[block id=”bo-sung-1″]

Bước sang thế kỷ thứ XXI xã hội loài người ngày càng phát triển thì
mức độ quan tâm của con người đến hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng
cao. Vì sản xuất là cơ sở để tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Như
Mác nói: “Nếu sản xuất chỉ ngừng một ngày thôi thì xã hội cũng bị tiêu vong”
Trong nền sản xuất hàng hóa, để tiến hành quá trình sản xuất sản phẩm
bao giờ cũng cần có ba yếu tố.
– Tư liệu lao động
– Đối tượng lao động
– Sức lao động
Trong đó nguyên vật liệu là đối tượng lao động, nên nguyên vật liệu có
vị trí hết sức quan trọng trong sản xuất kinh doanh.
Trên thực tế, vấn đề không chỉ là sử dụng nguyên vật liệu mà điều quan
trọng là phải sử dụng có hiệu quả tránh tình trạng cung cấp thiếu gây ngừng
sản xuất hay cung cấp thừa gây ứ đọng vốn, bởi vì chi phí nguyên vật liệu
thường chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất và giá thành sản
phẩm trong doang nghiệp sản xuất. Do vậy việc quản lý chặt chẽ vật liệu trong
quá trình thu mua, dự trữ, bảo quản, sử dụng có ý nghiã lớn trong việc tiết
kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm tiết kiệm vốn. Muốn vậy phải có một chế
độ quản lý thích hợp và toàn diện đối với nguyên vật liệu, từ khâu cung cấp cả
về số lượng và chất lượng chủng loại, thời hạn cung cấp để đảm bảo hoạt
động bình thường của quá trình sản xuất kinh doanh. Tạo hiệu quả quản lý
nguyên vật liệu quyết định đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động và chất lượng
sản phẩm của doanh nghiệp. Vì vậy nhất thiết phải xây dựng chu trình quản lý
nguyên vật liệu một cách khoa học, có hiệu quả nhằm nâng cao lợi nhuận.

khoa_luan_hoan_thien_cong_tac_ke_toan_nguyen_vat_lieu_tai_co

 

pdf123 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 30/11/2015 | Lượt xem: 1336 | Lượt tải: 5download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001:2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
Sinh viên :Nguyễn Thị Hải Yến
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS.Vũ Hùng Quyết
HẢI PHÒNG – 2013
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN
VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ HẢO
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
Sinh viên : Nguyễn Thị Hải Yến
Giảng viên hƣớng dẫn:ThS.Vũ Hùng Quyết
HẢI PHÒNG – 2013
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thị Hải Yến Mã SV:1354010465
Lớp: QT1307K Ngành: Kế Toán – Kiểm Toán
Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty
cổ phần Mỹ Hảo
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
– Khái quát những lý luận cơ bản về công tác tổ chức kế toán nguyên vật
liệu trong doanh nghiệp
– Phản ánh tình trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty. Hiểu,
nắm chắc các phần hành kinh tế thuộc đề tài nghiên cứu tại đơn vị.
– Đánh giá những ưu, nhược điểm công tác kế toán nguyên vật liệu tại
công ty
– Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp hoàn thiện
.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
Sử dụng số liệu năm 2012 trên các sổ sách sau:
– Sổ sách kế toán
– Báo cáo tài chính
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
.Công ty cổ phần Mỹ Hảo..
..
..
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Vũ Hùng Quyết.
Học hàm, học vị: Thạc Sĩ
Cơ quan công tác: Trường Đại Học Hải Phòng.
Nội dung hướng dẫn:Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty
cổ phần Mỹ Hảo.
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 25 tháng 03 năm 2013
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 29 tháng 06 năm 2013
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2013
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2013
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT. ………….. 3
1.1 Những vấn đề chung về kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất ………. 3
1.1.1 Khái niệm và vị trí của NVL trong doanh nghiệp sản xuất …………… 3
1.1.2 Đăc điểm của nguyên vật liệu …………………………………………………… 3
1.1.3 Vai trò của NVL trong quá trình sản xuất kinh doanh …………………. 4
1.1.4 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu ………………………………………………. 5
1.1.5 Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất …… 6
1.1.6 Phân loại nguyên vật liệu …………………………………………………………. 6
1.1.7 Xác định giá trị nguyên vật liệu theo giá thực tế …………………………. 8
1.1.7.1 Xác định giá trị nguyên vật liệu nhập kho …………………………….. 9
1.1.7.2 Xác định giá trị nguyên vật liệu xuất kho ……………………………… 9
1.1.8 Xác định giá trị nguyên vật liệu theo giá hạch toán ……………………. 12
1.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu ………………………………………………………. 14
1.2.1 Chứng từ kế toán sử dụng ………………………………………………………. 14
1.2.2 Sổ kế toán chi tiết nguyên vật liệu …………………………………………… 14
1.2.3 Các phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu …………………….. 15
1.2.3.1 Phương pháp thẻ song song ……………………………………………. 15
1.2.3.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển ……………………………. 17
1.2.3.3 Phương pháp sổ số dư ……………………………………………………. 18
1.3 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu ……………………………………………………. 20
1.3.1 Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên .. 21
1.3.1.1 Khái niệm, đặc điểm, ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng của
phương pháp kê khai thường xuyên ………………………………………………………. 21
1.3.1.2 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………….. 22
1.3.1.3 Trình tự kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX đối
với doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp khấu trừ ………………………….. 23
1.3.1.4 Trình tự kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX đối
với doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp trực tiếp ………………………….. 24
1.3.2 Kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ ……….. 25
1.3.2.1 Khái niệm, đặc điểm, ưu nhược điểm và phạm vi áp dụng của
phương pháp kiểm kê định kỳ ………………………………………………………………. 25
1.3.2.2 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………….. 26
1.3.2.3 Trình tự kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKĐK đối
với doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp khấu trừ ………………………….. 28
1.3.2.4 Trình tự kế toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKĐK đối
với doanh nghiệp tính VAT theo phương pháp trực tiếp ………………………….. 29
1.4 Tổ chức sổ sách kế toán tổng hợp nguyên vật liệu ……………………………. 30
1.5 Hạch toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu ………………………………… 36
CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN
NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ HẢO ……………… 38
2.1 Khái quát chung về Công ty cổ phần Mỹ Hảo …………………………………… 38
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Mỹ Hảo … 38
2.1.2 Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình phát triển của doanh
nghiệp ……………………………………………………………………………………………….. 39
2.1.3Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty ………………….. 40
2.1.4 Đặc điểm tổ chức kinh doanh ………………………………………………… 41
2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty ………………………………….. 42
2.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty ………………………………….. 44
2.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty …………………………………………. 44
2.3.2 Các chính sách, chế độ kế toán được vận dụng tại công ty …………. 45
2.3.2.1 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán ………………………………….. 45
2.3.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán tại công ty ……. 47
2.3.2.3 Hệ thống sổ sách kế toán áp dụng tại công ty ……………………. 48
2.3.2.4 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty ………………………………. 49
2.4 Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo
…………………………………………………………………………………………………………. 50
2.4.1 Đặc điểm của nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo ………… 50
2.4.2 Phân loại nguyên vật liệu tại công ty ……………………………………….. 51
2.4.3 Tính giá nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo ……………….. 52
2.4.3.1 Tính giá nguyên vật liệu nhập kho …………………………………… 52
2.4.3.2 Tính giá nguyên vật liệu xuất kho ……………………………………. 53
2.4.4 Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo ….. 53
2.4.4.1 Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ ………… 53
2.4.4.2 Ví dụ minh họa ……………………………………………………………… 54
2.4.5 Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo …… 79
2.4.5.1 Chứng từ sử dụng và quy trình luân chuyển chứng từ ………… 79
2.4.5.2 Ví dụ minh họa ……………………………………………………………… 79
2.4.6 Tổ chức hạch toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ
Hảo …………………………………………………………………………………………………… 83
2.4.6.1 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại kho …………………………….. 83
2.4.6.2 Kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại phòng kế toán ……………… 84
2.4.7 Tổ chức hạch toán kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty cổ
phần Mỹ Hảo ……………………………………………………………………………………… 88
2.5 Công tác kiểm kê NVL tại công ty cổ phần Mỹ Hảo………………………….. 89
2.6 Phân tích hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo 90
2.6.1 Hệ số quay kho NVL ………………………………………………………… 90
2.6.2 Sức sản xuất của NVL ………………………………………………………. 91
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thị Hải Yến
Lớp: QT1307K Page 10
2.6.3 Sức sinh lợi NVL ……………………………………………………………… 92
2.6.4 Tốc độ chu chuyển của NVL ……………………………………………… 92
CHƢƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP NHẰM HOÀN THIỆN
CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG
TY CỔ PHẦN MỸ HẢO …………………………………………………………………… 95
3.1 Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên
vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo ……………………………………………………… 95
3.1.1 Sự cần thiết ………………………………………………………………………….. 95
3.1.2 Phương hướng chung để hoàn thiện công tác tổ chức kế toán nguyên
vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo ……………………………………………………… 96
3.2 Đánh giá chung công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ
phần Mỹ Hảo ……………………………………………………………………………………… 97
3.2.1 Ưu điểm ………………………………………………………………………………. 98
3.2.1.1 Về tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của công ty …. 98
3.2.1.2 Về tổ chức chứng từ và sổ sách kế toán tại công ty ……………. 99
3.2.1.3 Về công tác quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại công ty 100
3.2.2 Nhược điểm ………………………………………………………………………. 101
3.2.2.1 Về tổ chức công tác kế toán ………………………………………….. 101
3.2.2.2 Những nhược điểm còn tồn tại trong tổ chức kế toán nguyên
vật liệu …………………………………………………………………………………………….. 101
3.3 Một số ý kiến, đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán nguyên vật liệu
tại công ty cổ phần Mỹ Hảo ……………………………………………………………….. 102
KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………….. 111
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………… 113
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thị Hải Yến
Lớp: QT1307K Page 1
LỜI MỞ ĐẦU
Bước sang thế kỷ thứ XXI xã hội loài người ngày càng phát triển thì
mức độ quan tâm của con người đến hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng
cao. Vì sản xuất là cơ sở để tồn tại và phát triển của xã hội loài người. Như
Mác nói: “Nếu sản xuất chỉ ngừng một ngày thôi thì xã hội cũng bị tiêu vong”
Trong nền sản xuất hàng hóa, để tiến hành quá trình sản xuất sản phẩm
bao giờ cũng cần có ba yếu tố.
– Tư liệu lao động
– Đối tượng lao động
– Sức lao động
Trong đó nguyên vật liệu là đối tượng lao động, nên nguyên vật liệu có
vị trí hết sức quan trọng trong sản xuất kinh doanh.
Trên thực tế, vấn đề không chỉ là sử dụng nguyên vật liệu mà điều quan
trọng là phải sử dụng có hiệu quả tránh tình trạng cung cấp thiếu gây ngừng
sản xuất hay cung cấp thừa gây ứ đọng vốn, bởi vì chi phí nguyên vật liệu
thường chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ chi phí sản xuất và giá thành sản
phẩm trong doang nghiệp sản xuất. Do vậy việc quản lý chặt chẽ vật liệu trong
quá trình thu mua, dự trữ, bảo quản, sử dụng có ý nghiã lớn trong việc tiết
kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm tiết kiệm vốn. Muốn vậy phải có một chế
độ quản lý thích hợp và toàn diện đối với nguyên vật liệu, từ khâu cung cấp cả
về số lượng và chất lượng chủng loại, thời hạn cung cấp để đảm bảo hoạt
động bình thường của quá trình sản xuất kinh doanh. Tạo hiệu quả quản lý
nguyên vật liệu quyết định đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động và chất lượng
sản phẩm của doanh nghiệp. Vì vậy nhất thiết phải xây dựng chu trình quản lý
nguyên vật liệu một cách khoa học, có hiệu quả nhằm nâng cao lợi nhuận.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thị Hải Yến
Lớp: QT1307K Page 2
Trong điều kiện hiện nay, cơ chế thị trường với sự cạnh tranh khốc liệt
để tồn tại và phát triển được thì mỗi doanh nghiệp phải có kế hoạch chiến lược
và những phương tiện công cụ quản lý kinh tế có hiệu quả.
Hạch toán kế toán là một công cụ quản lý quan trọng. Nó có vai trò tích
cực trong vệc quản lý diều hành, kiểm soát các hoạt động kinh tế của doanh
nghiệp.
Nếu hạch toán kế toán với chức năng là công cụ đắc lực của quản lý,
cung cấp những thông tin chính xác cho quản lý thì hạch toán nguyên vật liệu
là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài sản.
Một công việc hết sức cần thiết, có vị trí xứng đáng trong toàn bộ công tác kế
toán của doanh nghiệp.
Với lý do trên cùng thời gian học hỏi nghiên cứu tại trường và thực tiễn
được thực tập tại công ty Cổ Phần Mỹ Hảo, em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện
công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo”
Ngoài lời mở đầu và kết luận nội dung chính của đề tài gồm 3 chương:
Chƣơng I : Cơ sở lý luận chung về hạch toán kế toán nguyên vật liệu
tại doanh nghiệp sản xuất.
Chƣơng II : Thực trạng công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại
công ty cổ phần Mỹ Hảo.
Chƣơng III : Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tổ
chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo.
Do thời gian thực tập có hạn và trình độ kiến thức chưa thực sự sâu
rộng nên khóa luận tốt nghiệp khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong
nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô giáo để khóa luận tốt nghiệp
được hoàn thiện hơn.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thị Hải Yến
Lớp: QT1307K Page 3
CHƢƠNG I :
CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1.1 Những vấn đề chung về kế toán NVL trong doanh nghiệp sản xuất.
1.1.1 Khái niệm và vị trí của NVL trong doanh nghiệp sản xuất
 Khái niệm: Trong doanh nghiệp sản xuất vật liệu là đối tượng lao động
– một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất, là cơ sở vật chất cấu
thành lên thực thể sản phẩm, là tài sản dự trữ ngắn hạn của doanh nghiệp. Vật
liệu là đối tượng lao động thể hiện dưới dạng vật hóa như sắt, thép trong
doanh nghiệp cơ khí chế tạo, bông trong doanh nghiệp dệt, con giống trong
doanh nghiệp chăn nuôi dưới sự tác động của con người.
 Vị trí của nguyên vật liệu trong sản xuất:
Trong quá trình sản xuất, chi phí nguyên vật liệu thường chiếm tỷ
trọng lớn trong tổng số chi phí chế tạo ra sản phẩm, do đó vật liệu không chỉ
quyết định đến mặt số lượng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản
phẩm tạo ra. Xuất phát từ tầm quan trọng trên, việc giảm chi phí nguyên vật
liệu, giảm mức tiêu hao nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất trong mỗi
đơn vị sản phẩm là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của quá
trình sản xuất kinh doanh. Điều đó sẽ làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành
sản phẩm, tăng lợi nhuận của doanh nghiệp, đồng thời với một lượng chi phí
vật liệu không đổi có thể làm ra được nhiều sản phẩm, tức là hiệu quả đồng
vốn được nâng cao.
1.1.2 Đặc điểm của nguyên vật liệu
Nguyên vật liệu có các đặc điểm sau:
+ Khác với tư liệu lao động, trong quá trình tham gia vào sản xuất kinh
doanh, vật liệu chỉ tham gia vào một chu kỳ sản xuất nhất định. Chu kỳ sản
xuất là khoảng thời gian từ khi đưa nguyên vật liệu vào sản xuất cho đến khi
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thị Hải Yến
Lớp: QT1307K Page 4
chế tạo xong, kiểm tra và nhập kho thành phẩm. Chu kỳ sản xuất có thể tính
cho từng chi tiết, bộ phận sản phẩm hay sản phẩm hoàn chỉnh.
+ Nguyên vật liệu khi tham gia vào quá trình sản xuất, dưới tác động của
sức lao động, chúng bị tiêu hao toàn bộ hoặc thay đổi hình thái vật chất ban
đầu để tạo ra hình thái vật chất sản phẩm.
+ Toàn bộ giá trị của nguyên vật liệu được chuyển dịch một lần vào giá
trị sản phẩm mới tạo ra. Toàn bộ giá trị nguyên vật liệu xuất dùng cho sản
xuất được phản ánh vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, cuối kỳ được kết
chuyển để tính giá thành cho sản phẩm tạo ra.
+ Nguyên vật liệu được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau như mua
ngoài, tự sản xuất, nhận vốn góp liên doanh, vốn góp của các thành viên tham
gia công ty,.. trong đó chủ yếu là do doanh nghiệp mua ngoài.
1.1.3 Vai trò của nguyên vật liệu
Nguyên vật liệu là một yếu tố trực tiếp cấu thành nên thực thể sản
phẩm. Do vậy chất lượng của nguyên vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất
lượng sản phẩm, đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
Nguyên vật liệu được đảm bảo đầy đủ về số lượng, chất lượng, chủng loại, có
tác động rất lớn đến chất lượng sản phẩm. Vì vậy đảm bảo chất lượng nguyên
vật liệu sản xuất còn là một biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm.
Nguyên vật liệu liên quan trực tiếp tới kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản
phẩm, là đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó
cung ứng nguyên vật liệu kịp thời với giá cả hợp lý sẽ tạo điều kiện thuận lợi
cho quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên thị trường. Xét cả về mặt hiện
vật lẫn mặt giá trị, nguyên vật liệu là một trong những yếu tố không thể thiếu
trong bất kỳ quá trình sản xuất nào, là một bộ phận quan trọng của tài sản lưu
động. Chính vì vậy quản lý nguyên vật liệu chính là quản lý vốn sản xuất kinh
doanh và tài sản của doanh nghiệp.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thị Hải Yến
Lớp: QT1307K Page 5
1.1.4 Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu
NVL là tài sản dự trữ phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh, thuộc
tài sản lưu động của doanh nghiệp. Để hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra
bình thường, các doanh nghiệp sản xuất phải thường xuyên mua NVL và xuất
dùng cho sản xuất. Mỗi loại sản phẩm được sản xuất từ nhiều loại vật liệu
khác nhau, được nhập từ nhiều nguồn và giá cả của vật liệu thường x

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần Mỹ Hảo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *