[block id=”bo-sung-1″]

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
– Xây dựng cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng và hiệu quả hoạt động tín
dụng tại các ngân hàng thương mại hiện nay.
– Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hồng Bàng.
– Đưa ra các giải pháp và kiến nghị hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt
Nam – Chi nhánh Hồng Bàng.

khoa_luan_giai_phap_nang_cao_hieu_qua_hoat_dong_tin_dung

 

pdf100 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 02/12/2015 | Lượt xem: 1306 | Lượt tải: 14download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Hồng Bàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Sinh viên : Đặng Thị Thanh
Giảng viên hƣớng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Diệp
HẢI PHÕNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
———————————–
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ
PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH HỒNG BÀNG.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Sinh viên : Đặng Thị Thanh
Giảng viên hƣớng dẫn : Ths. Nguyễn Thị Diệp
HẢI PHÕNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Đặng Thị Thanh Mã SV: 120058
Lớp: QT 1201 T Ngành: Tài chính – Ngân hàng
Tên đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng
Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hồng Bàng.
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
– Xây dựng cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng và hiệu quả hoạt động tín
dụng tại các ngân hàng thương mại hiện nay.
– Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hồng Bàng.
– Đưa ra các giải pháp và kiến nghị hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt
động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt
Nam – Chi nhánh Hồng Bàng.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
Số liệu thu thập tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt
Nam – Chi nhánh Hồng Bàng:
– Báo cáo kết quả kinh doanh 3 năm 2009, 2010, 2011;
– Bảng cân đối kế toán 3 năm 2009, 2010, 2011;
– Thuyết minh báo cáo tài chính 2009, 2010, 2011.
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công
Thương Việt Nam – Chi nhánh Hồng Bàng.
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Thị Diệp
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân
hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Hồng Bàng.
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 27 tháng 08 năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 02 tháng 12 năm 2012.
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2012
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong
nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu):
..
..
..
..
..
..
..
……
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Trường đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận Tốt nghiệp
Đặng Thị Thanh – Lớp: QT1201T – MSV: 120058 7
LỜI MỞ ĐẦU
Hệ thống Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam chiếm một vị trí quan trọng
trong việc đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế. Có thể nói, ngân hàng là một
trong những mắt xích quan trọng cấu thành nên sự vận động nhịp nhàng của nền
kinh tế. Trong hoạt động của ngành ngân hàng thì hoạt động tín dụng là lĩnh vực
quan trọng nhất. Quan hệ tín dụng là quan hệ xương sống, quyết định mọi hoạt
động trong nền kinh tế quốc dân và nó còn là nguồn sinh lời chủ yếu, quyết định sự
tồn tại và phát triển của ngân hàng. Vấn đề đặt ra là: Làm thế nào để hoạt động tín
dụng thật sự có hiệu quả trong giai đoạn nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn? Vì
hiệu quả tín dụng được nâng cao sẽ giúp các NHTM giảm được chi phí nghiệp vụ,
chi phí quản lý và đặc biệt giảm được những thiệt hại rất lớn do không thu hồi
được vốn tín dụng. Thông qua đó, khả năng sinh lời của các sản phẩm, dịch vụ
ngân hàng được tăng lên, làm tăng lợi nhuận, tăng hiệu quả hoạt động cho các
NHTM. Nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tức là tăng khả năng quay vòng vốn
tín dụng, cho phép NHTM mở rộng các hình thức dịch vụ cũng như quy mô vốn
tín dụng. Từ đó, các NHTM không những duy trì được mối quan hệ với những
khách hàng truyền thống mà còn mở rộng thu hút được những khách hàng mới. Đó
cũng là cách để các NHTM mở rộng thị trường, nâng cao lợi nhuận và khả năng
cạnh tranh trên thị trường.
Với thế mạnh của 1 ngân hàng đã khẳng định được thương hiệu của mình,
trong giai đoạn 2009-2011, Ngân hàng thương mại Cổ phần Công Thương Việt
Nam – chi nhánh Hồng Bàng vẫn giữ được vị trí dẫn đầu của mình trong tình hình
kinh tế có nhiều biến động. Nhìn chung, huy động vốn, doanh số cho vay và dư nợ
tín dụng vẫn giữ được ổn định. Tỷ lệ nợ xấu nằm trong giới hạn an toàn cho phép
(<3%), từng bước giảm dần nợ quá hạn. Tuy nhiên, thực tế hoạt động tín dụng còn
gặp nhiều khó khăn, nổi cộm lên là vấn đề hiệu quả tín dụng vẫn chưa cao, nhiều
thời điểm để xảy ra tình trạng mất cân đối giữa vốn huy động và vốn cho vay, chưa
mở rộng được nhiều phương thức cho vay và đối tượng cho vay. Điều đó nói lên rằng
vốn đầu tư cho chiều sâu chưa đáp ứng được đòi hỏi bức thiết ngày càng cao của nền
kinh tế.
Trường đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận Tốt nghiệp
Đặng Thị Thanh – Lớp: QT1201T – MSV: 120058 8
Chính vì vậy, hiệu quả hoạt động tín dụng đang là một vấn đề được chi nhánh
Vietinbank Hồng Bàng quan tâm, giải quyết. Nhận thức được tầm quan trọng và ý
nghĩa lớn lao của vấn đề trên, với những kiến thức đã được học tập ở trường và sau
một thời gian thực tập tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam –
Chi nhánh Hồng Bàng em đã chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt
động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam –
chi nhánh Hồng Bàng” cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Ngoài phần mở đầu
và kết luận, kết cấu khóa luận gồm 3 chương:
Chƣơng I: Ngân hàng thƣơng mại và hoạt động tín dụng của Ngân hàng
thƣơng mại.
Chƣơng II: Thực trạng hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công
Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Hồng Bàng.
Chƣơng III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại
Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Hồng Bàng.
Đề tài này được tiến hành nghiên cứu trong giai đoạn kinh tế Việt Nam có
nhiều biến động. Cụ thể là chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và lạm
phát tăng cao. Trên cơ sở nghiên cứu các số liệu về hoạt động tín dụng tại Ngân
hàng TMCP Công Thương Việt Nam – chi nhánh Hồng Bàng trong 3 năm 2009,
2010 và 2011, người viết sẽ xem xét các tác động của những biến động trên đã ảnh
hưởng đến hoạt động tín dụng của ngân hàng như thế nào. Từ đó đưa ra các giải
pháp thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng mà chi nhánh có
thể áp dụng vào thực tiễn.
Là một sinh viên mới được trang bị kiến thức căn bản, thời gian nghiên cứu và
kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên khóa luận không thể tránh khỏi những thiếu
sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, các cán bộ
công nhân viên ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – chi nhánh Hồng Bàng
và bất cứ ai quan tâm đến vấn đề này để đề tài được hoàn thiện hơn.
Sinh viên thực hiện
ĐẶNG THỊ THANH.
Trường đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận Tốt nghiệp
Đặng Thị Thanh – Lớp: QT1201T – MSV: 120058 9
CHƢƠNG I: NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN
DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI.
**********
1.1.KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI (NHTM).
1.1.1. Khái niệm về Ngân hàng Thƣơng mại:
Ngân hàng thương mại được hiểu theo nhiều cách khác nhau ở các nước trên
thế giới. Ở một số nước thì khái niệm này dùng để chỉ một số tổ chức tài chính tiền
tệ mà hoạt động kinh doanh chủ yếu của nó là nhận tiền gửi từ các cá nhân hay tổ
chức kinh tế rồi lại để cho các tổ chức này vay lại. Các ngân hàng không được
phép kinh doanh tổng hợp các dịch vụ khác như đầu tư tài chính, cung cấp dịch vụ
cho các nhóm ngành nghề riêng biệt. Trong khi đó ở một số nước khác thì lại cho
rằng ngân hàng thương mại là ngân hàng được phép kinh doanh tổng hợp tất cả các
dịch vụ ngân hàng.
Ở Việt Nam, theo Luật tổ chức tín dụng (Luật số 47/2010/QH12) – Điều 4,
khoản 1, khoản 3 và khoản 12 đã xác định: “Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp
hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và
sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung cấp các dịch vụ thanh toán” và trong các
loại hình tổ chức tín dụng thì “ ngân hàng là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà
hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi của khách hàng với trách
nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện các nghiệp vụ chiết
khấu và làm phương tiện thanh toán”(1)
Từ những nhận định trên có thể thấy ngân hàng thương mại ở Việt Nam là
một trong những định chế tài chính mà đặc trưng là cung cấp đa dạng các dịch vụ
tài chính với nghiệp vụ cơ bản là nhận tiền gửi, cho vay và cung ứng các dịch vụ
(
1
)Mục 2, điều 98 – Luật các Tổ chức tín dụng.
Trường đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận Tốt nghiệp
Đặng Thị Thanh – Lớp: QT1201T – MSV: 120058 10
thanh toán. Ngoài ra, ngân hàng thương mại còn cung cấp nhiều dịch vụ khác
nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu về sản phẩm dịch vụ tài chính của xã hội.
1.1.2. Chức năng, vai trò của Ngân hàng Thƣơng mại trong nền kinh tế thị trƣờng.
1.1.2.1. Chức năng của Ngân hàng Thƣơng mại trong nền kinh tế thị trƣờng.
Hiện nay, ngân hàng thương mại có rất nhiều chức năng, tuy nhiên có ba
chức năng cơ bản như sau:
 Chức năng trung gian tín dụng: Ngân hàng thương mại một mặt thu hút các
khoản tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế, mặt khác nó dùng chính số tiền đã huy động
được để cho vay đối với các thành phần kinh tế trong xã hội hay nói cách khác là
một tổ chức đóng vai trò là cầu nối giữa các chủ thể thừa vốn với đơn vị thiếu vốn.
Thông qua sự điều chuyển này ngân hàng thương mại có vai trò quan trọng trong
việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng việc làm, cải thiện đời sống dân cư, ổn định
thu chi của Chính phủ. Đồng thời chức năng này còn góp phần quan trọng trong việc
điều hoà lưu thông tiền tệ, ổn định sức mua đồng tiền, kiểm soát lạm phát.Từ đó có
thể thấy đây là chức năng cơ bản nhất của ngân hàng thương mại.
 Chức năng trung gian thanh toán: Nếu như mọi khoản chi trả của xã hội
đều được thực hiện bên ngoài ngân hàng thì chi phí thực hiện sẽ rất lớn: chi phí in,
đúc, bảo quản, vận chuyển tiền. Với sự ra đời của ngân hàng thương mại phần lớn
các khoản chi trả trong hoạt động mua bán trao đổi hàng hoá dịch vụ của xã hội
dần được thực hiện qua ngân hàng với những hình thức thanh toán phù hợp, thủ tục
đơn giản, nhánh chóng, an toàn, tiết kiệm hơn. Không những vậy, do thực hiện
chức năng thanh toán trung gian thanh toán, ngân hàng thương mại có điều kiện
huy động tối đa tiền gửi của toàn xã hội nói chung và các doanh nghiệp nói riêng
để mở rộng cho vay, tạo nguồn vốn đầu tư phát triển, tăng lợi nhuận cho ngân hàng
từ việc thu phí dịch vụ và thanh toán. Đối với nền kinh tế chức năng này giúp đẩy
nhanh tốc độ lưu thông hàng hoá, tốc độ luân chuyển vốn và hiệu quả của quá trình
sản xuất xã hội, mở rộng quan hệ kinh tế xã hội giữa các vùng miền và quốc tế.
 Chức năng tạo tiền: Xuất phát từ khả năng thay thế lượng tiền giấy trong
lưu thông bằng những phương tiện thanh toán như séc, uỷ nhiệm chi, thuThông
qua chức năng trung gian tín dụng, ngân hàng sử dụng số vốn huy động được cho
Trường đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận Tốt nghiệp
Đặng Thị Thanh – Lớp: QT1201T – MSV: 120058 11
vay, số tiền cho vay này lại được khách hàng sử dụng để thanh toán chuyển khoản
cho khách hàng ở ngân hàng khác. Bằng cách này ngân hàng đã tạo tiền.Việc tạo
ra tiền chuyển khoản để thay thế cho tiền mặt giúp ngân hàng tiết kiệm được chi
phí lưu thông, tăng phương tiện thanh toán đáp ứng nhu cầu sử dụng tiền của xã
hội, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đồng thời là công cụ để Ngân hàng Trung Ương (NHTW) điều tiết lượng tiền mặt
trong lưu thông theo mục tiêu phát triển kinh tế từng thời kỳ.
1.1.2.2. Vai trò của Ngân hàng Thƣơng mại trong nền kinh tế thị trƣờng.
Trong nền kinh tế thị trường, vai trò ngân hàng thương mại được thể hiện như
sau:
● Ngân hàng thương mại là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế: Ngân
hàng thương mại là chủ thể chính cung ứng vốn cho nền kinh tế. Ngân hàng
thương mại đứng ra huy động nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của các tổ chức, cá
nhân trong xã hội. Với số vốn huy động này qua hoạt động tín dụng ngân hàng sẽ
cung cấp vốn cho nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu vốn một cách kịp thời. Nhờ đó giúp
doanh nghiệp có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, cải tiến máy móc thiết bị,
tăng năng suất lao động.
● Ngân hàng thương mại là nơi thực thi chính sách tiền tệ quốc gia:
Chính sách tiền tệ quốc gia do NHTW chủ trì xây dựng và điều hành thông qua
việc sử dụng các công cụ: lãi suất, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở
và Ngân hàng thương mại chính là môi trường để thực hiện các công cụ của chính
sách tiền tệ.
 Ngân hàng thương mại góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
hướng công nghiệp hoá- hiện đại hoá (CNH-HĐH): Thông qua việc cấp tín dụng
cho nền kinh tế, ngân hàng thương mại thực hiện việc dắt các luồng tiền, tập hợp
và phân chia vốn của thị trường cho các ngành nghề, vùng miền theo hướng Công
nghiệp hóa hiện đại hóa và thực thi vai trò điều tiết gián tiếp vĩ mô: “Nhà Nước
điều tiết ngân hàng, ngân hàng dẫn dắt thị trường”.
Trường đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận Tốt nghiệp
Đặng Thị Thanh – Lớp: QT1201T – MSV: 120058 12
 Ngân hàng thương mại là cầu nối giữa nền tài chính quốc gia với nền
tài chính quốc tế: Trong nền kinh tế thị trường khi các mối quan hệ hàng hoá tiền
tệ ngày càng mở rộng thì nhu cầu giao lưu kinh tế – xã hội giữa các nước trên thế
giới ngày càng trở lên cần thiết và cấp bách. Việc phát triển kinh tế của mỗi quốc
gia luôn gắn với sự phát triển của nền kinh tế thế giới và là bộ phận cấu thành nên
sự phát triển đó. Vì vậy, thông qua các hoạt động thanh toán quốc tế, kinh doanh
ngoại hối, quan hệ tín dụng với các ngân hàng thương mại các nước, hệ thống các
ngân hàng thương mại trong nước đã thực hiện vai trò điều tiết nền tài chính trong
nước phù hợp với sự vận động của nền tài chính quốc tế.
1.1.3. Các hoạt động kinh doanh cơ bản của Ngân hàng Thƣơng mại.
1.1.3.1. Hoạt động huy động vốn:
Đây là nghiệp vụ đầu tiên và cũng là sự khởi tạo cho hoạt động của ngân
hàng. Hoạt động huy động vốn phản ánh quá trình hình thành vốn cho hoạt động
kinh doanh của ngân hàng thương mại. Ngân hàng thương mại có thể huy động
vốn từ các nguồn sau:
– Nhận tiền gửi của các cá nhân và tổ chức kinh tế: Hoạt động nguyên thuỷ
của ngân hàng là nhận tiền gửi của khách hàng và đây cũng là nguồn đầu vào chủ
yếu của ngân hàng thương mại. Các loại tiền gửi mà ngân hàng cung cấp để huy
động vốn là: tiền gửi thanh toán không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết
kiệm.
– Phát hành các giấy tờ có giá: Các ngân hàng thương mại sử dụng nghiệp
vụ này để thu hút các khoản vốn có tính dài hạn nhằm đảm bảo khả năng đầu tư
các khoản vốn dài hạn của ngân hàng vào nền kinh tế. Thông qua một số hình thức
như phát hành trái phiếu, kỳ phiếu ngân hàng,
– Nguồn vốn đi vay: Trong quá trình kinh doanh, đôi khi ngân hàng thương mại
có thể lâm vào tình trạng thiếu hụt vốn tạm thời để đáp ứng nhu cầu thanh toán chi trả
hay nhu cầu vay vốn của khách hàng. Ngân hàng thương mại tiến hành tạo vốn cho
mình bằng việc vay các tổ chức tín dụng khác trên thị trường tiền tệ và vay NHTW
dưới các hình thức tái chiết khấu hay vay có bảo đảm.
Trường đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận Tốt nghiệp
Đặng Thị Thanh – Lớp: QT1201T – MSV: 120058 13
– Ngân hàng thương mại còn có thể tận dụng các nguồn vốn khác thông qua
việc nhận làm đại lý hay uỷ thác vốn cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước,
nguồn vốn phát sinh trong quá trình thanh toán giữa các ngân hàng, các khoản nợ
như thuế chưa nộp hay lương chưa trảTuy nhiên nguồn vốn này thường không
ổn định và không phải ngân hàng nào cũng có điều kiện sử dụng.
1.1.3.2. Hoạt động sử dụng vốn
 Hoạt động tín dụng:
Đây là nghiệp vụ có khả năng sinh lời chính trong hoạt động kinh doanh của
các ngân hàng thương mại. Hoạt động này chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng tài
sản Có của Ngân hàng thương mại. Để quản lý các khoản cho vay, các ngân hàng
thương mại thường phân loại chúng theo các tiêu thức khác nhau.
– Căn cứ vào thời hạn cho vay thì tín dụng chia thành: cho vay ngắn hạn,
cho vay trung hạn và cho vay dài hạn:
+ Cho vay ngắn hạn (thời hạn cho vay < 12 tháng): đây là khoản vay truyền
thống nhằm bù đắp sự thiếu hụt vốn lưu động và các nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của
các tổ chức, cá nhân.
+ Cho vay trung hạn là loại tín dụng có thời hạn từ 1 đến 5 năm, được cấp
để đầu tư mua sắm TSCĐ, cải tiến hoặc đổi mới trang thiết bị, xây dựng các dự án
có quy mô nhỏ, thời gian thu hồi vốn nhanh.
+ Cho vay dài hạn là loại tín dụng có thời hạn trên 5 năm, tối đa 20 – 30
năm, được sử dụng để cấp vốn cho xây dựng cơ bản, đầu tư xây dựng các xí
nghiệp, các công trình thuộc cơ sở hạ tầng, cải tiến và mở rộng sản xuất với quy
mô lớn.
– Căn cứ mức độ đảm bảo trong hoạt động vay:
+ Tín dụng có đảm bảo: là loại tín dụng dựa trên các cơ sở các bảo đảm:
thế chấp, cầm cố tài sản, bảo lãnh của người thứ ba.
+ Tín dụng không có đảm bảo: việc cho vay chỉ dựa vào uy tín của bản
thân khách hàng mà không cần tài sản đảm bảo.
– Căn cứ xuất xứ tín dụng:
Trường đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận Tốt nghiệp
Đặng Thị Thanh – Lớp: QT1201T – MSV: 120058 14
+ Tín dụng trực tiếp là hình thức tín dụng trong đó ngân hàng trực tiếp cấp
tiền và thu nợ khách hàng.
+ Tín dụng gián tiếp là hình thức cấp tín dụng thông qua một trung gian tài
chính như ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tín dụng (TCTD) khác.
– Căn cứ mục đích sử dụng vốn: tín dụng sản xuất và lưu thông hàng hoá, tín
dụng tiêu dùng.
– Căn cứ phương thức cấp tín dụng: cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá, bảo
lãnh ngân hàng, cho thuê tài chính, bao thanh toán, thẻ tín dụng,
 Hoạt động dịch vụ thanh toán và ngân quỹ:
– Mở tài khoản giao dịch cho khách hàng;
– Cung ứng các phương tiện thanh toán cho khách hàng như séc, uỷ nhiệm
chi, uỷ nhiệm thu, lệnh chi, lệnh thu, lệnh chuyển tiền;
– Thực hiện các dịch vụ thanh toán trong nước và quốc tế;
– Thực hiện các dịch vụ thu hộ, chi hộ có thu phí;
– Thực hiện các dịch vụ ngân quỹ: thu phát tiền mặt, kiểm đếm tiền, vận
chuyển tiền;
– Tham gia thanh toán bù trừ trong nước và quốc tế khi được phép thanh
toán của Ngân hàng Nhà nước.
1.1.3.3. Hoạt động khác:
Bên cạnh những hoạt động cơ bản, ngân hàng thương mại còn có các hoạt
động trung gian cũng góp phần mang lại nguồn thu lợi nhuận cho các ngân hàng
thương mại. Đó là các hoạt động sau:
– Góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp và các TCTD khác;
– Mua bán các chứng từ có giá trên thị trường tiền tệ;
– Kinh doanh ngoại hối, mua bán vàng bạc, ngoại tệ;
– Kinh doanh dịch vụ bảo hiểm;
– Cung ứng các dịch vụ bảo quản cầm đồ, cho thuê tủ két sắt;
– Cung ứng các dịch vụ tư vấn tài chính, tiền tệ và các dịch vụ khác có liên
quan.
Trư

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam chi nhánh Hồng Bàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *