[block id=”bo-sung-1″]

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có sự can thiệp của
nhà nước là con đường phát triển đúng đắn. Từ khi chuyển đổi sang nền kinh tế
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nước ta đã có nhiều thay đổi tích
cực. Theo đó nền kinh tế ngày một phát triển, cùng với đó là sự phát triển tất yếu
của các thành phần kinh tế mà cụ thể là từng doanh nghiệp. Để tồn tại và phát
triển, lợi nhuận trở thành mục tiêu hàng đầu và mang tính sống còn của mỗi
doanh nghiệp. Song song với sự thay đổi về kinh tế, các doanh nghiệp cũng đã
tích luỹ được nhiều kinh nghiệm hơn trong việc quản lý tài chính nhằm đạt hiệu
quả kinh doanh ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt của thị trường. Vì
vậy, sự hoàn thiện của chế độ kế toán mới mang lại thuận lợi rất lớn cho các
doanh nghiệp trong việc áp dụng một cơ chế quản lý khoa học và hiệu quả, đồng
thời là một bước tiến quan trọng trong công tác quản lý vĩ mô của Nhà nước.
Trong các khâu quản lý tại doanh nghiệp thì có thể nói công tác quản lý
hạch toán TSCĐ là một trong những mắt xích quan trọng nhất của doanh nghiệp.
TSCĐ không chỉ là điều kiện cơ bản, là nền tảng của quá trình hoạt động sản
xuất kinh doanh trong doanh nghiệp mà thực chất trong doanh nghiệp TSCĐ
thường chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng số tài sản, vốn doanh nghiệp. Giá trị tài
sản ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong điều
kiện khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay giá trị TSCĐ ngày càng lớn thì
yêu cầu quản lý sử dụng ngày càng chặt chẽ, khoa học và hiệu quả hơn.

khoa_luan_hoan_thien_to_chuc_cong_tac_ke_toan_tai_san

pdf135 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 02/12/2015 | Lượt xem: 1561 | Lượt tải: 2download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần thương binh Trường Sơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
Sinh viên : Nguyễn Ngọc Khánh
Giảng viên hƣớng dẫn : Th.s Trần Thị Thanh Thảo
HẢI PHÕNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
———————————–
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI
SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG
BINH TRƢỜNG SƠN
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
Sinh viên : Nguyễn Ngọc Khánh
Giảng viên hƣớng dẫn : Th.s Trần Thị Thanh Thảo
HẢI PHÕNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Ngọc Khánh Mã SV: 120541
Lớp: QT1205K Ngành: Kế toán – Kiểm toán
Tên đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định
tại công ty cổ phần thƣơng binh Trƣờng Sơn
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
..
..
..
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hƣớng dẫn:………………………………………………………………….
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hƣớng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 02 tháng 04 năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 07 tháng 07 năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2012
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƢƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN TÀI
SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP ……………………………………………………. 3
1.1 Những vấn đề cơ bản về TSCĐ và sự cần thiết của TSCĐ trong DN …. 3
1.1.1 Khái niệm, đặc điểm của TSCĐ và vai trò, ý nghĩa của TSCĐ trong DN .. 3
1.1.1.1 Khái niệm …………………………………………………………………………………………… 3
1.1.1.2 Đặc điểm của TSCĐ ……………………………………………………………………………. 4
1.1.1.3 Vai trò, ý nghĩa của TSCĐ trong doanh nghiệp ………………………………………. 4
1.1.2 Vai trò, yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế toán TSCĐ trong DN ……….. 5
1.1.2.1 Vai trò và yêu cầu quản lý TSCĐ ………………………………………………………….. 5
1.1.2.2 Nhiệm vụ của kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp ……………………………………. 6
1.1.3 Phân loại và đánh giá TSCĐ ………………………………………………………………. 6
1.1.3.1 Phân loại TSCĐ ………………………………………………………………………………….. 6
a, Phân loại TSCĐ theo hình thái biểu hiện …………………………………………………………. 6
b, Phân loại TSCĐ theo nguồn hình thành …………………………………………………………… 7
c, Phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu …………………………………………………………………. 7
d, Phân loại TSCĐ theo công dụng …………………………………………………………………….. 8
e, Phân loại TSCĐ theo tình hình sử dụng …………………………………………………………… 9
1.1.3.2 Đánh giá TSCĐ ………………………………………………………………………………….. 10
-Nguyên tắc đánh giá ………………………………………………………………………………………. 10
-Phƣơng pháp đánh giá ……………………………………………………………………………………. 10
 Đánh giá TSCĐ theo nguyên giá ……………………………………………………….. 10
 Đánh giá TSCĐ theo giá trị hao mòn …………………………………………………. 15
 Đánh giá TSCĐ theo giá trị còn lại …………………………………………………….. 15
1.1.4 Hao mòn và trích khấu hao TSCĐ ……………………………………………………. 16
1.1.4.1 Khái niệm hao mòn và khấu hao TSCĐ ……………………………………………….. 16
1.1.4.2 Những quy định khi tính khấu hao TSCĐ ……………………………………………… 16
1.1.4.3 Các phương pháp trích khấu hao cơ bản ……………………………………………… 17
a, Phƣơng pháp khấu hao đƣờng thẳng ……………………………………………………………… 17
b, Phƣơpng pháp khấu hao số dƣ giảm dần có điều chỉnh ……………………………………. 19
c, Phƣơng pháp khấu hao số lƣợng sản phẩm …………………………………………………….. 20
1.2 Tổ chức hạch toán TSCĐ trong doanh nghiệp ………………………………… 21
1.2.1 Hạch toán chi tiết TSCĐ trong doanh nghiệp …………………………………….. 21
1.2.1.1 Tổ chức chứng từ kế toán TSCĐ ………………………………………………………… 21
1.2.1.2 Các sổ sách sử dụng …………………………………………………………………………. 22
1.2.1.3 Nội dung kế toán chi tiết TSCĐ ………………………………………………………….. 22
1.2.2 Hạch toán kế toán tổng hợp TSCĐ tại doanh nghiệp ………………………….. 22
1.2.2.1 Sổ sách, chứng từ phục vụ cho việc hạch toán ……………………………………… 22
a, Sổ sách sử dụng ………………………………………………………………………………………….. 22
b, Tài khoản sử dụng ………………………………………………………………………………………. 22
1.2.2.2 Hạch toán tổng hợp tình hình tăng, giảm TSCĐ …………………………………… 24
1.2.2.3 Kế toán TSCĐ vô hình ………………………………………………………………………. 25
a, Kế toán tăng TSCĐ vô hình ………………………………………………………………………….. 25
b, Kế toán giảm TSCĐ vô hình ………………………………………………………………………… 25
1.2.2.4 Kế toán TSCĐ thuê tài chính …………………………………………………………….. 26
1.2.2.5 Kế toán hao mòn TSCĐ ……………………………………………………………………. 28
a, Hạch toán tăng KH TSCĐ ……………………………………………………………………………. 28
b, Hạch toán giảm KH TSCĐ …………………………………………………………………………… 28
1.2.2.6 Hạch toán sửa chữa TSCĐ ………………………………………………………………… 29
a, Sửa chữa nhỏ TSCĐ ……………………………………………………………………………………. 29
b, Sửa chữa lớn TSCĐ …………………………………………………………………………………….. 29
1.2.2.7 Kế toán đánh giá lại TSCĐ ……………………………………………………………….. 30
CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG
TY CỔ PHẦN THƢƠNG BINH TRƢỜNG SƠN …………………………………………… 32
2.1 Tổng quan về công ty cổ phần thƣơng binh Trƣờng Sơn …………………. 32
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty ………………………………….. 32
2.1.2 Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ……………………….. 33
2.1.3 Những thuận lợi, khó khăn và thành tích đạt được của công ty trong
những năm gần đây …………………………………………………………………………………. 33
2.1.3.1 Khó khăn ………………………………………………………………………………………… 33
2.1.3.2 Thuận lợi và một số thành tích mà doanh nghiệp đã đạt được trong những
năm gần đây…………………………………………………………………………………………………… 34
2.1.4 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty CP TB Trường Sơn ………….. 35
2.1.4.1 Hệ thống văn phòng đại diện ……………………………………………………………. 36
2.1.4.2 Cơ cấu tổ chức quản lý ……………………………………………………………………. 37
2.1.5 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty CP TB Trường Sơn …….. 38
2.1.5.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán ……………………………………………………….. 38
2.1.5.2 Tổ chức công tác kế toán và hình thức ghi sổ kế toán ………………………….. 40
2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại công ty CP TB Trƣờng Sơn
…………………………………………………………………………………………………………………….. 42
2.2.1 Đặc điểm, phân loại và tính giá TSCĐ tại công ty ………………………………. 42
2.2.1.1 Đặc điểm ……………………………………………………………………………………….. 42
2.2.1.2 Phân loại ……………………………………………………………………………………….. 43
2.2.1.3 Tính giá TSCĐ tại công ty ……………………………………………………………….. 46
2.2.2 Kế toán chi tiết TSCĐ tại công ty CP TB Trường Sơn ………………………… 46
2.2.2.1 Kế toán chi tiết về tình hình tăng, giảm TSCĐ ……………………………………. 46
2.2.2.2 Kế toán chi tiết khấu hao TSCĐ ……………………………………………………….. 70
2.2.2.3 Kế toán chi tiết sửa chữa TSCĐ ………………………………………………………. 74
2.2.3 Kế toán tổng hợp TSCĐ tại công ty CP TB Trường Sơn ……………………… 81
2.2.3.1 Tài khoản, chứng từ, và sổ sách sử dụng …………………………………………… 81
2.2.3.2 Tổ chức hạch toán kế toán tăng TSCĐ ………………………………………………. 83
2.2.3.3 Tổ chức hạch toán kế toán giảm TSCĐ ……………………………………………… 87
2.2.3.4 Tổ chức hạch toán khấu hao TSCĐ tại công ty CP TB Trường Sơn ………. 94
a, Phƣơng pháp tính khấu hao TSCĐ tại công ty CP TB Trƣờng Sơn ……………………. 94
b, Phƣơng pháp hạch toán khấu hao TSCĐ tại công ty CP TB Trƣờng Sơn …………… 94
2.2.3.5 Tổ chức hạch toán sửa chữa TSCĐ tại công ty CP TB Trường Sơn ………. 99
a, Kế toán sử chữa thƣờng xuyên ……………………………………………………………………… 99
b, Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ ……………………………………………………………………….. 101
CHƢƠNG III.MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC
KẾ TOÁN TSCĐ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG
TY CỔ PHẦN THƢƠNG BINH TRƢỜNG SƠN …………………………………………. 104
3.1 Đánh giá khái quát về tình hình hạch toán TSCĐ tại công ty CP thƣơng
binh Trƣờng Sơn ………………………………………………………………………………………… 104
3.1.1 Những thành tựu đạt được ……………………………………………………………… 105
3.1.2 Những hạn chế còn tồn tại ……………………………………………………………… 107
3.1.3 Nguyên nhân của tồn tại ………………………………………………………………… 110
3.2 Một số ý kiến hoàn thiện tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại công ty CP
thƣơng binh Trƣờng Sơn …………………………………………………………………………….. 111
3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện …………………………………………………………… 111
3.2.2 Một số ý kiến hoàn thiện tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại công ty cổ
phần thương binh Trường Sơn ……………………………………………………………………… 112
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………… 125
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1
LỜI MỞ ĐẦU
Nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa có sự can thiệp của
nhà nƣớc là con đƣờng phát triển đúng đắn. Từ khi chuyển đổi sang nền kinh tế
thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nƣớc ta đã có nhiều thay đổi tích
cực. Theo đó nền kinh tế ngày một phát triển, cùng với đó là sự phát triển tất yếu
của các thành phần kinh tế mà cụ thể là từng doanh nghiệp. Để tồn tại và phát
triển, lợi nhuận trở thành mục tiêu hàng đầu và mang tính sống còn của mỗi
doanh nghiệp. Song song với sự thay đổi về kinh tế, các doanh nghiệp cũng đã
tích luỹ đƣợc nhiều kinh nghiệm hơn trong việc quản lý tài chính nhằm đạt hiệu
quả kinh doanh ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu khắc nghiệt của thị trƣờng. Vì
vậy, sự hoàn thiện của chế độ kế toán mới mang lại thuận lợi rất lớn cho các
doanh nghiệp trong việc áp dụng một cơ chế quản lý khoa học và hiệu quả, đồng
thời là một bƣớc tiến quan trọng trong công tác quản lý vĩ mô của Nhà nƣớc.
Trong các khâu quản lý tại doanh nghiệp thì có thể nói công tác quản lý
hạch toán TSCĐ là một trong những mắt xích quan trọng nhất của doanh nghiệp.
TSCĐ không chỉ là điều kiện cơ bản, là nền tảng của quá trình hoạt động sản
xuất kinh doanh trong doanh nghiệp mà thực chất trong doanh nghiệp TSCĐ
thƣờng chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng số tài sản, vốn doanh nghiệp. Giá trị tài
sản ảnh hƣởng đến chất lƣợng hoạt động của doanh nghiệp, nhất là trong điều
kiện khoa học kỹ thuật phát triển nhƣ hiện nay giá trị TSCĐ ngày càng lớn thì
yêu cầu quản lý sử dụng ngày càng chặt chẽ, khoa học và hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ trong doanh nghiệp là vấn
đề cơ bản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng quản lý và sử dụng tốt TSCĐ không chỉ
có tác dụng nâng cao chất lƣợng năng lực hoạt động, tiết kiệm vốn mà còn là
một biện pháp quan trọng khắc phục những tổn thất do hao mòn TSCĐ gây ra.
Mặt khác trong doanh nghiệp TSCĐ còn là thƣớc đo trình độ quản lý của
doanh nghiệp, nó khẳng định uy thế, quy mô và tiềm lực vốn của doanh nghiệp.
Vì vậy, công tác kế toán TSCĐ càng thể hiện rõ vai trò của nó.
Những lý do trên đặc biệt hợp lý với những doanh nghiệp lớn, trong
những ngành kinh tế trọng yếu của đất nƣớc nhƣ ngành xây dựng và vận tải. Là
2
một đơn vị của ngành xây dựng , Công ty cổ phần thƣơng binh Trƣờng Sơn là
một trong những đơn vị đầu tiên đang áp dụng cách quản lý tài chính khoa học
và hợp lý nhất. Với sự phát triển của ngành, cơ cấu tài sản của công ty cổ phần
thƣơng binh Trƣờng Sơn ngày càng phát triển, đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngành
trong thời kỳ đổi mới. Hơn thế nữa, thời gian qua, đơn vị đã có rất nhiều cố
gắng, nỗ lực trong việc quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ nhằm tránh
lãng phí, thất thoát.
Trên cơ sở những kiến thức đã đƣợc học, cùng với sự tận tình hƣớng dẫn
và giúp đỡ của cô giáo Th.s Trần Thị Thanh Thảo, và các cô chú, anh chị kế
toán tại phòng Kế toán – tài chính công ty cổ phần thƣơng binh Trƣờng Sơn, sau
một thời gian thực tập tại đơn vị, em xin mạnh dạn chọn đề tài khóa luận: Hoàn
thiện tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại công ty cổ phần thƣơng binh
Trƣờng Sơn
Nội dung khóa luận ngoài Lời mở đầu và Kết luận gồm 3 phần chính:
Chƣơng I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về kế toán TSCĐ trong doanh nghiệp
Chƣơng II: Thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại công ty cổ phần thƣơng
binh Trƣờng Sơn
Chƣơng III: Một số ý kiến hoàn thiện tổ chức công tác kế toán TSCĐ tại
công ty cổ phần thƣơng binh Trƣờng Sơn
Mặc dù đã rất cố gắng, song do vốn hiểu biết còn hạn chế, thời gian tìm
hiểu và thực tập không dài, vì vậy khóa luận chắc chắn không tránh khỏi những
thiếu sót. Kính mong nhận đƣợc sự góp ý của thầy cô cùng các bạn để bài khóa
luận của em đƣợc hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
CHƢƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TRONG DOANH NGHIỆP
3
1.1 Những vấn đề cơ bản về TSCĐ và sự cần thiết của TSCĐ trong
doanh nghiệp
1.1.1 Khái niệm, đặc điểm của TSCĐ và vai trò, ý nghĩa của TSCĐ trong
doanh nghiệp
1.1.1.1 Khái niệm
– TSCĐ là những tài sản có thể có hình thái vật chất cụ thể và cũng có thể
tồn tại dƣới hình thái giá trị đƣợc sử dụng để thực hiện một hoặc một số chức
năng nhất định trong quá trình sản xuất kinh doanh. Hay nói cách khác TSCĐ là
những tƣ liệu lao động dùng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh
nghiệp nhƣ nhà cửa vật kiến trúc, máy móc thiết bị, phƣơng tiện vận tải truyền
dẫn.mà có đủ giá trị và thời gian sử dụng theo quy định trong chế độ quản lý
TSCĐ của Nhà nƣớc.
– TSCĐ hữu hình: Là những tƣ liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất
thỏa mãn các tiêu chuẩn của TSCĐ hữu hình, tham gia nhiều vào chu kỳ kinh
doanh nhƣng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu nhƣ nhà cửa, vật kiến
trúc, máy móc, thiết bị, phƣơng tiện vận tải.
– TSCĐ vô hình: Là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện
một lƣợng giá trị đã đƣợc đầu tƣ thỏa mãn các tiêu chuẩn của TSCĐ vô hình,
tham gia nhiều vào chu kỳ kinh doanh, nhƣ một số chi phí liên quan trực tiếp tới
đất sử dụng, chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản
quyền tác giả..
*Tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ: (Theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC)
+, Tƣ liệu lao động là những TSCĐ hữu hình có kết cấu độc lập, hoặc là
một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực
hiện một hay một số chức năng nhất định mà nếu thiếu bất kỳ một bộ phận nào
thì cả hệ thống không thể hoạt động đƣợc, nếu đồng thời thỏa mãn cả bốn tiêu
chuẩn dƣới đây thì đƣợc coi là TSCĐ:
– Chắc chắn thu đƣợc lợi ích trong tƣơng lai từ việc sử dụng tài sản đó.
– Có thời gian sử dụng trên một năm trở lên
– Nguyên giá của tài sản phải đƣợc xác định một cách đáng tin cậy
4
– Có giá trị từ 10.000.000đồng (Mƣời triệu đồng) trở lên
Trƣờng hợp một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với
nhau, trong đó mỗi bộ phận cấu thành có thời gian sử dụng khác nhau và nếu
thiếu một bộ phận nào đó mà cả hệ thống vẫn thực hiện đƣợc chức năng hoạt
động chính của nó nhƣng do yêu cầu quản lý, sử dụng TSCĐ đòi hỏi phải quản
lý riêng từng bộ phận tài sản thì mỗi bộ phận tài sản đó nếu cùng thoả mãn đồng
thời bốn tiêu chuẩn của TSCĐ đƣợc coi là một TSCĐ hữu hình độc lập.
Đối với súc vật là

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần thương binh Trường Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.