[block id=”bo-sung-1″]

Ô nhiễm môi trường là vấn đề không còn xa lạ. Nó gắn liền với cuộc sống
và sự phát triển của xã hội. Ô nhiễm từ các hoạt động nhân tạo đang hàng ngày
làm suy giảm chất lượng môi trường tại nhiều nơi trên thế giới. Bên cạnh cá c
chất ô nhiễm có hàm lượng lớn dễ nhận diện còn có những chất ô nhiễm ở hàm
lượng nhỏ khó nhận diện hơn nhưng lại ảnh hưởng xấu hơn đến sức khỏe của
con người.
Những nghiên cứu và thực trạng môi trường cho thấy nguy cơ và hậu
quả đã xảy ra theo chiều hướng tiêu cực, mà đối tượng trực tiếp là con người:
hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ozon, xa mạc hoá, ô nhiễm đất, nước và không
khí hay các hiện tượng bất thường của thời tiết và đặc biệt là sự xuất hiện ngày
càng nhiều của các dịch bệnh lạ đến các chất gây ô nhiễm có tính độc cao,
không thể không nhắc đến những cái tên như : Dioxins, Furans, PAHs và
PCBs cũng nằm trong số đó.

khoa_luan_danh_gia_hien_trang_o_nhiem_moi_truong_khong_khi

pdf48 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 1216 | Lượt tải: 4download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi truờng không khí ở Việt Nam do phát thải các chất hữu cơ khó phân hủy pops – Pcbs và đề xuất biện pháp giảm thiểu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Đỗ Khánh Ly
Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Thị Huệ
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƢỜNG
KHÔNG KHÍ Ở VIỆT NAM DO PHÁT THẢI
CÁC CHẤT HỮU CƠ KHÓ PHÂN HỦY POPs-PCBs
VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Đỗ Khánh Ly
Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Thị Huệ
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Đỗ Khánh Ly Mã số: 121046
Lớp: MT1201 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam
do phát thải các chất hữu cơ khó phân hủy POPs- PCBs và đề xuất biện
pháp giảm thiểu
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (
về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
..
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
..
..
..
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên:……………………………………………………………………………………………..
Học hàm, học vị:……………………………………………………………………………………
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………………….
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………………………
………………..
……………….
……………….
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:……………………………………………………………………………………………..
Học hàm, học vị:……………………………………………………………………………………
Cơ quan công tác:…………………………………………………………………………………..
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………………………
………………………
……………….
……………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày ……. tháng ……. năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày ……. tháng ……. năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày ……tháng……..năm 2012
HIỆU TRƢỞNG
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012
Cán bộ hướng dẫn
(họ tên và chữ ký)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………….. 1
Chƣơng I. TỔNG QUAN ……………………………………………………………………….. 2
1.1 Giới thiệu về các chất POPs , độc tính của nó…………………………………… 2
1.1.1. Giới thiệu về các chất POPs ……………………………………………………… 2
1.1.2 .Độc tính của các chất POPs ……………………………………………………… 3
1.1.3. Những khó khăn trong việc kiểm soát POPs………………………………… 4
1.2. Giới thiệu về PCBs …………………………………………………………………………. 5
Chƣơng 2: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ PCBs Ở VIỆT NAM VÀ TRÊN
THẾ GIỚI ……………………………………………………………………………………………… 6
2.1. PCBs là gì? ……………………………………………………………………………………. 6
2.2. Trên thế giới. …………………………………………………………………………………. 6
2.3. Ở Việt Nam ……………………………………………………………………………………. 7
Chƣơng III. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HẠI CỦA PCBs ……………………. 9
3.1. Lịch sử phát triển và thoái lui của PCBs …………………………………………… 9
3.2. Công thức hóa học và danh pháp …………………………………………………….. 9
3.3. Tính chất và phương pháp phân tích ………………………………………………. 11
3.3.1. Tính chất ……………………………………………………………………………….. 11
3.3.2 Các phương pháp phân tích ……………………………………………………… 13
3.4 ờng …………………………………………………. 21
Chƣơng IV NGUỒN PHÁT THẢI VÀ SỰ LAN TRUYỀN PCBs TRONG
MÔI TRƢỜNG …………………………………………………………………………………….. 24
4.1. Nguồn phát thải PCBs …………………………………………………………………… 24
4.2. Sự lan truyền PCBs trong môi trường …………………………………………….. 24
Chƣơng V. MỨC ĐỘ ẢNH HƢỞNG TỚI MÔI TRƢỜNG KHÔNG KHÍ
VÀ SỨC KHỎE CON NGƢỜI ……………………………………………………………… 26
5.1. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường không khí. ………………………………….. 26
5.2. Ảnh hưởng của PCBs tới sức khoẻ con người. …………………………………. 27
5.2.1. Ung thư ………………………………………………………………………………… 27
5.2.2. Ảnh hưởng đến hệ Miễn dịch …………………………………………………… 27
5.2.3. Ảnh hưởng đến Sinh sản ………………………………………………………….. 28
5.2.4. Ảnh hưởng đến Thần kinh ……………………………………………………….. 29
Chƣơng VI. ĐÁNH GIÁ RỦI RO HÓA CHẤT VÀ QUẢN LÝ CHẤT
THẢI NGUY HẠI ………………………………………………………………………………… 30
Chƣơng VII. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ GIẢI PHÁP …………………….. 32
7.1. Thưc trạng quản lý. ………………………………………………………………………. 32
7.2. Giải pháp …………………………………………………………………………………….. 33
7.2.1. Quản lý …………………………………………………………………………………. 33
7.2.2. Công nghệ …………………………………………………………………………….. 34
7.2.3. Giáo dục ……………………………………………………………………………….. 35
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………………………………………….. 38
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 40
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Nguyễn Thị Huệ
Sinh viên : Đỗ Khánh Ly – MT1201 Trang 1
MỞ ĐẦU
Ô nhiễm môi trường là vấn đề không còn xa lạ. Nó gắn liền với cuộc sống
và sự phát triển của xã hội. Ô nhiễm từ các hoạt động nhân tạo đang hàng ngày
làm suy giảm chất lượng môi trường tại nhiều nơi trên thế giới. Bên cạnh các
chất ô nhiễm có hàm lượng lớn dễ nhận diện còn có những chất ô nhiễm ở hàm
lượng nhỏ khó nhận diện hơn nhưng lại ảnh hưởng xấu hơn đến sức khỏe của
con người.
Những nghiên cứu và thực trạng môi trường cho thấy nguy cơ và hậu
quả đã xảy ra theo chiều hướng tiêu cực, mà đối tượng trực tiếp là con người:
hiệu ứng nhà kính, thủng tầng ozon, xa mạc hoá, ô nhiễm đất, nước và không
khí hay các hiện tượng bất thường của thời tiết và đặc biệt là sự xuất hiện ngày
càng nhiều của các dịch bệnh lạđến các chất gây ô nhiễm có tính độc cao,
không thể không nhắc đến những cái tên như : Dioxins, Furans, PAHsvà
PCBs cũng nằm trong số đó.
Trong các nhóm chất hữu cơ ô nhiễm khó phân hủy (Persistent Organic
Pollutant, POPs), nhóm chất gây ảnh hưởng đặc biệt nguy hại đến con người và
môi trường, Polyclobiphenyl (PCBs) là đại diện điển hình có nguồn gốc ô nhiễm
từ hoạt động công nghiệp. PCBs là một chất tổng hợp có ứng dụng lớn trong
lĩnh vực công nghiệp nếu chúng không gây hại đến sức khỏe của con người. Từ
năm 1960, PCBs được phát hiện có khả năng gây ung thư, cũng như ảnh hưởng
đến hệ thần kinh, hệ miễn dịch của con người ở hàm lượng nhỏ, cỡ ppm.
PCBs ở Việt Nam tồn tại nhiều nhất trong dầu biến thế. Hiện tại, khoảng 19
nghìn tấn dầu có chứa PCBs đang nằm rải rác trên mạng lưới điện và một số kho
chứa ở các địa phương của Việt Nam. Đây là nguồn có khả năng gây ô nhiễm
lớn, gây nguy hại đến sức khỏe con người. Do vậy rất cần thiết có những nghiên
cứu nhằm đánh giá hàm lượng của PCBs trong môi trường. Sau đây là một số
tìm hiểu về PCBs và ảnh hưởng của nó tới môi trường không khí đồng thời đề
xuất biện pháp giảm thiểu lượng phát thải do hợp chất này.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Nguyễn Thị Huệ
Sinh viên : Đỗ Khánh Ly – MT1201 Trang 2
Chƣơng I. TỔNG QUAN
1.1 Giới thiệu về các chất POPs , độc tính của nó.
1.1.1. Giới thiệu về các chất POPs
Chất ô nhiễm hữu cơ bền (POPs- Persistent Organic Pollutants) là
những hợp chất hóa học có nguồn gốc từ Cacbon, sản sinh ra do các hoạt động
công nghiệp của con người. POPs bền vững trong môi trường, có khả năng tích
tụ sinh học qua chuỗi thức ăn lưu trữ trong thời gian dài, có khả năng phát tán từ
xa từ các nguồn phát thải và tác động xấu đến sức khỏe con người và hệ sinh
thái.
Vật lý: Chứa nhóm halogen, tan trong mỡ, tan ít trong nước, bền với nhiệt,
ánh sáng, phân hủy sinh học, hóa học, dễ bay hơi,phát tán xa
Dạng tồn tại: rắn (BVTV), lỏng (PCBs), khí (sản phẩm cháy).
Hoá học: Có khả năng phân hủy trong axit và kiềm, khả năng tích lũy sinh
hoc,phóng đại sinh học.
POPs theo công ước Stockhom : Là những hợp chất có tính độc hại, tồn
tại bền vững trong môi trường, phát tán rộng và tích lũy trong hệ sinh thái, gây
hại cho sức khỏe con người.
Phân loại : POPs là hợp chất ô nhiễm hữu cơ bền, rất nguy hiểm, gây
nguy hại cho môi trường và con người. Công ước Stockhom xác nhận 12 loại
POPs là các hóa chất trừ sâu và các chất thải gây ô nhiễm nguy hiểm nhất đối
với con người và động thực vật.12 loại này nằm trong 3 nhóm chính là: hoá chất
bảo vệ thực vật, hoá chất dùng trong công nghiệp và hóa chất phát sinh không
chủ định.
1. PCBs: là một hóa chất công nghiệp sử dụng trong những dòng chất lỏng
trao đổi nhiệt, chât phụ gia cho ngành sản xuất sơn, giấy, nhựa và nhiều ứng
dụng công nghệ khác. Đã bị cấm sản xuất vá rất hạn chế trong mức độ sử dụng.
2. Các hợp chất Dioxin: là các sản phẩm phụ trong các hoạt động sản xuất
của các ngành công nghiệp, bị hạn chế khi sử dụng.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Nguyễn Thị Huệ
Sinh viên : Đỗ Khánh Ly – MT1201 Trang 3
3. Các hợp chất của Furan: là sản phẩm phụ của các ngành công nghiệp,sử
dụng rất hạn chế.
4. DDT: là một trong những loại thuốc trừ sâu dùng để diệt côn trùng, bảo
vệ mùa màng nông nghiệp.
5. Toxaphene: là một loại thuốc trừ sâu, dùng để diệt côn trùng trên cây
bông vải, cây lúa, cây ăn trái, các loại đậu và rau quả. Bị cấm sử dụng rỗng rãi.
6. Aldrin: là một loại thuốc trừ sâu, được dùng để diệt côn trùng trong đất
bảo vệ mùa màng, bị cấm sử dụng.
7. Dieldrin: là một loại thuốc trừ sâu, dùng đê kiểm soát côn trùng và các
tác nhân gây bệnh. Rất hạn chế sử dụng.
8. Eldrin: là loại thuốc trừ sâu, sử dụng trong các vụ mùa và kiểm soát
động vật gặm nhấm, bị cấm sử dụng rộng rãi.
9. Heptaclo: dùng để diệt côn trùng, diệt mối.
10. Mirex: là một trong những loại thuốc trừ sâu bị cấm sử dụng rộng rãi.
11. Hexacloruabenzen (HCB) : thuộc nhóm thuốc trừ sâu và các sản phẩm
phụ phát thải trong công nghiệp khi sản xuất nhựa, bị cấm sử dụng rộng rãi.
12. Clordane: nằm trong danh sách thuốc trừ sâu bị cấm sử dụng.[1]
1.1.2. Độc tính của các chất POPs
Trong tất cả các chất gây ô nhiễm do hoạt động của con người thải vào môi
trường thì các hóa chất hữu cơ ô nhiễm khó phân hủy (POP) nằm trong số
những chất nguy hiểm nhất. Những hóa chất này rất độc hại, gây ra một loạt ảnh
hưởng bất lợi về sinh sản như dị dạng bào thai, gây ảnh hưởng đến quá trình
phát triển, thần kinh, miễn dịch và ung thư gây tử vong ở người và động vật.
Các chất POP cũng rất khó xử lý do tính bền vững cao đối với quá trình phân
hủy tự nhiên. Chúng có khả năng di chuyển và phát tán qua những quãng đường
dài kể từ nguồn phát sinh ban đầu theo gió, nước hoặc nhờ vào các loài di cư.
POP có thể được hấp thụ dễ dàng vào các mô mỡ và tích tụ trong cơ thể của các
sinh vật sống thông qua chuỗi thức ăn và trong cơ thể con người.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Nguyễn Thị Huệ
Sinh viên : Đỗ Khánh Ly – MT1201 Trang 4
Các chất thải hữu cơ bền (POPs) luôn tiềm tàng trong không khí, thức ăn
nước uống sinh hoạt hàng ngày và có thể gây nhiều bệnh. Tuy nhiên người dân
vẫn chưa có ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ môi trường.
Cảnh báo của Chương trình môi trường Liên Hiệp quốc, qua nhiều công
trình nghiên cứu cho thấy, POPs vô cùng bền vững, tồn tại lâu dài trong môi
trường, có khả năng tích lũy sinh học trong nông sản, thực phẩm và trong các
nguồn nước gây ra hàng loạt bệnh nguy hiểm đối với con người, đặc biệt là bệnh
ung thư. Đã có rất nhiều nghiên cứu chứng minh rằng POPs có thể phát tán đi rất
xa, tồn lưu và tích tụ trong chuỗi thực phẩm cũng như trong mô tế bào của vật.
Đặc tính của POPs là không màu, không mùi, không vị nên khó nhận biết
bằng các giác quan; nặng hơn nước nên thường hay lắng đọng dưới đáy sông
ngòi, kênh rạch; bền nên không cháy hết khi đốt mà chuyển sang dạng khí với
tầm phát tán rộng và nguy hiểm hơn.
Các chất này lan rộng thông qua nước, không khí và lưu nhiễm vào thực
phẩm, hậu quả là nhiễm vào cơ thể con người. Đó là những hoá chất thường
dùng để pha chế các loại thuốc bảo vệ thực vật có tác dụng mạnh và sử dụng
trong công nghiệp với nhiều mục đích khác nhau. Một số chất POPs còn được
sản sinh ra một cách không chủ định trong quá trình sản xuất công nghiệp một
số chất diệt cỏ như 2,4,5T hoặc trong quá trình đốt cháy không hoàn toàn của
một số nguyên liệu như gỗ, giấy, luyện kim vv. Mức độ nguy hiểm, độc hại
của từng chất POPs là khác nhau, nhưng đều có một số đặc điểm chung:
– Có độc tính cao.
– Khó phân huỷ, có thể tồn tại nhiều năm thậm chí hàng chục năm trước khi
phân huỷ thành dạng ít độc hại hơn.
– Có thể bay hơi và phát tán đi xa theo không khí hoặc nước.
– Tích luỹ trong các mô mỡ động vật.
1.1.3. Những khó khăn trong việc kiểm soát POPs
– Chưa có quy chế và khung để quản lý các hợp chất POPs
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Nguyễn Thị Huệ
Sinh viên : Đỗ Khánh Ly – MT1201 Trang 5
– Chỉ mới chính thức tham gia công ước Stockhoml được hơn một năm qua
và hiện nay mới đang tiến hành thực hiện việc xây dựng chương trình hành động
quốc gia.
– Khái niệm về sự phân biệt giữa POP hay chất thải nguy hai và chất thải
độc hại vẫn chưa rõ ràng.
– Thiếu thiết bị, phòng thí nghiệm đạt chuẩn và mạng lưới quan trắc. Một
số mẫu phân tích thậm chí còn phải gửi đi nước ngoài.
– Không có thông tin chi tiết về nguồn thải và bảng thống kê số liệu nguồn
thải. Các nguồn phát thải của POPs các loại luôn phân tán, không tập trung, nhất
là đối với các nguồn phi công nghiệp, không kiểm soát được và cũng chưa có
phân tích nào đã thực hiện đối với các nguồn này.
– Thiếu kỹ thuật và bộ phận nhân sự quản lý chuyên nghiệp.
– Thiếu nguồn hỗ trợ tài chính để chương trình/ kế hoạch được xúc tiến.
Đây cũng là yếu tố quan trọng đòi hỏi nhà nước phải có một khoản ngân sách
cho việc quản lý toàn bộ các chất POPs này. [2]
1.2. Giới thiệu về PCBs
Polychlorinated biphenyl (PCBs) là một nhóm các hợp chất nhân tạo được
sử dụng rộng rãi trong quá khứ, chủ yếu trong các thiết bị điện nhưng chúng đã
bị cấm vào cuối những năm 1970 ở nhiều nước bởi những nguy cơ gây hại cho
môi trường và sức khỏe. Tuy nhiên, PCBs là những hợp chất rất bền vững, hiện
nay chúng vẫn còn tồn tại trong môi trường. Có khoảng 130 trong 209 loại phân
tử PCBs từng được sử dụng trong mục đích thương mại.
PCBs là hợp chất ưa mỡ, có khả năng gây ung thư nên đây là hợp chất rất
độc, thậm chí khi nó chỉ ở một hàm lượng rất nhỏ. Vì vậy, việc loại bỏ, hạn chế
và thậm chí cấm sử dụng hợp chất PCBs là điều hết sức cần thiết.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Nguyễn Thị Huệ
Sinh viên : Đỗ Khánh Ly – MT1201 Trang 6
Chƣơng 2: HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ PCBs Ở VIỆT NAM
VÀ TRÊN THẾ GIỚI
2.1. PCBs là gì?
Polychlorinated biphenyls viết tắt là PCBs, là một nhóm các hoá chất
nhân tạ , PCBs được sử dụ ết bị điện,
chất phủ bề mặt, mực, keo dán, các chất làm chậm bốc cháy và sơn. Khi ta đốt
hoặc chôn các phế phẩm có chứ ải vào môi trường.
Khoảng 10% PCBs sản xuất từ năm 1929 vẫn còn tồn tại trong môi trường ngày
nay. Vì những ảnh hưởng có thể xảy ra của chúng đối với sức khoẻ con người và
môi trường nên việc sử dụng và sản xuất PCBs hiện nay đã bị cấm hay bị hạn
chế một cách nghiêm ngặt ở nhiều nước.
Tất cả PCBs đều là nhân tạo và có cấu trúc cơ bản tượng tự nhau. Chúng
được cấu tạo bởi các nguyên tử cac
. Thông thường, PCBs rất bền vững.
Điều này giải thích cho sự tồn tại dai dẳng của chúng trong môi trường. Ở nhiệt
độ cao, PCBs có thể cháy và tạo ra các sản phẩm phụ nguy hiểm như các chất
độc dioxin. PCBs không có khuynh hướng bay hơi hay hoà tan trong nước.
chuỗi
thức ăn.
2.2. Trên thế giới.
PCBs là một hợp chất có rất nhiều ưu điểm, rất dễ sản xuất, rất bền, giá
thành rẻ, đặc điểm, tính năng tốt. Chính vì vậy, thế giới đã sử dụng PCBs từ rất
lâu. Nếu đánh giá về mặt hiệu quả thì bất cứ hợp chất nào thay thế PCBs đều
không hiệu quả bằng. Nhưng đổi lại thì việc loại bỏ PCBs lại cho lợi ích rất lớn
về mặt môi trường, cũng như đảm bảo được sức khỏe của con người. Bởi vì gần
đây các nhà khoa học trên thế giới đã chứng minh được PCBs là một chất cực
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: TS. Nguyễn Thị Huệ
Sinh viên : Đỗ Khánh Ly – MT1201 Trang 7
độc. Như vậy, việc loại bỏ sự dụng hợp chất PCBs có thể bất lợi về mặt kinh tế,
nhưng lại rất có lợi về mặt sức khỏe và môi trường.
Trước đây người ta dùng PCBs như là một chất để chống truyền nhiệt trong
các phương tiện điện. Ngay cả các loại máy móc cơ cũng dùng PCBs bởi vì đặc
tính của PCBs là tính truyền nhiệt kém và tính trơ rất cao, nhưng về cơ bản trên
thế giới không dùng PCBs trong các sản phẩm nữa. Hiện nay, ngành điện lực
cũng chú trọng nhập những chất thay thế hợp chất PCBs từ nhiều nước khác trên
thế giới và các thiết bị nhập vào thuộc đời sau này sẽ không còn hoặc còn rất ít
hàm lượng hợp chất PCBs.
Điểm đáng chú ý là ở nồng độ nhỏ chúng cũng có khả năng gây ung thư.
Chúng có khả năng phát tán hàng nghìn km so với nguồn thải. Con người đã
từng sản xuất các thuốc trừ sâu dạng POPs và PCBs với khối lượng lớn, trước
khi biết tác hại của chúng. Chúng bền vững trong môi trường, thời gian bán hủy
từ vài năm đến hơn 100 năm tùy vào điều kiện môi trường.
Theo dõi mức độ PCBs trong môi trường (không khí và nước) được tìm
thấy trên khắp thế giới. Một số này được gây ra bởi các phát ngẫu nhiên và thực
hành xử lý không đúng trong quá khứ, nhưng ngày nay, ô nhiễm là do chủ yếu
để vận chuyển tầm xa của PCBs bởi dòng không khí toàn cầu.

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi truờng không khí ở Việt Nam do phát thải các chất hữu cơ khó phân hủy pops – Pcbs và đề xuất biện pháp giảm thiểu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *