[block id=”bo-sung-1″]

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
– Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về hoạt động huy động vốn của ngân hàng
thƣơng mại
– Phân tích thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công
Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Tô Hiệu
– Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng
thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Tô Hiệu

khoa_luan_giai_phap_nang_cao_hieu_qua_huy_dong_von_tai_ngan

pdf86 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 02/12/2015 | Lượt xem: 1054 | Lượt tải: 6download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Tô Hiệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Sinh viên : Vũ Thị Tuyết Lê
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Diệp
HẢI PHÕNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
———————————–
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN
TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG
THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÔ HIỆU
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH:
Sinh viên :
Giảng viên hƣớng dẫn:
HẢI PHÕNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: SV: 120956
Lớp: QT 1203T Ngành:
Tên đề tài:
thƣơng mại cổ phần –
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
– Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về hoạt động huy động vốn của ngân hàng
thƣơng mại
– Phân tích thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công
Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Tô Hiệu
– Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng
thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Tô Hiệu
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
– Báo cáo tài chính của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam
– chi nhánh Tô Hiệu
– Một số tài liệu khác liên quan đến Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công
Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Tô Hiệu
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Tô Hiệu
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên:
Học hàm, học vị:
Cơ quan công tác:
Nội dung hƣớng dẫn: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng
thƣơng mại cổ phần Công Thƣơng Việt Nam – chi nhánh Tô Hiệu
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hƣớng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 02 tháng 04 năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 07 tháng 07 năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2012
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
C
LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………… 6
………………………………………………………………………….. 12
1.1. Tổng quan về hoạt động của NHTM …………………………………………….. 12
1.1.1. Khái niệm về NHTM ………………………………………………………………. 12
1.1.2. Vai trò của NHTM. ………………………………………………………………… 13
1.1.3. Những hoạt động chủ yếu của NHTM ………………………………………. 15
1.2. Tổng quan về nguồn vốn của NHTM …………………………………………….. 17
1.2.1. Khái niệm nguồn vốn của NHTM …………………………………………….. 17
1.2.2. Nguồn hình thành vốn của NHTM ……………………………………………. 17
1.2.3. Vai trò của vốn đối với hoạt động của NHTM. ………………………….. 23
1.2.4. Các phƣơng thức huy động vốn của NHTM trong nền kinh tế thị
trƣờng. ……………………………………………………………………………………………. 25
1.3. Hiệu quả huy động vốn của NHTM ……………………………………………….. 27
1.3.1. Khái niệm về hiệu quả huy động vốn …………………………………………. 27
1.3.2. Các tiêu chí đánh giá hiệu quả huy động vốn ……………………………… 27
1.3.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu quả huy động vốn của NHTM. …… 30
CHƢƠNG 2 .
…………………………………… 35
2.1. Khái quát về Ngân hàng Công thƣơng chi nhánh Tô Hiệu …………………. 35
2.1.1. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Công thƣơng chi nhánh Tô Hiệu ….. 36
2.1.2. Những hoạt động chính của Ngân hàng ……………………………………… 40
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công Thƣơng chi nhánh
Tô Hiệu trong những năm gần đây. …………………………………………………….. 42
2.2. Thực trạng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Công Thƣơng chi nhánh
Tô Hiệu ……………………………………………………………………………………………… 49
2.2.1. Khái quát về hoạt động huy động vốn tại ngân hàng Công Thƣơng chi
nhánh Tô Hiệu …………………………………………………………………………………. 49
nhánh Tô Hiệu trong những năm gần đây. …………………………………………… 50
………………………………………………………………. 67
. …………………………………………………………………………………… 68
2.3.1. Những kết quả đạt đƣợc ………………………………………………………….. 68
2.3.2. Những hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân. ……………………………….. 69
…………………. 73
.73
3.1.1. Mục tiêu phát triển chung. ………………………………………………………… 73
…………………………………… 74
…………………………………………………………………… 75
…………………………………… 75
………………………………………………………………………………………………………. 78
3.2.3. Hoàn thiện chính sách lãi suất …………………………………………………… 79
……………………………………………………………………………………. 80
……………………………………………….. 81
3.2.6. Gắn liền tăng trƣởng huy động vốn với sử dụng vốn hiệu quả ………. 81
3.3. Một số kiến nghị …………………………………………………………………………… 82
3.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng Công Thƣơng Việt Nam ………………… 82
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nƣớc ……………………………………. 83
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………….. 84
NH
NHCT VN
NHNN
NHTM
TMCP
TNHH
Sơ đồ 2.1. Sơ đồ mô hình tổ chức của Ngân hàng Công thƣơng chi nhánh Tô Hiệu
…………………………………………………………………………………………………………….. 37
…………… 43
……………………. 46
………………………. 47
2009-2011 ………………………….. 51
………………………………………. 53
………………….. 54
……………………….. 57
…………………………………………………… 59
………………………………………………. 60
………………………………………… 62
…………………………………………. 64
…………………………………………. 66
……………………………….. 66
…… 45
……………………. 46
……………………. 48
…………. 56
………………. 58
…………………………………………… 61
…………………………….. 65
LỜI MỞ ĐẦU
Ngày nay, khi nền kinh tế thế giới ngày càng phát triển thì nhu cầu hội nhập,
toàn cầu hoá lại đƣợc đặt ra cấp thiết đối với tất cả các quốc gia. Là một nƣớc đang
phát triển, nền kinh tế lạc hậu, để tiến tới toàn cầu hoá, Việt Nam cần phải trải qua
một thời gian dài cộng với sự cố gắng, nỗ lực rất lớn. Việc gia nhập tổ chức thƣơng
mại thế giới (WTO) đã mở ra rất nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp
Việt Nam, họ sẽ có điều kiện tiếp cận những thị trƣờng mới rộng lớn, mở rộng quy
mô sản xuất và hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên thách thức đối với các doanh
nghiệp có quy mô vừa và nhỏ ở Việt Nam chính là khả năng cạnh tranh trong một
thị trƣờng lớn. Để có đƣợc điều này các doanh nghiệp phải tăng cƣờng huy động
vốn và đặc biệt là hiệu quả sử dụng vốn trong quá trình hoạt động của mình.
Là một tổ chức đóng vai trò dẫn dắt vốn của trung gian tài chính, vốn không
chỉ là điều kiện cần thiết cho hoạt động kinh doanh mà đó còn là đối tƣợng kinh
doanh của ngân hàng. Do đó việc huy động vốn và tăng cƣờng hiệu quả huy động
vốn đối với ngân hàng là vấn đề quan trọng hơn nhiều lần so với các doanh nghiệp
sản xuất kinh doanh khác.
Thƣơng Việt Nam bằng chính những hoạt động của mình đã tạo dựng đƣợc niềm
tin đối với khách hàng, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của toàn xã hội.
, em
nhận thấy việc huy động vốn của c , vì
vậy em lựa chọn đề tài “
– để thực hiện khóa
luận tốt nghiệp.
Kết cấu của đề tài gồm 3 chƣơng :
Chương 1 .
Chương 2
.
Chương 3
.
CHƢƠNG 1
1.1. Tổng quan về hoạt động của NHTM
1.1.1. Khái niệm về NHTM
Sự phát triển của các hoạt động kinh tế xã hội của con ngƣời đã kéo theo sự
hình thành của rất nhiều các loại hình sản phẩm dịch vụ đa dạng. Ngân hàng có thể
đƣợc xem là một ngành dịch vụ lâu đời trên thế giới. Hoạt động của hệ thống ngân
hàng trong nền kinh tế hàng hóa một mặt phục vụ cho yêu cầu phát triển của nền
kinh tế, song mặt khác cũng giống nhƣ các tổ chức kinh doanh khác hoạt động
ngân hàng nhằm mục đích sinh lời cho chính bản thân Ngân hàng.
Có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau để đƣa ra định nghĩa về NHTM, mỗi
một định nghĩa đều là những nhận định khác nhau của từng nƣớc phù hợp với
những hoạt động cụ thể của NHTM. Cụ thể là:
Luật Ngân hàng Pháp năm 1941: “
thức ký thác hay hình thức khác các số tiền mà họ dùng cho chính họ vào các
nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính”
Theo Luật Ngân hàng Đan Mạch năm 1930:”Những nhà băng thiết yếu bao
gồm những nghiệp vụ nhận tiền gửi, buôn bán vàng bạc, hành nghề thƣơng mại và
các giá trị địa ốc, các phƣơng tiện tín dụng và hối phiếu, thực hiện các nghiệp vụ
chuyển ngân, đứng ra bảo hiểm”
Theo luật các tổ chức tín dụng Việt Nam1997: “ Ngân hàng là tổ chức tín
dụng thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt đông kinh doanh khác có
liên quan.”
“ NHTM là loại hình ngân hàng đƣợc thực hiện toàn bộ các hoạt động Ngân
hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan vì mục tiêu lợi nhuận góp
phần thực hiện các mục tiêu kinh tế của Nhà nƣớc.”
“ Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ, chủ yếu là nhận tiền
gửi sử dụng số tiền đó để cho vay và thực hiện các nghiệp vụ thanh toán.”
Mặc dù có nhiều cách thể hiện khác nhau nhƣng có thể nhận thấy NHTM
đƣợc hiểu theo một cách chung nhất: là tổ chức nhận tiền gửi không kỳ hạn và có
kỳ hạn để sử dụng vào các nghiệp vụ cho vay, đầu tƣ và các dịch vụ kinh doanh
khác của chính ngân hàng, thực hiện vai trò của một tổ chức cung ứng các dịch vụ
tài chính, tiền tệ.
1.1.2. Vai trò của NHTM.
NHTM là sản phẩm tất yếu của nền kinh tế hàng hóa và là đầu mối quan
trọng của nền kinh tế thị trƣờng. Khi nền kinh tế càng phát triển thì các lọai dịch
vụ cũng ngày một đa dạng phong phú để đáp ứng sự phát triển đó. Các dịch vụ
ngân hàng cũng là một trong số đó. Dƣới đây là một số vai trò quan trọng của hệ
thống NHTM đối với nền kinh tế nói chung và đối với sự phát triển chung của từng
quốc gia.
 NHTM là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế.
Vốn là một nhân tố rất quan trọng của nền kinh tế. Vốn đƣợc tạo ra từ quá
trình tích luỹ tiết kiệm của mọi cá nhân, doanh nghiệp và Nhà nƣớc trong nền kinh
tế. Nhƣ vậy, nguồn vốn muốn tăng thì phải tăng thu nhập quốc dân và có mức chi
tiêu hợp lý. Tăng thu nhập quốc dân đồng nghĩa với việc mở rộng quy mô về cả
chiều rộng lẫn chiều sâu của sản xuất và lƣu thông hàng hoá. Tuy nhiên, muốn đẩy
mạnh sự tăng trƣởng và phát triển của các ngành trong nền kinh tế thì nhu cầu phải
có một lƣợng vốn lớn và tăng trƣởng liên tục. Từ đó cho ta thấy đƣợc mối quan hệ
giữa nguồn vốn và sự tăng trƣởng kinh tế; thấy đƣợc tầm quan trọng của vốn đối
với việc thực hiện các chính sách kinh tế quốc gia. Nhƣ vậy NHTM với vai trò của
một trung gian tài chính có nhiệm vụ luân chuyển và phân phối vốn một cách hợp
lý trong nền kinh tế, đứng ra huy động các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của mỗi cá
nhân tổ chức, thành phần kinh tế tạo thành quỹ tài chính và thông qua nghiệp vụ
tín dụng, NHTM cung ứng vốn cho nền kinh tế, đáp ứng kịp thời cho quá trình tái
sản xuất. Nhờ có những hoạt động của hệ thống Ngân hàng thƣơng mại, đặc biệt là
hoạt động tín dụng mà các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có điều kiện cải thiện và
mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình, góp phần nâng cao hiệu quả của
nền kinh tế.
 NHTM là cầu nối giữa doanh nghiệp với thị trường
Nền kinh tế thị trƣờng là nền kinh tế trong quá trình vận động chịu tác động
rất nhiều của quy luật kinh tế khách quan. Các doanh nghiệp hoạt động trong nền
kinh tế thì không thể nằm ngoài những quy luật khách quan đó. Trong thực tế các
doanh nghiệp muốn huy động đƣợc một nguồn vốn đủ lớn và tập trung để thực
hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình chính là nhân tố quan trọng giúp
doanh nghiệp đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của thị trƣờng tăng cƣờng khả
năng cạnh tranh nâng cao uy tín và vị thế của doanh nghiệp. Mặt khác các nguồn
cung cấp vốn trong nền kinh tế lại chủ yếu là các cá nhân có nguồn vốn nhỏ lẻ và
các tổ chức có nguồn vốn nhàn rỗi lớn hơn nhƣng không muốn cho vay vì rủi ro
không đƣợc bảo đảm. Do vậy ngân hàng đã làm cầu nối giữa doanh nghiệp và thị
trƣờng vốn. Mặt khác nhờ có vốn đi vay (mà chủ yếu là của ngân hàng) thì các
doanh nghiệp đã có điều kiện nâng cao chất lƣợng lao động củng cố và hoàn thiện
cơ cấu quản lý kinh tế cải tiến máy móc trang thiết bị, đáp ứng nhanh nhất nhu cầu
thị trƣờng về phƣơng diện giá cả khối lƣợng chất lƣợng chủng loại mà còn phải
thoả mãn trên phƣơng diện thời gian, tìm tòi sử dụng các nguyên vật liệu mới mở
rộng quy mô sản xuất một cách thích hợp để tiếp cận với thị trƣờng.
 NHTM là công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế.
Trong sự vận hành của nền kinh tế thị trƣờng, hoạt động của NHTM nếu có
hiệu quả, sẽ thực sự trở thành công cụ hữu hiệu để Nhà nƣớc điều tiết vĩ mô nền
kinh tế. Thông qua các hoạt động tín dụng, thanh toán và nghiệp vụ tạo tiền giữa
các NHTM trong hệ thống các NHTM đã góp phần mở rộng hay thu hẹp lƣợng
tiền trong lƣu thông. Mặt khác, bằng việc cấp các khoản tín dụng cho nền kinh tế,
NHTM thực hiện việc dẫn dắt các luồng tiền, tập hợp phân chia các nguồn vốn của
thị trƣờng, điều khiển chúng một cách có hiệu quả, giúp Nhà nƣớc thực thi vai trò
điều tiết vĩ mô cho toàn bộ nền kinh tế.
 NHTM đóng vai trò là cầu nối giữa nền tài chính quốc gia với nền tài
chính quốc tế trong điều kiện hội nhập.
Xu thế chung hiện nay là toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế và phát triển. Sự
phát triển của các quốc gia không thể tách rời, mà luôn phải có sự giao lƣu hợp tác,
tƣơng trợ lẫn nhau. Xu thế này đã khiến các quốc gia tuy cách xa nhau về mặt địa
lý, không gian, nhƣng vẫn có những mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhau. Đó là
xu thế của nền kinh tế thị trƣờng, của sự phát triển toàn cầu và của nền sản xuất
hàng hóa. NHTM với các hoạt động nhận tiền gửi, cho vay, nghiệp vụ thanh toán
nghiệp vụ hối đoái và các nghiệp vụ khác đã góp phần thúc đẩy ngoại thƣơng mở
rộng. Cũng thông qua các hoạt động thanh toán, buôn bán ngoại hối, quan hệ tín
dung… với ngân hàng nƣớc ngoài. Hệ thống ngân hàng đã thực hiện vai trò điều
tiết nền tài chính trong nƣớc phù hợp với sự phát triển của nền tài chính quốc tế và
thúc đẩy quan hệ kinh tế toàn cầu phát triển.
1.1.3. Những hoạt động chủ yếu của NHTM
1.1.3.1. Hoạt động nhận và kinh doanh tiền gửi.
Đặc trƣng quan trọng để phân biệt ngân hàng với các tổ chức hoạt động sản
xuất kinh doanh và các tổ chức tín dụng khác đó chính là hoạt động nhận và kinh
doanh tiền gửi. NHTM tổ chức nhận tiền gửi dƣới nhiều hình thức khác nhau: tiền
gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành các loại giấy tờ có
giá nhƣ trái phiếu, kỳ phiếu… Tỷ trọng nhận và kinh doanh tiền gửi của các ngân
hàng chiếm phần lớn trong bảng cân đối tài sản (70 – 80%), thu nhập chủ yếu đƣợc
tạo ra từ hoạt động kinh doanh tiền gửi và chi phí cho hoạt động nhận tiền gửi
chiếm tỷ lệ cao trong tổng chi phí (60 – 70%) đối với các ngân hàng truyền thống.
Bản chất hoạt động kinh doanh của Ngân hàng là “đi vay để cho vay”, vốn
kinh doanh chủ yếu của Ngân hàng là tiền gửi huy động đƣợc. Do vậy NHTM là
chủ thể thƣờng xuyên nhận và kinh doanh tiền gửi
1.1.3.2. Hoạt động lưu thông tiền tệ và hoạt động thanh toán.
Do yêu cầu phát triển của nền kinh tế nói chung và sự ổn định của thị trƣờng
tài chính nói riêng đã hình thành một Ngân hàng với các chức năng ở tầm vĩ mô,
quản lý và điều tiết thị trƣờng tài chính, cùng với đó là chức năng phát hành tiền
cho lƣu thông. Ngân hàng Trung ƣơng đƣợc mệnh danh là “Ngân hàng của các
Ngân hàng”. Bằng các công cụ điều tiết tài chính vĩ mô NHTW sẽ thực hiện chính
sách thắt chặt hay nới lỏng tiền tệ tùy theo từng thời kỳ và theo yêu cầu phát triển
của nền kinh tế thị trƣờng
Ngƣợc lại, tổ chức với hoạt động nhận và kinh doanh tiền gửi vì mục tiêu lợi
nhuận là các NHTM và các tổ chức tín dụng khác.
NHTW muốc thực hiện hoạt động quản lý, điều tiết thị trƣờng tài chính thì
phải thông qua các công cụ tài chính tác động vào hoạt động của hệ thống NHTM,
đây đƣợc coi nhƣ là cánh tay đắc lực cho NHTW. Do vậy NHTM là kênh truyền
dẫn và là nơi NHTW thực hiện chức năng vai trò điều tiết của mình.
Nhƣ ta đã nói ở trên, bản chất hoạt động của NHTM là “đi vay để cho vay”,
NHTM là trung gian tài chính và trong khi thực hiện vai trò trung gian luân chuyển
vốn từ ngƣời thừa vốn sang ngƣời thiếu vốn, NHTM không thể tạo ra những công
cụ tài chính thay thế cho tiền mặt làm phƣơng tiện thanh toán mà NHTM áp dụng
các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt do NHTW ban hành nhƣ thanh toán
bằng UNC, séc, thẻ để cung cấp cho khách hàng những công cụ thanh toán trong
các giao dịch mua – bán mà không cần sử dụng tiền mặt. Do đó phần lớn tiền giao
dịch trong quan hệ kinh tế là tiền đã qua Ngân hàng, hoạt động của Ngân hàng gắn
liền với hệ thông lƣu thông tiền tệ.
Ngoài ra NHTM còn thực hiện các dịch vụ thanh toán. Trong đời sống kinh
tế, hoạt động thanh toán luôn gắn với quá trình sản xuất lƣu thông hàng hóa, dịch
vụ không chỉ trong phạm vi quốc gia mà nó còn mang tính toàn cầu. Thanh toán
qua Ngân hàng tạo điều kiện thúc đẩy nhanh quá trình luân chuyển vốn, hàng hóa,
làm tăng vòng quay của vốn, tăng hiệu quả kinh doanh. Hoạt động của NHTM gắn
liền với hoạt động thanh toán trong nƣớc và thanh toán quốc tế.
1.1.3.3. Hoạt động kinh doanh khác.
Thông qua các hình thức huy động vốn, NHTM tập trung, tích lũy các nguồn
vốn trong xã hội, tạo thành quỹ tài chính và thông qua hoạt động tín dụng, đầu tƣ,
Ngân hàng tiến hành cung ứng và phân bổ vốn cho nền kinh tế. Do vậy, hoạt động
của NHTM liên quan đến mọi lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh. Phạm vi
hoạt động của NHTM không chỉ giới hạn trong nƣớc mà còn mang tính quốc tế.
Để thỏa mãn đƣợc mọi nhu cầu của khách hàng thì hình thức hoạt động cuả Ngân
hàng là rất đa dạng, sản phẩm dịch vụ vô cùng phong phú với mạng lƣới chi nhánh
rộng khắp.
Trong môi trƣờng kinh tế đầy biến động và sự cạnh tranh gay gắt, khốc liệt

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Tô Hiệu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *