[block id=”bo-sung-1″]

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp.
– Chương I: Những vấn đề cơ bản về cho vay trung và dài hạn, chất lượng tín
dụng trung và dài hạn tại các ngân hàng thương mại.
– Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng
TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồ Sơn.
– Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồ Sơn.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
– Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam –
Chi nhánh Đồ Sơn.
– Báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
– Chi nhánh Đồ Sơn các năm 2009, 2010, 2011.
– Bảng cân đối kế toán của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi
nhánh Đồ Sơn các năm 2009, 2010, 2011.

khoa_luan_giai_phap_nang_cao_chat_luong_tin_dung_trung

 

pdf89 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 02/12/2015 | Lượt xem: 1156 | Lượt tải: 12download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồ Sơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Sinh viên : Lƣu Thị Thùy Dƣơng
Giảng viên hƣớng dẫn : PGS.TS Hà Minh Sơn
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
———————————–
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG
TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG
MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM –
CHI NHÁNH ĐỒ SƠN
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Sinh viên : Lƣu Thị Thùy Duơng
Giảng viên hƣớng dẫn : PGS.TS Hà Minh Sơn
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Lưu Thị Thùy Dương Mã SV: 120451
Lớp : QT1203T Ngành: Tài chính – Ngân hàng
Tên đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại
Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi
nhánh Đồ Sơn
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp.
– Chương I: Những vấn đề cơ bản về cho vay trung và dài hạn, chất lượng tín
dụng trung và dài hạn tại các ngân hàng thương mại.
– Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng
TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồ Sơn.
– Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồ Sơn.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
– Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam –
Chi nhánh Đồ Sơn.
– Báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
– Chi nhánh Đồ Sơn các năm 2009, 2010, 2011.
– Bảng cân đối kế toán của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi
nhánh Đồ Sơn các năm 2009, 2010, 2011.
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam-Chi nhánh Đồ Sơn
Địa chỉ: 193 Lý Thánh Tông, P.Ngọc Xuyên, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Hà Minh Sơn
Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Cơ quan công tác: Học viện Tài chính
Nội dung hướng dẫn: Khóa luận tốt nghiệp
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Mỹ
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Khóa luận tốt nghiệp
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 02 tháng 04 năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 07 tháng 07 năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2012
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
Tôi là: PGS,TS. Hà Minh Sơn
Cán bộ hướng dẫn khoa học cho sinh viên: Lƣu Thị Thùy Dƣơng Lớp: QT1203T
Đề tài khóa luận: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại
Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồ Sơn”.
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Trong quá trình hướng dẫn học viên viết khóa luận, tôi có một số nhận xét sau:
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
Sinh viên Lƣu Thị Thùy Dƣơng có tinh thần, thái độ nghiêm túc và độc lập,
chủ động trong nghiên cứu.
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong
nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu):
a. Nội dung và kết quả nghiên cứu của khóa luận: Đảm bảo đầy đủ những nội
dung khoa học cả về lý luận và thực tiễn
b.Tiến độ thực hiện khóa luận: Thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch của nhà
trường
c. Bố cục trình bày của khóa luận: Bố cục hợp lý, văn phong trong sáng, dễ hiểu,
trình bày đúng quy định.
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
Điểm bằng số: 10 Điểm bằng chữ: Mười
Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
PGS,TS. HÀ MINH SƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT ………………………………………………………………………… 1
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ ………………………………………… 2
LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………… 3
CHƢƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHO VAY TRUNG VÀ DÀI
HẠN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ………………………………………. 5
1.1. Hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng thƣơng mại ……. 5
1.1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại …………………………………………… 5
1.1.2. Khái niệm, đặc điểm tín dụng trung và dài hạn ……………………………… 9
1.1.3. Phân loại các khoản tín dụng trung và dài hạn …………………………….. 10
1.1.4. Quy trình tín dụng trung và dài hạn ……………………………………………. 11
1.2. Chất lƣợng tín dụng trung và dài hạn ………………………………………….. 14
1.2.1. Khái niệm ……………………………………………………………………………….. 14
1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng trung dài hạn …………………….. 15
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng trung dài hạn ………. 18
1.3. Sự cần thiết phải nâng cao chất lƣợng tín dụng trung dài hạn ………. 23
1.3.1. Đối với Ngân hàng thương mại …………………………………………………. 23
1.3.2. Đối với doanh nghiệp ……………………………………………………………….. 24
1.3.3. Đối với nền kinh tế ………………………………………………………………….. 26
CHƢƠNG II THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI
HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI
NHÁNH ĐỒ SƠN …………………………………………………………………………………. 28
2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh
Đồ Sơn ………………………………………………………………………………………………. 28
2.1.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ……………… 28
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Công thương
Việt Nam – Chi nhánh Đồ Sơn …………………………………………………………… 29
2.1.3. Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban …… 30
2.1.4. Tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam –
Chi nhánh Đồ Sơn …………………………………………………………………………….. 35
2.2. Thực trạng chất lƣợng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP
Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đồ Sơn ………………………………………. 46
2.2.1. Quy chế tín dụng trung và dài hạn tại Chi nhánh …………………………. 46
2.2.2. Chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương
– Chi nhánh Đồ Sơn ………………………………………………………………………….. 50
2.3. Đánh giá chất lƣợng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP
Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đồ Sơn ………………………………………. 57
2.3.1. Kết quả đạt được ……………………………………………………………………… 57
2.3.2. Những hạn chế ………………………………………………………………………… 58
2.3.3. Nguyên nhân …………………………………………………………………………… 60
CHƢƠNG III GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG TRUNG
VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM –
CHI NHÁNH ĐỒ SƠN …………………………………………………………………………. 64
3.1. Phƣơng hƣớng hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng
TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đồ Sơn …………………………… 64
3.1.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2012 ………………………………………………… 64
3.1.2. Phương hướng phát triển tín dụng trung và dài hạn ……………………… 64
3.2. Giải pháp nâng cao chất lƣợng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng
TMCP Công thƣơng Việt Nam – Chi nhánh Đồ Sơn …………………………… 66
3.2.1. Tăng cường huy động vốn trung và dài hạn để mở rộng và nâng cao chất
lượng tín dụng trung và dài hạn ………………………………………………………….. 66
3.2.2. Hoàn thiện chính sách tín dụng …………………………………………………. 67
3.2.3. Nâng cao chất lượng thẩm định dự án đầu tư ………………………………. 68
3.2.4. Đánh giá lại hạn mức tín dụng …………………………………………………… 69
3.2.5. Ngăn ngừa, hạn chế và xử lý các khoản nợ tín dụng quá hạn ………… 69
3.2.6. Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ ………………………………………………. 71
3.2.7. Một số giải pháp khác ………………………………………………………………. 72
3.3. Kiến nghị …………………………………………………………………………………….. 75
3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ …………………………………………………………… 75
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước …………………………………………… 76
3.3.3. Kiến nghị với Ngân hàng Công thương Việt Nam ……………………….. 78
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………….. 80
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 81
Khóa luận tốt nghiệp Ngành Tài Chính Ngân hàng
Lưu Thị Thùy Dương 1 MSV: 120451
DANH MỤC VIẾT TẮT
NHTM: Ngân hàng thương mại
TMCP: Thương mại cổ phần
KHDN: Khách hàng doanh nghiệp
KHCN: Khách hàng cá nhân
HĐQT: Hội đồng quản trị
NHTMCPCT: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương
VietinBank: Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương
NHNN: Ngân hàng Nhà Nước
NHCTVN: Ngân hàng công thương Việt Nam
NQCP: Nghị quyết chính phủ
QĐ: Quyết định
TDH: Trung dài hạn
Khóa luận tốt nghiệp Ngành Tài Chính Ngân hàng
Lưu Thị Thùy Dương 2 MSV: 120451
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ
Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy Ngân hàng TMCP Công thƣơng Việt Nam-
Chi nhánh Đồ Sơn
Bảng 2.1: Nguồn huy động vốn của Chi nhánh Đồ Sơn năm 2009-2011
Bảng 2.2: Tình hình hoạt động tín dụng của Chi nhánh Đồ Sơn năm 2009-
2011
Bảng 2.3: Tình hình hoạt động thanh toán tại Chi nhánh Đồ Sơn năm 2009-
2011
Bảng 2.4: Hoạt động thanh toán quốc tế tại Chi nhánh Đồ Sơn năm 2009-
2011
Bảng 2.5: Kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank Chin nhánh Đồ
Sơn
Bảng 2.6: Tình hình cho vay của Chi nhánh Đồ Sơn năm 2009-2011
Bảng 2.7: Tín dụng trung và dài hạn trên tổng dƣ nợ
Bảng 2.8: Cơ cấu tín dụng tại Chi nhánh Đồ Sơn
Bảng 2.9: Tình hình nợ quá hạn tại Chi nhánh Đồ Sơn phân theo tiêu
chuẩn nợ
Bảng 2.10: Nợ quá hạn tín dụng trung và dài hạn
Bảng 2.11: Thu nhập từ hoạt động tín dụng tại Chi nhánh Đồ Sơn
Biểu đồ 2.1: Cơ cấu tín dụng trung và dài hạn trong tổng dƣ nợ tín dụng tại
Chi nhánh
Khóa luận tốt nghiệp Ngành Tài Chính Ngân hàng
Lưu Thị Thùy Dương 3 MSV: 120451
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Cùng với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hệ
thống ngân hàng Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể trong hoạt động của
mình để đáp ứng những yêu cầu của nền kinh tế. Từ những yêu cầu của hệ thống
ngân hàng, nước ta đã có những đổi mới căn bản về cơ cấu tổ chức – chuyển từ
hệ thống ngân hàng một cấp sang hệ thống ngân hàng hai cấp cũng như phương
thức hoạt động ngân hàng, tạo khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày càng
cao và phức tạp của khách hàng và nền kinh tế.
Tín dụng, trong đó tín dụng trung và dài hạn là lĩnh vực có vai trò đặc biệt
quan trọng đối với nền kinh tế và cũng là lĩnh vực mà các ngân hàng thương mại
phải đối mặt từ các ngân hàng nước ngoài. Do đó việc nâng cao chất lượng tín
dụng nói chung và chất lượng tín dụng trung và dài hạn nói riêng là một trong
những yếu tố quyết định sự phát triển vững chắc của ngân hàng.
Từ nhận thức trên, trong quá trình thực tập khảo sát thực tế tại ngân hàng
TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồ Sơn, em rất quan tâm đến hoạt
động tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng. Trong bối cảnh nền kinh tế đất
nước đang chịu sự tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mà ngành
ngân hàng là một trong những ngành bị ảnh hưởng mạnh mẽ, là sinh viên sắp tốt
nghiệp, em muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào việc giải quyết
những vấn đề bức xúc trong hoạt động ngân hàng. Vì vậy, em xin mạnh dạn
chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại
ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồ Sơn” để làm khóa
luận tốt nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở lý luận về những chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng để phân
tích tìm hiểu nguyên nhân cho thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn
tại chi nhánh. Từ đó, mạnh dạn đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hơn
nữa chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại chi nhánh.
Khóa luận tốt nghiệp Ngành Tài Chính Ngân hàng
Lưu Thị Thùy Dương 4 MSV: 120451
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của khóa luận chủ yếu tập trung nghiên
cứu tình hình tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt
Nam – Chi nhánh Đồ Sơn.
4. Kết cấu khóa luận
Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận được chia làm 3 chương:
Chương I: Một số vấn đề cơ bản về cho vay trung và dài hạn tại các
ngân hàng thương mại.
Chương II: Thực trạng chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại Ngân
hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồ Sơn.
Chương III: Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn
tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồ Sơn.
Do kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn nhiều hạn chế nên những vấn đề
trình bày trong chuyên đề khó tránh khỏi những thiếu sót. Em mong rằng sẽ
nhận được những đóng góp bổ ích từ phía các thầy cô giáo, các cán bộ trong
ngân hàng để có thể bổ sung, hoàn thiện hơn vốn kiến thức của mình.
Hoàn thành khóa luận này em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của ban
lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Công thương chi nhánh Đồ Sơn, đặc biệt là các cô
chú, anh chị trong phòng khách hàng doanh nghiệp. Em xin được bày tỏ lòng
biết ơn đối với PGS.TS. Hà Minh Sơn là người trực tiếp hướng dẫn em trong
việc nghiên cứu và hoàn thành đề tài này.
Em xin chân thành cảm ơn!.
Khóa luận tốt nghiệp Ngành Tài Chính Ngân hàng
Lưu Thị Thùy Dương 5 MSV: 120451
CHƢƠNG I
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHO VAY TRUNG VÀ DÀI
HẠN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1.1. Hoạt động tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng thƣơng mại
1.1.1. Tổng quan về ngân hàng thƣơng mại
1.1.1.1. Khái niệm
Ngân hàng thương mại đã hình thành, tồn tại và phát triển gắn liền với sự
phát triển của kinh tế hàng hóa. Sự phát triển của hệ thống ngân hàng thương
mại đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát triển của nền kinh tế
hàng hóa, ngược lại kinh tế hàng hóa phát triển mạnh mẽ đến giai đoạn cao của
nó – kinh tế thị trường – thì ngân hàng thương mại cũng ngày càng được hoàn
thiện và trở thành những định chế tài chính không thể thiếu được.
Hiện nay thuật ngữ ngân hàng thương mại có nhiều quan điểm khác nhau,
mỗi quan điểm đều dựa trên một dịch vụ, một số dịch vụ nào đó mà ngân hàng
cũng cấp, và cũng tùy theo điều kiện của mỗi nước và sự phát triển của hệ thống
tài chính nước đó mà có những định nghĩa khác nhau về Ngân hàng.
Theo luật Ngân hàng của Pháp thì Ngân hàng được định nghĩa: “Ngân
hàng thương mại là những xí nghiệp hay cơ sở nào đó thường xuyên nhận của
công chúng dưới hình thức ký thác, hay hình thức khác số tiền mà họ dùng cho
chính họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính”.
Ở Ấn Độ lại có cái nhìn khác về Ngân hàng: “Ngân hàng thương mại là
cơ sở nhận các khoản ký thác để cho vay hay tài trợ đầu tư”.
Đứng trên góc độ tài chính Ngân hàng, Giáo sư Peter Rose đưa ra định
nghĩa sau: “Ngân hàng là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục
các dịch vụ tài chính đa dạng nhất – đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ
thanh toán – và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ
chức kinh doanh nào trong nền kinh tế”.
Ở Việt Nam, theo luật các tổ chức tín dụng năm 1997 do Quốc hội khóa
10 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 1997, định nghĩa: Ngân hàng thương mại là
Khóa luận tốt nghiệp Ngành Tài Chính Ngân hàng
Lưu Thị Thùy Dương 6 MSV: 120451
một loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và
các hoạt động khác có liên quan. Trong đó hoạt động ngân hàng là hoạt động
kinh doanh tiền tệ và dich vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền
gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán.
Như vậy ngân hàng thương mại là tổ chức định chế tài chính trung gian
quan trọng vào bậc nhất trong nền kinh tế thị trường. Nhờ hệ thống định chế này
mà các nguồn tiền vốn nhàn rỗi sẽ huy động, tạo lập nguồn vốn tín dụng to lớn
để có thể cho vay phát triển kinh tế.
Thông qua khái niệm ngân hàng có thể nói bản chất của ngân hàng được
thể hiện qua những điểm sau:
+ Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh tế.
+ Ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh.
1.1.1.2. Hoạt động của ngân hàng thương mại
1.1.1.2.1. Hoạt động huy động vốn:
Hoạt động huy động vốn là hoạt động tiền đề có ý nghĩa đối với bản thân
ngân hàng cũng như đối với xã hội. Trong nghiệp vụ này, ngân hàng thương mại
được phép sử dụng những công cụ và biện pháp cần thiết mà luật pháp cho phép
để huy động các nguồn tiền nhàn rỗi trong xã hội làm nguồn vốn tín dụng để cho
vay đối với nền kinh tế.
Thành phần nguồn vốn của ngân hàng thương mại bao gồm:
+ Vốn điều lệ (Statutory Capital)
+ Các quỹ dự trữ (Reserve funds)
+ Vốn huy động (Mobilized Capital)
+ Vốn đi vay (Bonowed Capital)
+ Vốn tiếp nhận (Trust capital)
+ Vốn khác (Other Capital)
Để được hoạt động và thực hiện huy động vốn, ngân hàng cần phải có
một lượng nhất định gọi là “Vốn tự có”. Lượng vốn này chiếm một tỷ lệ rất nhỏ
trong tổng vốn sử dụng song lại có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động của
ngân hàng, là yếu tố tài chính quan trọng bậc nhất, nó vừa cho thấy quy mô của
ngân hàng vừa phản ánh khả năng đảm bảo cho các khoản nợ của ngân hàng đối
Khóa luận tốt nghiệp Ngành Tài Chính Ngân hàng
Lưu Thị Thùy Dương 7 MSV: 120451
với khách hàng. Vốn tự có của ngân hàng bao gồm vốn điều lệ và các quỹ, là
nguồn khởi đầu và được bổ sung trong quá trình hoạt động.
Vốn điều lệ của ngân hàng trước hết được dùng để xây dựng nhà cửa, văn
phòng làm việc, mua sắm tài sản, trang thiết bị nhằm tạo cơ sở vật chất đảm bảo
cho hoạt động của ngân hàng. Số còn lại để đầu tư, liên doanh, cho vay trung và
dài hạn.
Các quỹ dự trữ của ngân hàng là các khoản phải bắt buộc trích lập trong
quá trình tồn tại và hoạt động của ngân hàng. Các quỹ này được trích lập theo tỷ
lệ quy định trên số lợi nhuận ròng của ngân hàng, bao gồm: quỹ dự trữ, quỹ dự
phòng tài chính, quỹ phát triển kỹ thuật nghiệp vụ, quỹ khen thưởng phúc lợi,
lợi nhuận để lại để phân bổ cho các quỹ và chênh lệch tỷ giá, đánh giá lại tài sản,
nguồn vốn xây dựng cơ bản.
Hoạt động nguyên thủy của ngân hàng là nhận tiền gửi của khách hàng và
đây vẫn là nguồn đầu vào chủ yếu của ngân hàng. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng
đến quy mô tiền gửi của khách hàng tại ngân hàng như: lãi suất, phương thức
huy động của ngân hàng, tình hình kinh tế – xã hội từng thời kỳ, phong tục tập
quán của từng vùng, uy tín của từng ngân hàng, các dịch vụ do ngân hàng cung
cấpvv. Nắm được yếu tố đó, ngân hàng có thể điều chỉnh lượng vốn huy

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồ Sơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *