[block id=”bo-sung-1″]

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về
lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
Điều tra hiện trạng quản lý môi trường – An toàn sức khỏe tại công ty
đóng tàu Phà Rừng. Từ đó đưa ra những đề xuất, những biện pháp nhằm giảm
thiểu tình trạng ô nhiễm phù hợp với điều kiện của công ty.

khoa_luan_danh_gia_hien_trang_quan_ly_moi_truong_an_toan_suc

pdf81 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 1180 | Lượt tải: 3download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Đánh giá hiện trạng quản lý môi truờng – An toàn sức khỏe tại công ty đóng tàu phà rừng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
——————————
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Nguyễn Thị Thanh
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Phạm Thị Minh Thúy
HẢI PHÕNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
—————————
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG –
AN TOÀN SỨC KHỎE
TẠI CÔNG TY ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Nguyễn Thị Thanh
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Phạm Thị Minh Thúy
HẢI PHÕNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
—————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Mã SV: 120838
Lớp: MT1202 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: “Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường – An toàn sức khỏe
tại công ty Đóng tàu Phà Rừng”
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về
lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
Điều tra hiện trạng quản lý môi trường – An toàn sức khỏe tại công ty
đóng tàu Phà Rừng. Từ đó đưa ra những đề xuất, những biện pháp nhằm giảm
thiểu tình trạng ô nhiễm phù hợp với điều kiện của công ty.
..
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
Các số liệu liên quan đến môi trường nước mặt, nước thải, không khí khu
vực sản xuất, không khí khu vực xung quanh của các năm 2010, 2011.
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Phà Rừng
..
..
..
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Phạm Thị Minh Thúy
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Toàn bộ khóa luận
………………………………………………………………………………………………………..
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:……………………………………………………………………………………..
Học hàm, học vị:……………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:……………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:……………………………………………………………………..
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 27 tháng 8 năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 6 tháng 12 năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Nguyễn Thị Thanh ThS. Phạm Thị Minh Thúy
Hải Phòng, ngày 6 tháng 12 năm 2012
HIỆU TRƢỞNG
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
– Thu thập được khá nhiều các số liệu liên quan đến nội dung cần nghiên
cứu, các số liệu đáng tin cậy.
– Ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với công việc được giao.
– Bố trí thời gian hợp lý cho từng công việc cụ thể.
– Biết cách thực hiện một khóa luận tốt nghiệp, cẩn thận trong công việc.
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
Đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi cả số và chữ):
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Hải Phòng, ngày 6 tháng 12 năm 2012
Cán bộ hướng dẫn
(họ tên và chữ ký)
ThS. Phạm Thị Minh Thúy
PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ
TÀI TỐT NGHIỆP
1. Đánh giá chất lƣợng đề tài tốt nghiệp ( về các mặt nhƣ cơ sở lý luận,
thuyết minh chƣơng trình, giá trị thực tế,)
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
2. Cho điểm của cán bộ phản biện ( Điểm ghi bằng số và chữ ):
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Ngày tháng năm 2012
Cán bộ chấm phản biện
(họ tên và chữ ký )
LỜI CẢM ƠN
Trước hết, em xin chân thành cảm ơn GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị –
Hiệu trưởng Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, ban giám hiệu nhà trường, các
thầy cô trong Khoa Kỹ Thuật Môi Trường và các phòng ban nhà trường đã tạo
điều kiện tốt nhất cho em cũng như các bạn khác trong suốt thời gian học tập và
làm tốt nghiệp.
Em xin chân thành cám ơn Cô Giáo – ThS. Phạm Thị Minh Thúy, Giảng
viên Khoa Kỹ Thuật Môi Trường, Trường ĐHDL Hải Phòng, người đã trực tiếp
hướng dẫn, nhận xét, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người thân đã giúp
đỡ động viên em rất nhiều trong quá trình học tập và làm Khóa luận Tốt Nghiệp.
Do thời gian thực hiện có hạn, kiến thức còn nhiều hạn chế nên Khóa luận
thực hiện chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong
nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô giáo và các bạn để em có thêm kinh
nghiệm và tiếp tục hoàn thiện khóa luận của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hải Phòng, ngày 6 tháng 12 năm 2012
Sinh viên
Nguyễn Thị Thanh
DANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1. Kết quả quan trắc mẫu nước mặt ……………………………………………….. 34
Bảng 3.2. Kết quả quan trắc mẫu nước thải ……………………………………………….. 37
Bảng 3.3. Kết quả quan trắc không khí khu vực xung quanh ……………………….. 40
Bảng 3.4. Kết quả quan trắc không khí khu vực sản xuất…………………………….. 42
Bảng 3.5. Danh sách CTNH đăng ký phát sinh trong 1 tháng của công ty …….. 45
Bảng 3.6. Danh sách chất thải khác phát sinh trung bình trong 1 tháng của công
ty ………………………………………………………………………………………………………….. 45
Bảng 3.7. Số lượng chất thải nguy hại phát sinh 6 tháng đầu năm 2012 ………… 46
Bảng 3.8. Báo cáo kết quả giám định sức khỏe định kỳ các năm ………………….. 47
Bảng 3.9. Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động ………………………………….. 48
Bảng 3.10. Tình hình cấp phương tiện cá nhân ………………………………………….. 50
DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1. Cơ cấu tổ chức điều hành sản xuất của công ty ……………………………. 19
Hình 2.2. Cơ cấu quản lý của Công ty ………………………………………………………. 20
Hình 2.3. Dây chuyền công nghệ đóng mới tàu ………………………………………….. 22
Hình 2.4. Dây chuyền công nghệ sửa chữa tàu …………………………………………… 27
Hình 2.5. Công đoạn sửa chữa vỏ tàu ……………………………………………………….. 28
Hình 2.6. Công đoạn sửa chữa phần máy ………………………………………………….. 30
Hình 2.7. Công đoạn sửa chữa hệ thống điện, ống và các trang thiết bị khác …. 31
Hình 3.1. Ben đựng chất thải rắn không có nắp đậy ……………………………………. 54
Hình 3.2. Ben đựng nước xả la canh có nắp đậy ………………………………………… 55
Hình 3.3. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải của Công ty ………………………………… 56
Hình 3.4. Bể lắng thứ cấp 4 ngăn ……………………………………………………………… 57
Hình 3.5. Thiết bị lọc bụi túi vải ………………………………………………………………. 58
Hình 3.6. Hệ thống lọc bụi của Công ty …………………………………………………….. 59
Hình 3.7. Túi vải đã qua sử dụng ……………………………………………………………… 59
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
TNHH: Trách nhiệm hữu hạn
CTNH: Chất thải nguy hại
ATVSLD: An toàn vệ sinh lao động
COD: Nhu cầu oxy hóa học
DO: Hàm lượng oxy hòa tan
TSS: Tổng chất rắn lơ lửng
BOD: Nhu cầu oxy sinh hóa
OECD: Các nước nông nghiệp phát triển
Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh Viên: Nguyễn Thị Thanh – Lớp MT1202 1
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
MỤC LỤC ……………………………………………………………………………………………… 1
MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………….. 5
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ MÔI TRƢỜNG ………….. 6
1.1. Khái niệm về quản lý môi trƣờng ……………………………………………………… 6
1.2. Các công cụ dùng trong quản lý môi trƣờng ……………………………………… 6
1.2.1. Các công cụ pháp lý (phương cách pháp lý) …………………………………. 6
1.2.2. Các công cụ kinh tế (phương cách kinh tế) …………………………………… 8
1.2.2.1. Thuế tài nguyên …………………………………………………………………….. 8
1.2.2.2. Thuế/phí môi trường ……………………………………………………………… 9
1.2.2.3. Giấy phép và thị trường giấy phép môi trường ……………………….. 10
1.2.2.4. Hệ thống đặt cọc – hoàn trả ………………………………………………….. 11
1.2.2.6. Trợ cấp môi trường ……………………………………………………………… 12
1.2.2.7. Nhãn sinh thái …………………………………………………………………….. 12
1.2.2.8. Quỹ môi trường …………………………………………………………………… 13
1.2.3. Công cụ kỹ thuật ………………………………………………………………………. 13
1.2.4. Công cụ giáo dục và truyền thông môi trường …………………………….. 14
1.2.4.1. Giáo dục môi trường ……………………………………………………………. 14
1.2.4.2. Truyền thông môi trường ……………………………………………………… 14
CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG …… 15
2.1. Sơ lƣợc về công ty …………………………………………………………………………… 15
Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh Viên: Nguyễn Thị Thanh – Lớp MT1202 2
2.1.1. Tên ………………………………………………………………………………………….. 15
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển ………………………………………………… 15
2.2. Các ngành nghề kinh doanh của công ty …………………………………………. 16
2.3. Cơ cấu tổ chức ……………………………………………………………………………….. 17
2.3.1. Cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty ………………………… 17
2.3.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty ………………………………….. 19
2.4. Tình hình hoạt động sản xuất của công ty ……………………………………….. 21
2.4.1. Sản phẩm …………………………………………………………………………………. 21
2.4.2. Máy móc, thiết bị ………………………………………………………………………. 21
2.4.3. Nguyên vật liệu, nhiên liệu ………………………………………………………… 21
2.5. Quy trình sản xuất của công ty và các vấn đề môi trƣờng liên quan …. 21
2.5.1. Dây chuyền công nghệ đóng mới tàu ………………………………………….. 21
2.5.1.1. Dây chuyền công nghệ …………………………………………………………. 21
2.5.1.2. Mô tả dây chuyền công nghệ ………………………………………………… 23
2.5.2. Dây chuyền công nghệ sửa chữa tàu ………………………………………….. 27
2.5.2.1. Công đoạn sửa chữa vỏ tàu ………………………………………………….. 28
2.5.2.2. Công đoạn sửa chữa phần máy ……………………………………………… 30
2.5.2.3. Công đoạn sửa chữa hệ thống điện, ống và các trang thiết bị khác
……………………………………………………………………………………………………… 31
2.5.2.4. Nghiệm thu, chạy thử, bàn giao …………………………………………….. 32
CHƢƠNG 3: HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG VÀ VẤN ĐỀ AN TOÀN SỨC
KHỎE TẠI CÔNG TY …………………………………………………………………………. 33
3.1. Hiện trạng môi trƣờng của công ty …………………………………………………. 33
3.1.1. Hiện trạng môi trường nước ……………………………………………………… 33
3.1.1.1. Hiện trạng môi trường nước mặt …………………………………………… 33
Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh Viên: Nguyễn Thị Thanh – Lớp MT1202 3
3.1.1.2. Hiện trạng môi trường nước thải …………………………………………… 36
3.1.2. Hiện trạng môi trường không khí ………………………………………………. 39
3.1.2.1. Hiện trạng môi trường không khí xung quanh …………………………. 39
3.1.2.2. Hiện trạng môi trường không khí khu vực sản xuất …………………. 41
3.1.3. Chất thải rắn và chất thải nguy hại ……………………………………………. 43
3.2. Vấn đề an toàn sức khỏe công nhân viên công ty ……………………………… 46
3.2.1. Bệnh nghề nghiệp đối với công nhân viên ………………………………….. 46
3.2.2. Vấn đề an toàn sức khỏe ……………………………………………………………. 47
3.3. Hiện trạng quản lý môi trƣờng tại công ty ………………………………………. 51
3.3.1. Tổ chức đội ngũ quản lý trong công tác bảo vệ môi trường ………….. 51
3.3.2. Công tác tuân thủ luật pháp về bảo vệ môi trường ………………………. 51
3.3.3. Các giải pháp quản lý và xử lý chất thải tại công ty……………………… 52
3.3.3.1. Biện pháp giảm thiểu …………………………………………………………… 52
3.3.3.2. Biện pháp kỹ thuật ……………………………………………………………….. 55
3.3.4. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý môi trường tại
công ty ………………………………………………………………………………………………. 60
3.3.4.1. Những thuận lợi ………………………………………………………………….. 60
3.3.4.2. Những khó khăn ………………………………………………………………….. 60
CHƢƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ MÔI
TRƢỜNG TẠI CÔNG TY ……………………………………………………………………. 61
4.1. Cải tiến hệ thống quản lý môi trƣờng theo ISO 14001 ……………………… 61
4.2. Nâng cao năng lực quản lý môi trƣờng ……………………………………………. 63
4.3. Giáo dục truyền thông môi trƣờng ………………………………………………….. 64
4.4. Cải tiến quản lý và xử lý chất thải …………………………………………………… 64
4.5. Giải pháp về sản xuất sạch hơn ………………………………………………………. 64
Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh Viên: Nguyễn Thị Thanh – Lớp MT1202 4
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………….. 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 70
Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
Sinh Viên: Nguyễn Thị Thanh – Lớp MT1202 5
MỞ ĐẦU
Việt Nam là quốc gia có vùng biển rộng lớn với diện tích trên 1 triệu km2,
đường bờ biển dài trên 3.200 km và hơn 3.000 hòn đảo lớn nhỏ nằm trải dọc
theo chiều dài đất nước. Nhờ lợi thế là quốc gia nằm sát đường hàng hải quốc tế,
nơi có mật độ tàu biển qua lại vào loại đông nhất nhì thế giới và thuận lợi về
điều kiện địa lý, Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để xây dựng và phát
triển hệ thống cảng biển. Sự gia tăng về số lượng cảng biển và mật độ tàu thuyền
trong hoạt động hàng hải cũng đang làm gia tăng mối đe dọa về ô nhiễm môi
trường biển. Công nghiệp tàu thủy của Việt Nam cũng đang phát triển nhanh
chóng. Các nhà máy đóng tàu của Việt Nam hiện nay có thể đóng được những
tàu dầu thô có trọng tải lớn, từ 100 ngàn DWT trở lên, sửa chữa được các tàu có
trọng tải từ 300.000 – 400.000 DWT trở lên [12]. Sự phát triển của ngành công
nghiệp đóng tàu dẫn đến sự phát triển của các dịch vụ có liên quan, thu hút
nguồn lao động lớn, đặc biệt là ở các vùng ven biển. Tuy nhiên, sự phát triển của
ngành công nghiệp đóng và sửa chữa tàu, một ngành có nhiều nguy cơ tiềm ẩn
gây ô nhiễm môi trường biển do sử dụng các chất hóa học khi đóng và sửa chữa
tàu hoặc thải bỏ các thiết bị từ tàu cũ có chứa các chất độc hại.
Hiện nay, khi xu thế phát triển kinh tế – xã hội, đô thị hóa, công nghiệp
hóa đang diễn ra hết sức mạnh mẽ với nhịp độ cao thì vấn đề môi trường liên
quan đến các hoạt động dân sinh, công nghiệp, dịch vụđã nảy sinh và đang
cần có phương án giải quyết hợp lý nhằm hướng tới phát triển bền vững. Trong
đó quản lý môi trường tại cấp cơ sở của các doanh nghiệp là một trong những
vấn đề cấp bách, còn nhiều khó khăn và bất cập.
Trước bối cảnh đó, đề tài “Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường – an
toàn sức khỏe tại công ty Đóng Tàu Phà Rừng” được thực hiện nhằm đưa ra
các giải pháp cải tiến thực trạng quản lý môi trường cho doanh nghiệp nói chung
và cho Công ty Đóng Tàu Phà Rừng nói r

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Đánh giá hiện trạng quản lý môi truờng – An toàn sức khỏe tại công ty đóng tàu phà rừng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *