[block id=”bo-sung-1″]

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là điều kiện cho sự tồn
tại và phát triển của sự sống trên Trái Đất. Đất đai được sử dụng cho nhiều mục đích
khác nhau, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp đất đai lại có vai trò rất quan trọng.
Ngày nay, quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa diễn ra mạnh mẽ đồng thời dân số
ngày càng gia tăng, nhu cầu con người lấy các sản phẩm lấy từ đất ngày càng cao, các
hoạt động dịch vụ nhà ở làm cho quỹ đất ngày càng bị thu hẹp. Do đó vấn đề cấp thiết
đặt ra cần được quan tâm, chú trọng là con người phải khai thác và sử dụng đất như thế
nào cho hợp lý nhằm mang lại hiệu quả trong việc sử dụng đất đai.
Qua thời gian nghiên cứu về tình hình sử dụng đất đai nông nghiệp ở xã Sơn
An, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, tôi nhận thấy rằng tiềm năng vốn có, các nguồn
lực của vùng rất phong phú. Tuy nhiên, các nông hộ lại chưa khai thác hết, hiệu quả
kinh tế sử dụng đất canh tác còn chưa cao. Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi đã chọn
đề tài: “Đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn xã Sơn An Huyện
Hương Sơn Tỉnh Hà Tĩnh” để thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu thực trạng sử
dụng đất canh tác của xã, từ đó tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh
tế sử dụng đất canh tác tại đây.
 Mục tiêu nghiên cứu
+ Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề hiệu quả sử dụng đất.
+ Phân tích thực trạng sử dụng đất canh tác của các hộ nông dân ở xã Sơn An,
huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
+ Đưa ra một số kết luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử
dụng đất canh tác trong thời gian tới.
 Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp điều tra thu thập thông tin, số liệu
Phương pháp điều tra phỏng vấn hộ nông dân
Phương pháp chuyên gia chuyên khảo
Phương pháp phân tích số liệu

khoa_luan_danh_gia_hieu_qua_su_dung_dat_canh_tac_tren_dia_ba

pdf90 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 317 | Lượt tải: 5download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn xã Sơn An, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

ÑAÏI HOÏC HUEÁ
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ
KHOA KINH TEÁ VAØ PHAÙT TRIEÅN
—– —–
KHOÙA LUAÄN TOÁT NGHIEÄP ÑAÏI HOÏC
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ SƠN AN, HUYỆN HƯƠNG SƠN,
TỈNH HÀ TĨNH
Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn:
Nguyễn Thị Thơm PGS.TS Nguyễn Văn Toàn
Lớp: K45KTNN
Niên khóa: 2011 – 2015
Huế 05/2015
Lời Cảm Ơn
Đại
học
Kin
h tế
Hu
ế
Để thực hiện và hoàn thành đề tài này, em đã
nhận được sự quan tâm giúp đỡ tận tình về nhiều
mặt của các tổ chức và cá nhân.
Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành
đến tất cả các thầy cô giáo trường Đại học kinh
tế Huế, đặc biệt là các thầy cô trong khoa Kinh
tế và phát triển đã tận tình dạy dỗ, truyền đạt
cho tôi kiến thức quý báu trong suốt khóa học.
Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn và xin
gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Nguyễn Văn
Toàn đã trực tiếp tận tình hướng dẫn và giúp đỡ
em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành
khóa luận này.
Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán
bộ tại UBND xã Sơn An, các hộ dân trên địa bàn
xã đã hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận
lợi, cung cấp số liệu tài liệu cần thiết cho em
trong suốt quá trình thực tập.
Cuối cùng, em muốn bày tỏ lời cảm ơn tới gia
đình và bạn bè đã cổ vũ, động viên tinh thần cho
em trong suốt thời gian qua.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do kiến
thức và năng lực bản thân có hạn, kinh nghiệm
thực tiễn chưa nhiều nên không tránh khỏi những
sai sót. Kính mong nhận được những đóng góp ý
kiến quý báu của thầy cô và các bạn để bài khoá
luận được hoàn thiện hơn.
Xin chân thành cảm ơn!
Huế, tháng 05
năm 2015
Sinh viên thực
hiện
Nguyễn Thị Thơm
Đại
học
Kin
h tế
Hu
ế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Toàn
SVTH: Nguyễn Thị Thơm i
MỤC LỤC
MỤC LỤC ………………………………………………………………………………………………………………………i
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ………………………………………………………………iv
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ……………………………………………………………………………v
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU…………………………………………………………………………………..vi
ĐƠN VỊ QUY ĐỔI………………………………………………………………………………………………………..vi
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU…………………………………………………………………………………………. viii
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ………………………………………………………………………………………………..1
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI……………………………………………………………………………….1
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU………………………………………………………………………………………..2
2.1. Mục tiêu chung………………………………………………………………………………………………………..2
2.2. Mục tiêu cụ thể ………………………………………………………………………………………………………..2
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………………………….2
3.1. Phương pháp điều tra thu thập thông tin, số liệu ………………………………………………………2
3.2. Phương pháp điều tra phỏng vấn hộ nông dân ………………………………………………………….3
3.3. Phương pháp chuyên gia chuyên khảo……………………………………………………………………..3
3.4. Phương pháp phân tích số liệu …………………………………………………………………………………3
4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU……………………………………………………………..3
4.1. Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………………………………………….3
4.2. Phạm vi nghiên cứu ………………………………………………………………………………………………….3
PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………………………4
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ……………………………….4
1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN ……………………………………………………………………………………………………4
1.1.1. Khái niệm hiệu quả và phương pháp xác định hiệu quả kinh tế………………………………4
1.1.3. Vai trò, đặc điểm của đất đai trong nông nghiệp …………………………………………………….7
1.1.3.1. Vai trò của đất đai trong nông nghiệp………………………………………………………………….7
1.1.3.2. Đặc điểm của đất đai trong nông nghiệp……………………………………………………………..8
1.1.4. Những nguyên tắc trong sử dụng đất nông nghiệp hiện nay…………………………………….9
1.1.4.1. Bảo vệ nghiêm ngặt đất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương lương thực quốc gia9
1.1.4.2. Sử dụng đất nông nghiệp linh hoạt, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững……………………..9
1.1.5. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả và hiệu quả sử dụng đất ………………………………………….10
1.1.5.1. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả sử dụng đất………………………………………………………….10
Đại
học
Kin
h tế
Hu
ế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Toàn
SVTH: Nguyễn Thị Thơm ii
1.1.5.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất…………………………………………………………11
1.1.6. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế sử dụng đất …………………………………11
1.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN………………………………………………………………………………………………13
1.2.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam …………………………………………………….13
1.2.2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Huyện Hương Sơn, Tỉnh Hà Tĩnh………………..16
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC Ở XÃ SƠN
AN, HUYỆN HƯƠNG SƠN, TỈNH HÀ TĨNH …………………………………………………………….18
2.1. TÌNH HÌNH CƠ BẢN CỦA XÃ SƠN AN …………………………………………………………….18
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên………………………………………………………………………………………………..18
2.1.1.1. Vị trí địa lý………………………………………………………………………………………………………..18
2.1.1.2. Đặc điểm địa chất địa hình………………………………………………………………………………..19
2.1.1.3. Đặc điểm khí hậu………………………………………………………………………………………………19
2.1.1.4. Đặc điểm thủy văn nguồn nước ………………………………………………………………………..20
2.1.1.5. Thổ nhưỡng ………………………………………………………………………………………………………20
2.1.1.6. Các nguồn tài nguyên………………………………………………………………………………………..20
2.1.2. Đặc điểm kinh tế – xã hội ……………………………………………………………………………………..21
2.1.2.1. Thực trạng phát triển kinh tế ……………………………………………………………………………..21
2.1.2.2. Tình hình dân số, lao động, việc làm và thu nhập……………………………………………….22
2.1.2.3. Đặc điểm cơ sở hạ tầng …………………………………………………………………………………….25
2.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và môi trường xã Sơn An ……..27
2.1.3.1. Thuận lợi…………………………………………………………………………………………………………..27
2.1.3.2. Khó khăn…………………………………………………………………………………………………………..27
2.2. Thực trạng sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã sơn an ……………………………………..28
2.2.1. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã …………………………………………………………28
2.2.2. Cơ cấu đất canh tác của xã năm 2014. …………………………………………………………………31
2.2.3. Các loại hình sử dụng đất chủ yếu ở xã Sơn An…………………………………………………….31
2.2.4. Năng suất, sản lượng các loại cây trồng hàng năm của xã Sơn An năm 2013, 2014.33
2.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC CỦA CÁC HỘ ĐIỀU TRA35
2.3.1. Tình hình nhân khẩu và lao động của các hộ điều tra……………………………………………35
2.3.2. Tình hình trang bị tư liệu sản xuất và vốn vay của các hộ điều tra…………………………37
2.3.3. Tình hình đất đai của các hộ điều tra ……………………………………………………………………38
2.3.6. Hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác theo các công thức luân canh…………………….44
2.3.6.1. Mức đầu tư chi phí của các hộ điều tra theo các CTLC………………………………………44
Đại
học
Kin
h tế
Hu
ế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Toàn
SVTH: Nguyễn Thị Thơm iii
2.3.6.2. Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng đất canh tác của các hộ điều tra. …………………..47
2.3.6.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất về mặt xã hội …………………………………………………….50
2.3.6.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất về mặt môi trường……………………………………………..50
2.3.6.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất canh tác của xã Sơn An …………51
2.3.6.6. Phân tích SWOT ……………………………………………………………………………………………….53
CHƯƠNG 3. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU
QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT CANH TÁC Ở XÃ SƠN AN ……………………………………………………55
3.1. Tiềm năng, phương hướng sử dụng đất canh tác trên địa bàn xã Sơn An ………………….55
3.1.1. Tiềm năng để phát triển sản xuất nông nghiệp trên đất canh tác……………………………55
3.1.2. Phương hướng, định hướng sử dụng đất canh tác trên địa bàn xã …………………………55
3.1.2.1. Căn cứ để lựa chọn……………………………………………………………………………………………55
3.1.2.2. Định hướng nâng cao hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn xã …………………55
3.1.3. Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất canh tác tại xã
Sơn An…………………………………………………………………………………………………………… 57
3.1.3.1. Giải pháp về quy hoạch, kế hoạch và chuyển dịch cơ cấu đất canh tác……………….57
3.1.3.2. Đẩy mạnh thâm canh nông nghiệp,áp dụng công nghệ, nâng cao kĩ thuật canh
tác. ………………………………………………………………………………………………………………. 58
3.1.3.3. Áp dụng các giải pháp về giống và kĩ thuật thâm canh……………………………………..59
3.1.3.4. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực kiến thức về sản xuất, trình độ kỹ thuật cho
hộ nông dân trên địa bàn xã…………………………………………………………………………………………..61
3.1.3.5. Giải pháp phát triển hệ thống CTLC, bố trí công thức luân canh hợp lí, đẩy mạnh
thâm canh mở rộng diện tích………………………………………………………………………………………….62
3.1.3.6. Đầu tư phát triển công trình thủy lợi, công trình thoát lũ. Đồng thời làm tốt công
tác quản lý đê điều và phòng chống lụt bão ……………………………………………………………………64
3.1.3.7. Giải pháp về nguồn lực, khoa học và công nghệ ………………………………………………..65
3.1.3.8. Giải pháp về vốn, thị trường và chế biến nông sản……………………………………………..65
PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ………………………………………………………………………67
1. Kết luận …………………………………………………………………………………………………………………….67
2. Kiến nghị…………………………………………………………………………………………………………………..68
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………………………………..
PHỤ LỤC…………………………………………………………………………………………………………………………
Đại
học
Kin
h tế
Huế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Toàn
SVTH: Nguyễn Thị Thơm iv
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
CTLC Công thức luân canh
DT Diện tích
DTGT Diện tích gieo trồng
DTCT Diện tích canh tác
GO Giá trị sản xuất
VA Giá trị gia tăng
IC Chi phí trung gian
TC Tổng chi phí
LĐ Lao động
LĐNN Lao động nông nghiệp
STT Số thứ tự
ĐVT Đơn vị tính
BVTV Bảo vệ thực vật
SL Sản lượng
UBND Uỷ ban nhân dân
ĐX Đông Xuân
HT Hè Thu
Đại
học
Kin
h tế
Hu
ế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Toàn
SVTH: Nguyễn Thị Thơm v
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1: Sơ đồ mối liên hệ vùng ………………………………………………………………………..18
Biểu đồ 1: Lịch thời vụ các loại cây trồng …………………………………………………………..43
Đại
học
Kin
h tế
Hu
ế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Toàn
SVTH: Nguyễn Thị Thơm vi
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 1: Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam ………………………………………………..15
Bảng 2: Diện tích, cơ cấu các loại đất nông nghiệp của huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh…17
Bảng 3: Dân số và lao động xã Sơn An qua 3 năm 2012 – 2014………………………………………24
Bảng 4: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã qua 3 năm 2012 – 2014…………………..30
Bảng 5: Cơ cấu diện tích các loại cây trồng hàng năm của xã Sơn An năm 2013,2014…….33
Bảng 6: Năng suất, sản lượng các loại cây trồng hàng năm của xã Sơn An ……………………..35
Bảng 7: Tình hình nhân khẩu và lao động của các hộ điều tra …………………………………………36
Bảng 8: Tình hình trang bị tư liệu sản xuất và vốn vay của các hộ điều tra ………………………38
Bảng 9: Tình hình đất đai của các hộ điều tra …………………………………………………………………39
Bảng 10: Năng suất, sản lượng một số loại cây trồng chính của hộ điều tra năm 2014……..40
Bảng 11: Một số công thức luân canh cây trồng chủ yếu của hộ điều tra …………………………42
Bảng 12: Mức đầu tư chi phí của hộ điều tra trên một đơn vị diện tích……………………………46
Bảng 13: Hiệu quả kinh tế sử dụng đất canh tác của các CTLC của hộ điều tra ……………….49
Bảng 14: Phân tích SWOT về tình hình sử dụng đất canh tác trên địa bàn xã Sơn An ……..53
Bảng 15: Định hướng sản xuất nông nghiệp đến năm 2015…………………………………………….56
Đại
học
Kin
h tế
Hu
ế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Toàn
SVTH: Nguyễn Thị Thơm vii
ĐƠN VỊ QUY ĐỔI
1 sào = 500 m2
1 ha = 20 sào = 10.000 m2
1 tạ = 100 kg
1 tấn = 1000 kg
Đại
học
Kin
h tế
Hu
ế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Toàn
SVTH: Nguyễn Thị Thơm viii
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là điều kiện cho sự tồn
tại và phát triển của sự sống trên Trái Đất. Đất đai được sử dụng cho nhiều mục đích
khác nhau, đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp đất đai lại có vai trò rất quan trọng.
Ngày nay, quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa diễn ra mạnh mẽ đồng thời dân số
ngày càng gia tăng, nhu cầu con người lấy các sản phẩm lấy từ đất ngày càng cao, các
hoạt động dịch vụ nhà ở làm cho quỹ đất ngày càng bị thu hẹp. Do đó vấn đề cấp thiết
đặt ra cần được quan tâm, chú trọng là con người phải khai thác và sử dụng đất như thế
nào cho hợp lý nhằm mang lại hiệu quả trong việc sử dụng đất đai.
Qua thời gian nghiên cứu về tình hình sử dụng đất đai nông nghiệp ở xã Sơn
An, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, tôi nhận thấy rằng tiềm năng vốn có, các nguồn
lực của vùng rất phong phú. Tuy nhiên, các nông hộ lại chưa khai thác hết, hiệu quả
kinh tế sử dụng đất canh tác còn chưa cao. Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi đã chọn
đề tài: “Đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn xã Sơn An Huyện
Hương Sơn Tỉnh Hà Tĩnh” để thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu thực trạng sử
dụng đất canh tác của xã, từ đó tìm ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh
tế sử dụng đất canh tác tại đây.
 Mục tiêu nghiên cứu
+ Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề hiệu quả sử dụng đất.
+ Phân tích thực trạng sử dụng đất canh tác của các hộ nông dân ở xã Sơn An,
huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
+ Đưa ra một số kết luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử
dụng đất canh tác trong thời gian tới.
Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp điều tra thu thập thông tin, số liệu
Phương pháp điều tra phỏng vấn hộ nông dân
Phương pháp chuyên gia chuyên khảo
Phương pháp phân tích số liệu
 Các kết quả đạt được
+ Đề tài nêu được những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế,
xã hội của xã ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất canh tác của xã trong thời gian tới.
Đại
học
Kin
h tế
Hu
ế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Toàn
SVTH: Nguyễn Thị Thơm ix
+ Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sử dụng
đất canh tác phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội trên địa bàn xã.
Đại
học
Kin
h tế
Hu
ế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Nguyễn Văn Toàn
SVTH: Nguyễn Thị Thơm 1
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho
con người. Đất đai là nền tảng để định cư và tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội, nó
không chỉ là đối tượng lao động mà còn là tư liệu sản xuất không thể thay thế được,
đặc biệt là đối với sản xuất nông nghiệp.
Việt Nam coi nông nghiệp là một ngành chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh
tế nên việc sử dụng đất nông nghiệp sao cho có hiệu quả là một trong những vấn đề
cần được quan tâm hơn cả.
Xã hội phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo những đòi hỏi ngày càng tăng về
lương thực thực phẩm, chỗ ở cũng như các nhu cầu về văn hóa, xã hội. Con người đã tìm
mọi cách để khai thác đất đai nhằm thỏa mãn những nhu cầu ngày càng tăng đó. Như vậy
đất đai, đặc biệt là đất nông nghiệp có hạn về diện tích nhưng lại có nguy cơ bị suy thoái
dưới tác động của thiên nhiên và sự thiếu ý thức của con người trong quá trình sản xuất.
Đó còn chưa kể đến sự suy giảm về diện tích đất nông nghiệp do quá trình đô thị hóa đang
diễn ra mạnh mẽ, trong khi khả năng khai hoang đất mới lại rất hạn chế. Riêng đối với
nước ta, nông nghiệp chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, thu hút khoảng
70% dân số và 60% lao động của cả nước. Do đó để có thể tiến hành nhanh công cuộc
CNH- HĐH đất nước thì mục tiêu trước mắt là phải công nghiệp hóa nông thôn. Muốn
làm được điều này thì phải ngừng nâng cao thu nhập cho người nông dân mà trước hết là
phải nâng cao hiệu quả của ngành sản xuất nông nghiệp trong đó nâng cao hiệu quả kinh
tế sử dụng đất canh tác đóng vai trò quan trọng. Do đó để nâng cao hiệu quả sử

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác trên địa bàn xã Sơn An, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *