[block id=”bo-sung-1″]

Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã phải đối mặt với biết bao khó khăn
nhƣ ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực, những thiên tại
nặng nề liên tiếp xảy ra. Vƣợt lên trên mọi khó khăn thử thách đó, Việt Nam vẫn
từng bƣớc phát triển kinh tế xã hội và đạt đƣợc nhiều thành công.
Cùng với sự tăng trƣởng và phát triển không ngừng của nền kinh tế, nhu cầu
vốn đã và đang là một nhu cầu vô cùng cần thiết cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng,
trang thiết bị cũng nhƣ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tín dụng trung dài hạ n là công
cụ đắc lực để đáp ứng nhu cầu đó.
Hệ thống NHTM Việt Nam chiếm một vị trí chiến lƣợc trong việc đáp ứng
nhu cầu vốn đối với nền kinh tế. Nhận thấy tầm quan trọng của tín dụng trung dài
hạn đối với việc phát triển kinh tế xã hội, các NHTM cũng đang triển khai nhiều
biện pháp để có những bƣớc chuyển dịch về cơ cấu tín dụng, tăng dần tỷ trọng cho
vay trung dài hạn. Việc phát triển tín dụng ngân hàng không những chỉ mạng lại
lợi ích cho toàn bộ nền kinh tế mà nó còn trực tiếp mang lại lợi ích thiết t hực cho
ngành ngân hàng.

khoa_luan_giai_phap_nang_cao_chat_luong_tin_dung_trung_dai_han

pdf90 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 02/12/2015 | Lượt xem: 1131 | Lượt tải: 10download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung – Dài hạn tại chi nhánh Techcombank Hải Phòng – Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Sinh viên :Nguyễn Thị Hồng Nhung
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Cao Thị Thu
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG
TRUNG – DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH
TECHCOMBANK HẢI PHÒNG – NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƢƠNG VIỆT NAM
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Sinh viên : Nguyễn Thị Hồng Nhung
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Cao Thị Thu
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thị Hồng Nhung Mã SV: 120670
Lớp: QT1202T Ngành: Tài chính ngân hàng
Tên đề tài: Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng trung – dài hạn tại Chi
nhánh Techcombank Hải Phòng – Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Kỹ
thƣơng Việt Nam
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
Chƣơng 1: Tín dụng ngân hàng và chất lƣợng tín dụng trung và dài hạn của
NHTM trong nền kinh tế thị trƣờng.
Chƣơng 2: Thực trạng chất lƣợng tín dụng trung và dài hạn tại Chi nhánh
Techcombank Hải Phòng
Chƣơng 3: Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng trung và dài hạn tại Chi
nhánh Techcombank Hải Phòng
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
– Sơ đồ mô hình tổ chức của Chi nhánh Techcombank Hải Phòng.
– Báo cáo kết quả kinh doanh của Chi nhánh Techcombank Hải Phòng từ
năm 2009 – 2011
– Bảng cân đối kế toán của Chi nhánh Techcombank Hải Phòng từ năm
2009 – 2011
– Quyết định của Tổng giám đốc ngân hàng Techcombank về đánh giá và
phân loại khách hàng
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Kỹ thƣơng Việt Nam – Chi nhánh
Techcombank Hải Phòng
Số 5 – Lý Tự Trọng – Hồng Bàng – Hải Phòng
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Cao Thị Thu
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hƣớng dẫn: Khóa luận tốt nghiệp
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hƣớng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 02 tháng 04 năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 07 tháng 07 năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2012
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong
nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu):
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU …………………………………………………………………………………………… 1
CHƢƠNG 1: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG
TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NHTM TRONG NỀN KINH TẾ THỊ
TRƢỜNG…………………………………………………………………………………….1
4
1.1. NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI. …………………………………………………………….. 14
1.1.1. Khái niệm. …………………………………………………………………………………. 14
1.1.2. Các hoạt động cơ bản của NHTM trong nền kinh tế thị trƣờng. ……….. 15
1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn. ……………………………………………………….. 15
1.1.2.2. Hoạt động sử dụng vốn. …………………………………………………………. 16
1.1.2.3. Hoạt động trung gian. ……………………………………………………………. 17
1.1.3. Các loại hình tín dụng ngân hàng. …………………………………………………. 17
1.1.3.1. Căn cứ vào thời hạn. ……………………………………………………………… 17
1.1.3.2. Phân loại theo hình thức cho vay …………………………………………….. 18
1.1.3.3. Phân loại tín dụng theo tài sản đảm bảo. ………………………………….. 19
1.2. VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƢỜNG ………………………………….. 19
1.2.1. Tín dụng trung và dài hạn ……………………………………………………………. 19
1.2.2. Vai trò của tín dụng trung dài hạn …………………………………………………. 21
1.2.2.1. Vai trò của tín dụng trung và dài hạn đối với các doanh nghiệp. …. 21
1.2.2.2. Vai trò của tín dụng trung và dài hạn đối với nền kinh tế. ………….. 22
1.2.2.3. Vai trò của tín dụng trung và dài hạn đối với hoạt động của
NHTM.. ……………………………………………………………………………………. 23
1.3.NỘI DUNG NGHIỆP VỤ CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN. …………………….. 24
1.3.1. Mục đích cho vay. ………………………………………………………………………. 24
1.3.2. Đối tƣợng cho vay ………………………………………………………………………. 24
1.3.2. Điều kiện cho vay ……………………………………………………………………….. 24
1.3.4. Nguồn vốn …………………………………………………………………………………. 25
1.3.5. Thời hạn cho vay. ……………………………………………………………………….. 26
1.3.6. Lãi suất cho vay. …………………………………………………………………………. 26
1.3.7. Hạn mức tín dụng. ………………………………………………………………………. 27
1.3.8. Thẩm định dự án. ………………………………………………………………………… 27
1.4. CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN. ………………………………… 30
1.4.1. Quan niệm về chất lƣợng tín dụng trung và dài hạn. ……………………….. 30
1.4.2. Chỉ tiêu phản ánh chất lƣợng tín dụng trung và dài hạn. ………………….. 31
1.4.3. Các nhân tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng hoạt động tín dụng trung và dài
hạn của NHTM. …………………………………………………………………………………… 34
1.4.3.1. Các nhân tố bên ngoài. …………………………………………………………… 34
1.4.3.1.1 Môi trƣờng pháp lý. ………………………………………………………….. 34
1.4.3.1.2. Môi trƣờng kinh tế …………………………………………………………… 35
1.4.3.1.3. Môi trƣờng xã hội ……………………………………………………………. 36
1.4.3.1.4. Các yếu tố công nghệ ………………………………………………………. 36
1.4.3.2. Các nhân tố từ phía khách hàng ………………………………………………. 37
1.4.3.3. Các nhân tố từ phía ngân hàng. ……………………………………………….. 39
1.4.3.3.1. Chất lƣợng công tác thẩm định dự án đầu tƣ. ……………………… 39
1.4.3.3.2. Công tác tổ chức ngân hàng ……………………………………………… 40
1.4.3.3.3. Đội ngũ cán bộ tín dụng. ………………………………………………….. 41
1.4.3.3.4. Thông tin tín dụng …………………………………………………………… 41
1.4.3.3.5. Các yếu tố khác ………………………………………………………………. 42
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI
HẠN TẠI CHI NHÁNH TECHCOMBANK HẢI PHÒNG ……………………….. 43
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI NHÁNH TECHCOMBANK HẢI PHÒNG
. …………………………………………………………………………………………………………….. 43
1.1.1. SƠ LƢỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ………………… 43
1.1.2. Cơ cấu tổ chức hoạt động, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận. …….. 46
1.1.2.1. Cơ cấu tổ chức hoạt động. ……………………………………………………… 46
1.1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận. …………………………………….. 47
1.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Techcombank Hải
Phòng giai đoạn 2009-2011. ………………………………………………………………….. 50
1.1.3.1. Hoạt động huy động vốn. ……………………………………………………….. 50
1.1.3.2. Hoạt động tín dụng ……………………………………………………………….. 52
1.1.3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh ………………………………………………… 54
1.1.4. Những thuận lợi và khó khăn. ………………………………………………………… 55
1.1.4.1. Những thuận lợi: ……………………………………………………………………. 55
: …………………………………………………………………… 57
1.2. THỰC TRẠNG VÀ CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TRUNG DÀI HẠN TẠI CHI
NHÁNH TECHCOMBANK HẢI PHÒNG…………………………………………………….. 58
1.2.1. Thực trạng tín dụng trung dài hạn tại Chi nhánh Techcombank Hải
Phòng ……………………………………………………………………………………………… 58
1.2.2. Phân tích chất lƣợng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh
Techcombank Hải Phòng. …………………………………………………………………….. 63
1.2.3. Đánh giá chất lƣợng tín dụng trung và dài hạn tại CN Techcombank Hải
Phòng. ………………………………………………………………………………………………… 67
1.2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc. ………………………………………………………… 67
1.2.3.2. Những tồn tại ……………………………………………………………………….. 72
1.2.3.3. Nguyên nhân dẫn đến những tồn tại ………………………………………… 73
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TRUNG
DÀI HẠN TẠI CHI NHÁNH TECHCOMBANK HẢI PHÒNG ………………… 76
3.1.PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG THỜI
GIAN TỚI CỦA CHI NHÁNH TECHCOMBANK HẢI PHÒNG. ………………………. 76
3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN
TẠI CHI NHÁNH TECHCOMBANK HẢI PHÒNG. ………………………………………. 77
3.2.1. Nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định tín dụng, tăng cƣờng kiểm tra,
kiểm soát trƣớc, trong và sau khi cho vay ……………………………………………….. 77
3.2.2. Nâng cao chất lƣợng thông tin, giảm thiểu rủi ro cho hoạt động tín
dụng. …………………………………………………………………………………………. ..80
3.2.3. Đa dạng hoá các hình thức cho vay……………………………………………….. 81
3.2.4. Luôn chú trọng tới công tác đào tạo cán bộ tín dụng ………………………. 83
3.2.5. Thực hiện tốt công tác khách hàng, phát triển trung tâm dịch vụ và tƣ
vấn. ………………………………………………………………………………………………… 84
3.2.6. Tăng cƣờng kiểm tra tín dụng. ……………………………………………………… 84
3.2.7. Ngăn ngừa và xử lý những khoản nợ quá hạn. ……………………………….. 85
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI CÁC CƠ QUAN NHẰM NÂNG CAO CHẤT
LƢỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN ĐỐI VỚI CHI NHÁNH
TECHCOMBANK HẢI PHÒNG. ………………………………………………………………… 86
3.3.1. Kiến nghị đối với Chi nhánh Techcombank Hải Phòng. ………………….. 86
3.3.2. Kiến nghị đối với nhà nƣớc. …………………………………………………………. 86
3.3.3. Kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành có liên quan. ………………….. 87
KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………… 89
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………… 90
LỜI CẢM ƠN
Do những hạn chế về mặt thời gian nghiên nức và kiến thức chuyên môn
cũng nhƣ kinh nghiệm thực tế nên bài nghiên cứu của em không tránh khỏi những
thiếu sót. Vì vậy em rất mong nhận đƣợc lời đóng góp ý kiến của thầy cô và các
bạn sinh viên để bài nghiên cứu đƣợc hoàn thiện hơn.
Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo cùng các anh chị cán bộ
tín dụng tại Chi nhánh Techcombank Hải Phòng đã giúp đỡ em rất nhiệt tình để
hoàn thành đề tài nghiên cứu này. Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến
Thạc sĩ Cao Thị Thu, các thầy cô trong khoa Quản trị kinh doanh Trƣờng Đại học
Dân lập Hải Phòng đã tận tình hƣớng dẫn em để em có thể hoàn thành đề tài
nghiên cứu của mình.
Em xin chân thành cảm ơn!
LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã phải đối mặt với biết bao khó khăn
nhƣ ảnh hƣởng của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ khu vực, những thiên tại
nặng nề liên tiếp xảy ra. Vƣợt lên trên mọi khó khăn thử thách đó, Việt Nam vẫn
từng bƣớc phát triển kinh tế xã hội và đạt đƣợc nhiều thành công.
Cùng với sự tăng trƣởng và phát triển không ngừng của nền kinh tế, nhu cầu
vốn đã và đang là một nhu cầu vô cùng cần thiết cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng,
trang thiết bị cũng nhƣ chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tín dụng trung dài hạn là công
cụ đắc lực để đáp ứng nhu cầu đó.
Hệ thống NHTM Việt Nam chiếm một vị trí chiến lƣợc trong việc đáp ứng
nhu cầu vốn đối với nền kinh tế. Nhận thấy tầm quan trọng của tín dụng trung dài
hạn đối với việc phát triển kinh tế xã hội, các NHTM cũng đang triển khai nhiều
biện pháp để có những bƣớc chuyển dịch về cơ cấu tín dụng, tăng dần tỷ trọng cho
vay trung dài hạn. Việc phát triển tín dụng ngân hàng không những chỉ mạng lại
lợi ích cho toàn bộ nền kinh tế mà nó còn trực tiếp mang lại lợi ích thiết thực cho
ngành ngân hàng.
Tuy nhiên, thực tế hoạt động tín dụng trung dài hạn còn đang gặp nhiều khó
khăn, nổi cộm vẫn là vấn đề chất lƣợng tín dụng trung dài hạn còn thấp, rủi ro
cao, dƣ nợ tín dụng trung dài hạn trong các NHTM vẫn thƣờng chiếm tỷ lệ không
cao lắm so với yêu cầu. Điều đó nói lên rằng vốn đầu tƣ cho chiều sâu chƣa đáp
ứng đƣợc đòi hỏi bức thiết ngày càng tăng của nền kinh tế. Ngoài ra, tỷ lệ nợ quá
hạn còn cao cho vay ra nhƣng không thu hồi đƣợc cả gốc và lãi nên ảnh hƣởng
không nhỏ tới sự phát triển kinh tế nói chung và của hệ thống ngân hàng nói riêng.
Chính vì vậy vấn đề chất lƣợng tín dụng trung dài hạn đang là một vấn đề đƣợc
mọi ngƣời trong và ngoài ngành quan tâm, giải quyết. Đây cũng là đề tài của
nhiều cuộc trao đổi, thảo luận tại các hội thảo, diễn đàn nghiên cứu.
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao của vấn đề trên cùng với
những kiến thức đã đƣợc học tập, nghiên cứu tại trƣờng và sau một thời gian thực
tập tại chi nhánh Techcombank Hải Phòng Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Kỹ
Thƣơng Việt Nam, nhận thấy còn những vấn đề còn tồn tại trong tín dụng trung
dài hạn nên em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng trung và
dài hạn tại chi nhánh Techcombank Hải Phòng” để thực hiện khóa luận tốt nghiệp.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận gồm 3 chƣơng:
Chƣơng I: Tín dụng ngân hàng và chất lƣợng tín dụng trung dài hạn của
NHTM trong nền kinh tế thị trƣờng.
Chƣơng II: Thực trạng tình hình hoạt động tín dụng trung dài hạn tại Chi
nhánh Techcombank Hải Phòng.
Chƣơng III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng
trung dài hạn tại chi nhánh Techcombank Hải Phòng.
Với những gì thể hiện trong bài khóa luận, em hy vọng sẽ đóng góp một số ý
kiến nhằm nâng cao chất lƣợng tín dụng trung dài hạn đối với chi nhánh
Techcombank Hải Phòng. Tuy nhiên trình độ của em còn hạn chế nên bài viết
không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc sự chỉ bảo và ý kiến
đóng góp của thầy cô giáo, các anh chị ở phòng tín dụng và bất cứ ai quan tâm
đến vấn đề này để bài khóa luận của em đƣợc hoàn thiện và sâu sắc hơn.
Qua đây, em xin chân thành cảm ơn toàn thể cán bộ giáo viên khoa quản trị
kinh doanh đã truyền đạt cho em những kiến thức cơ bản và vô cùng quan trọng
về tài chính ngân hàng. Em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cô
giáo – Thạc sĩ Cao Thị Thu ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn chỉ bảo để em có thể
hoàn thành đƣợc bài viết này. Em cũng xin cảm ơn các cán bộ tại Chi nhánh
Techcombank Hải Phòng đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong thời gian thực
tập tại ngân hàng.
CHƢƠNG 1: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ CHẤT LƢỢNG TÍN
DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NHTM TRONG NỀN KINH
TẾ THỊ TRƢỜNG
1.1. Ngân hàng thƣơng mại.
1.1.1. Khái niệm.
Ngân hàng là một loại hình tổ chức có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế
nói chung và đối với từng cộng đồng địa phƣơng, chủ thể tham gia nói riêng. Vai
trò quan trọng nhƣ vậy nhƣng quan niệm thế nào về một ngân hàng và phân biệt
nó với các tổ chức phi ngân hàng không phải là điều đơn giản. Rõ ràng có thể định
nghĩa ngân hàng thông qua chức năng mà chúng thực hiện trong nền kinh tế. Tuy
nhiên, ở mỗi quốc gia sự phát triển về kinh tế và hệ thống tài chính là khác nhau
do đó cũng có những định nghĩa khác nhau về ngân hàng thƣơng mại.
Theo luật ngân hàng của Pháp thì ngân hàng đƣợc định nghĩa: “Ngân hàng
thƣơng mại là những xí nghiệp hay cơ sở nào đó thƣờng xuyên nhận của công
chúng dƣới hình thức ký thác hay hình thức khác số tiền mà họ dùng cho chính họ
vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng, dịch vụ tài chính”.
Còn luật pháp Ấn Độ lại có cái nhìn về ngân hàng nhƣ sau: “Ngân hàng
thƣơng mại là cơ sở nhận các khoản ký thác để cho vay hay tài trợ và đầu tƣ”.
Đó là các quan niệm đứng trên giác độ luật pháp còn trên giác độ tài chính
ngân hàng thì sao? Một định nghĩa khác về ngân hàng đƣợc giáo sƣ Peter Rose
đƣa ra nhƣ sau: “Ngân hàng là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục
các dịch vụ tài chính đa dạng nhất – đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ
thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhấy so với bất kỳ một tổ chức
kinh doanh nào trong nền kinh tế”.
Ở Việt Nam, theo quy định tại luật các tổ chức tín dụng thì ngân hàng đƣợc
định nghĩa nhƣ sau: “Ngân hàng thƣơng mại là loại hình tổ chức tín dụng đƣợc
thực hiện toàn bộ các hoạt động Ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có
liên quan. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng gồm
Ngân hàng thƣơng mại, Ngân hàng đầu tƣ, Ngân hàng chính sách, Ngân hàng hợp
tác và các loại hình ngân hàng khác (trích trang 12 Luật các tổ chức tín dụng).
Nhƣ vậy, thông qua một số khái niệm về Ngân hàng thƣơng mại ta có thể
hiểu ngân hàng thƣơng mại là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh
trên lĩnh vực tín dụng với mục đích thu lợi nhuận và nó có đặc trƣng cơ bản sau:
– Ngân hàng thƣơng mại là một tổ chức đƣợc phép nhân ký thác của công
chúng với trách nhiệm hoàn trả.
– Ngân hàng thƣơng mại là một tổ chức đƣợc phép sử dụng ký thác của công
chúng để cho vay, chiết khấu và thực hiện các dịch vụ tài chính khác.
Căn cứ vào mục tiêu và tính chất hoạt động, ở nƣớc ta các loại hình ngân
hàng thƣơng mại đƣ

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung – Dài hạn tại chi nhánh Techcombank Hải Phòng – Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *