[block id=”bo-sung-1″]

Trong nền kinh tế thị trường rủi ro trong kinh doanh là không thể tránh
khỏi, mà đặc biệt là rủi ro trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng có phản ứng
dây chuyền, lây lan và ngày càng có biểu hiện phức tạp.
Trên thế giới người ta thống kê được rất nhiều loại rủi ro cố hữu trong
hoạt động Ngân hàng. Song được quan tâm nhất là rủi ro tín dụng bởi vì trên
thực tế, phần lớn thu nhập của các NHTM là từ hoạt động kinh doanh tín dụng,
hơn nữa đây lại là lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất trong các hoạt
động kinh doanh của Ngân hàng.
Trong thời gian thực tập tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân Đội –
chi nhánh Bắc Hải em nhận thấy thực trạng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh
đạt kết quả tốt, tỷ lệ nợ quá hạn không cao, song để phát triển hơn nữa thì cần
phải nghiên cứu để tìm ra những biện pháp ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng
một cách hiệu quả nhất.

khoa_luan_cac_bien_phap_phong_ngua_va_han_che_rui_ro_tin

pdf79 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 02/12/2015 | Lượt xem: 1158 | Lượt tải: 10download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Bắc Hải, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
SV: Nguyễn Thị Thanh Loan – Lớp: QT1202T Page 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG
Sinh viên : Nguyễn Thị Thanh Loan
Giảng viên hƣớng dẫn : PGS.TS Hà Minh Sơn
HẢI PHÒNG – 2012
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
SV: Nguyễn Thị Thanh Loan – Lớp: QT1202T Page 2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI
RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ
PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH BẮC HẢI
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG
Sinh viên : Nguyễn Thị Thanh Loan
Giảng viên hƣớng dẫn : PGS.TS Hà Minh Sơn
HẢI PHÒNG – 2012
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
SV: Nguyễn Thị Thanh Loan – Lớp: QT1202T Page 3
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Loan Mã SV: 120093
Lớp: QT1202T Ngành: Tài chính-ngân hàng
Tên đề tài: Các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Quân đội- chi nhánh Bắc Hải
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
SV: Nguyễn Thị Thanh Loan – Lớp: QT1202T Page 4
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt
nghiệp
Chƣơng I: Lý luận cơ bản về phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt
động tín dụng của ngân hàng thương mại.
Chƣơng II. Thực trạng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân
hàng thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Bắc Hải.
Chƣơng III. Các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại
Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – chi nhánh Bắc Hải.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
– Sơ đồ mô hình tổ chức của Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Bắc
Hải
– Báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh
Bắc Hải năm 2009-2011
– Bảng cân đối kế toán của ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Bắc Hải
năm 2009-2011
– Bảng phân chia mức độ rủi ro
– Danh sách thành viên hội đồng xử lý rủi ro của MB
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội – chi nhánh Bắc Hải
Số 57 – Điện Biên Phủ – Hải Phòng
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
SV: Nguyễn Thị Thanh Loan – Lớp: QT1202T Page 5
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Hà Minh Sơn
Học hàm, học vị: Phó giáo sư. Tiến sĩ
Cơ quan công tác: Học viện Tài chính
Nội dung hướng dẫn: Luận văn tốt nghiệp
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên: Nguyễn Thị Diệp
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Trường Đại học dân lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Luận văn tốt nghiệp
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 02 tháng 04 năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 07 tháng 07 năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2012
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
SV: Nguyễn Thị Thanh Loan – Lớp: QT1202T Page 6
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
Tôi là: PGS,TS. Hà Minh Sơn
Cán bộ hướng dẫn khóa luận cho sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Loan
Lớp: QT 1202T
Đề tài khóa luận: “Các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tại Ngân
hàng Thƣơng mại Cổ phần Quân đội – chi nhánh Bắc Hải”.
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Trong quá trình hướng dẫn học viên viết khóa luận, tôi có một số nhận xét sau:
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Loan có tinh thần, thái độ nghiêm túc và
độc lập, chủ động trong nghiên cứu.
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong
nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu):
a. Nội dung và kết quả nghiên cứu của khóa luận: Đảm bảo đầy đủ những nội
dung khoa học cả về lý luận và thực tiễn
b.Tiến độ thực hiện khóa luận: Thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch của nhà
trường
c. Bố cục trình bày của khóa luận: Bố cục hợp lý, văn phong trong sáng, dễ
hiểu, trình bày đúng quy định.
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
Điểm bằng số: 10 Điểm bằng chữ: Mười
Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
PGS,TS. HÀ MINH SƠN
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
SV: Nguyễn Thị Thanh Loan – Lớp: QT1202T Page 7
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế thị trường rủi ro trong kinh doanh là không thể tránh
khỏi, mà đặc biệt là rủi ro trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng có phản ứng
dây chuyền, lây lan và ngày càng có biểu hiện phức tạp.
Trên thế giới người ta thống kê được rất nhiều loại rủi ro cố hữu trong
hoạt động Ngân hàng. Song được quan tâm nhất là rủi ro tín dụng bởi vì trên
thực tế, phần lớn thu nhập của các NHTM là từ hoạt động kinh doanh tín dụng,
hơn nữa đây lại là lĩnh vực kinh doanh tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất trong các hoạt
động kinh doanh của Ngân hàng.
Trong thời gian thực tập tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Quân Đội –
chi nhánh Bắc Hải em nhận thấy thực trạng hoạt động kinh doanh của Chi nhánh
đạt kết quả tốt, tỷ lệ nợ quá hạn không cao, song để phát triển hơn nữa thì cần
phải nghiên cứu để tìm ra những biện pháp ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng
một cách hiệu quả nhất.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên em đã chọn đề tài “Các
biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ
phần Quân đội – chi nhánh Bắc Hải” để làm luận văn tốt nghiệp.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được kết cấu thành 3 chương.
Chương I: Lý luận cơ bản về phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động
tín dụng của ngân hàng thương mại
Chương II. Thực trạng phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng
thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Bắc Hải.
Chương III. Các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân
hàng thương mại cổ phần Quân đội – chi nhánh Bắc Hải.
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
SV: Nguyễn Thị Thanh Loan – Lớp: QT1202T Page 8
CHƢƠNG I
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHÒNG NGỪA VÀ HẠN CHẾ RỦI RO
TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI
1.1. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thƣơng mại.
1.1.1. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thƣơng mại.
1.1.1.1. Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại.
Ngân hàng thương mại là một trung gian tài chính thực hiện chức năng
phân bổ nguồn vốn nhàn rỗi tới những nơi cần vốn đầu tư, hoặc tái phân bổ
nguồn lực tài chính quý hiếm từ nơi sử dụng không hiểu quả sang nơi sử dụng
có hiệu quả hơn trong nền kinh tế, nó là sản phẩm của nền kinh tế hàng hóa và
tồn tại tất yếu trong đời sống kinh tế xã hội.
Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại bao gồm:
– Huy động vốn: Là hoạt động tạo nguồn vốn cho ngân hàng thương mại
đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của ngân hàng.
Ngân hàng thương mại được huy động vốn dưới các hình thức:
+ Huy động vốn chủ sở hữu: Nguồn hình thành loại vốn này rất đa dạng tuỳ
theo tính chất sở hữu, năng lực tài chính của chủ ngân hàng, yêu cầu và sự phát
triển của thị trường. Thông thường nguồn vốn chủ sở hữu bao gồm: Nguồn vốn
hình thành ban đầu, nguồn vốn bổ sung trong quá trình hoạt động và các quỹ.
+ Nhận tiền gửi của tổ chức, cá nhân và các tổ chức tín dụng khác dưới
hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác.
Đây là một trong những nguồn vốn quan trọng nhất của ngân hàng thương mại.
+ Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và giấy tờ có giá khác để huy
động vốn của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước.
+ Vay vốn của các tổ chức tín dụng khác, vay vốn ngân hàng Trung ương.
+ Huy động nguồn vốn khác: Ngoài những nguồn vốn trên, ngân hàng
thương mại huy động nguồn vốn khác theo quy định của Nhà nước như nguồn
uỷ thác của các tổ chức tín dụng, nguồn phát sinh trong quá trình thanh toán
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
SV: Nguyễn Thị Thanh Loan – Lớp: QT1202T Page 9
giữa các ngân hàng,…
– Hoạt động sử dụng vốn: Huy động vốn quyết định quy mô sử dụng vốn
của ngân hàng thương mại nhằm mục đích thu lợi nhuận. Các hoạt động sử dụng
vốn của ngân hàng thương mại gồm:
+ Ngân quỹ: Bao gồm tiền mặt tại két và tiền gửi tại các ngân hàng khác.
Ngân hàng với vai trò thủ quỹ cho nền kinh tế, chịu trách nhiệm chi trả mọi nhu
cầu cho người gửi tiền. Do vậy ngân hàng luôn phải giữ một lượng tiền mặt
trong két, tiền gửi tại các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác. Nhìn chung
ngân quỹ của ngân hàng là tài sản không sinh lời hoặc sinh lời rất thấp song lại
là tài sản có tính thanh khoản – tính lỏng – cao nhất đáp ứng yêu cầu chi trả
thường xuyên. Do vậy, mỗi ngân hàng đều cố gắng giữ ngân quỹ ở mức thấp
nhất có thể được.
+ Tín dụng: Là loại tài sản chiếm tỷ trọng lớn nhất ở phần lớn các ngân
hàng thương mại, phản ánh hoạt động đặc trưng của ngân hàng. Bản chất của
hoạt động tín dụng là ngân hàng nhường quyền sử dụng vốn cho người khác
trong một thời gian nhất định. Sau khoảng thời gian đó, ngân hàng sẽ thu hồi cả
vốn và lãi. Chính vì vậy, hoạt động tín dụng là hoạt động chứa đựng nhiều rủi
ro. Vấn đề này đặt ra yêu cầu cho các ngân hàng thương mại là phải đặc biệt chú
ý đến công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng.
+ Đầu tư: Danh mục các hoạt động đầu tư của ngân hàng thương mại gồm:
đầu tư vào trái phiếu chính phủ, đầu tư vào các dự án bất động sản,
– Hoạt động trung gian: dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ thanh toán không
dùng tiền mặt, dịch vụ môi giới, tư vấn, uỷ thác, đầu tư, bảo lãnh phát hành
chứng khoán, bảo hiểm,… Hoạt động này góp phần làm tăng lợi nhuận thông
qua việc thu phí dịch vụ thanh toán, và đồng thời làm tăng nguồn vốn để mở
rộng hoạt động cho vay của ngân hàng, thể hiện trên số dư có của tài khoản tiền
gửi của khách hàng.
Nói chung, hoạt động của NHTM có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Cụ
thể, hoạt động huy động vốn quyết định quy mô, phạm vi hoạt động cho vay của
ngân hàng, hoạt động sử dụng vốn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
SV: Nguyễn Thị Thanh Loan – Lớp: QT1202T Page 10
doanh của ngân hàng và nó chỉ có thể thực hiện trên cơ sở nguồn vốn được huy
động, hoạt động trung gian phát triển sẽ thu hút được thêm nhiều khách hàng,
tạo điều kiện mở rộng hoạt động huy động vốn và cho vay. Mỗi hoạt động của
ngân hàng đều là tiền đề, điều kiện để duy trì và phát triển các hoạt động khác,
và cũng dựa vào hoạt động khác để phát triển, mở rộng phạm vi cho chính mình.
Tuy nhiên, trong các hoạt động của ngân hàng, hoạt động tín dụng vẫn là hoạt
động quan trọng quyết định kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại.
1.1.1.2. Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại.
Tín dụng là quan hệ vay mượn dựa trên nguyên tắc hoàn trả. Tín dụng là sự
chuyển nhượng tạm thời một lượng giá trị dưới hình thức hiện vật hay tiền tệ từ
người sở hữu sang người sử dụng, sau một thời gian nhất định người sử dụng
hoàn trả lại cho người sở hữu một lượng lớn hơn khi đến hạn thanh toán.
– Khái niệm: Tín dụng ngân hàng được hiểu là quan hệ vay mượn lẫn nhau
theo nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi sau một thời gian nhất định, giữa một bên
là ngân hàng thương mại và một bên là các cá nhân, các tổ chức khác.
– Đặc điểm: Tín dụng có ba đặc điểm cơ bản:
+ Có sự chuyển giao quyền sử dụng một lượng giá trị từ người này sang
người khác;
+ Sự chuyển giao này mang tính chất tạm thời;
+ Khi hoàn lại lượng giá trị đã chuyển giao cho người sở hữu phải kèm theo
một lượng giá trị dôi thêm gọi là lợi tức.
– Phân loại : Việc phân loại tín dụng ngân hàng là tiền đề để các ngân hàng
thiết lập quy trình tín dụng thích hợp và giúp cho người vay sử dụng vốn một
cách hiệu quả, từ đó nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại các
ngân hàng.
Có nhiều cách phân loại tín dụng khác nhau, tuỳ thuộc mục đích nghiên cứu
và sử dụng người ta có thể phân loại tín dụng ngân hàng theo một số tiêu thức
sau:
+ Theo thời gian: Phân chia tín dụng theo thời gian sử dụng có ý nghĩa
quan trọng đối với ngân hàng vì thời gian liên quan mật thiết đến tính an toàn,
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
SV: Nguyễn Thị Thanh Loan – Lớp: QT1202T Page 11
và sinh lợi của tín dụng cũng như hoàn trả của khách hàng. Theo cách phân loại
này tín dụng ngân hàng được phân thành ba loại: Tín dụng ngắn hạn, tín dụng
trung hạn, tín dụng dài hạn.
+ Theo mức độ rủi ro: Cách phân loại này cũng giống như hình thức xếp
hạng tín dụng theo tiêu thức rủi ro và nó có vai trò rất lớn đối với các ngân hàng
trong việc đánh giá lại khoản mục tín dụng, dự trù quỹ cho các khoản tín dụng
rủi ro cao, đánh giá chất lượng tín dụng,… Theo cách phân loại này, tín dụng
được phân thành: Tín dụng lành mạnh, tín dụng có vấn đề, tín dụng quá hạn có
khả năng thu hồi, tín dụng quá hạn khó thu hồi.
+ Theo tài sản đảm bảo: Việc phân loại theo tiêu thức này có ý nghĩa quan
trọng đối với các ngân hàng trong việc định hướng thu hồi nợ, là loại cho vay
được ngân hàng cung cấp cho đối tượng khách hàng cần phải có tài sản đảm bảo
hoặc có sự đứng ra bảo lãnh của bên thứ ba. Thông thường theo tiêu thức này tín
dụng được chia thành hai loại: Tín dụng có bảo đảm, tín dụng không có bảo
đảm.
+Theo mục đích sử dụng vốn: tín dụng dành cho các doanh nghiệp và các
chủ thể kinh doanh khác để tiến hành sản xuất và lưu thông hàng hoá hoặc cá
nhân, hộ gia đình đáp ứng nhu cầu tiêu dùng: mua sắm nhà cửa, xe cộ, vật
dụng phục vụ quá trình sinh hoạt. Theo tiêu thức phân loại này tín dụng được
chia thành hai loại : Tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hoá, tín dụng tiêu
dùng.
Ngoài các tiêu thức trên tín dụng còn có thể phân loại theo hình thức tài trợ,
theo ngành kinh tế, theo xuất xứ tín dụng,… tuỳ theo mục đích nghiên cứu.
– Nguyên tắc: Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại dựa trên một
số nguyên tắc đã được cụ thể hoá trong các quy định của ngân hàng nhà nước,
cụ thể:
+ Khách hàng phải cam kết hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã
thoả thuận trong hợp đồng tín dụng;
+ Khách hàng phải cam kết sử dụng tín dụng theo đúng mục đích đã thoả
thuận trong hợp đồng tín dụng;
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
SV: Nguyễn Thị Thanh Loan – Lớp: QT1202T Page 12
+ Ngân hàng tài trợ dựa trên phương án (hoặc dự án) có hiệu quả. Các
khoản tài trợ của ngân hàng phải gắn liền với việc hình thành tài sản của người
vay.
– Quy trình phân tích tín dụng: Khi cấp tín dụng cho khách hàng, ngân hàng
thương mại luôn đặt ra mục tiêu cao nhất là thu hồi được gốc và lãi vay theo thời
hạn đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng. Để thực hiện được mục tiêu này,
ngân hàng thương mại cần tiến hành cấp tín dụng cho khách hàng thông qua một
quy trình chính như sau :
+ Phân tích trước khi cấp tín dụng.
Đây là bước quan trọng, quyết định chất lượng của phân tích tín dụng. Nội
dung chủ yếu là thu thập và xử lý các thông tin liên quan đến khách hàng, bao
gồm: năng lực sử dụng vốn, uy tín, khả năng tạo ra lợi nhuận và ngân quỹ,
quyền sở hữu các tài sản và các điều kiện kinh tế khác có liên quan đến người
vay.
+ Xây dựng, ký kết hợp đồng tín dụng và tiến hành cấp tín dụng.
Hợp đồng tín dụng là văn bản viết ghi lại thoả thuận giữa người nhận tài trợ
(khách hàng) và ngân hàng. Nội dung chủ yếu của hợp đồng tín dụng là ngân
hàng cam kết cấp cho khách hàng một khoản tín dụng (hoặc hạn mức tín dụng)
trong một khoảng thời gian và lãi suất nhất định. Sau khi hợp đồng tín dụng đã
được ký kết, ngân hàng phải có trách nhiệm giải ngân cho khách hàng như đã
thoả thuận.
+ Theo dõi khoản vay, thu nợ hoặc đưa ra các phán quyết tín dụng mới.
Ngân hàng sẽ tiến hành kiểm tra việc sử dụng vốn vay của khách hàng sau
khi giải ngân có đúng mục đích, đúng tiến độ hay không? Ngân hàng cũng sẽ
kiểm tra quá trình sản xuất kinh doanh của khách hàng có những thay đổi bất lợi
gì, có dấu hiệu lừa đảo hoặc làm ăn thua lỗ?… Quá trình này cho phép ngân hàng
thu thập thêm các thông tin về khách hàng. Nếu các thông tin phản ánh chiều
hướng tốt, cho thấy chất lượng tín dụng đang được đảm bảo. Ngược lại, khi chất
lượng khoản cho vay bị đe dọa ngân hàng cần có các biện pháp xử lý kịp thời.
Quan hệ tín dụng kết thúc khi ngân hàng thu hồi hết gốc và lãi. Các khoản
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
SV: Nguyễn Thị Thanh Loan – Lớp: QT1202T Page 13
tín dụng đảm bảo hoàn trả đầy đủ và đúng hạn là các khoản tín dụng an toàn.
Một số trường hợp, các khoản tín dụng đã không hoàn trả hoặc không hoàn trả
đúng hạn. Việc xem xét, tìm nguyên nhân là rất quan trọng để giúp ngân hàng
kịp thời đưa ra các quyết định mới liên quan đến tính an toàn của khoản tín
dụng.
1.1.2. Rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thƣơng mại
Rủi ro là sự không chắc chắn về kết quả trong tương lai. Các kết quả của rủi
ro thường là sự mất mát, tổn thất không thể lường trước một cách chính xác.
Đặc biệt trong hoạt động kinh doanh tiền tệ, yếu tố rủi ro luôn tiềm tàng và ảnh
hưởng rất lớn đến các NHTM.
1.1.2.1 Khái niệm về rủi ro tín dụng.
Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra những tổn thất ngoài dự kiến cho ngân
hàng do khách hàng vay không trả đúng hạn, không trả, hoặc không trả đầy đủ
vốn và lãi.
Rủi ro tín dụng không giới hạn ở hoạt động cho vay, mà còn bao gồm nhiều
hoạt động mang tính chất tín dụng khác của ngân hàng như: các hoạt động bảo
lãnh, cam kết, chấp nhận tài trợ thương mại, cho vay ở thị trường liên ngân
hàng, những chứng khoán có giá ( trái phiếu, cổ phiếu,…), trái quyền, Swaps, tín
dụng thuê mua, đồng tài trợ,… Ngày nay, dù có rất nhiều hình thức kinh doanh
mới trong hoạt động ngân hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng tín dụng vẫn
là hoạt động kinh doanh chủ yếu của các ngân hàng. Vì thế ở tất cả các nước, rủi
ro tín dụng là vấn đề được đặc biệt quan tâm không chỉ ở phạm vi các ngân
hàng, mà cả trong toàn nền kinh tế. Các ngân hàng luôn luôn tìm cực đại lợi
nhuận qua việc tìm kiếm những lợi tức cao nhất có thể có ở các món vay và
chứng khoán, đồng thời cố gắng giảm thiểu rủi ro liên quan đến các hoạt động
cho vay, như: sàng lọc và giám sát khách hàng vay, thiết lập mối quan hệ khách
hàng lâu dài, quy định các mức tín dụng, vật thế chấp, số dư bù và hạn chế tín
dụng. Dẫu sao, không một ngân hàng nào nghĩ được hết mọi sự bất ngờ khi nó
viết ra những quy định hạn chế vào một hợp đồng cho vay; sẽ luôn luôn có những
hoạt động rủi ro của người vay tiền, chưa có một quy định hạn chế nào loại bỏ
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
SV: Nguyễn Thị Thanh Loan – Lớp: QT1202T Page 14
được chúng cả.
1.1.2.2. Các chỉ tiêu đo lường rủi ro tín dụng
– Tổng số nợ quá hạn
Nợ quá hạn là khoản nợ mà khách hàng không trả được khi đã đến hạn thoả
thuận ghi trên hợp đồng tín dụng. Đây là chỉ tiêu phản ánh chung giá trị tuyệt đối
của toàn bộ các khoản nợ quá hạn của ngân hàng. Chỉ tiêu này chưa cho biết trong
tổng số nợ đó, nợ không có khả năng thu hồi là bao nhiêu? Nợ có khả năng thu
hồi là bao nhiêu? Và như vậy nó chưa phản ánh một cách chính xác nguy cơ rủi
ro của ngân hàng. Trường hợp hai NHTM cùng có tổng số nợ quá hạn nhưng
ngân hàng có nhiều nợ không có khả năng thu hồi hơn hoặc tiềm lực tài chính
thấp hơn sẽ có nguy cơ rủi ro cao hơn.
– Tỷ lệ giữa giá trị các khoản nợ quá hạn/tổng dư nợ
Chỉ tiêu này phản ánh chỉ số tương đối giữa dư nợ mà ngân hàng không thu
hồi được đúng như thời hạn cam kết trong các hợp đồng tín dụng và tổng số nợ
mà ngân hàng đã cho vay. Chỉ tiêu này phản ánh mứ

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Bắc Hải

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *