[block id=”bo-sung-1″]


Ngành công nghiệp than đã ra đời và trải qua quá trình phát triển hơn 120
năm. Tổng cộng đã khai thác đƣợc 278 triệu tấn than sạch (tính đến năm 2009).
Trong thời Pháp thuộc, từ năm 1883 đến tháng 3/1955 đã khai thác trên 50 triệu
tấn than sạch, đào hàng trăm km đƣờng lò, bóc và đổ thải hàng chục triệu m3 đất
đá. Từ năm 1995 đến 2001 đã khai thác đƣợc gần 228 triệu tấn than sạch, đào
1041km đƣờng lò; bóc và đổ thải 795 triệu m3 đất đá trên diện tích bãi thải hàng
trăm ha; sử dụng hàng triệu m3 gỗ chống lò, hàng trăm ngàn tấn thuốc nổ và
hàng triệu tấn nhiên liệu các loại trong đó: riêng từ năm 1995 đến 2001 (khi
Tổng công ty Than Việt Nam đƣợc thành lập) đã khai thác 73,4 triệu tấn than
sạch (bằng 26,4% tổng sản lƣợng toàn ngành khai thác từ trƣớc tới nay), đào
504,5 km đƣờng lò; bóc và đổ thải 237,2 triệu m3 đất đá (đạt 48,5% tổng số
đƣờng lò và 29,8% tổng khối lƣợng đất đá của toàn ngành từ năm 1995
đến2001).Ngày 10/10/1994 Tổng Công ty Than Việt Nam ra đời theo quyết định
số 563/TTg của Thủ tƣớng chính phủ, từ đó tạo cho ngành than cơ sở để đổi mới
tƣ duy, đổi mới cách làm để phù hợp với nền kinh tế thị trƣờng theo định hƣớng
xã hội chủ nghĩa. Ngành Than đang ngày càng thể hiện một vị trí rất quan trọng
trong nền kinh tế của cả nƣớc và sẽ trở thành ngành công nghiệp phát triển có
sức cạnh tranh cao, có trình độ công nghệ tiên tiến so với khu vực ở tất cả các
khâu thăm dò, khai thác, sàng tuyển, chế biến, sử dụng than, đủ khả năng đáp
ứng về cơ sở nhu cầu trong nƣớc và bảo đảm an ninh năng lƣợng .


pdf60 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 09/08/2021 | Lượt xem: 13 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Đánh giá hiện trạng xử lý môi trường tại Công ty than Mạo Khê, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Nguyễn Tiến Dũng
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thu
HẢI PHÒNG – 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XỬ LÝ MÔI TRƢỜNG
TẠI CÔNG TY THAN MẠO KHÊ
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Nguyễn Tiến Dũng
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thu
HẢI PHÒNG – 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Tiến Dũng Mã SV: 1212301015
Lớp: MT1601 Ngành: Kĩ thuật Môi trƣờng
Tên đề tài: Đánh giá hiện trạng xử lý môi trƣờng tại công ty than Mạo Khê
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
(về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
..
..
..
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Thu
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hƣớng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 10 tháng 10 năm 2016
Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 31 tháng 12 năm 2016
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2016
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2016
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Th.S. Nguyễn Thị Cẩm Thu
LỜI CẢM ƠN
Em xin chân thành cám ơn cô Nguyễn Thị Cẩm Thu đã giúp đỡ em trong
suốt thời gian làm đồ án tốt nghiệp. Sự hƣớng dẫn hết sức nhiệt tình của cô đã
giúp em rất nhiều trong việc định hƣớng, tìm kiếm tài liệu, cách sắp xếp công
việc một cách khoa học để hoàn thành đồ án tốt nghiệp… Những chỉ bảo của cô
đã giúp em hiểu rõ hơn về lĩnh vực khai thác mỏ cũng nhƣ công nghệ xử lý nƣớc
thải mỏ. Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến cô vì tất cả những giúp đỡ, động viên và
chỉ bảo của cô .
Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến các anh, các bác công tác tại phòng môi
trƣờng Công ty than Mạo Khê cùng các thầy cô trong khoa Môi trƣờng, trƣờng
đại học Dân Lập Hải Phòng đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em hoàn thành đồ
án tốt nghiệp này.
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THAN MẠO KHÊ …………………. 3
1.1 Tổng quan về công ty than Mạo Khê [6] ……………………………………………… 3
1.1.1. Vị trí quy mô của mỏ than Mạo Khê :………………………………………………. 3
1.1.2. Điều kiện khí hậu , thủy văn và địa hình của mỏ than Mạo Khê …………… 4
1.1.3. Quy trình khai thác than của công ty than Mạo Khê …………………………… 5
CHƢƠNG 2 : ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XỬ LÝ MÔI TRƢỜNG TẠI CÔNG
TY THAN MẠO KHÊ …………………………………………………………………………… 8
2.1. Hiện trạng môi trƣờng tại công ty than Mạo Khê [3] …………………………….. 8
2.1.1 Môi trƣờng nƣớc : …………………………………………………………………………. 8
2.1.2 Hiện trạng ô nhiễm môi trƣờng không khí [3] …………………………………….. 11
2.1.3 Hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn nguy hại [3] …………… 15
2.1.4 Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trƣờng [3] …………………………… 16
2.2. Hiện trạng xử lý môi trƣờng tại công ty than Mạo Khê ……………………….. 16
2.2.1 Hiện trạng xử lý môi trƣờng nƣớc : ………………………………………………… 16
2.2.1.1. Công trình xử lý nƣớc thải sản xuất công suất 600 m3/h [2] …………. 16
2.2.1.2 Trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt và công nghiệp ( công suất
300m
3/ngày.đêm ) [2] …………………………………………………………………………… 22
2.2.1.3 Công trình xử lý nƣớc thải sản xuất công suất 1200 m3/h [2] ………… 26
2.2.1.4 Công trình kè suối Non Đông [2] …………………………………………………. 29
2.2.3 Các công trình biện pháp xử lý bụi …………………………………………………. 33
2.2.3.1. Phun dập nƣớc bụi [1] ………………………………………………………………. 33
2.2.3.2. Hệ thống phun sƣơng dập bụi [1] ………………………………………………… 35
2.2.3.3. Thay thế một phần vận chuyển than bằng oto sang vận chuyển than bằng
đƣờng băng chuyền ……………………………………………………………………………… 40
2.2.3 Các công trình biện pháp xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại [2] ….. 41
2.3 Đánh giá hiện trạng xử lý môi trƣờng tại công ty than Mạo Khê ……………. 45
CHƢƠNG 3 : ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ
LÝ MÔI TRƢỜNG TẠI CÔNG TY THAN MẠO KHÊ …………………………… 47
3.1. Giải pháp quản lý : ………………………………………………………………………… 47
3.2. Giải pháp nâng cao hiêu quả giảm thiểu ô nhiễm bụi : …………………………. 47
3.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý môi trƣờng nƣớc : [4] …………………….. 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 51
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1.Hiện trạng môi trƣờng nƣớc tại công ty than Mạo Khê [1] ……………… 9
Bảng 1.2: Kết quả quan trắc môi trƣờng không khí tại công ty than Mạo Khê [1]
…………………………………………………………………………………………………………. 11
Bảng 1.3 :Thải lƣợng bụi phát sinh trong các công đoạn khai thác than của mỏ
than Mạo Khê [3] ………………………………………………………………………………… 12
Bảng 1.4 :Thải lƣợng khí thải phát sinh do sử dụng nhiên liệu của động cơ đốt
trong [3] …………………………………………………………………………………………….. 13
Bảng 1.5 :Lƣợng phát thải khí thải từ khu sàng tuyển than [3] ……………………. 13
Bảng 1.6:Tỷ lệ tạo bụi đƣợc thể hiện qua bảng sau [3] ………………………………. 14
Bảng 1.7 : Lƣợng chất thải do vận chuyển bằng ôtô [3]……………………………… 15
Bảng 2.1 : Thông số kỹ thuật trạm XLNT công suất 600m3/h [2] ………………… 20
Bảng 2.2 :Khối lƣợng nguyên vật liệu , điện năng tiêu hao và bùn thải [2] ……. 20
Bảng 2.3: Các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu [2] ……………………………………………… 21
Bảng 2.4 :Lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt và công nghiệp [2] ……………………… 22
Bảng 2.5 :Thông số trạm xử lý nƣớc thải sinh hoạt và công nghiệp [2] ………… 25
Bảng 2.6 :Thông số kỹ thuật trạm xử lý nƣớc thải công suất 1200m3/h [2] … 28
80 ……………………………………………………………………………………………………… 28
Bảng 2.7 :Khối lƣợng nguyện vật liệu , khả năng tiêu hao vào bùn thải [2] .. 28
Bảng 2.8 :Các chỉ tiêu kinh tế kĩ thuật chủ yếu [2] ……………………………………. 29
Bảng 2.9 :Kết quả vận hành thử nghiệm công trình xử lý nƣớc thải qua 3 lần vận
hành [1,5] …………………………………………………………………………………………… 32
Bảng 2.10 :Tình hình phun nƣớc dập bụi của công ty than Mạo Khê [1] ………. 34
Bảng 2.11 :Thông số kỹ thuật của hệ thống dập bụi khí nén : ……………………… 36
Bảng 2.12 :Bụi sau khi đã qua xử lý [1] ………………………………………………….. 39
Bảng 2.13 :Kế hoạch quản lý môi trƣờng của công ty than Mạo Khê …………… 44
Bảng 2.14 :Tổng hợp các công trình xử lý ô nhiễm môi trƣờng …………………… 46
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Nguyễn Tiến Dũng – Lớp: MT1601 1
MỞ ĐẦU
Ngành công nghiệp than đã ra đời và trải qua quá trình phát triển hơn 120
năm. Tổng cộng đã khai thác đƣợc 278 triệu tấn than sạch (tính đến năm 2009).
Trong thời Pháp thuộc, từ năm 1883 đến tháng 3/1955 đã khai thác trên 50 triệu
tấn than sạch, đào hàng trăm km đƣờng lò, bóc và đổ thải hàng chục triệu m3 đất
đá. Từ năm 1995 đến 2001 đã khai thác đƣợc gần 228 triệu tấn than sạch, đào
1041km đƣờng lò; bóc và đổ thải 795 triệu m3 đất đá trên diện tích bãi thải hàng
trăm ha; sử dụng hàng triệu m3 gỗ chống lò, hàng trăm ngàn tấn thuốc nổ và
hàng triệu tấn nhiên liệu các loại trong đó: riêng từ năm 1995 đến 2001 (khi
Tổng công ty Than Việt Nam đƣợc thành lập) đã khai thác 73,4 triệu tấn than
sạch (bằng 26,4% tổng sản lƣợng toàn ngành khai thác từ trƣớc tới nay), đào
504,5 km đƣờng lò; bóc và đổ thải 237,2 triệu m3 đất đá (đạt 48,5% tổng số
đƣờng lò và 29,8% tổng khối lƣợng đất đá của toàn ngành từ năm 1995
đến2001).Ngày 10/10/1994 Tổng Công ty Than Việt Nam ra đời theo quyết định
số 563/TTg của Thủ tƣớng chính phủ, từ đó tạo cho ngành than cơ sở để đổi mới
tƣ duy, đổi mới cách làm để phù hợp với nền kinh tế thị trƣờng theo định hƣớng
xã hội chủ nghĩa. Ngành Than đang ngày càng thể hiện một vị trí rất quan trọng
trong nền kinh tế của cả nƣớc và sẽ trở thành ngành công nghiệp phát triển có
sức cạnh tranh cao, có trình độ công nghệ tiên tiến so với khu vực ở tất cả các
khâu thăm dò, khai thác, sàng tuyển, chế biến, sử dụng than, đủ khả năng đáp
ứng về cơ sở nhu cầu trong nƣớc và bảo đảm an ninh năng lƣợng .
Trong những năm gần đây nhờ đƣờng lối đổi mới kinh tế của Đảng và
Nhà nƣớc đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế phát triển nhanh
chóng, vững chắc và mạnh mẽ. Cùng với sự phát triển kinh tế thì kéo theo nó
các vấn đề môi trƣờng diễn ra ngày càng phức tạp. Nguy cơ môi trƣờng đang ở
tình trạng báo động ở những quốc gia đang phát triển, nơi nhu cầu cuộc sống
ngày càng xung đột mạnh mẽ với sự cần thiết phải bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
và môi trƣờng. Bất kỳ hoạt động kinh tế xã hội cũng nhƣ trong đời sống sinh
hoạt con ngƣời đều phải sử dụng các nguồn năng lƣợng khác nhau. Mặc dù đã
có nhiều tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong việc tìm kiếm nguồn năng lƣợng
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Nguyễn Tiến Dũng – Lớp: MT1601 2
mới, song chúng chƣa thể thay thế cho nhiên liệu hoá thạch đang đƣợc sử dụng
phổ biến và có khả năng cạn kiệt bất cứ lúc nào nhƣ than đá, dầu mỏ. Quá trình
khai thác và đốt cháy các nhiên liệu hoá thạch có ảnh hƣởng rất lớn đến môi
trƣờng, đặc biệt là khai thác và sử dụng than. Nếu nhƣ quá trình đốt cháy than
tạo ra các khí nhà kính thì quá trình khai thác than lại gây ô nhiễm, suy thoái, và
có những sự cố môi trƣờng diễn ra ngày càng phức tạp đặt con ngƣời trƣớc sự
trả thù ghê gớm của thiên nhiên. Hoạt động khai thác than có ý nghĩa vô cùng
quan trọng trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nƣớc. Tuy nhiên việc khai thác
thiếu quy hoạch tổng thể không quan tâm đến cảnh quan môi trƣờng đã và đang
làm biến động nguồn tài nguyên thiên nhiên nhƣ mất dần đất canh tác, giảm diện
tích rừng gây ô nhiễm nguồn nƣớc bao gồm nƣớc mặt, nƣớc ngầm và cả ô nhiễm
biển ảnh hƣởng tới tài nguyên sinh vật và sức khoẻ cộng đồng. Qua quá trình
tìm hiểu về các hoạt động sản xuất, khai thác của mỏ than Mạo Khê. Đây là lý
do em chọn đề tài: “Đánh giá hiện trạng xử lý môi trƣờng tại công ty than Mạo
Khê ”
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Nguyễn Tiến Dũng – Lớp: MT1601 3
CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THAN MẠO KHÊ
1.1 Tổng quan về công ty than Mạo Khê [6]
1.1.1. Vị trí quy mô của mỏ than Mạo Khê :
Mỏ than Mạo Khê thuộc địa bàn thị trấn Mạo Khê huyện Đông Triều tỉnh
Quảng Ninh, ở cực Tây của đồi chứa than thuộc bể than Hòn Gai – Quảng Ninh.
Mỏ chạy dọc theo hƣớng đông tây, có chiều dài theo hƣớng khoảng 8km, rộng
5km (diện tích khoảng 40 km2 ). Địa hình của mỏ tƣơng đối bằng phẳng, chạy
dọc là tuyến đƣờng sắt quốc gia Hà Nội – Hạ Long, có ga Mạo Khê là ga lớn,
nằm sát ngay địa phận Mỏ rất thuận lợi cho việc chuyên chở than đi tiêu thụ. Mỏ
cách quốc lộ 18A khoảng 2km về phía nam, từ trung tâm mỏ có đƣờng bê tông
nối liền quốc lộ 18A. Cách Mỏ 4km về hƣớng nam có Cảng Bến Cân do Mỏ xây
dựng trên dòng sông Đá Bạc. Tất cả tạo thành một thể tổng hợp thủy bộ làm cho
khả năng chuyên chở nguyên vật liệu do khai thác cũng nhƣ vận tải sản phẩm
than đi tiêu thụ một cách thuận lợi.
Sản phẩm của ngành Than là các loại than đá, than cục và than cám
thƣơng phẩm với sản lƣợng khai thác than nguyên khai hơn 40 triệu tấn/năm.
Thống kê hiện nay cho thấy, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 41 đơn vị khai
thác than và 7 đơn vị sàng tuyển, chế biến than thuộc Tập đoàn Công nghiệp
Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV). Ngoài ra, còn có 2 đơn vị là Công ty liên
doanh PT Vietmindo Energitama và Công ty Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh
khai thác trong ranh giới mỏ của TKV. Trên địa bàn tỉnh còn có đến hàng chục
doanh nghiệp, cơ sở khai thác than không “chính quy” dƣới các danh nghĩa tận
thu than, trồng rừng… hình thức khai thác thủ công nhƣng rất sôi động theo kiểu
bóc ngắn cắn dài với sản lƣợng ƣớc tính hàng triệu tấn/năm mà không tuân theo
quy trình lộ vỉa, thiết lập các đƣờng lò.
 Công ty Than Mạo Khê – TKV là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ
thuộc Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam. Công
ty có con dấu riêng, đƣợc mở tài khoản tại ngân hàng và kho bạc Nhà nƣớc, hoạt
động theo phân cấp và ủy quyền của Công ty mẹ – Tập đoàn.
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Nguyễn Tiến Dũng – Lớp: MT1601 4
 Mục tiêu của công ty : Công ty hoạt động vì mục tiêu lợi nhuận, bảo
toàn và phát triển vốn do Công ty mẹ – Tập đoàn giao, đóng góp ngày càng
nhiều cho ngân sách Nhà nƣớc, giải quyết việc làm cho ngƣời lao động và tích
lũy các nguồn lực để phát triển bền vững Công ty, thực hiện hoàn thành các
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh do Công ty mẹ – Tập đoàn giao.
 Các giai đoạn hìn thành và phát triển của công ty than mạo khê :
 Ngày 15 tháng 11 năm 1954 Mỏ than Mạo Khê đƣợc thành lập (là đơn
vị thành viên của Công ty than Uông Bí).
 Năm 1996 thành lập doanh nghiệp Nhà nƣớc là Mỏ than Mạo Khê
(Quyết định số 2605QĐ/TCCB ngày 17/9/1996 của Bộ trƣởng Bộ công nghiệp).
 Từ 10/2001 đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên than Mạo Khê
(QĐ số 405/QĐ-HĐQT ngày 01/10/2001 của HĐQT Tổng Công ty than ViệtNam.
 Từ 12/2005 đổi thành Công ty TNHH một thành viên than Mạo Khê-TKV
(Quyết định số 2461/QĐ-HĐQT ngày 08/11/2006 của HĐQT Tập đoàn TKV).
 Từ tháng 8/2010 (thực hiện Quyết định của HĐQT Tập đoàn Công
nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam-Vinacomin) đổi tên thành Công ty
TNHH một thành viên than Mạo Khê -Vinacomin.
 Từ ngày 01/8/2013 thực hiện Quyết định số 1172/QĐ-VINACOMIN
ngày 01/7/2013 của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về
việc thành lập Chi nhánh Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam- Công ty
than Mạo Khê -TKV (gọi tắt là Công ty than Mạo Khê -TKV).
1.1.2. Điều kiện khí hậu , thủy văn và địa hình của mỏ than Mạo Khê
– Vị trí mỏ nằm trong khu vực chịu ảnh hƣởng của khí hậu nhiệt đới
gió mùa . Một năm có bốn mùa xuân , hạ , thu , đông . Mùa hạ nắng nóng , ẩm ,
mƣa nhiều , gió thịnh hành là gió đông nam . Mùa đông lạnh , khô hanh , ít mƣa
, gió thịnh hành là gió đông bắc .
– Nhiệt độ không khí ảnh hƣởng trực tiếp đến quá trình phát tán và
chuyển hóa các chất ô nhiễm trong khí quyển . Nhiệt độ càng cao thì tốc độ các
phản ứng hóa học diễn ra càng lớn và thời gian lƣu các chất ô nhiễm càng cao .
Ngoài ra nhiệt độ không khí còn làm thay đổi quá trình bay hơi dung môi hữu cơ
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Nguyễn Tiến Dũng – Lớp: MT1601 5
, các chất gay mùi là yếu tố quan trọng tác động lên sức khỏe của công nhân
trong quá trình lao động . Nhiệt độ không khí trung bình hằng năm trên 210C .
Nhiệt độ cao thấp nhất vào tháng 12 , tháng 1 khoảng 100C .
– Chế độ mƣa ảnh hƣởng đến chất lƣợng không khí . Mƣa sẽ cuốn
trôi các loại bụi và chất ô nhiễm trong khí quyển làm giảm nồng độ các chất này
, nƣớc mƣa sẽ pha loãng và mang theo các chất ô nhiễm trên mặt đất . chất
lƣợng nƣớc mƣa tùy thuộc vào chất lƣợng khí quyển và môi trƣờng trong khu
vực . Trong năm mùa mƣa bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 10 , lƣợng mƣa tập
trung vào tháng 8 đến tháng 9 . Mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 .
– Độ ẩm cũng là một yếu tố quan trọng góp phần ảnh hƣởng đến các
quá trình chuyển hóa và phân hủy các chất ô nhiễm . trong điều kện độ ẩm lớn
các hạt bụi lơ lửng trong không khí có thể liên kết với nhau thành các hạt to hơn
và rơi xuống đất . Từ mặt đất các vi sinh vật phát tán vào không khí , độ ẩm lớn
tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển nhanh chóng và bám vào các hạt bụi lơ
lửng trong không khí bay đi xa .
– Chế độ gió : Gió là yếu tố quan trọng ảnh hƣởng đến quá trình lan
truyền chất ô nhiễm trong không khí . khi vận tốc gió lớn làm tăng khả năng lan
truyền các chất ô nhiễm trong không khí . Khu vực mỏ chịu ảnh hƣởng của chế độ
gió mùa , tốc độ gió và hƣớng gió thay đổi theo mùa . từ tháng 5 đến tháng 10 là gió
Đông Nam và Nam có tốc độ gió 2-4m/s các , các tháng còn lại có gió Đông Bắc có
tốc độ gió 4-6m/s . Có khi lên đến 15-17m/s vào các tháng 1 và tháng 2 .
1.1.3. Quy trình khai thác than của công ty than Mạo Khê
Khai thác than chia làm 2 kiểu khai thác chính là khai thác lộ thiên và
khai thác hầm lò
+ Khai thác lộ thiên : Khai thác mỏ lộ thiên gồm công đoạn chính là bóc
các lớp đất đá ( bóc , vận chuyển và thải đá trên bãi thải ) và khai thác ( bóc ,
vận chuyển và công tác trên bãi chứa ) . Đặc điểm nổi bật của khai thác lộ thiên
là muốn lấy khoáng sản phải bóc đi một lớp đất phủ trên vỉa và đá bao quanh
thân vỉa . Khối lƣợng đá và phải bóc và vận chuyển vào bãi thải phụ thuộc vào
khối lƣợng khoáng sản khai thác .
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Nguyễn Tiến Dũng – Lớp: MT1601 6
+ Khai thác hầm lò : Quy trình khai thác than hầm lò là tập hợp các quá
trình mở vỉa và chuẩn bị ruộng than , quá trình khấu than trong các gƣơng khai
thác , quá trình vận tải than lên mặt đất và hàng loạt các vấn đề khác nhƣ sàng
tuyển than , thông gió mỏ thoát nƣớc , cung cấp vật liệu , máy móc thiết bị và
năng lƣợng , các quá trình công nghệ trên mặt bằng công nghiệp
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Nguyễn Tiến Dũng – Lớp: MT1601 7
Sơ đồ quy trình khai thác than
Khấu than
Vận chuyển
Sàng tuyển
Sản phẩm
Nƣớc thải , bụi , chất
thải rắn ,
Bụi , chất thải rắn ,
Nƣớc thải , bụi , chất
thải rắn
Chuẩn bị thông gió
thoát nƣớc , cung cấp
thiết bị
Xe goong
Mở vỉa Bụi , chất thải rắn , CO , NO
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng ĐH Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Nguyễn Tiến Dũng – Lớp: MT1601 8
CHƢƠNG 2 : ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XỬ LÝ MÔI TRƢỜNG TẠI
CÔNG TY THAN MẠO KHÊ
2.1. Hiện trạng môi trƣờng tại công ty than Mạo Khê [3]
2.1.1 Môi trƣờng nƣớc :
a) Nguồn gốc phát sinh nƣớc thải mỏ

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Đánh giá hiện trạng xử lý môi trường tại Công ty than Mạo Khê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *