[block id=”bo-sung-1″]


Ngành thép là ngành công nghiệp nặng cơ sở của mỗi quốc gia. Nền công
nghiệp gang thép mạnh là sự đảm bảo ổn định và đi lên của nền kinh tế một cách chủ
động, vững chắc. Sản phẩm thép là vật tư, nguyên liệu chủ yếu, là “lương thực” của
nhiều ngành kinh tế quan trọng như ngành cơ khí, ngành xây dựng, đóng tàu; nó có vai
trò quyết định tới sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Là quốc gia đang trong quá trình hội nhập và phát triển, trong hơn chục năm trở
lại đây, nhu cầu tiêu thụ thép của Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng. Trước tình
hình đó, Chính phủ đã có chủ trương khuyến khích mạnh các nhà đầu tư vào sản xuất
thép. Nhờ chính sách đó, ngành thép đã không ngừng phát triển, dẫn chứng là sự ra đời
5 liên doanh cán thép, 2 công ty cán thép 100% vốn nước ngoài và sau năm 2000, đã
có thêm hàng loạt các công ty sản xuất thép của tư nhân, các công ty thép thuộc các
đơn vị khác ngoài bộ Công nghiệp và các công ty thép cổ phần.
Công ty Cổ phần Công nghiệp nặng Cửu Long là một trong những công ty thép
cổ phần được thành lập sau này cũng nhằm đáp ứng một phần nhu cầu đang tăng của
thị trường trong nước. Lĩnh vực hoạt động của công ty là: sản xuất phôi thép, thép tấm,
thép thanh, thép hình phục vụ ngành xây dựng đóng tàu .
Hoạt động của Công ty góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế Hải Phòng và
của ngành thép Việt Nam. Tuy nhiên trong quá trình vận hành Công ty không tránh
khỏi những tác động tiêu cực đối với môi trường. Do đó cần phải xác định, phân tích
và đánh giá những tác động có lợi và có hại, trực tiếp và gián tiếp, mà các hoạt động
của Công ty ảnh hưởng đến tài nguyên và môi trường khu vực, để từ đó xây dựng các
biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời giúp cho Công ty có những quyết
định toàn diện và đúng đắn về các giải pháp phát triển bền vững.
Vì vậy đề tài “Đánh giá tác động môi trường từ hoạt động của nhà máy thép
thanh và nhà máy thép hình thuộc Công ty Cổ phần công nghiệp nặng Cửu Long”
được lựa chọn nhằm góp phần bảo vệ môi trường khu vực


pdf63 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 09/08/2021 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Đánh giá tác động môi trường từ hoạt động của công ty cổ phần công nghiệp nặng Cửu Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001:2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Phạm Hoàng Long
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Phạm Thị Mai Vân
HẢI PHÒNG – 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG TỪ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP NẶNG
CỬU LONG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Phạm Hoàng Long
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Phạm Thị Mai Vân
HẢI PHÒNG – 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Phạm Hoàng Long Mã SV: 1112301007
Lớp: MT1501 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: Đánh giá tác động môi trường từ hoạt động của Công ty
Cổ phần công nghiệp nặng Cửu Long
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về
lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Phạm Thị Mai Vân
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Đánh giá tác động môi trường từ hoạt động của nhà
máy cán thép thanh và nhà máy cán thép hình thuộc Công ty cổ phần công
nghiệp nặng Cửu Long
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:
Học hàm, học vị:
Cơ quan công tác:
Nội dung hướng dẫn:
Đề xuất Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 6 tháng 4 năm 2015
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 26 tháng 6 năm 2015
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Phạm Hoàng Long
Phạm Thị Mai Vân
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2015
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong
nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu)
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
Hải Phòng, ngày tháng năm 2015
Cán bộ hƣớng dẫn
Phạm Thị Mai Vân
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Phạm Hoàng Long – MT1501
LỜI CẢM ƠN
Tôi xin chân thành cảm ơn ThS. Phạm Thị Mai Vân, đã tận tình hướng dẫn để
tôi và tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành tốt khóa
luận này.
Đồng thời tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong Khoa Môi
trường – Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng, đã trang bị cho tôi những kiến thức khoa
học quý báu trong suốt khóa học để tôi thêm vững tin trong quá trình thực hiện khóa
luận và công tác sau này.
Cuối cùng tôi gửi lời cảm ơn tới bạn bè, gia đình và người thân đã động viên và
tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong việc hoàn thành khóa luận này.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Hải Phòng, tháng năm 2015
Sinh Viên
Phạm Hoàng Long
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Phạm Hoàng Long – MT1501
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………………. 1
CHƢƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ QUY MÔ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC HOẠT ĐỘNG
CHÍNH CỦA NHÀ MÁY ………………………………………………………………………………… 2
1.1 Các thông tin chung …………………………………………………………………………………… 2
1.2 Tóm tắt quá trình và hiện trạng của nhà máy ………………………………………………. 2
CHƢƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN MÔI TRƢỜNG VÀ KINH TẾ – XÃ HỘI
PHƢỜNG QUÁN TOÁN, QUẬN HỒNG BÀNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG .. 12
2.1. Điều kiện tự nhiên …………………………………………………………………………………….. 12
2.1.2. Điều kiện khí tượng – thủy văn ………………………………………………………………… 13
2.1.3. Hệ sinh thái khu vực ……………………………………………………………………………….. 16
2.2. Điều kiện kinh tế – xã hội …………………………………………………………………………… 17
2.2.1. Điều kiện kinh tế …………………………………………………………………………………….. 17
2.2.2. Điều kiện xã hội ……………………………………………………………………………………… 18
CHƢƠNG 3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG TỪ HOẠT ĐỘNG CỦA
NHÀ MÁY CÁN THÉP THANH VÀ NHÀ MÁY CÁN THÉP HÌNH ……………… 20
3.1 Nguồn gây tác động từ hoạt động của hai nhà máy ………………………………………… 20
3.2 Đánh giá tác động môi trường trong quá trình hoạt động của nhà máy cán thép
thanh và nhà máy cán thép hình ………………………………………………………………………… 21
3.2.1. Đánh giá tác động của bụi và khí thải ……………………………………………………….. 21
3.2.2. Đánh giá tác động của nước thải ………………………………………………………………. 26
3.2.3 Đánh giá tác động của thải rắn ………………………………………………………………… 28
3.2.4 Tác động của tiếng ồn và độ rung ……………………………………………………………… 29
3.2.5. Tác động của nhiệt độ ……………………………………………………………………………… 30
4.5. Dự báo về những sự cố trong quá trình hoạt động của nhà máy ………………………. 30
CHƢƠNG 4. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG
XẤU ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƢỜNG TẠI HAI NHÀ MÁY CÁN THÉP …… 31
4.1. Xử lý nước thải …………………………………………………………………………………………. 31
4.1.1 Xử lý nước làm mát …………………………………………………………………………………. 31
4.1.2 Nước mưa chảy tràn ………………………………………………………………………………… 32
4.1.3 Nước thải sinh hoạt ………………………………………………………………………………….. 32
4. 2. Chất thải rắn và chất thải nguy hại ……………………………………………………………… 36
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Phạm Hoàng Long – MT1501
4.3. Xử lý khí thải ……………………………………………………………………………………………. 37
4.3.1. Các biện pháp giảm thiểu bụi đã sử dụng tại nhà máy …………………………………. 37
4.4. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó với các sự cố …………………………………………… 40
4.5. Chương trình quản lý môi trường ………………………………………………………………… 42
CHƢƠNG 5. HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG KHU VỰC NHÀ MÁY …………….. 43
5.1. Kết quả quan trắc môi trường lao động ………………………………………………………… 43
5.1.1. Các yếu tố vi khí hậu ………………………………………………………………………………. 43
5.1.2. Các yếu tố vật lý và bụi …………………………………………………………………………… 45
5.1.3 Hơi khí độc …………………………………………………………………………………………….. 47
5.1.4. Kết quả phân tích khí thải ống khói ………………………………………………………….. 48
5.2.Hiện trạng môi trường nước tại vị trí xả thải ra môi trường …………………………….. 49
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ………………………………………………………………….. 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………………. 52
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Phạm Hoàng Long – MT1501
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1. Danh mục máy móc thiết bị của nhà máy cán thép thanh và cán thép hình … 7
Bảng 1.2. Nhu cầu nguyên liệu sản xuất 01 tấn thép thanh …………………………………….. 8
Bảng 1.3. Nhu cầu nguyên liệu sản xuất 01 tấn thép hình ………………………………………. 8
Bảng 1.4. Nhu cầu nhiên liệu, năng lượng để sản xuất 01 tấn sản phẩm …………………… 9
Bảng 1.5. Các hạng mục công trình xây dựng của nhà máy ……………………………………. 9
Bảng 2.1. Nhiệt độ trung bình tháng các năm từ 2010-2013 tại Hải Phòng (0C) ………. 13
Bảng 2.2. Lượng mưa TB tháng các năm từ 2010-2013 tại Hải Phòng (mm) ………….. 14
Bảng 2.3. Độ ẩm tương đối trung bình tháng tại Hải Phòng (%) ……………………………. 14
Bảng 2.4. Cơ cấu nông nghiệp phường Quán Toan ……………………………………………… 17
Bảng 2.5. Hiện trạng sức khỏe cộng đồng phường Quán Toan ……………………………… 18
Bảng 3.1 Nguồn tác động và đối tượng chịu tác động ………………………………………….. 20
Bảng 3.2. Hệ số ô nhiễm không khí đối với các loại xe ………………………………………… 21
Bảng 3.3. Tải lượng phát thải các chất ô nhiễm …………………………………………………… 22
Bảng 3.4. Nồng độ các chất ô nhiễm từ hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu và sản
phẩm ……………………………………………………………………………………………………………. 22
Bảng 3.5. Hệ số ô nhiễm không khí khi đốt dầu FO …………………………………………….. 23
Bảng 3.6. Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm do hoạt động lò nung ……………………… 24
Bảng 3.7. Hệ số ô nhiễm khi đốt khí gas …………………………………………………………….. 25
Bảng 3.8. Tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm do hoạt động cắt hơi……………………….. 25
Bảng 3.9. Tải lượng các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt ……………………………. 26
Bảng 3.10. Số lượng, công suất máy điều hòa không khí của Dự án ………………………. 27
Bảng 3.11. Khối lượng chất thải nguy hại …………………………………………………………… 29
Bảng 4.1. Thể tích hệ thống làm mát của các Nhà máy ………………………………………… 31
Bảng 5.1. Kết quả quan trắc hiện trường vi khí hậu ……………………………………………… 43
Bảng 5.2. Kết quả quan trắc hiện trường tiếng ồn và ánh sáng ………………………………. 45
Bảng 5.3. Kết quả phân tích bụi ………………………………………………………………………… 46
Bảng 5.4. Kết quả phân tích các thông số hóa học ……………………………………………….. 47
Bảng 5.5: Kết quả phân tích khí thải ………………………………………………………………….. 48
Bảng 5.6.Kết quả phân tích chất lượng nước ………………………………………………………. 49
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Phạm Hoàng Long – MT1501
DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1. Sơ đồ công nghệ cán thép hình ……………………………………………………………… 3
Hình 1.2. Sơ đồ công nghệ cán thép thanh ……………………………………………………………. 5
Hình 1.3. Sơ đồ vị trí công ty ……………………………………………………………………………. 11
Hình 4.1. Sơ đồ hệ thống bể lắng xử lý nước thải sản xuất ……………………………………. 32
Hình 4.2. Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải bể phốt ………………………………………………… 33
Hình 4.3. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt ……………………………… 34
Hình 4.4. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải ……………………………………………………………… 38
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Phạm Hoàng Long – MT1501 1
MỞ ĐẦU
Ngành thép là ngành công nghiệp nặng cơ sở của mỗi quốc gia. Nền công
nghiệp gang thép mạnh là sự đảm bảo ổn định và đi lên của nền kinh tế một cách chủ
động, vững chắc. Sản phẩm thép là vật tư, nguyên liệu chủ yếu, là “lương thực” của
nhiều ngành kinh tế quan trọng như ngành cơ khí, ngành xây dựng, đóng tàu; nó có vai
trò quyết định tới sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Là quốc gia đang trong quá trình hội nhập và phát triển, trong hơn chục năm trở
lại đây, nhu cầu tiêu thụ thép của Việt Nam đã tăng trưởng nhanh chóng. Trước tình
hình đó, Chính phủ đã có chủ trương khuyến khích mạnh các nhà đầu tư vào sản xuất
thép. Nhờ chính sách đó, ngành thép đã không ngừng phát triển, dẫn chứng là sự ra đời
5 liên doanh cán thép, 2 công ty cán thép 100% vốn nước ngoài và sau năm 2000, đã
có thêm hàng loạt các công ty sản xuất thép của tư nhân, các công ty thép thuộc các
đơn vị khác ngoài bộ Công nghiệp và các công ty thép cổ phần.
Công ty Cổ phần Công nghiệp nặng Cửu Long là một trong những công ty thép
cổ phần được thành lập sau này cũng nhằm đáp ứng một phần nhu cầu đang tăng của
thị trường trong nước. Lĩnh vực hoạt động của công ty là: sản xuất phôi thép, thép tấm,
thép thanh, thép hình phục vụ ngành xây dựng đóng tàu.
Hoạt động của Công ty góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế Hải Phòng và
của ngành thép Việt Nam. Tuy nhiên trong quá trình vận hành Công ty không tránh
khỏi những tác động tiêu cực đối với môi trường. Do đó cần phải xác định, phân tích
và đánh giá những tác động có lợi và có hại, trực tiếp và gián tiếp, mà các hoạt động
của Công ty ảnh hưởng đến tài nguyên và môi trường khu vực, để từ đó xây dựng các
biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời giúp cho Công ty có những quyết
định toàn diện và đúng đắn về các giải pháp phát triển bền vững.
Vì vậy đề tài “Đánh giá tác động môi trường từ hoạt động của nhà máy thép
thanh và nhà máy thép hình thuộc Công ty Cổ phần công nghiệp nặng Cửu Long”
được lựa chọn nhằm góp phần bảo vệ môi trường khu vực
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Phạm Hoàng Long – MT1501 2
CHƢƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ QUY MÔ, ĐẶC ĐIỂM, CÁC
HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA NHÀ MÁY
1.1 Các thông tin chung
Tên viết tắt là CuuLong STEEL JS. – Địa chỉ: Cụm công nghiệp thép Cửu Long
– Km9, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng.
Tên cơ sở làm đánh giá tác động môi trường: Công ty cổ phần công nghiệp
nặng Cửu Long.
Hiện có 2 Nhà máy hoạt động trên mặt bằng diện tích 14.250 m2 thuộcquản lý
của công ty.
-Nhà máy cán thép thanh công suất 160.000 tấn/năm
-Nhà máy cán thép hình công suất 60.000 tấn/năm
Tọa độ địa lý: 20º55’57”N; 106º37’08”E.
Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
Thời gian hoạt động của công ty trung bình 26 ngày/tháng, 1 ngày hoạt động 8
tiếng.
1.2 Tóm tắt quá trình và hiện trạng của nhà máy
a) Loại hình sản xuất:sản phẩm thép thanh, thép hình phục vụ ngành xây dựng, đóng
tàu.
b) Công nghệ sản xuất:
Công nghệ sản xuất của nhà máy cán thép hình
Quy trình sản xuất của nhà máy cán thép hình được mô tả theo sơ đồ dưới đây:
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Phạm Hoàng Long – MT1501 3
-Khí thải: CO, CO2, SO2
– Dầu rơi vãi
– Nhiệt độ
– Chất thải rắn: phế phẩm
thép
– Nhiệt độ
– Tiếng ồn
– Chất thải rắn: đầu mẩu
thép
– Tiếng ồn
Hình 1.1. Sơ đồ công nghệ cán thép hình
Mô tả công nghệ sản xuất:
Giai đoạn cắt phôi:
Phôi thép được đúc từ các nhà máy luyện phôi từ các máy đúc liên tục và được
chuyển đến nhà máy cán thép hình bằng ô tô và xe gòong. Tại đây phôi được cắt ra
theo kích thước của các loại bằng hỗn hợp nhiên liệu gas và oxy. Sau đó dùng cầu trục
xếp lên sàn nạp phôi, con lăn đầu lò dẫn phôi đến cữ chặn trước máy đẩy thủy lực để
đẩy phôi vào lò nung.
Giai đoạn nung phôi:
Lò nung trong quá trình nung phôi có công suất 12 tấn/giờ với nhiệt độ nung
lên tới 1.150ºC. Nhiên liệu dùng để nung phôi là dầu FO, dầu được bơm từ bể chứa
dầu và qua 3 giai đoạn sấy: sấy thô để nâng nhiệt độ của dầu lên 50ºC, sấy trung nhiệt
độ của dầu lên 80ºC và sấy tinh dầu có nhiệt độ 100ºC. Sau khi qua sấy tinh, dầu nóng
được phân nhánh tới các mỏ đốt. Quá trình cháy và nhiệt độ trong lò được điều chỉnh
tự động bằng hệ thống điều khiển đo lường riêng. Khi phôi đạt nhiệt độ 1.150ºC, sẽ
Cắt phôi thép
Nung
Hệ thống máy cán
Cắt và làm nguội
Nắn thẳng và đóng

Nhập kho
Dầu FO
Nước làm mát Tuần hoàn
nước làm mát
Vảy cán
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Phạm Hoàng Long – MT1501 4
được đẩy ra lò để chuyển đến máy cán. Nhiệt độ khói lò trước khi thải ra môi trường
khoảng gần 250ºC với thành phần chính của khói lò là khí CO, CO2, SO2.
Giai đoạn cán:
Công nghệ cán thuộc loại hình cán cỡ trung. Hệ thống lỗ hình thiết kế 10 đường
cán gồm 03 giá cán: giá cán thô cán đảo chiều 5 đường cán, giá cán trung cán đảo
chiều 04 đường cán, giá cán tinh cán không đảo chiều 01 đường cán.
Nhiệt độ phôi ra lò gần bằng 1.150ºC, trong quá trình cán nhiệt độ vật cán giảm
dần do bức xạ nhiệt độ và nước làm mát trục. Khi vật cán không đủ điều kiện về nhiệt
độ sẽ được xử lý bằng cách dừng cán hoặc cẩu vật cán ra sàn. Nhiệt độ kết thúc của
quá trình cán là 850ºC.
Hệ thống con lăn đảo chiều trước và sau cán thô, giá cán trung, giá cán tinh.
Vận tốc con lăn phù hợp với vận tốc cán. Vận tốc cán tại cán thô, cán trung là 2,6 m/s,
vận tốc cán tại cán tinh là 3,1 m/s. Tổ hợp động cơ truyền động con lăn có dung biến
tần, dẫn động cơ đến con lăn bằng puli, dây đai, nhông xích.
Khung cán được thiết kế kiểu kín, điều chỉnh lượng ép bằng hệ thống vít me.
Đường kính trục cán 500 mm. Trục cán thô dài 1.400mm trục cán trung dài 1.200 mm
và trục cán tinh dài 800mm với đường kính cổ trục 300mm.
Động cơ truyền động giá cán thô và cán trung sử dụng động cơ DC đảo chiều,
công suất 1.800 KW, điều chỉnh và đặt tốc độ bằng hệ thống điều khiển tự động PLC
với tốc độ cán thông thường từ 90 – 110 vòng/phút. Động cơ truyền động giá cán tinh
sử dụng động cơ AC không đảo chiều vòng quay với công suất 1.000 KW, tốc độ 580
vòng/phút.
Giai đoạn cắt phân đoạn và làm nguội sản phẩm:
Khi sản phẩm qua giá cán tinh sẽ chạy dọc theo con lăn đến sàn cưa. Hệ thống
máy cán cưa gồm 04 máy cưa đặt cách nhau 06 m, 12m hoặc theo nhu cầu của khách
hàng. Nhiệt độ vật cưa cho phép từ 750ºC đến 850ºC. Đối với các vật cưa nguội quá
mức cho phép sẽ được chuyển cả đoạn dài xuống sàn để xử lý bằng phương pháp cắt
hơi. Đường kính lưỡi cưa 800 mm, tốc độ lưỡi cưa n = 2.100 vòng/phút.
Sau khi cưa phân đoạn, các đoạn sản phẩm được chuyển xuống sàn nguội để
đưa nhiệt độ của sản phẩm xuống khoảng 80ºC trước khi đưa vào nắn thẳng.
Giai đoạn nắn thẳng và đóng gói sản phẩm:
Sau quá trình lằm nguội sản phẩm, ổn định cơ tính, sản phẩm cán được đưa vào
nắn thẳng và đóng bó. Quá trình này phải thực hiện liên tục, với những sản phẩm nhẹ
và ngắn có thể đóng bó thủ công (không qua máy móc đóng bó). Kết thúc quá trình
đóng bó là treo eteket và nhập kho.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Phạm Hoàng Long – MT1501 5
Công nghệ sản xuất của nhà máy cán thép thanh
Quy trình sản xuất của nhà máy cán thép thanh được mô tả theo sơ đồ dưới đây:
-Khí thải: CO, CO2, SO2
– Dầu rơi vãi
– Nhiệt độ
– Chất thải rắn: phế phẩm thép
– Nhiệt độ
– Tiếng ồn
– Chất thải rắn: đầu mẩu thép
– Tiếng ồn
Hình 1.2. Sơ đồ công nghệ cán thép thanh
Mô tả công nghệ cán thép thanh:
Giai đoạn cắt phôi
Phôi thép được đúc từ các nhà máy luyện phôi từ các máy đúc liên tục và được
chuyển đến xưởng cán thép thanh bằng các tấm băng ô tô và xe gòong.

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Đánh giá tác động môi trường từ hoạt động của công ty cổ phần công nghiệp nặng Cửu Long

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *