[block id=”bo-sung-1″]

Ở Việt Nam hiện nay, vốn đang trở thành một vấn đề cấp thiết cho quá
trình tăng trưởng và phát triển nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên để huy động
được khối lượng vốn lớn từ nền kinh tế trong nước là một thách thức lớn đối với
nền kinh tế Việt Nam nói chung và đối với hệ thống Ngân hàng thương mại nói
riêng. Nhận thấy công tác huy động vốn luôn giữ vị trí rất quan trọng đối với hệ
thống NHTM trong việc đáp ứng vốn cho đầu tư phát triển kinh tế, góp phần
thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước. Hơn nữa trong thời gian
gần đây việc huy động vốn của Ngân hàng đang gặp phải rất nhiều khó khăn do
tình trạng khan hiếm vốn, do vậy đây là một vấn đề đang được các Ngân hàng
rất quan tâm.
Nhận thức được tầm quan trọng của vốn huy động trong sự phát triển của
ngân hàng, nhất là những thời điểm diễn biến tình hình tài chính biến động như
hiện nay và tính cấp thiết của hoạt động huy động vốn trong thời điểm hiện nay,
em đã chọn đề tài nghiên cứu “Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân
hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương – Chi nhánh Hải Phòng”

khoa_luan_giai_phap_tang_cuong_huy_dong_von_tai_ngan_hang

Tải Khóa luận Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương – Chi nhánh Hải Phòng mới nhất

download1 google drive

Khóa luận tốt nghiệp
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: Tài chính Ngân hàng
Sinh viên : Ân Thị Hoài Anh
Giảng viên hƣớng dẫn : PGS.TS Hà Minh Sơn
HẢI PHÒNG – 2012
Khóa luận tốt nghiệp
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI
NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẠI DƢƠNG –
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG
Sinh viên : Ân Thị Hoài Anh
Giảng viên hƣớng dẫn : PGS.TS Hà Minh Sơn
HẢI PHÒNG – 2012
Khóa luận tốt nghiệp
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Ân Thị Hoài Anh Mã SV: 120745
Lớp: QT1201T Ngành: Tài chính-ngân hàng
Tên đề tài: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Thương
mại Cổ phần Đại Dương – Chi nhánh Hải Phòng
Khóa luận tốt nghiệp
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt
nghiệp
Chƣơng I: Lý luận cơ bản về huy động vốn của Ngân hàng thương mại
Chƣơng II. : Thực trạng huy động vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ
Phần Đại Dương – Ocean Bank
Chƣơng III. Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Thương
mại Cổ phần Đại Dương – Ocean Bank
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
– Sơ đồ mô hình tổ chức của Ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh Hải
Phòng.
– Báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh
Hải Phòng năm 2010-2011.
– Bảng cân đối kế toán của ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh Hải
Phòng năm 2010-2011.
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương – Chi nhánh Hải Phòng. Số
420 – Tô Hiệu – Hải Phòng
Khóa luận tốt nghiệp
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Hà Minh Sơn
Học hàm, học vị: Phó giáo sư. Tiến sĩ
Cơ quan công tác: Học viện Tài chính
Nội dung hướng dẫn: Khóa luận tốt nghiệp
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:
Học hàm, học vị:
Cơ quan công tác:
Nội dung hướng dẫn:
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 02 tháng 04 năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 07 tháng 07 năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2012
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
Khóa luận tốt nghiệp
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
Tôi là: PGS,TS. Hà Minh Sơn
Cán bộ hướng dẫn khoa học cho sinh viên: Ân Thị Hoài Anh; Lớp: QT1201T
Đề tài khóa luận: Giải pháp tăng cƣờng huy động vốn tại Ngân hàng Thƣơng
mại Cổ phần Đại Dƣơng – Chi nhánh Hải Phòng.
Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng
Trong quá trình hướng dẫn học viên viết khóa luận, tôi có một số nhận xét sau:
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
Sinh viên Ân Thị Hoài Anh có tinh thần, thái độ nghiêm túc và độc lập,
chủ động trong nghiên cứu.
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong
nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu):
a. Nội dung và kết quả nghiên cứu của khóa luận: Đảm bảo đầy đủ những nội
dung khoa học cả về lý luận và thực tiễn
b.Tiến độ thực hiện khóa luận: Thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch của nhà
trường
c. Bố cục trình bày của khóa luận: Bố cục hợp lý, văn phong trong sáng, dễ
hiểu, trình bày đúng quy định.
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
Điểm bằng số: 10 Điểm bằng chữ: Mười
Khóa luận tốt nghiệp
Hải Phòng, ngày 22 tháng 6 năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
PGS,TS. HÀ MINH SƠN
Khóa luận tốt nghiệp
LỜI CẢM ƠN

Qua 4 năm học tập dưới mái trường Đại học Dân Lập Hải Phòng, được sự
truyền đạt tận tình của Quý thầy, cô, em đã tích lũy được nhiều kiến thức bổ ích
và làm quen với nhiều phương thức học. Chính nhờ nền tảng tri thức này, em dễ
dàng lĩnh hội những kiến thức mới trong quá trình thực tập để làm hành trang
cho em tiếp cận và làm chủ công việc trong tương lai.
Để hoàn thành Khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn:
– Giáo viên hướng dẫn: Thầy PGS,TS. Hà Minh Sơn đã tận tình chỉ bảo,
sửa chữa những sai sót, giúp em hoàn thành tốt Khóa luận.
– Quý Thầy, Cô trong khoa Quản trị kinh doanh, ngành Tài chính- Ngân
hàng đã nhiệt tình truyền đạt kiến thức, góp ý, bổ sung để Khóa luận em được
hoàn chỉnh.
– Tập thể nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại
Dương- Chi nhánh Hải Phòng, đặc biệt là phòng Kế toán-Ngân quỹ, phòng Tín
dụng đã tận tình hướng dẫn nghiệp vụ, cung cấp những tài liệu cần thiết để em
tìm hiểu.
Trong quá trình hoàn thành Khóa luận, do hạn chế về thời gian cũng như
chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, nên bài làm của em không tránh khỏi thiếu
sót. Em kính mong nhận được sự góp ý và chỉ bảo của quý thầy cô và các cô
chú, anh chị trong ngân hàng để đề tài được hoàn chỉnh hơn.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý thầy cô, tập thể
nhân viên tại Ngân hàng có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Hải Phòng, tháng 06 năm 2012
Sinh viên thực hiện
Ân Thị Hoài Anh
Khóa luận tốt nghiệp
LỜI MỞ ĐẦU
Ở Việt Nam hiện nay, vốn đang trở thành một vấn đề cấp thiết cho quá
trình tăng trưởng và phát triển nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên để huy động
được khối lượng vốn lớn từ nền kinh tế trong nước là một thách thức lớn đối với
nền kinh tế Việt Nam nói chung và đối với hệ thống Ngân hàng thương mại nói
riêng. Nhận thấy công tác huy động vốn luôn giữ vị trí rất quan trọng đối với hệ
thống NHTM trong việc đáp ứng vốn cho đầu tư phát triển kinh tế, góp phần
thực hiện chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước. Hơn nữa trong thời gian
gần đây việc huy động vốn của Ngân hàng đang gặp phải rất nhiều khó khăn do
tình trạng khan hiếm vốn, do vậy đây là một vấn đề đang được các Ngân hàng
rất quan tâm.
Nhận thức được tầm quan trọng của vốn huy động trong sự phát triển của
ngân hàng, nhất là những thời điểm diễn biến tình hình tài chính biến động như
hiện nay và tính cấp thiết của hoạt động huy động vốn trong thời điểm hiện nay,
em đã chọn đề tài nghiên cứu “Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân
hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương – Chi nhánh Hải Phòng”. Đề tài tập
trung vào nghiên cứu các nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại
trong nền kinh tế thị trường, nghiên cứu thực trạng huy động tại chi nhánh Ngân
hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương Hải Phòng. Qua đó đưa ra các giải pháp và
kiến nghị.
Đề tài có kết cấu gồm 3 phần:
Chương 1: Lý luận cơ bản về huy động vốn của Ngân hàng thương mại
Chương 2: Thực trạng huy động vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ Phần Đại
Dương – Ocean Bank
Chương 3 : Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Đại Dương – Ocean Bank
Khóa luận tốt nghiệp
CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HUY ĐỘNG VỐN
CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1.1. Nguồn vốn huy động của NHTM:
1.1.1. NHTM và các hoạt động chủ yếu:
– Khái niệm: Hiện nay ở mỗi nước khác nhau có các đặc điểm khác nhau
về NHTM nhưng đều thống nhất NHTM là doanh nghiệp chuyên kinh doanh
tiền tệ và cung ứng những dịch vụ tài chính cho nền kinh tế, là một trong những
tổ chức tài chính trung gian, các tổ chức tài chính trung gian này gọi chung là
các định chế tài chính có chức năng giống nhau là dẫn vốn từ nơi thừa vốn sang
nơi thiếu vốn.
Ở Việt Nam, Luật các tổ chức tín dụng theo Điều 20 có ghi “NHTM là loại
hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt
động kinh doanh khác có liên quan”. Trong đó, hoạt động ngân hàng là hoạt động
kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận gửi, sử
dụng tiền này để cung cấp tín dụng và cung cấp các dịch vụ thanh toán”.
– Các hoạt động chủ yếu của NHTM:
Ngân hàng là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho công chúng và
doanh nghiệp. Thành công của ngân hàng phụ thuộc vào năng lực xác định các
dịch vụ tài chính mà xã hội có nhu cầu, thực hiện các dịch vụ đó một cách có
hiệu quả. Bao gồm:
Mua bán ngoại tệ: ngân hàng đứng ra mua bán một loại tiền này lấy một
loại tiền khác và hưởng phí dịch vụ. Trong thị trường tài chính ngày nay, mua
bán ngoại tệ thường chỉ do các ngân hàng lớn nhất thực hiện bởi vì những giao
dịch như vậy có mức độ rủi ro cao, đồng thời yêu cầu phải có trình độ chuyên
môn cao.
Nhận tiền gửi: ngân hàng mở dịch vụ nhận tiền gửi để bảo quản hộ người
có tiền với cam kết hoàn trả đúng hạn. Trong cuộc cạnh tranh để tìm và giành
được các khoản tiền gửi, các ngân hàng đã trả lãi cho tiền gửi như là phần
thưởng cho khách hàng về việc sẵn sàng hi sinh nhu cầu trước mắt và cho phép
Khóa luận tốt nghiệp
ngân hàng sử dụng tạm thời để kinh doanh.
Cho vay: cho vay thương mại, cho vay tiêu dùng, tài trợ dự án.
Bảo quản vật có giá: các ngân hàng thực hiện việc lưu giữ vàng và các vật
có giá khác cho khách hàng trong kho bảo quản. Ngân hàng giữ vàng và giao
cho khách tờ biên nhận. Do khả năng chi trả bất cứ lúc nào cho giấy chứng nhận
nên nó đã được sử dụng như tiền dùng để thanh toán các khoản nợ trong phạm
vi ảnh hưởng của ngân hàng phát hành.
Cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán: khi các doanh
nhân gửi tiền vào ngân hàng, họ nhận thấy ngân hàng không chỉ bảo quản mà
còn thực hiện các lệnh chi trả cho khách hàng của họ. Thanh toán qua ngân hàng
đã mở đầu cho thanh toán không dùng tiền mặt, tức là người gửi không cần phải
đến ngân hàng để lấy tiền mà chỉ cần viết giấy chi trả cho khách, khách hàng
mang giấy đến ngân hàng sẽ nhận được tiền. Các tiện ích của thanh toán không
dùng tiền mặt (an toàn, chính xác, nhanh chóng, tiết kiệm chi phí) đã góp phần
rút ngắn thời gian kinh doanh và nâng cao thu nhập cho các doanh nhân. Cùng
với sự phát triển của công nghệ thông tin, nhiều thể thức thanh toán được phát
triển như Uỷ nhiệm chi, nhờ thu, L/C, thanh toán bằng điện, thẻ
Quản lý ngân quỹ: các ngân hàng mở tài khoản và giữ tiền của phần lớn
các doanh nghiệp và nhiều cá nhân. Nhờ đó, ngân hàng thường có mối liên hệ
chặt chẽ với nhiều khách hàng. Do có kinh nghiệm trong quản lý ngân quỹ và
khả năng trong việc thu ngân, nhiều ngân hàng đã cung cấp cho khách hàng dịch
vụ quản lý ngân quỹ, trong đó ngân hàng đồng ý quản lý việc thu và chi cho một
công ty kinh doanh và tiến hành đầu tư phần thặng dư tiền mặt tạm thời vào các
chứng khoán sinh lợi và tín dụng ngắn hạn cho đến khi khách hàng cần tiền mặt
để thanh toán.
Tài trợ các hoạt động của Chính phủ: khả năng huy động và cho vay với
khối lượng lớn của ngân hàng đã trở thành trọng tâm chú ý của các Chính phủ.
Do nhu cầu chi tiêu lớn và thường là cấp bách trong khi thu không đủ Chính phủ
các nước đều muốn tiếp cận với các khoản cho vay của ngân hàng. Các ngân
hàng được cấp giấy phép thành lập với điều kiện là họ phải cam kết thực hiện
Khóa luận tốt nghiệp
với mức độ nào đó các chính sách của Chính phủ và tài trợ cho Chính phủ. Các
ngân hàng phải mua trái phiếu Chính phủ theo một tỉ lệ nhất định trên tổng
lượng tiền gửi mà ngân hàng huy động được, hoặc phải cho vay với các điều
kiện ưu đãi cho các doanh nghiệp của Chính phủ.
Bảo lãnh: do khả năng thanh toán của ngân hàng cho một khách hàng rất
lớn và do ngân hàng nắm giữ tiền gửi của khách hàng, nên ngân hàng có uy tín
trong bảo lãnh cho khách hàng. Trong những năm gần đây, nghiệp vụ bảo lãnh
ngày càng đa dạng và phát triển mạnh, ngân hàng thường bảo lãnh cho khách
hàng của mình mua chịu hàng hoá và trang thiết bị, phát hành chứng khoán, vay
vốn của tổ chức tín dụng khác
Cho thuê trang thiết bị trung và dài hạn: nhằm để bán được các thiết bị,
đặc biệt là các thiết bị có giá trị lớn, nhiều hãng sản xuất và thương mại đã cho
thuê các thiết bị. Kết thúc hợp đồng khách hàng có thể mua (do vậy còn gọi là
hợp đồng thuê mua).
Cung cấp dịch vụ uỷ thác và tư vấn: do hoạt động trong lĩnh vực tài chính
các ngân hàng có rất nhiều chuyên gia về quản lý tài chính. Vì vậy, nhiều cá
nhân và doanh nghiệp đã nhờ ngân hàng quản lý tài sản và quản lý hoạt động tài
chính hộ. Dịch vụ uỷ thác phát triển sang cả uỷ thác vay hộ, uỷ thác cho vay hộ,
uỷ thác phát hành, uỷ thác đầu tư
Cung cấp dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán: nhiều ngân hàng đang
phấn đấu cung cấp đủ các dịch vụ tài chính cho phép khách hàng thoả mãn mọi
nhu cầu. Đây là một trong những lý do chính khiến các ngân hàng bắt đầu bán
các dịch vụ môi giới chứng khoán, cung cấp cho khách hàng cơ hội mua cổ
phiếu, trái phiếu và các chứng khoán khác mà không phải đến người kinh doanh
chứng khoán. Trong một vài trường hợp, các ngân hàng tổ chức ra công ty
chứng khoán hoặc công ty môi giới chứng khoán.
Cung cấp các dịch vụ bảo hiểm: từ nhiều năm nay, các ngân hàng đã bán
bảo hiểm cho khách hàng, điều đó đảm bảo việc hoàn trả trong trường hợp
khách hàng bị chết hoặc bị tàn phế hay gặp rủi ro trong hoạt động, mất khả năng
thanh toán.
Khóa luận tốt nghiệp
Cung cấp các dịch vụ đại lý: nhiều ngân hàng trong quá trình hoạt động
không thể thiết lập chi nhánh hoặc văn phòng ở khắp mọi nơi. Nhiều ngân hàng
(thường là ngân hàng lớn) cung cấp dịch vụ ngân hàng đại lý cho các ngân hàng
khác như thanh toán hộ, phát hành hộ các chứng chỉ tiền gửi, làm ngân hàng đầu
mối trong đồng tài trợ
1.1.2. Nguồn vốn huy động của NHTM:
– Khái niệm:
Về lý thuyết, hiện nay vẫn còn tồn tại nhiều quan điểm về vốn trong
NHTM, nhưng nói chung vốn của NHTM có thể được hiểu là những giá trị tiền
tệ do Ngân hàng tạo lập hoặc huy động được dùng để đầu tư, cho vay hoặc thực
hiện các dịch vụ kinh doanh khác. Nó chi phối toàn bộ hoạt động của Ngân hàng
thương mại, quyết định sự tồn tại và phát triển của Ngân hàng. Vốn kinh doanh
của Ngân hàng thương mại được huy động từ nhiều nguồn khác nhau như vốn tự
có, vốn huy động, vốn trong thanh toánVề bản chất vốn của Ngân hàng là một
bộ phận thu nhập quốc dân nhàn rỗi trong quá trình phân phối và tiêu dùng mà
người chủ sở hữu với các mục đích khác nhau gửi vào Ngân hàng.
Huy động vốn là hoạt động tạo nguồn vốn cho NHTM, là những giá trị
tiền tệ mà Ngân hàng huy động được từ lượng tiền nhàn rỗi của các tổ chức kinh
tế và các cá nhân trong xã hội thông qua quá trình thực hiện các nghiệp vụ huy
động vốn từ tài khoản tiền gửi, ký thác, phát hành giấy tờ có giá làm nguồn vốn
phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình.
Khác với các loại hình doanh nghiệp khác, vốn nợ của NHTM chiếm tỷ
trọng lớn hơn nhiều so với vốn của chủ và đây là loại vốn cơ bản để tài trợ cho
các danh mục tài sản của NHTM. Vốn nợ được huy động từ các nguồn tiền gửi,
vay và một số loại khác.
Các thành phần vốn nợ và đặc điểm của chúng
– Tiền gửi:
Đặc điểm chung của tiền gửi là chúng phải thanh toán khi khách hàng yêu
cầu ngay cả khi đó là tiền gửi có kỳ hạn chưa đến hạn.
Quy mô tiền gửi rất lớn so với các nguồn khác. Thông thường nguồn chiếm
Khóa luận tốt nghiệp
hơn 50% tổng nguồn vốn và là mục tiêu tăng trưởng hàng năm của ngân hàng.
Tiền gửi là đối tượng phải dự trữ bắt buộc, do vậy chi phí tiền gửi thường
cao hơn lãi trả cho tiền gửi.
Tiền gửi nhất là tiền gửi ngắn hạn thường nhạy cảm với các biến động về
lãi suất, tỷ giá, thu nhập và nhiều nhân tố khác. Lãi suất cao là yếu tố kích thích
các doanh nghiệp, dân cư gửi và cho vay. Thu nhập gia tăng là điều kiện để gia
tăng quy mô và thay đổi kỳ hạn nguồn tiền gửi.
Các yếu tố khác như địa điểm ngân hàng, các loại hình huy động… đều
ảnh hưởng tới quy mô và cấu trúc của nguồn tiền.
– Tiền vay:
Tỷ trọng nguồn này thấp hơn so với nguồn tiền gửi. Khác với nhận tiền
gửi, ngân hàng không nhất thiết phải đi vay thường xuyên chỉ vay lúc cần thiết
và hoàn toàn chủ động quyết định khối lượng vay phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Các khoản vay thường có thời hạn ngắn, chỉ nhằm đảm bảo thanh toán tức thời
khi nhu cầu thanh toán của khách hàng tăng cao. Hơn nữa vay NHNN phụ thuộc
rất lớn vào chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.
– Nguồn khác:
Phần lớn các nguồn này ngân hàng không phải trả lãi. Tuy nhiên, chi phí
để có và duy trì chúng là rất đáng kể. Nhìn chung, các nguồn khác trong ngân
hàng thường không lớn.
Có thể nói nếu vốn chủ sở hữu có vai trò quan trọng để ngân hàng được đi
vào hoạt động và là đệm đỡ không thể thiếu của ngân hàng thì vốn nợ lại là yếu
tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của mỗi ngân hàng.
Trên cơ sở vốn nợ tạo lập, ngân hàng sử dụng để cho vay, đầu tư vào
chứng khoán, mua sắm tài sản cố định, tiền gửi tại ngân hàng khác và phải được
thực hiện dự trữ theo quy định để đảm bảo khả năng thanh toán. Quy mô, cơ cấu
của các nhóm tài sản này được xác định một phần căn cứ vào qui mô, cơ cấu
vốn nợ.
Thêm vào đó, tính ổn định về chi phí và thời hạn của vốn nợ quy định số
tiền phải dự trữ là cơ sở cân nhắc đầu tư bao nhiêu vào chứng khoán ngắn hạn
Khóa luận tốt nghiệp
nên cho vay với thời hạn nào, lãi suất bao nhiêu để phù hợp với vốn.
Như vậy, vốn nợ có vai trò hết sức quan trọng trong việc quyết định danh mục
tài sản đầu tư, từ đó ảnh hưởng đến thu nhập của NHTM.
Ngoài ra, quy mô và kết cấu của vốn nợ cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự an
nguy hoạt động của NHTM. Sự không phù hợp giữa việc huy động vốn từ bên
ngoài và việc sử dụng vốn về thời hạn, độ nhạy cảm với lãi suất, quy mô các loại
tiền có thể dẫn tới các rủi ro về thanh toán, lãi suất, tỷ giá mà ngân hàng phải
gánh chịu.
Tóm lại, qua những vấn đề được đề cập ở trên thì rõ ràng vốn có vai trò
quan trọng quyết định sự sống còn của một ngân hàng đặc biệt là vốn nợ. Để có
được vốn nợ thì hoạt động huy động vốn từ bên ngoài lại càng có vai trò hết sức
quan trọng. Sau đây là những vấn đề cơ bản về hoạt động huy động vốn từ bên
ngoài trong NHTM.
1.1.3. Các hình thức huy động vốn của NHTM:
1.1.3.1. Huy động vốn tiền gửi:
a. Tiền gửi không kì hạn:
Tiền gửi không kì hạn là loại tiền gửi có thể rút ra bất cứ lúc nào, khách
hàng có thể yêu cầu Ngân hàng trích tiền từ tài khoản của mình để chi trả cho
người được hưởng về tiền hàng hoá, cung ứng lao động dịch vụĐối với khoản
tiền gửi này mục đích chính của người gửi tiền là nhằm đảm bảo an toàn về tài
sản và thực hiện các khoản thanh toán qua Ngân hàng, do vậy nó thường được
gọi là tiền gửi thanh toán. Ở nhiều nước phần lớn các giao dịch thanh toán thông
qua tài khoản tiền gửi thanh toán được thực hiện bằng Séc và do vậy người ta
cũng có thể gọi đây là khoản tiền gửi có thể phát hành Séc (checking account).
Đối với Ngân hàng thì khoản tiền gửi không kì hạn này Ngân hàng chỉ
phải chi trả lãi thấp, đồng thời cũng thu phí thanh toán khách hàng thực hiện
thanh toán qua Ngân hàng.
Loại tiền gửi không kì hạn được huy động dưới hình thức sau:
+ Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi phi giao dịch: nguồn vốn trên các
tài khoản tiền gửi phi giao dịch của khách hàng là những khoản tiền tạm thời
Khóa luận tốt nghiệp
nhàn rỗi. Tài khoản phi giao dịch có đặc điểm chung là người sử dụng chúng
được hưởng lãi nhưng không có quyền phát hành Séc cho nhu cầu thanh toán.
+ Huy động qua tài khoản giao dịch của khách hàng: đây là khoản tiền
gửi mà người mở tài khoản có quyền sử dụng những công cụ thanh toán của
Ngân hàng để phục vụ cho hoạt động của mình như : Uỷ nhiệm chi, Uỷ nhiệm
thu, Séc các loại, thư chuyển tiềnngười ta gọi đây là tài khoản có thể phát
hàng Séc.
b. Tiền gửi có kì hạn:
Tiền gửi có kì hạn là loại tiền gửi mà khi gửi tiền vào khách hàng chỉ
được rút ra sau sau một thời hạn nhất định, từ một vài tháng cho đến một vài
năm. Mục đích của người gửi tiền có kì hạn là để lấy lãi. Do tính chất loại nguồn
vốn này tương đối ổn định, Ngân hàng có thể sử dụng phần lớn số dư này để cho
vay trung và dài hạn phụ thuộc vào thời hạn của tiển gửi. Nếu nguồn vốn này
chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn vốn huy động

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương – Chi nhánh Hải Phòng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *