[block id=”bo-sung-1″]

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
– Xây dựng cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn tiền gửi và hiệu quả
hoạt động huy động vốn tiền gửi tại các ngân hàng thương mại hiện nay.
– Phân tích thực trạng hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng Thương
mại Cổ phần Nam Việt – Chi nhánh Hải Phòng.
– Đưa ra các giải pháp và kiến nghị hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả huy
động vốn tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt – Chi
nhánh Hải Phòng.

khoa_luan_giai_phap_nang_cao_hieu_qua_huy_dong_von_tien_gui

pdf90 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 02/12/2015 | Lượt xem: 1398 | Lượt tải: 10download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt – Chi nhánh Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Sinh viên : Đàm Thị Thu Hƣơng
Giảng viên hƣớng dẫn : Ths. Cao Thị Thu
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG
VỐN TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
CỔ PHẦN NAM VIỆT – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Sinh viên : Đàm Thị Thu Hƣơng
Giảng viên hƣớng dẫn : Ths. Cao Thị Thu
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Đàm Thị Thu Hương Mã SV: 121219
Lớp: QT 1202 T Ngành: Tài chính ngân hàng
Tên đề tài:Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng
Thương mại Cổ phần Nam Việt – Chi nhánh Hải Phòng.
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
– Xây dựng cơ sở lý luận về hoạt động huy động vốn tiền gửi và hiệu quả
hoạt động huy động vốn tiền gửi tại các ngân hàng thương mại hiện nay.
– Phân tích thực trạng hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng Thương
mại Cổ phần Nam Việt – Chi nhánh Hải Phòng.
– Đưa ra các giải pháp và kiến nghị hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả huy
động vốn tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt – Chi
nhánh Hải Phòng.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
– Số liệu thu thập tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt – Chi nhánh
Hải Phòng.
– Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
– Bảng cân đối kế toán
– Báo cáo tài chính
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
– Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt – Chi nhánh Hải Phòng
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Cao Thị Thu
Học hàm, học vị: Thác sỹ
Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt – Chi nhánh Hải Phòng.
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 27 tháng 08 năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 02 tháng 12 năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2012
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong
nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu):
..
..
..
..
..
..
..
……
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
MỤC LỤC
Trang
Lời mở đầu…………………………………………………………………………………………………1
Chƣơng 1 …………………………………………………………………………………………………… 3
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI VÀ HIỆU QUẢ ……… 3
HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI …………… 3
1.1. Huy động vốn tiền gửi của ngân hàng thƣơng mại ………………………………… 3
1.1.1. Ngân hàng thương mại và các hoạt động chủ yếu: ………………………………. 3
1.1.1.1. Khái niệm, vai trò của Ngân hàng thương mại …………………………………….. 3
1.1.1.2. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại ………………………………… 6
1.1.2. Nguồn vốn của ngân hàng thương mại ……………………………………………….. 8
1.1.2.1. Khái niệm và vai trò của nguồn vốn ngân hàng thương mại………………8
1.1.2.2. Cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng thương mại ……………………………………. 8
1.1.3. Các hình thức huy động vốn của ngân hàng………………………………………. 11
1.1.3.1. Huy động vốn theo loại tiền …………………………………………………………….. 12
1.1.3.2. Huy động vốn theo kỳ hạn ………………………………………………………………. 12
1.1.3.3. Huy động theo đối tượng huy động vốn: ………………………………………….. 13
1.2.Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả huy động vốn tiền gửi của NHTM ………………. 13
1.2.1 Khái niệm hiệu quả huy động vốn …………………………………………………….. 13
1.2.2. Chỉ tiêu đánh giá hoạt động huy động vốn …………………………………………. 13
1.2.2.1. Chỉ tiêu định lượng…………………………………………………………………………. 14
1.2.2.2. Chỉ tiêu định tính…………………………………………………………………………….. 14
1.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả công tác huy động vốn: ……….. 17
1.2.3.1. Nhân tố khách quan ………………………………………………………………………… 17
1.2.3.2. Nhân tố chủ quan …………………………………………………………………………… 20
1.3. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng
thƣơng mại ………………………………………………………………………………………………. 24
1.3.1. Đối với ngân hàng thương mại …………………………………………………………. 24
1.3.2. Đối với khách hàng: …………………………………………………………………………. 25
1.3.3. Đối với nền kinh tế : ………………………………………………………………………… 26
1.3.4. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi. ……………….. 26
CHƢƠNG 2: ……………………………………………………………………………………………. 29
THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ ỀN GỬI TẠI NGÂN
HÀNG TMCP NAM VIỆT – CHI NHÁNH HẢI PHÒNG. ………………………… 29
2.1. Tổng quan về ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Hải Phòng. ……. 29
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển. ……………………………………………………. 29
2.1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng TMCP Nam Việt …………….. 29
2.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển ngân hàng TMCP Nam Việt – chi nhánh
Hải Phòng. ………………………………………………………………………………………………… 29
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận tại ngân hàng
TMCP Nam Việt – chi nhánh Hải Phòng …………………………………………………….. 30
2.1.4. Hoạt động tại Ngân hàng TMCP Nam Việt – Chi nhánh Hải Phòng. ….. 32
…………………………………………………………………… 33
2.1.4.2. Hoạt động sử dụng vốn. …………………………………………………………………. 34
2.1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2009 – 2011 …………………………. 39
2.2. Thực trạng công tác huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng TMCP Nam Việt
– chi nhánh Hải Phòng ……………………………………………………………………………… 41
2.2.1. Về quy mô, sự tăng trưởng vốn huy động ……………………………………………. 41
2.2.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động tại Navibank Hải Phòng ……………………….. 43
2.2.2.1. Huy động vốn theo thời gian ……………………………………………………………. 43
2.2.2.2. Huy động vốn theo loại tiền ……………………………………………………………… 45
2.2.2.3. Huy động theo đối tượng ………………………………………………………………… 47
2.2.3. Mối quan hệ giữa huy động vốn và cho vay …………………………………….. 49
2.2.3.1. Chi phí và lãi suất huy động vốn …………………………………………………. 49
2.3. Đánh giá hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng TMCP Nam Việt –
chi nhánh Hải Phòng. ……………………………………………………………………………….. 55
2.3.1. Những kết quả đạt được ……………………………………………………………………. 55
2.3.1.1. Khối lƣợng vốn huy động tăng trƣởng ổn định và hiệu quả …………….. 55
2.3.1.2. Ngân hàng đã hiện đại hoá giao dịch ngân hàng: …………………………….. 56
2.3.1.3. Đội ngũ cán bộ nhân viên ngày một lớn mạnh cả về số lƣợng và chất
lƣợng ……………………………………………………………………………………………………….. 56
2.3.2. Hạn chế …………………………………………………………………………………………… 56
2.3.3. Nguyên nhân ……………………………………………………………………………………. 58
2.3.3.1. Nguyên nhân chủ quan ………………………………………………………………….. 58
2.3.3.2. Nguyên nhân khách quan ………………………………………………………………. 59
Chƣơng 3 …………………………………………………………………………………………………. 62
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN …………………………. 62
TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM VIỆT ……………………… 62
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG ……………………………………………………………………… 62
3.1. Định hƣớng nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Nam
Việt – chi nhánh Hải Phòng. ……………………………………………………………………… 62
3.1.1. Định hướng chung của Navibank Hải Phòng ……………………………………… 62
3.1.1.1. Cơ hội …………………………………………………………………………………………… 62
3.1.1.2. Thách thức ……………………………………………………………………………………. 63
3.1.2. Định hướng nâng cao hiệu quả huy động vốn …………………………………….. 63
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng thƣơng mại cổ
phần Nam Việt – Chi nhánh Hải Phòng. …………………………………………………… 65
3.2.1. Đa dạng hóa các hình thức huy động vốn …………………………………………. 65
3.2.2. Thực hiện hình thức lãi suất linh hoạt ……………………………………………… 68
3.2.4. Tăng cường đổi mới công nghệ thông tin nâng cao uy tín của ngân hàng 70
3.2.5. Xây dựng chính sách khách hàng hợp lý trong huy động vốn, tăng cường
hoạt động marketing cho chi nhánh. …………………………………………………………… 71
3.2.6. Hoàn thiện tiện ích phục vụ cho khách hàng ……………………………………… 73
3.3. Kiến nghị …………………………………………………………………………………………… 74
3.3.1. Đối với chính phủ, nhà nước …………………………………………………………….. 74
3.3.1.1. Tạo môi trƣờng kinh tế vĩ mô ổn định …………………………………………… 74
3.3.1.2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật cạnh trạnh …………………………………….. 75
3.3.1.3. Đẩy mạnh sự phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ………………. 75
3.3.2. Đối với ngân hàng nhà nước …………………………………………………………….. 75
3.3.2.1. Kiềm chế lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền. ………………………………… 76
3.3.2.2. Tiếp tục điều hành linh hoạt công cụ lãi suất, chính sách tiền tệ ………. 76
3.3.2.3. Tăng cƣờng công tác thanh tra, kiểm soát hoạt động của các NHTM . 76
3.3.2.4. Thúc đẩy phát triển dịch vụ thanh toán qua ngân hàng. ………………….. 77
3.3.3. Đối với Navibank Việt Nam ……………………………………………………………….. 77
KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………………78
DANH MỤC VIẾT TẮT.
NHTM Ngân hàng thương mại
TMCP Thương mại cổ phần
NH Ngân hàng
Navibank Ngân hàng Nam Việt
NHTW Ngân hàng Trung Ương
NHNN Ngân hàng Nhà Nước
TCKT Tổ chức kinh tế
TG Tiền gửi
KH Khách hàng
DN Doanh nghiệp
DPRR Dự phòng rủi ro
CL Chênh lệch
ST Số tiền
DANH MỤC BẢNG BIỂU HÌNH VẼ
A. Danh mục bảng biểu
Bảng 2.1: Dư nợ cho vay của Navibank Hải Phòng…………………………………………35
Bảng 2. 2: Kết cấu dư nợ cho vay theo loại tiền tại Navibank Hải Phòng…………..36
Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ theo hình thức cho vay tại Navibank Hải Phòng………….37
Bảng 2.4: Cơ cấu hoạt động ngân quỹ tại Navibank Hải Phòng………………………..39
Bảng 2.5 : Kết quả hoạt động kinh doanh……………………………………………………. 40
Bảng 2.6 :Tổng hợp công tác huy động vốn của Navibank Hải Phòng ……………..41
Bảng 2.7: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời gian……………………………………..44
Bảng 2.8: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo loại tiền của Navibank Hải Phòng…… 46
Bảng 2.9: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng………………………………………48
Bảng 2.10: Chi phí huy động vốn của Navibank Hải Phòng………………………………..50
Bảng 2.11: Chênh lệch lãi suất đầu vào và lãi suất đầu ra của Navibank Hải
Phong…………………………………………………………………………………………………51
Bảng 2.12: Vốn huy động và cho vay ngắn hạn ………………………………………………53
Bảng 2.13 : Vốn huy động và cho vay trung dài hạn……………………………………….54
B. Danh mục hình vẽ
Hình 1: Mô hình tổ chức của Navibank Hải Phòng…………………………………………30
Hình 2: Sự tăng trưởng vốn huy động Navibank qua các năm………………………..33
Hình 3: Tổng dư nợ cho vay của ngân hàng qua các năm………………………………..35
Hình 4: Hoạt động ngân quỹ tại Navibank Hải Phòngqua các năm……………38
Hình 5: Sự tăng trưởng vốn huy động Navibank Hải Phòng qua các năm…………43
Hình 6: Sơ đồ huy động vốn theo thời gian của Navibank Hải Phòng ………………44
Hình 7: Sơ đồ huy động vốn theo loại tiền của Navibank Hải Phòng………………..47
Hình 8: Tình hình huy động và cho vay ngắn hạn……………………………………………..53
Hình 9: Tình hình huy động và cho vay vốn trung và dài hạn……………………………..54
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
1
LỜI MỞ ĐẦU
1.Tính cấp thiết của đề tài
Vốn luôn là một trong những yếu tố đầu vào cơ bản trong quá trình hoạt
động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Để thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội
của nhà nước nói chung cũng như các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp nói
riêng đều cần phải có vốn. Ngân hàng thương mại với tư cách là một doanh
nghiệp, một trung gian tài chính hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ đã góp phần quan
trọng trong việc phân phối và điều hòa vốn cho nền kinh tế. Ngân hàng thương mại
chính là nơi thu hút lượng vốn nhàn rỗi và tạm thời nhàn rỗi trong xã hội đồng thời
cũng chính là nơi cung ứng phần lớn vốn đầu tư cho nền kinh tế. Nhưng để cung
cấp đủ vốn đáp ứng nhu cầu thị trường, ngân hàng sẽ phải huy động vốn từ bên
ngoài. Vì vậy, các NHTM rất chú trọng đến vấn đề huy động vốn đáp ứng đầy đủ
nhu cầu kinh doanh của mình. Có thể nói hoạt động huy động từ các nguồn khác
nhau trong xã hội là lẽ sống quan trọng nhất của các Ngân hàng thương mại.
Tại Việt Nam việc huy động vốn (khai thác lượng tiền tạm thời nhàn rỗi trong
công chúng, hộ gia đình, của các TCKT-XH hay các TCTD khác) của NHTM còn
nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được đầy đủ nhu cầu cũng như đòi hỏi của nền kinh
tế, chưa khai thác được nguồn vốn tiềm tàng trong nền kinh tế, nguồn vốn huy
động trong thời gian dài cho đầu tư phát triển còn thiếu. Điều đó cho thấy chính
sách huy động vốn vẫn còn nhiều tồn tại cần nhanh chóng có biện pháp nâng cao
hiệu quả của công tác này.
Việc nâng cao hiệu quả huy động vốn hiện nay là rất cần thiết với mỗi
NHTM nói chung và với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt – Chi nhánh
Hải Phòng nói riêng. Nhận thức được vấn đề này, sau quá trình thực tập, tìm hiểu
về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt – Chi nhánh Hải Phòng được sự
giúp đỡ của cán bộ, nhân viên ngân hàng cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của
giáo viên hướng dẫn Ths. Cao Thị Thu tôi đã mạnh dạn chọn đề tài:“ Giải pháp
nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Nam Việt – chi nhánh Hải Phòng” làm chuyên đề tốt nghiệp.
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
2
2.Mục đích nghiên cứu
Xuất phát từ lý luận về huy động vốn của NHTM, chuyên đề sẽ phân tích,
đánh giá thực trạng nguồn vốn, hoạt động huy động vốn của NHTM CP Nam Việt
– Chi nhánh Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp hợp lý,có tính khả thi nhằm
nâng cao hiệu quả huy động vốn của NHTM CP Nam Việt – Chi nhánh Hải Phòng.
3.Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đề tài nghiên cứu tập trung các vấn đề cơ bản về công tác huy động vốn tiền
gửi của ngân hàng thương mại. Phân tích, đi sâu nghiên cứu hoạt động huy động
vốn của NHTM CP Nam Việt – Chi nhánh Hải Phòng trên các khía cạnh: các loại
hình, quy mô, cơ cấu, chi phí vốn và sự phù hợp với sử dụng vốn trên cơ sở các số
liệu của ngân hàng từ năm 2009 – 2011.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng các phương pháp khoa học: Phương pháp duy vật biện
chứng, phương pháp duy vật lịch sử, phân tích, so sánh và tổng hợp, khái quát hoá
và trừu tượng hoá. Sử dụng số liêu thống kê để luận chứng.
5. Nội dung các chƣơng
Luận văn bao gồm 3 chương với nội dung cơ bản như sau:
Chương 1: Lý luận cơ bản về huy động vốn tiền gửi và hiệu quả huy động vốn
tiền gửi của ngân hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng về huy động vốn tiền gửi của Ngân hàng Thương mại
Cổ phần Nam Việt – Chi nhánh Hải Phòng trong thời gian qua.
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt – Chi nhánh Hải Phòng.
Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp
3
Chƣơng 1
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI VÀ HIỆU QUẢ
HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1.1. Huy động vốn tiền gửi của ngân hàng thƣơng mại
1.1.1. Ngân hàng thương mại và các hoạt động chủ yếu:
1.1.1.1. Khái niệm, vai trò của Ngân hàng thƣơng mại
 Khái niệm về ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại là một trong những tổ chức tài chính quan trọng
đóng vai trò rất lớn trong việc điều tiết vốn giữa các chủ thể trong nền kinh tế góp
phần thúc đẩy phát triển đất nước. Để có thể hiểu rõ hơn về các ngân hàng thương
mại trước hết ta đi xem xét khái niệm ngân hàng thương mại:
Theo pháp lệnh NH Việt Nam ban hành ngày 23/05/1990 thì ngân hàng
thương mại được định nghĩa: “Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh
tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền gửi từ khách hàng với
trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện các nghiệp vụ
chiết khấu và phương tiện thanh toá

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tiền gửi tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt – Chi nhánh Hải Phòng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *