[block id=”bo-sung-1″]

Đề tài tập trung vào vấn đề là “Đánh giá tình hình đầu tư phát triển trên địa bàn
huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2009 – 2012” . Kết quả đề tài là thấy
được tình hình phát triển kinh tế – xã hội của huyện Nông Cống và quan trọng hơn là
đề tài đã cho thấy đầu tư phát triển tác động đến phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn
huyện Nông Cống nó là một trong những nhân tố quyết định đến sự phát triển toàn
diện của huyện. Đầu tư phát triển giúp cho nền kinh tế phát triển tốc độ tăng trưởng
khá. Giúp cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực tăng tỷ trọng ngành công
nghiệp- dịch vụ giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp dù việc chuyển dịch đang còn chậm,
chưa tạo được đột biến và bứt phá. Sự phát triển kinh tế đã giúp cho các lao động có
việc làm mới tăng dần theo các năm và cơ cấu lao động trong ngành chuyển dịch theo
hướng tích cực của chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn
luôn được tu sửa, sửa chữa, nâng cấp xây dựng để phục vụ một cách có hiệu quả cho
sự phát triển kinh tế của các ngành và việc giao lưu buôn bán và đi lại. Lĩnh vực văn
hóa – xã hôi luôn được quan tâm tạo sự phát triển nâng cao chất lượng cuộc sống của
người dân để cùng với sự phát triển kinh tế và hệ thống cơ sở hạ tầng tạo nên một môi
trường đầu tư tốt để từ đó thu hút vồn đầu tư cho huyện giúp huyện ngày càng phát
triển trong giai đoạn này.

khoa_luan_danh_gia_tinh_hinh_dau_tu_phat_trien_tren_dia_ban

pdf61 trang | Chia sẻ: tranhieu.10 | Ngày: 24/07/2018 | Lượt xem: 485 | Lượt tải: 3download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Đánh giá tình hình đầu tư phát triển trên địa bàn huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2009 – 2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Khóa luận tốt nghiệp
SVTH: Phan Thị Liên – Lớp: K43A KH – ĐT i
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN
——————
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG
CỐNG TỈNH THANH HÓA
GIAI ĐOẠN 2009 -2012
PHAN THỊ LIÊN
KHÓA HỌC, 2009 – 2013
ĐA
̣I H
ỌC
KI
NH

́ HU
Ế
Khóa luận tốt nghiệp
SVTH: Phan Thị Liên – Lớp: K43A KH – ĐT ii
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN
——————
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT
TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG
CỐNG TỈNH THANH HÓA
GIAI ĐOẠN 2009 -2012
Sinh viên thực hiện:
Phan Thị Liên
Lớp:K43A Kế hoạch – Đầu tư
Niên khóa: 2009 – 2013
Giáo viên hướng dẫn
ThS. Hồ Tú Linh
Huế, 05/2013
ĐA
̣I H
ỌC
KI
NH

́ HU
Ế
Khóa luận tốt nghiệp
SVTH: Phan Thị Liên – Lớp: K43A KH – ĐT iii
Lời Cảm Ơn
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này đ̣̣ i hỏi một sự nổ lực rất lớn của
bản thân tác giả cộng với sự giúp đỡ từ nhiều phía. Với t́́ nh cảm sâu sắc, chân
thành nhất, cho phép tác giả được bày tỏ ḷ̣ ng biết ơn sâu sắc tới tất cả những
cá nhân và cơ quan đă tạo điều kiện giúp đỡ tác giả trong quá tŕ́ nh học tập
cũng như thực hiện tốt đề tài thực tập cuối khóa này.
Đầu tiên tác giả xin bày tỏ ḷ̣ ng biết ơn đến quư thầy cô giáo Trường Đại
học Kinh tế – Đại Học Huế đă nhiệt t́́ nh giảng dạy tác giả trong suốt bốn năm
học tập tại trường. Đặc biệt để hoàn thành tốt đề tài này, tác giả xin chân thành
cảm ơn cô Th.S Hồ Tú Linh, người đă hướng dẫn rất tận t́́ nh, quan tâm và đầy
trách nhiệm từ lúc định hướng chọn đề tài cũng như trong suốt quá tŕ́ nh hoàn
thiện đề tài của tác giả.
Tác giả cũng xin chân thành cảm ơn ban lănh đạo, các anh chị, nhân viên
và đặc biệt là Pḥ̣ ng công thương trong Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống
tỉnh Thanh Hóa và bạn bè đă nhiệt t́́ nh giúp đỡ, cung cấp các thông tin, số liệu
cần thiết và góp ư để tác giả có thể hoàn thành khóa luận này.
Do thời gian, kiến thức và kinh nghiệm của tác giả c̣̣ n nhiều hạn hẹp nên
khóa luận không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Do vậy tác giả mong nhận
được ư kiến đóng góp của các thầy cô và các bạn để khóa luận được hoàn thiện
hơn.
Huế, tháng 05 năm 2013
Sinh viên thực hiện
Phan Thị Liên
ĐA
̣I H
ỌC
KI
NH

́ HU
Ế
Khóa luận tốt nghiệp
SVTH: Phan Thị Liên – Lớp: K43A KH – ĐT iv
MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN…………………………………………………………………………………………………….i
MỤC LỤC ……………………………………………………………………………………………………….iv
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ………………………………………….. vii
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ……………………………………………………………….. viii
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU…………………………………………………………………………x
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………………………..xi
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ ……………………………………………………………………………………1
1. Tính cấp thiết của đề tài……………………………………………………………………………….1
2. Mục đích nghiên cứu …………………………………………………………………………………..1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu …………………………………………………………………2
4. Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………………………..2
5. Những đóng góp của đề tài…………………………………………………………………………..2
6. Kết cấu của đề tài………………………………………………………………………………………..3
PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU………………………………………………………………4
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU…………………….4
1.1. Cơ sở lý luận……………………………………………………………………………………………4
1.1.1. Đầu tư phát triển ………………………………………………………………………………..4
1.1.1.1. Khái niệm đầu tư phát triển …………………………………………………………..4
1.1.1.2. Đặc điểm của đầu tư phát triển………………………………………………………4
1.1.1.3 Vai trò của đầu tư phát triển …………………………………………………………..5
1.1.1.4 Các nguồn huy động vốn đầu tư phát triển ………………………………………7
1.1.2. Phát triển kinh tế – xã hội ……………………………………………………………………8
1.1.2.1. Khái niệm và các chỉ tiêu đánh giá phát triển kinh tế – xã hội ……………8
1.1.2.2. Các nhân tố quyết định sự phát triển kinh tế xã hội. …………………………9
1.1.3. Mối quan hệ giữa đầu tư phát triển và phát triển kinh tế-xã hội …………….10
1.1.3.1. Tác động của đầu tư phát triển đối với phát triển kinh tế – xã hội …….10
ĐA
̣I H
ỌC
KI
NH

́ HU
Ế
Khóa luận tốt nghiệp
SVTH: Phan Thị Liên – Lớp: K43A KH – ĐT v
1.1.3.2. Phát triển kinh tế – xã hội tác động tới việc thu hút vốn đầu tư ………..11
1.2. Cơ sở thực tiễn……………………………………………………………………………………….11
1.2.1. Khái quát về tình hình đầu tư phát triển và phát triển kinh tế – xã hội ở Việt
Nam………………………………………………………………………………………………..11
1.2.1.1. Khái quát tình hình kinh tế Việt Nam …………………………………………..11
1.2.1.2 Tình hình xã hội ở nước ta …………………………………………………………..15
1.2.2. Khái quát về tình hình đầu tư phát triển và phát triển kinh tế – xã hội ở tỉnh
Thanh Hóa……………………………………………………………………………………….15
1.2.2.1. Tình hình kinh tế tỉnh Thanh Hóa ………………………………………………..15
1.2.2.2. Lĩnh vực văn hóa, xã hội …………………………………………………………….16
1.2.3. Giới thiệu chung về huyện Nông Cống – tỉnh Thanh Hóa ……………………..17
1.2.3.1. Đặc điểm tự nhiên ……………………………………………………………………..17
1.2.3.2. Đặc điểm kinh tế xã hội………………………………………………………………19
CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA
BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2009-2012…….22
2.1. Tình hình đầu tư phát triển trên địa bàn huyện Nông Cống trong giai đoạn
2009-2012 …………………………………………………………………………………………….22
2.1.1. Đầu tư phát triển trên địa bàn huyện giai đoạn 2009-2012 …………………….22
2.1.2. Kết quả đạt được từ quá trình đầu tư trên địa bàn giai đoạn 2009-2012…..24
2.2. Đánh giá tác động của đầu tư phát triển đến phát triển kinh tế – xã hội tên địa
bàn huyện Nông Cống…………………………………………………………………………….33
2.2.1. Tác động của đầu tư phát triển đến tăng trưởng kinh tế của huyện Nông Cống 34
2.3.2. Tác động của đầu tư phát triển đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện
Nông Cống………………………………………………………………………………………35
2.3.3. Tác động của đầu tư phát triển đến lao động – việc làm ………………………..37
2.3.4. Tác động của đầu tư phát triển đến cơ sở hạ tầng …………………………………38
2.3.5. Tác động của đầu tư phát triển đến văn hóa – xã hội……………………………..39
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG HOẠT
ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NÔNG CỐNG TỈNH
THANH HÓA ………………………………………………………………………………………………..42
ĐA
̣I H
ỌC
KI
N

́ U
Ế
Khóa luận tốt nghiệp
SVTH: Phan Thị Liên – Lớp: K43A KH – ĐT vi
3.1. P hương hướng và mục tiêu phát triển kinh tế trên địa bàn huyện nông cống tỉnh
thanh hóa giai đoạn 2013-2015………………………………………………………………..42
3.1.1. Phương hướng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Nông Cống giai
đoạn 2013-2015 ……………………………………………………………………………….42
3.1.2. Mục tiêu………………………………………………………………………………………….42
3.1.2.1. Mục tiêu tổng quát……………………………………………………………………..42
3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể ………………………………………………………………………….42
3.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu tư phát triển trên địa bàn
huyện nông cống tỉnh thanh hóa ………………………………………………………………45
3.2.1. Giải pháp tăng cường hoạt động đầu tư phát triển trên địa bàn huyện Nông
Cống trong giai đoạn tới ……………………………………………………………………45
3.2.2. Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trên địa bàn huyện Nông Cống
trong giai đoạn tới …………………………………………………………………………….46
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………………………………..48
4.1. Kết luận…………………………………………………………………………………………………48
4.2. Kiến nghị ………………………………………………………………………………………………48
4.2.1. Kiến nghị tới UBND huyện Nông Cống ……………………………………………..48
4.2.2. Kiến nghị tới UBND tỉnh Thanh Hóa …………………………………………………49
TÀI LIỆU THAM KHẢO……………………………………………………………………………….50
ĐA
̣I H
ỌC
KI
NH

́ HU
Ế
Khóa luận tốt nghiệp
SVTH: Phan Thị Liên – Lớp: K43A KH – ĐT vii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU
CLB : Câu lạc bộ
CN-XD : Công nghiệp – xây dựng
CSHT : Cơ sở hạ tầng
KHHGĐ : Kế hoạch hóa gia đình
KT-XH : Kinh tế xã hội
NSNN : Ngân sách nhà nước
TTCN : Tiểu thủ công nghiệp
UBND : Ủy ban nhân dân
VLXD : Vật liệu xây dựng
XDCB : Xây dựng cơ bản
ĐA
̣I H
ỌC
KI
NH

́ HU
Ế
Khóa luận tốt nghiệp
SVTH: Phan Thị Liên – Lớp: K43A KH – ĐT viii
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ Tên Trang
Biểu đồ 1.1 : Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ năm 2000 – 2012 …………………12
Biểu đồ 1.2: GDP bình quân đầu người của Việt Nam qua các năm……………………….12
Biểu đồ 1.3: Vốn đầu tư phát triển qua các năm …………………………………………………..13
Biểu đồ 1.4: Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển bình quân trong từng thời kỳ…………..13
Biểu đồ 1.5: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ……………………………………………………14
Biểu đồ 1.6 : Số lao động đang làm việc qua các năm…………………………………………..14
Biểu đồ 1.7: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tỉnh Thanh Hóa từ năm 2008 – 2012 …………15
Biểu đồ 1.8: Vốn đầu tư phát triển của tỉnh Thanh Hóa trong các năm qua ……………..16
Biểu đồ 1.9 : Thu nhập bình quân đầu người của huyện Nông Cống qua các năm …..20
Biểu đồ 2.1: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của huyện Nông Cống ………………………….23
giai đoạn 2009 – 2012 ……………………………………………………………………………………….23
Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng của các ngành của huyện Nông Cống trong những năm qua……25
Biểu đồ 2.3: Tình hình trồng trọt trên địa bàn huyện Nông Cống giai đoạn 2009-2012……26
Biểu đồ 2.4: Tình hình chăn nuôi trên địa bàn huyện Nông Cống giai đoạn 2009-2012 ….26
Biểu đồ 2.5: Tình hình trồng cây công nghiệp lâu năm của huyện Nông Cống ………..28
trong thời gian qua……………………………………………………………………………………………28
Biểu đồ 2.6: Tình hình trồng cây ăn quả của huyện Nông Cống trong thời gian qua ……..28
Biểu đồ 2.7: Tình hình nuôi thủy sản trên địa bàn huyện Nông Cống…………………….29
giai đoạn 2009-2012 …………………………………………………………………………………………29
Biểu đồ 2.8: Giá trị công nghiệp của huyện Nông Cống từ năm 2009-2011…………….30
Biểu đồ 2.9: Giá trị xây dựng cơ bản của huyện Nông Cống giai đoạn 2009-2012 …..30
Biểu đồ 2.10: Giá trị ngành Dịch vụ của huyện Nông Cống giai đoạn 2009-2012 ……31
Biểu đồ 2.11: Tốc độ tăng trưởng kinh tế huyện Nông Cống qua các năm ………………34
Biểu đồ 2.12: GDP bình quân đầu người huyện Nông Cống qua các năm……………….35
Biểu đồ 2.13: Cơ cấu kinh tế năm 2009 của huyện Nông Cống …………………………….35
Biểu đồ 2.14: Cơ cấu kinh tế năm 2010 của huyện Nông Cống ……………………………..36
Biểu đồ 2.15: Cơ cấu kinh tế năm 2011của huyện Nông Cống ………………………………36
ĐA
̣I H
ỌC
KIN
H T
Ế H

́
Khóa luận tốt nghiệp
SVTH: Phan Thị Liên – Lớp: K43A KH – ĐT ix
Biểu đồ 2.16: Cơ cấu kinh tế năm 2012 của huyện Nông Cống ……………………………..36
Biểu đồ 2.17: Lao động – việc làm của huyện Nông Cống qua các năm qua……………37
ĐA
̣I H
ỌC
KI
NH

́ HU
Ế
Khóa luận tốt nghiệp
SVTH: Phan Thị Liên – Lớp: K43A KH – ĐT x
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng Tên Trang
Bảng 1.1: Cơ cấu kinh tế tỉnh Thanh Hóa trong các năm ………………………………………16
Bảng 1.2: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Nông Cống qua các thời kỳ ………….19
Bảng 1.3: Cơ cấu của các ngành kinh tế của huyện Nông Cống qua các năm ………….20
Bảng 1.4: Tổng đầu tư xã hội của huyện Nông Cống qua các năm …………………………21
Bảng 1.5: Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ của huyện Nông Cống qua các năm…..21
Bảng 2.1: Thu – chi ngân sách tại huyện Nông Cống qua các năm 2009-2012 ………..22
Bảng 2.3: Thực hiện vốn đầu tư XDCB cơ bản phân theo ngành đầu tư của ……………24
huyện Nông Cống qua các năm………………………………………………………………………….24
Bảng 2.4: Giá trị sản xuất các ngành của huyện Nông Cống trong giai đoạn 2009 – 2012.24
Bảng 2.5: Tình hình sử dụng đất lâm nghiệp của huyện Nông Cống trong………………27
những năm qua ………………………………………………………………………………………………..27
Bảng 2.6 : Tốc độ tăng năm nay so với năm trước của các ngành của huyện Nông
Cống trong những năm qua ……………………………………………………………………………….29
Bảng 2.7: Dư nợ của huyện Nông Cống giai đoạn 2009-2011 ……………………………….32
Bảng 2.8: Việc làm của phân theo ngành của huyện Nông Cống trong các năm qua 37
ĐA
̣I H
ỌC
KI
NH

́ HU
Ế
Khóa luận tốt nghiệp
SVTH: Phan Thị Liên – Lớp: K43A KH – ĐT xi
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU
Đề tài tập trung vào vấn đề là “Đánh giá tình hình đầu tư phát triển trên địa bàn
huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2009 – 2012” . Kết quả đề tài là thấy
được tình hình phát triển kinh tế – xã hội của huyện Nông Cống và quan trọng hơn là
đề tài đã cho thấy đầu tư phát triển tác động đến phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn
huyện Nông Cống nó là một trong những nhân tố quyết định đến sự phát triển toàn
diện của huyện. Đầu tư phát triển giúp cho nền kinh tế phát triển tốc độ tăng trưởng
khá. Giúp cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực tăng tỷ trọng ngành công
nghiệp- dịch vụ giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp dù việc chuyển dịch đang còn chậm,
chưa tạo được đột biến và bứt phá. Sự phát triển kinh tế đã giúp cho các lao động có
việc làm mới tăng dần theo các năm và cơ cấu lao động trong ngành chuyển dịch theo
hướng tích cực của chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn
luôn được tu sửa, sửa chữa, nâng cấp xây dựng để phục vụ một cách có hiệu quả cho
sự phát triển kinh tế của các ngành và việc giao lưu buôn bán và đi lại. Lĩnh vực văn
hóa – xã hôi luôn được quan tâm tạo sự phát triển nâng cao chất lượng cuộc sống của
người dân để cùng với sự phát triển kinh tế và hệ thống cơ sở hạ tầng tạo nên một môi
trường đầu tư tốt để từ đó thu hút vồn đầu tư cho huyện giúp huyện ngày càng phát
triển trong giai đoạn này.
ĐA
̣I H
ỌC
KI
NH

́ HU
Ế
Khóa luận tốt nghiệp
SVTH: Phan Thị Liên – Lớp: K43A KH – ĐT 1
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Tính cấp thiết của đề tài
Công cuộc đổi mới ở nước ta 20 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn,
có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước trong thời kỳ mới. Đóng góp
vào sự phát triển ấy có vai trò rất quan trọng của hoạt động đầu tư phát triển và thu hút
vốn đầu tư
Tuy vậy, hoạt động đầu tư phát triển trong thời gian qua còn một số yếu kém
cần khắc phục. Những mục tiêu trong chiến lược phát triển của đất nước trong những
năm tới cần tiếp tục giải quyết, cả về lý luận và thực tiễn đối với hoạt động đầu tư phát
triển và thu hút vốn đầu tư.
Phát triển song phải bền vững ở mỗi địa phương, thành phố vừa đem lại sự giàu
có, nâng cao đời sống nhân dân địa phương đó, đồng thời đóng góp vào sự phát triển
chung của cả nước. Do đó con đường xây dựng đất nước giàu mạnh theo định hướng
xã hội chủ nghĩa ở nước ta đặt ra yêu cầu cho từng tỉnh, thành phố phải năng động,
sáng tạo, khai thác triệt để lợi thế so sánh, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế. Quá
trình này đòi hỏi phải có sự nghiên cứu về hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế trên
địa bàn tỉnh, thành phố. Qua việc tiếp cận cụ thể, với nghiên cứu về đầu tư phát triển
huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa sẽ góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn
về hoạt động đầu tư phát triển, thực hiện công cuộc phát triển kinh tế theo hướng công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đi đôi với phát triển bền vững của từng tỉnh, từng địa phương
cũng như của đất nước. Với lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài: Đánh giá tình hình đầu
tư phát triển trên địa bàn huyện Nông Cống tỉnh Thanh hóa giai đoạn 2009-2012
làm đề tài nghiên cứu.
2. Mục đích nghiên cứu
Hệ thống hoá và góp phần hoàn thiện lý luận về đầu tư phát triển trong phát
triển kinh tế, trong đó xác định rõ vai trò của đầu tư phát triển đối với sự tăng trưởng
và phát triển kinh tế, nội dung, các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư phát triển
để vận dụng vào điều kiện cụ thể của huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.
ĐA
̣I H
ỌC
KI
NH

́ HU
Ế
Khóa luận tốt nghiệp
SVTH: Phan Thị Liên – Lớp: K43A KH – ĐT 2
Phân tích thực trạng đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Nông Cống,
đánh giá những ưu nhược điểm, làm rõ những cơ sở khoa học và thực tiễn, để đề xuất
những giải pháp cho đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn huyện trong thời gian tới
theo hướng xây dựng nông thôn mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đáp ứng yêu cầu
hội nhập quốc tế.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
– Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của đề tài tập trung vào những
nội dung cơ bản của tình hình đầu tư phát triển, thu hút vốn đầu tư và phát triển kinh tế
trên địa bàn huyện Nông Cống.
– Phạm vi nghiên cứu: Trong phạm vi bài viết do thời gian, nguồn số liệu và
trình độ hạn chế nên đề tài chỉ đi vào nghiên cứu về tình hình đầu tư phát triển trên địa
bàn huyện Nông Cống giai đoạn 2009-2012. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm tăng
cường hoạt động đầu tư phát triển và thu hút vốn đầu tư ở huyện Nông Cống tỉnh
Thanh Hóa.
+Về nội dung: nghiên cứu tình hình đầu tư phát t

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Đánh giá tình hình đầu tư phát triển trên địa bàn huyện Nông Cống tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2009 – 2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *