừng đầu nguồn đang diễn ra ngày càng cao
khiến nguồn nước bị khai thác triệt để. Sự suy thoái chất lượng nước là khó
kiểm soát hiệu quả.
Nhằm phát triển kinh tế – xã hội theo hướng hiệu quả, bền vững, tiết kiệm
tài nguyên, việc đánh giá chất lượng nước các con sông là nội dung cấp thiết phù
hợp với tiến trình phát triển trong thời kỳ mới nhằm thực hiện thắng lợi các mục
tiêu phát triển kinh tế – xã hội của nước ta.
Trước đây, việc đánh giá chất lượng nước và mức độ ô nhiễm của các
thủy vực thường dựa vào phân tích các chỉ số chất lượng nước riêng biệt và so
sánh với giá trị giới hạn được quy định trong các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong
nước và quốc tế. Cách làm này có nhiều hạn chế. Thứ nhất, đánh giá từng thông
số riêng biệt không nói lên chất lượng nước tổng quát của con sông. Thứ hai, với
các thông số riêng lẻ, có thông số đạt và có thông số vượt tiêu chuẩn cho phép
nên việc đánh giá chất lượng nước sông chỉ có các nhà khoa học có chuyên môn
mới hiểu được. Do vậy sẽ khó thông tin tình trạng chất lượng nước sông cho
công chúng, gây khó khăn khi các nhà quản lý đưa ra các quyết định nhằm bảo
Áp dụng chỉ số WQI trong đánh giá biến động nước một số sông, hồ tại Hà Nội
Vũ Thị Huyền-MT1401 2
vệ hay khai thác nguồn nước hợp lý.
Để khắc phục khó khăn trên, cần có một hoặc một hệ thống chỉ số cho
phép nhìn nhận chất lượng nước một cách tổng hợp về các chỉ tiêu lý – hóa –
sinh của nguồn nước, được đánh giá theo một thang điểm thống nhất, dễ hiểu
với các đối tượng phổ thông. Một trong các chỉ số đó là “Chỉ số chất lượng nước
– WQI”. Chỉ số chất lượng nước (WQI) với ưu điểm là đơn giản, dễ hiểu, có
tính khái quát cao có thể được sử dụng cho mục đích đánh giá diễn biến chất
lượng nước theo không gian và thời gian, là nguồn thông tin phù hợp cho
cộng đồng, cho những nhà quản lý không phải chuyên gia về môi trường nước.
Với những lý do nêu trên, tôi lựa chọn đề tài “ Áp dụng chỉ WQI trong
đánh giá biến động nƣớc sông, hồ ”
Nội dung khóa luận bao gồm:
Mở đầu.
Chương I: Tổng quan.
Chương II: Phương pháp nghiên cứu.
Chương III: Áp dụng chỉ số WQI trong đánh giá biến động nước
một số con sông, hồ.
Chương IV: Kết luận và kiến nghị.
Tài liệu tham khảo.
Áp dụng chỉ số WQI trong đánh giá biến động nước một số sông, hồ tại Hà Nội
Vũ Thị Huyền-MT1401 3
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN
1.1. Tổng quan về nƣớc
Theo hiểu biết hiện nay thì nước trên hành tinh của chúng ta phát sinh từ 3
nguồn: bên trong lòng đất, từ các thiên thạch ngoài quả đất mang vào và từ tầng
trên của khí quyển; trong đó thì nguồn gốc từ bên trong lòng đất là chủ yếu.
Nước có nguồn gốc bên trong lòng đất được hình thành ở lớp vỏ giữa của quả
đất do quá trình phân hóa các lớp nham thạch ở nhiệt độ cao tạo ra, sau đó theo
các khe nứt của lớp vỏ ngoài nước thoát dần qua lớp vỏ ngoài thì biến thành thể
hơi, bốc hơi và cuối cùng ngưng tụ lại thành thể lỏng và rơi xuống mặt đất. Trên
mặt đất, nước chảy tràn từ nơi cao đến nơi thấp và tràn ngập các vùng trũng tạo
nên các đại dương mênh mông và các sông hồ nguyên thủy.
Bảng 1.1: Trữ lượng nước trên thế giới ( theo F.Sargent, 1974)
STT Loại nƣớc Trữ lƣợng (km3)
1 Biển và đại dương 1.370.322.000
2 Nước ngầm 60.000.000
3 Băng và băng hà 26.660.000
4 Hồ nước ngọt 125.000
5 Hồ nước mặn 105.000
6 Khí ẩm trong nước 75.000
7 Hơi nước trong khí ẩm 14.000
8 Nước sông 1.000
9 Tuyết trên lục địa 250
1.1.1. Định nghĩa của nước
Nước: được xem như một tài nguyên quí giá và cần thiết cho sự sống.
Nước chi phối nhiều hoạt động của con người, thực vật, động vật và vận hành
của thiên nhiên. Nước là một chất lỏng thông dụng. Nước tinh khiết có công
thức cấu tạo gồm 2 nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy, nước là một chất
Áp dụng chỉ số WQI trong đánh giá biến động nước một số sông, hồ tại Hà Nội
Vũ Thị Huyền-MT1401 4
không màu, không mùi, không vị. Dưới áp suất khí trời 1 atmosphere, nước sôi
ở 1000C và đông đặc ở 00C, khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3.
Nước bao phủ 71% diện tích của quả đất trong đó có 97% là nước mặn,
còn lại là nước ngọt. Nước giữ cho khí hậu tương đối ổn định và pha loãng các
yếu tố gây ô nhiễm môi trường. Trong 3% lượng nước ngọt có trên quả đất thì
có hơn khoảng ¾ lượng nước mà con người không sử dụng được vì nó nằm quá
sâu trong lòng đất, bị đóng băng, ở dạng hơi trong khí quyển… chỉ có 0,5% nước
ngọt hiện diện trong sông, suối, ao, hồ mà con người đã và đang sử dụng.[5]
Hình 1.1: Trữ lượng nước trên trái đất
1.1.2. Phân loại nước thiên nhiên
Phân loại theo nguồn gốc: [6]
– Nước ngọt
Nước ngọt hay nước nhạt là loại nước chứa một lượng tối thiểu các muối
hòa tan, đặc biệt là clorua natri (thường có nồng độ các loại muối hay còn gọi là
độ mặn trong khoảng 0,01 – 0,5 ppt hoặc tới 1 ppt), vì thế nó được phân biệt
tương đối rõ ràng với nước lợ hay các loại nước mặn và nước muối. Tất cả các
nguồn nước ngọt có xuất phát điểm là từ các cơn mưa được tạo ra do sự ngưng
tụ tới hạn của hơi nước trong không khí, rơi xuống ao, hồ, sông của mặt đất
cũng như trong các nguồn nước ngầm hoặc do sự tan chảy của băng hay tuyết.
Nước ngọt là nguồn tài nguyên tái tạo, tuy vậy việc cung cấp nước ngọt và sạch
trên thế giới đang từng bước bị giảm đi. Nhu cầu nước đã vượt cung ở một vài
3%
97%
Nước ngọt
Nước mặn
Áp dụng chỉ số WQI trong đánh giá biến động nước một số sông, hồ tại Hà Nội
Vũ Thị Huyền-MT1401 5
nơi trên thế giới, trong khi dân số thế giới vẫn đang tiếp tục tăng làm cho nhu
cầu nước càng tăng. Sự nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ nguồn
nước cho nhu cầu hệ sinh thái chỉ mới được lên tiếng trong thời gian gần đây.
Trong suốt thế kỷ trước, hơn một nửa các vùng đất ngập nước trên thế
giới đã bị biến mất cùng với các môi trường hỗ trợ có giá trị của chúng. Các hệ
sinh thái nước ngọt mang đậm tính đa dạng sinh học hiện đang suy giảm nhanh
hơn các hệ sinh thái biển và đất liền.
– Nước mặn
Nước mặn là thuật ngữ chung để chỉ nước chứa một hàm lượng đáng kể
các muối hòa tan (chủ yếu là NaCl). Hàm lượng này thông thường được biểu
diễn dưới dạng phần nghìn (ppt) hay phần triệu (ppm) hoặc phần trăm (%) hay
g/l.
Các mức hàm lượng muối được USGS Hoa Kỳ sử dụng để phân loại nước
mặn thành ba thể loại. Nước hơi mặn chứa muối trong phạm vi 1.000 tới 3.000
ppm (1 tới 3 ppt). Nước mặn vừa phải chứa khoảng 3.000 tới 10.000 ppm (3 tới
10 ppt). Nước mặn nhiều chứa khoảng 10.000 tới 35.000 ppm (10 tới 35 ppt)
muối.
Trên Trái Đất, nước biển trong các đại dương là nguồn nước mặn phổ
biến nhất và cũng là nguồn nước lớn nhất. Độ mặn trung bình của đại dương là
khoảng 35.000 ppm hay 35 ppt hoặc 3,5%, tương đương với 35 g/l. Hàm lượng
nước mặn tự nhiên cao nhất có tại hồ Assal ở Djibouti với nồng độ 34,8%.
– Nước mặt
Nước mặt là nước trong sông, hồ hoặc nước ngọt trong vùng đất ngập
nước. Nước mặt được bổ sung một cách tự nhiên bởi giáng thủy và chúng mất đi
khi chảy vào đại dương, bốc hơi và thấm xuống đất. Lượng giáng thủy này được
thu hồi bởi các lưu vực, tổng lượng nước trong hệ thống này tại một thời điểm
cũng tùy thuộc vào một số yếu tố khác. Các yếu tố này như khả năng chứa của
các hồ, vùng đất ngập nước và các hồ chứa nhân tạo, độ thấm của đất bên dưới
các thể chứa nước này, các đặc điểm của dòng chảy mặt trong lưu vực, thời
Áp dụng chỉ số WQI trong đánh giá biến động nước một số sông, hồ tại Hà Nội
Vũ Thị Huyền-MT1401 6
lượng giáng thủy và tốc độ bốc hơi địa phương. Tất cả các yếu tố này đều ảnh
hưởng đến tỷ lệ mất nước.
Sự bốc hơi nước trong đất, ao, hồ, sông, biển; sự thoát hơi nước ở thực vật
và động vật…, hơi nước vào trong không khí sau đó bị ngưng tụ lại trở về thể
lỏng rơi xuống mặt đất hình thành mưa, nước mưa chảy tràn trên mặt đất từ nơi
cao đến nơi thấp tạo nên các dòng chảy hình thành nên thác, ghềnh, suối, sông
và được tích tụ lại ở những nơi thấp trên lục địa hình thành hồ hoặc được đưa
thẳng ra

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Áp dụng chỉ số WQI trong đánh giá biến động nước một số sông, hồ tại Hà Nội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *