[block id=”bo-sung-1″]

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
– Hệ thống hóa những vấn đề về nguồn vốn và huy động vốn tại Ngân
hàng Thƣơng mai.
– Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn tại Ngân
hàng Thƣơng mại Cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh
giai đoạn 2009 – 2011. Qua đó nêu bật những đặc điểm cơ bản của
nguồn vốn huy động tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đông Nam
Á – Chi nhánh Quảng Ninh, những kết quả đạt đƣợc cùng những hạn
chế còn tồn tại trong hoạt động huy động vốn của ngân hàng.

khoa_luan_giai_phap_nang_cao_hieu_qua_huy_dong_von_tai_ngan

Tải Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh mới nhất

download1 google drive

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Sinh viên : Trần Thị Thu Oanh
Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Hoàng Thị Hồng Lan
HẢI PHÒNG – 2012
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần
Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh
SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN
TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN
ĐÔNG NAM Á – CHI NHÁNH QUẢNG NINH
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Sinh viên : Trần Thị Thu Oanh
Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Hoàng Thị Hồng Lan
HẢI PHÒNG – 2012
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần
Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh
SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Trần Thị Thu Oanh Mã SV:120509
Lớp: QT1204T Ngành: Tài chính Ngân hàng
Tên đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng
Thƣơng mại Cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần
Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh
SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 3
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
– Hệ thống hóa những vấn đề về nguồn vốn và huy động vốn tại Ngân
hàng Thƣơng mai.
– Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động huy động vốn tại Ngân
hàng Thƣơng mại Cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh
giai đoạn 2009 – 2011. Qua đó nêu bật những đặc điểm cơ bản của
nguồn vốn huy động tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đông Nam
Á – Chi nhánh Quảng Ninh, những kết quả đạt đƣợc cùng những hạn
chế còn tồn tại trong hoạt động huy động vốn của ngân hàng.
– Đề xuất giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động
vốn tại Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh
Quảng Ninh.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
– Bảng cân đối kế toán của Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đông
Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh năm 2009 – 2011
– Báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần
Đông Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh năm 2009 – 2011
– Số liệu phòng nguồn vốn của Bảng cân đối kế toán của Ngân hàng
Thƣơng mại Cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh năm
2009 – 2011
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần
Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh
SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 4
Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Quảng
Ninh
Địa chỉ: 476 – 478 Nguyễn Văn Cừ, Phƣờng Hồng Hải, Thành phố
Hạ Long – Quảng Ninh.
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần
Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh
SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 5
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hƣớng dẫn:………………………………………………………………….
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hƣớng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 02 tháng 04 năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 07 tháng 07 năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2012
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần
Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh
SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 6
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần
Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh
SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 7
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần
Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh
SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 8
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………… 0
CHƢƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ NGUỒN VỐN VÀ HUY ĐỘNG VỐN
TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ………………………………………………………….. 4
1.1. Khái quát về ngân hàng thƣơng mại …………………………………………………… 4
1.1.1. Khái niệm, vai trò của ngân hàng thƣơng mại đối với nền kinh tế ………. 4
1.2. Khái niệm, vai trò của nguồn vốn đối với ngân hàng thƣơng mại, mục tiêu
và nguyên tắc quản trị nguồn vốn ………………………………………………………………. 7
1.2.1. Khái niệm nguồn vốn ………………………………………………………………………. 7
1.2.2. Vai trò của nguồn vốn đối với ngân hàng thƣơng mại …………………………. 7
1.2.3. Mục tiêu và nguyên tắc quản trị nguồn vốn ………………………………………… 9
1.3. Phân loại nguồn vốn huy động ………………………………………………………….. 12
1.3.1. Tiền gửi ……………………………………………………………………………………….. 12
1.3.2 Phát hành chứng từ có giá ……………………………………………………………….. 15
1.3.3 Vốn đi vay …………………………………………………………………………………….. 16
1.3.4. Nguồn vốn khác …………………………………………………………………………… 18
1.4. Các nhân tố ảnh hƣởng đến nguồn vốn ……………………………………………….. 19
1.4.1. Nhân tố chủ quan…………………………………………………………………………… 19
1.4.2. Các nhân tố khách quan …………………………………………………………………. 22
1.5. Các phƣơng pháp quản lý nguồn vốn………………………………………………….. 25
1.5.1. Thực hiện các biện pháp đồng bộ để khơi tăng nguồn vốn ngân hàng ….. 25
1.5.2. Sử dụng các công cụ cơ bản để tìm kiếm nguồn vốn …………………………. 27
1.5.3.Đa dạng hoá các nguồn vốn huy động và tạo cơ cấu nguồn vốn sao cho
phù hợp …………………………………………………………………………………………………. 27
1.5.4. Sử dụng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn …………………. 27
1.5.5. Thực hiện đầy đủ các nội dung cơ bản trong quản lí nguồn vốn ………….. 28
CHƢƠNG II. THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG
THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á CHI NHÁNH QUẢNG NINH … 33
2.1 Tổng quan về ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng
Ninh ……………………………………………………………………………………………………… 33
2.1.1 Tên gọi và trụ sở …………………………………………………………………………….. 34
2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ ………………………………………………………………….. 34
2.1.3 Quyền hạn và nghĩa vụ của Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á
chi nhánh Quảng Ninh …………………………………………………………………………….. 34
2.1.4 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi
nhánh Quảng Ninh …………………………………………………………………………………. 36
2.1.5. Nội dung hoạt động của Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á
chi nhánh Quảng Ninh …………………………………………………………………………….. 42
2.1.6 Kết quả hoạt động của Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi
nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2009 – 2011 …………………………………………………. 43
2.2 Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á Chi nhánh
Quảng Ninh giai đoạn 2009-2011 …………………………………………………………….. 50
2.2.1 Chiến lƣợc huy động vốn của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh
Quảng Ninh giai đoạn 2009-2011 …………………………………………………………….. 50
2.2.2 Phân tích hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi
nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2009-2011 …………………………………………………… 51
2.2.3. Đánh giá hoạt động huy động vốn của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
chi nhánh Quảng Ninh …………………………………………………………………………….. 65
CHƢƠNG III. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG HUY
ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á –
CHI NHÁNH QUẢNG NINH …………………………………………………………………. 73
3.1. Định hƣớng phát triển của ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á Chi
nhánh Quảng Ninh trong thời gian tới ………………………………………………………. 73
3.1.1. Các nhiệm vụ công tác trọng tâm của Ngân hàng thƣơng mại cổ phần
Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh trong thời gian tới ……………………………… 73
3.1.2. Phƣơng hƣớng chiến lƣợc về chính sách huy động vốn 2011- 2015 …….. 74
3.2.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn cho Ngân hàng thƣơng
mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh ……………………………………… 75
3.2.1.Huy động vốn với cơ cấu huy động hợp lý ………………………………………… 75
3.2.2. Đa dạng hóa loại hình dịch vụ, nâng cao chất lƣợng dịch vụ và công nghệ
của ngân hàng ………………………………………………………………………………………… 77
3.2.3. Đa dạng hoá các sản phẩm huy động vốn bằng cách gia tăng tiện ích và
tính chất. ……………………………………………………………………………………………….. 79
3.2.4. Tăng cƣờng công tác chăm sóc khách hàng ………………………………………. 80
3.2.5 .Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo hình ảnh tích cực và nổi
bật của ngân hàng. ………………………………………………………………………………….. 81
3.2.6. Đẩy mạnh hoạt động Marketing trên thị trƣờng ………………………………… 82
3.2.7. Nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ nhân viên ngân hàng. ……………. 83
3.2. Những kiến nghị để thực hiện giải pháp ……………………………………………. 83
3.3.1 Những kiến nghị đối với chính phủ ……………………………………………….. 83
3.3.2. Những kiến nghị đối với NHNN …………………………………………………… 85
PHẦN KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………… 86
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………… 88
DANH MỤC HÌNH
Hình 1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Sở giao dịch Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông
Nam Á chi nhánh Quảng Ninh …………………………………………………………………. 37
Hình 2: Biểu đồ nguồn vốn huy động của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi
nhánh Quảng Ninh theo hình thức huy động ……………………………………………… 46
Hình 3: Biểu đồ thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ của Ngân hàng TMCP
Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh năm 2011 …………………………………………. 50
Hình 4: Biểu đồ tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
chi nhánh Quảng Ninh giai đoạn 2009 – 2011 ……………………………………………. 52
Hình 5. Biểu đồ so sánh nguồn vốn huy động giữa chi nhánh Quảng Ninh và
ngân hàng TMCP Đông Nam Á ……………………………………………………………….. 54
Hình 6: Biểu đồ huy động vốn theo sản phẩm của Ngân hàng TMCP Đông Nam
Á chi nhánh Quảng Ninh …………………………………………………………………………. 55
Hình 7. Biểu đồ huy động vốn theo đối tƣợng của Ngân hàng TMCP Đông Nam
Á chi nhánh Quảng Ninh …………………………………………………………………………. 57
Hình 8: Biểu đồ huy động nguồn vốn theo kì hạn của Ngân hàng TMCP Đông
Nam Á chi nhánh Quảng Ninh …………………………………………………………………. 59
Hình 9. Biểu đồ nguồn vốn huy động theo loại tiền tệ của Ngân hàng TMCP
Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh ………………………………………………………… 61
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
NHTM : Ngân hàng Thƣơng mại
NHNN : Ngân hàng Nhà nƣớc
TCTD : Tổ chức tín dụng
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần
Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh
SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 1
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Vốn là một trong những yếu tố đầu vào cơ bản của quá trình hoạt động
kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Chúng ta cần khẳng định rằng không thể thực
hiện đƣợc các mục tiêu kinh tế xã hội nói chung của Nhà nƣớc, cũng nhƣ các mục
tiêu kinh doanh khác của doanh nghiệp nói riêng nếu không có vốn. Đối với các
ngân hàng thƣơng mại với tƣ cách là một doanh nghiệp, một chế tài trung gian
hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ thì vốn lại có một vai trò hết sức quan trọng.
NHTM là đơn vị chủ yếu cung cấp vốn thu lãi. Nhƣng để cung cấp đủ vốn để đáp
ứng nhu cầu thị trƣờng, ngân hàng sẽ phải huy động vốn từ bên ngoài. Vì vây, các
NHTM rất chú trọng đến vấn đề huy động vốn để đáp ứng đầy đủ nhu cầu kinh
doanh của mình. Có thể nói hoạt động huy động các nguồn vốn khác nhau trong
xã hội là lẽ sống quan trọng nhất của các NHTM.
Tại Việt Nam việc huy động vốn thông qua việc khai thác lƣợng tiền tạm
thời nhan rỗi trong dân cƣ, hộ gia đình, các tổ chức kinh tế xã hội hay các tổ chức
tín dụng khác của NHTM còn nhiều bất hợp lí. Điều này dẫn tới chi phí vốn cao,
quy mô không ổn định, việc tài trợ cho các danh mục tài sản không còn phù hợp
với quy mô, kết cấu. Từ đó làm hạn chế khả năng sinh lời, buộc ngân hàng phải
đối mặt với các rủi ro. Do đó việc tăng cƣờng huy động vốn từ bên ngoài với chi
phí hợp lí và ổn định là yêu cầu ngày càng trở lên cấp thiết và quan trọng.
Để tăng cƣờng huy động vốn ta cần nghiên cứu các hình thức huy động,
các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác huy động vốn nhƣ quy mô, cơ cấu nguồn
huy động đủ lớn để tài trợ cho các danh mục tài sản và không ngừng tăng trƣởng
ổn định, nguồn vốn có chi phí hợp lí, huy động vốn phù hợp với sử dụng vốn về
mặt kì hạn, quản lí tốt các loại rủi ro liên quan đến hoạt động huy động vốn, cũng
nhƣ phân tích các nhân tố ảnh hƣởng tới công tác huy động vốn.
Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh trải
qua hơn 5 năm hoạt động và phát triển đã đạt tăng trƣởng đáng kể trong mở
rộng quy mô, nâng cao chất lƣợng hoạt động kinh doanh nhƣng thực tiễn đang
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần
Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh
SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 2
đặt ra những thách thức mới ở phía trƣớc. Do ảnh hƣởng của tình hình kinh tế xã
hội địa phƣơng, những khó khăn từ môi trƣờng kinh tế vĩ mô, từ nội tại của
mình và cạnh tranh ngày càng gay gắt của các tổ chức tín dụng trong và ngoài
nƣớc Mặt khác, trần lãi suất cho vay ngày càng giảm thấp và những đặc điểm
riêng có của mình thì hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Thƣơng mại cổ
phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh cần áp dụng những giải pháp thích
ứng.
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của nguồn vốn cũng nhƣ những khó khăn
mà Ngân hàng hiện nay đang gặp phải trong quá trình huy động vốn, tôi chọn
đề tài: “ Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng
Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh”.
2. Mục tiêu nghiên cứu khóa luận
Từ những vấn đề nghiên cứu trên lí thuyết, phân tích thực trạng huy động
vốn tại Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh,
qua đó đề ra các giải pháp nhằm tăng cƣờng huy động vốn hiệu quả nhất tại
Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Những vấn đề cơ bản về huy động vốn các Ngân hàng thƣơng mại.
Đánh giá thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông
Nam Á chi nhánh Quảng Ninhtrong 3 năm 2009, 2010 và 2011 qua các khía
cạnh quy mô, cơ cấu huy động vốn, phân tích nguồn vốn huy động. Từ đó tìm ra
những ƣu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại trong việc huy động
vốn tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần
Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh
SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 3
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của khóa luận
Hệ thống hóa các phƣơng pháp huy động vốn tại ngân hàng.
Phân tích thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông
Nam Á chi nhánh Quảng Ninh tìm ra nhƣợc điểm cần khắc phục.
Đề xuất các giải pháp tăng cƣờng huy động vốn một cách hiệu quả với chi phí
thấp nhất.
4. Bố cục của khóa luận
Khóa luận tốt nghiệp của tôi gồm các phần chính nhƣ sau:
Lời mở đầu
Chƣơng I : Những vấn đề về nguồn vốn và huy động vốn tại ngân hàng thƣơng
mại.
Chƣơng II: Thực trạng huy động vốn tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông
Nam Á chi nhánh Quảng Ninh.
Chƣơng III : Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân
hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh.
Kết luận
Mặc dù đã rất cố gắng nhƣng khóa luận của tôi chắc chắn vẫn còn nhiều
thiếu sót. Tôi rất mong các thầy cô giáo nhiệt tình chỉ bảo, sửa chữa giúp khóa
luận của tôi hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn sự hƣớng dẫn và chỉ bảo
tận tình của giảng viên Thạc sĩ Hoàng Thị Hồng Lan cùng sự giúp đỡ, quan tâm
của Ban lãnh đạo và cán bộ phòng Quản trị và hỗ trợ hoạt động của Ngân hàng
thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh đã giúp tôi hoàn thành
khóa luận tốt nghiệp này.
Tôi xin chân thành cảm ơn !
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần
Đông Nam Á – chi nhánh Quảng Ninh
SV: Trần Thị Thu Oanh – Ngành Tài Chính Ngân Hàng 4
CHƢƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ NGUỒN VỐN
VÀ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1.1. Khái quát về ngân hàng thƣơng mại
1.1.1. Khái niệm, vai trò của ngân hàng thƣơng mại đối với nền kinh tế
1.1.1.1. Khái niệm
Hệ thống Ngân hàng thƣơng mại (NHTM) r

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á – Chi nhánh Quảng Ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *