[block id=”bo-sung-1″]

. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
Chƣơng 1: Lý luận chung về huy động vốn và hiệu quả huy động vốn của Ngân
hàng thương mại.
Chƣơng 2: Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.
Chƣơng 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán
– Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam -Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.
– Báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh năm 2009 – 2011.
– Bảng cân đối tài khoản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam -Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh năm 2009 – 2011.

khoa_luan_giai_phap_nang_cao_hieu_qua_huy_dong_von_tai_ngan
pdf105 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 02/12/2015 | Lượt xem: 3203 | Lượt tải: 76download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: Tài chính – Ngân hàng
Sinh viên : Phan Thị Nhung
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Vũ Thị Lành
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂY NAM QUẢNG NINH
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: Tài chính – Ngân hàng
Sinh viên : Phan Thị Nhung
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Vũ Thị Lành
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên : Phan Thị Nhung Mã SV: 120173
Lớp : QT1201T Ngành: Tài chính – Ngân hàng
Tên đề tài : Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam
Quảng Ninh
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
Chƣơng 1: Lý luận chung về huy động vốn và hiệu quả huy động vốn của Ngân
hàng thương mại.
Chƣơng 2: Thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.
Chƣơng 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng
TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán
– Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam –
Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh.
– Báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
Nam – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh năm 2009 – 2011.
– Bảng cân đối tài khoản của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam –
Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh năm 2009 – 2011.
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam Quảng
Ninh Số 430 Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Tỉnh Quảng Ninh.
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Vũ Thị Lành
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Khóa luận tốt nghiệp
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 27 tháng 08 năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 02 tháng 12 năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2012
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
 Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
 Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong
nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu):
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU …………………………………………………………………………………………… 1
CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HUY ĐỘNG VỐN VÀ HIỆU QUẢ
HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI …………………………….. 4
1.1. Tổng quan về hoạt động của Ngân hàng thương mại …………………………………. 4
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của NHTM ………………………………………….. 4
1.1.1.1. Lịch sử hình thành ……………………………………………………………………………. 4
1.1.1.2. Lịch sử phát triển ……………………………………………………………………………… 4
1.1.2. Khái niệm, chức năng và vai trò của NHTM ………………………………………….. 6
1.1.2.1. Khái niệm NHTM ……………………………………………………………………………. 6
1.1.2.2. Chức năng của NHTM ……………………………………………………………………… 6
1.1.2.3. Vai trò của NHTM …………………………………………………………………………… 8
1.1.3. Một số nghiệp vụ cơ bản của NHTM …………………………………………………… 11
1.1.3.1. Nghiệp vụ huy động vốn …………………………………………………………………. 11
1.1.3.2. Nghiệp vụ tín dụng …………………………………………………………………………. 13
1.1.3.3. Nghiệp vụ cung ứng dịch vụ ……………………………………………………………. 14
1.2. Nguồn vốn huy động của Ngân hàng thương mại ……………………………………. 14
1.2.1. Khái niệm về nguồn vốn huy động ……………………………………………………… 14
1.2.2. Đặc điểm của nguồn vốn huy động ……………………………………………………… 15
1.2.3.Vai trò của nguồn vốn huy động ………………………………………………………….. 15
1.2.3.1. Đối với Ngân hàng thương mại ………………………………………………………… 15
1.2.3.2. Đối với nền kinh tế …………………………………………………………………………. 17
1.2.3.3. Đối với Ngân hàng Nhà nước ………………………………………………………….. 18
1.2.3.4. Đối với khách hàng ………………………………………………………………………… 18
1.2.4. Các hình thức huy động vốn của NHTM ……………………………………………… 18
1.2.4.1. Huy động vốn qua nghiệp vụ nhận tiền gửi ……………………………………….. 18
1.2.4.2. Huy động vốn qua phát hành các công cụ nợ …………………………………….. 21
1.2.4.3. Huy động vốn qua nghiệp vụ đi vay …………………………………………………. 22
1.2.4.4. Huy động vốn qua các nguồn khác …………………………………………………… 23
1.3 Hiệu quả huy động vốn của Ngân hàng thương mại ………………………………….. 23
1.3.1. Khái niệm hiệu quả huy động vốn của NHTM ……………………………………… 23
1.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn của NHTM ………………………. 24
1.3.2.1. Chỉ tiêu định tính ……………………………………………………………………………. 24
1.3.2.2. Chỉ tiêu định lượng…………………………………………………………………………. 26
1.3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả huy động vốn của NHTM……………… 28
1.3.3.1. Các nhân tố khách quan ………………………………………………………………….. 28
1.3.3.2. Các nhân tố chủ quan ……………………………………………………………………… 30
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN
HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂY
NAM QUẢNG NINH ……………………………………………………………………………….. 32
2.1. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh
Tây Nam Quảng Ninh ………………………………………………………………………………… 32
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh BIDV TNQN …………….. 32
2.1.2. Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ tại Chi
nhánh BIDV TNQN …………………………………………………………………………………… 36
2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức ……………………………………………………………………………….. 36
2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban ……………………………………….. 39
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh BIDV TNQN trong những
năm gần đây………………………………………………………………………………………………. 42
2.1.3.1. Kết quả hoạt động kinh doanh …………………………………………………………. 42
2.1.3.2. Hoạt động huy động vốn …………………………………………………………………. 43
2.1.3.3. Hoạt động sử dụng vốn …………………………………………………………………… 44
2.1.3.4. Hoạt động dịch vụ ………………………………………………………………………….. 47
2.2. Thực trạng hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh …………………………………. 49
2.2.1. Chiến lược huy động vốn …………………………………………………………………… 49
2.2.2. Quy mô và tốc độ tăng trưởng vốn huy động ……………………………………….. 52
2.2.3. Cơ cấu nguồn vốn huy động ………………………………………………………………. 54
2.2.3.1. Cơ cấu vốn tiền gửi theo kỳ hạn ………………………………………………………. 54
2.2.3.2. Cơ cấu vốn tiền gửi theo đối tượng …………………………………………………… 59
2.2.3.3. Cơ cấu vốn tiền gửi theo loại tiền …………………………………………………….. 62
2.2.4. Hiệu quả huy động vốn của Chi nhánh BIDV TNQN ……………………………. 65
2.2.4.1. Chi phí huy động vốn ……………………………………………………………………… 65
2.2.4.2. Khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng vốn ……………………………………………. 67
2.3. Đánh giá hiệu quả huy động vốn tại Chi nhánh BIDV TNQN …………………… 72
2.3.1. Những kết quả đạt được …………………………………………………………………….. 72
2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân …………………………………………………………… 73
2.3.2.1. Hạn chế …………………………………………………………………………………………. 73
2.3.2.2. Nguyên nhân …………………………………………………………………………………. 74
CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG
VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM –
CHI NHÁNH TÂY NAM QUẢNG NINH …………………………………………………. 77
3.1. Định hướng nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và
Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh …………………………………. 77
3.1.1. Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh …………………………………………….. 77
3.1.2. Định hướng nâng cao hiệu quả huy động vốn ………………………………………. 78
3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu
tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh …………………………. 79
3.2.1. Đa dạng hóa hình thức huy động vốn ………………………………………………….. 79
3.2.2. Thực hiện chính sách lãi suất linh hoạt ………………………………………………… 82
3.2.3. Thực hiện chính sách khách hàng và chiến lược marketing ……………………. 83
3.2.4. Đổi mới và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng ……………………………………… 85
3.2.5. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực …………………………………………………… 86
3.2.6. Gắn liền việc huy động vốn và sử dụng vốn có hiệu quả ……………………….. 86
3.3. Một số kiến nghị nhằm thực hiện giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn
tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam Quảng
Ninh …………………………………………………………………………………………………………. 87
3.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước ……………………………………………………………….. 87
3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước ………………………………………………. 88
3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam ……… 89
KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………… 91
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………. 92
LỜI CẢM ƠN
Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu, học hỏi để hoàn
thành khóa luận song chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định.
Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu của thầy cô, anh chị phòng Quan
hệ khách hàng, Kế toán của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi
nhánh Tây Nam Quảng Ninh và các bạn để khóa luận có ý nghĩa hơn.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Vũ Thị Lành đã tận tình chia
sẻ kinh nghiệm quý báu và giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này.
Và em xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo và các anh chị phòng Quan hệ
khách hàng, phòng Kế toán của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam –
Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh, những người đã nhiệt tình tiếp nhận, tạo điều
kiện và cung cấp những kinh nghiệm thực tiễn quan trọng cho em trong quá trình
thực tập và thực hiện khóa luận này.
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện
Phan Thị Nhung
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Viết tắt Nguyên nghĩa
BIDV : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
TNQN : Tây Nam Quảng Ninh
TMCP : Thương mại cổ phần
NHNN : Ngân hàng Nhà nước
NHTM : Ngân hàng thương mại
NHTƯ : Ngân hàng Trung ương
TCTD : Tổ chức tín dụng
TCKT : Tổ chức kinh tế
TGTK : Tiền gửi tiết kiệm
NVHĐ : Nguồn vốn huy động
VHĐ : Vốn huy động
QHKH : Quan hệ khách hàng
PGD : Phòng giao dịch
QTK : Quỹ tiết kiệm
HĐQT : Hội đồng quản trị
DANH MỤC BẢNG, BIỂU VÀ SƠ ĐỒ
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh BIDV TNQN …………………………………. 38
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh ………………………………………………………. 42
Bảng 2.2: Nguồn vốn tại Chi nhánh BIDV TNQN …………………………………………. 44
Bảng 2.3: Kết quả sử dụng vốn của Chi nhánh BIDV TNQN ………………………….. 45
Bảng 2.4: Kết quả hoạt động dịch vụ ……………………………………………………………. 48
Bảng 2.5: Khối lượng vốn huy động từ tiền gửi …………………………………………….. 53
Bảng 2.6: Cơ cấu vốn tiền gửi theo kỳ hạn ……………………………………………………. 55
Bảng 2.7: Cơ cấu vốn tiền gửi có kỳ hạn ………………………………………………………. 57
Bảng 2.8: Cơ cấu vốn tiền gửi theo đối tượng huy động …………………………………. 59
Bảng 2.9: Cơ cấu vốn tiền gửi theo loại tiền ………………………………………………….. 63
Bảng 2.10: Chi phí trả lãi bình quân …………………………………………………………….. 66
Bảng 2.11: Chi phí huy động vốn trên tổng chi phí ………………………………………… 67
Bảng 2.12: Sự cân đối giữa vốn huy động tiền gửi và sử dụng vốn ………………….. 68
Bảng 2.13: Khả năng đáp ứng nhu cầu vay vốn theo kỳ hạn ……………………………. 69
Bảng 2.14: Khả năng đáp ứng nhu cầu vay vốn theo loại tiền …………………………. 71
Biểu đồ 2.1: Kết quả kinh doanh của Chi nhánh BIDV TNQN ……………………….. 42
Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng trưởng dư nợ tại Chi nhánh BIDV TNQN ………………… 46
Biểu đồ 2.3: Tốc độ tăng trưởng vốn tiền gửi tại Chi nhánh BIDV TNQN ……….. 53
Biểu đồ 2.4: Cơ cấu vốn tiền gửi theo kỳ hạn của Chi nhánh BIDV TNQN ……… 55
Biểu đồ 2.5: Cơ cấu vốn tiền gửi có kỳ hạn của chi nhánh BIDV TNQN …………. 57
Biểu đồ 2.6: Cơ cấu vốn tiền gửi theo đối tượng của Chi nhánh BIDV TNQN ….. 60
Biểu đồ 2.7: Cơ cấu vốn tiền gửi theo loại tiền của Chi nhánh BIDV TNQN ……. 63
Biểu đồ 2.8: Tình hình huy động vốn tiền gửi và sử dụng vốn của Chi nhánh
BIDV TNQN …………………………………………………………………………… 68
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
SV: Phan Thị Nhung – Lớp QT1201T Trang 1
LỜI NÓI ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Ngày nay khi nền kinh tế thế giới đang ngày càng phát triển thì nhu cầu hội
nhập, toàn cầu hóa ngày càng trở nên cấp thiết hơn đối với tất cả các quốc gia. Là
một nước đang phát triển với nền nông nghiệp lúa nước là chủ yếu, để có thể hội
nhập kinh tế quốc tế, sánh vai với các cường quốc năm châu, Việt Nam cần phải
trải qua một thời gian dài cùng với sự cố gắng nỗ lực rất lớn. Và việc cung ứng vốn
cho nền kinh tế đang là đòi hỏi rất lớn trong sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại
hóa, bởi vốn là nguồn đầu vào quyết định sự tăng trưởng và phát triển, là yếu tố
tiên quyết nhằm đưa nước ta thoát khỏi tình trạng tụt hậu xa hơn về kinh tế, tiến
nhanh, tiến kịp các nước trong khu vực và trên thế giới. Vốn đối với ngân hàng lại
càng có ý nghĩa quan trọng bởi vì nó là cơ sở để ngân hàng tổ chức mọi hoạt động
kinh doanh của mình và đảm nhiệm vai trò cung cấp vốn cho nền kinh tế. Hơn nữa
nó còn phản ánh quy mô, uy tín và năng lực cạnh tranh của ngân hàng, đáp ứng kịp
thời nhu cầu của doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế.
Vì vậy, ngân hàng nào có tiềm lực vốn càng lớn, càng có thế mạnh trong kinh
doanh và khẳng định được vị trí của mình trên thị trường tiền tệ. Ngoài nguồn vốn
ban đầu cần thiết, ngân hàng phải thường xuyên chăm lo tới việc tăng trưởng vốn,
tận dụng và khai thác triệt để mọi nguồn vốn nhàn rỗi ở cả trong nước và ngoài
nước.
Tiềm lực về vốn trong nền kinh tế là rất lớn nhưng để thu hút được là điều
không đơn giản vì trên thị trường ngày càng có nhiều các NHTM, các tổ chức tài
chính (quỹ tiết kiệm bưu điện, quỹ tín dụng, công ty bảo hiểm) cạnh tranh nhau
cùng phát triển gây khó khăn cho công tác huy động vốn của BIDV nói chung và
Chi nhánh BIDV Tây Nam Quảng Ninh nói riêng. Thực tế cũng chứng minh rằng
không phải cứ huy động được nhiều vốn là thành công, đặc biệt là trong điều kiện
nền kinh tế đang lạm phát cao như hiện nay thì việc huy động vốn sao cho có hiệu
quả là một đòi hỏi bức thiết với các ngân hàng. Nhận thấy được tầm quan trọng của
nguồn vốn nên ngay từ khi thành lập Chi nhánh BIDV Tây Nam Quảng Ninh đã
rất chú trọng đến công tác huy động vốn và đã gặt hái được những kết quả rất khả
Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
SV: Phan Thị Nhung – Lớp QT1201T Trang 2
quan. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại trong công tác huy động vốn mà chi nhánh
cần khắc phục. Chính vì vậy, đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn
tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam
Quảng Ninh” được em lựa chọn nghiên cứu với hy vọng có một cái nhìn tổng quát
về thực trạng huy động vốn của chi nhánh tại Thành phố Uông Bí, thông qua đó
tìm ra các hạn chế và xây dựng một hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao hiệu
quả của hoạt động này.
2. Mục đích nghiên cứu
– Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về huy động vốn và hiệu quả huy động
vốn tại NHTM.
– Phân tích thực trạng hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư
và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh, từ đó chỉ ra những kết
quả đã đạt được, hạn chế cần khắc phục và nguyên nhân của hạn chế đó.
– Đề xuất hệ thống giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động
vốn của Ngân hà

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *