[block id=”bo-sung-1″]

Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, dù ở bất kỳ một quốc gia nào,
doanh nghiệp cũng đóng góp một vai trò rất quan trọng.Không chỉ là một đơn
vị sản xuất cơ sở, một tế bào của nền kinh tế mà doanh nghiệp còn là nơi trực
tiếp phối hợp các yếu tố sản xuất hợp lý để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ một
cách hiệu quả nhất.
Theo cùng với sự phát triển đó thì số lƣợng các doanh nghiệp đƣợc
thành lập cũng ngày càng nhiều làm cho tính cạnh tranh giữa các doanh
nghiệp với nhau trở nên mạnh mẽ và quyết liệt hơn.Để đảm bảo đƣợc sự tồn
tại và phát triển một cách bền vững thì doanh nghiệp không chỉ cần có một
chiến lƣợc kinh doanh kịp thời, hiệu quả mà còn cần có một tổ chức hạch toán
kế toàn thật hoàn thiện và chuyên nghiệp.
Hạch toán kế toán chính là công cụ quan trọng trong hệ thống pháp luật
tài chính của một quốc gia, nó có vai trò tích cực trong việc quản lý và kiểm
soát các hoạt động kinh tế xã hội nói chung và của từng doanh nghiệp nói
riêng.Vì kế toán là nghệ thuật quan sát, ghi chép, phân loại tổng hợp các hoạt
động kinh tế của doanh nghiệp một cách trung thực và đầy đủ.Thông qua
thông tin kế toán giúp cho các nhà quản lý nắm bắt, đánh giá, kiểm soát một
cách nhanh chóng và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.Từ đó
giúp đƣa ra các quyết định hợp lý và chiến lƣợc kinh doanh trong tƣơng lai.

khoa_luan_hoan_thien_to_chuc_ke_toan_chi_phi_doanh_thu_va_xa

 

pdf139 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 30/11/2015 | Lượt xem: 1261 | Lượt tải: 3download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại tử 888, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG
SINH VIÊN:PHẠM THỊ THU TRANG – QT1305K Page 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001:2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
Sinh viên : Phạm Thị Thu Trang
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Lƣơng Khánh Chi
HẢI PHÒNG – 2013
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG
SINH VIÊN:PHẠM THỊ THU TRANG – QT1305K Page 2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ,
DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI TB 888
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
Sinh viên : Phạm Thị Thu Trang
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Lƣơng Khánh Chi
HẢI PHÒNG – 2013
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG
SINH VIÊN:PHẠM THỊ THU TRANG – QT1305K Page 3
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên:Phạm Thị Thu Trang Mã SV: 1354010225
Lớp: QT1305K Ngành: Kế toán – Kiểm
toán
Tên đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định
kết quả
kinh doanh tại Công ty cổ phần Thƣơng mại TB 888
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG
SINH VIÊN:PHẠM THỊ THU TRANG – QT1305K Page 4
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt
nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
– Trình bày các cơ sở lý luận về công tác kế toán, chi phí, doanh thu
và xác
định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
– Phân tích thực trạng công tác kế toán chi phí, doanh thu và xác định
kết
quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thƣơng mại TB 888
– Đƣa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán chi phí,
doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị nghiên cứu.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
– Các văn bản của Nhà nƣớc về chế độ kế toán liên quan đến công tác kế
toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh
– Quy chế, quy định về kế toán-tài chính doanh nghiệp
– Hệ thống sổ kế toán liên quan đến công tác kế toán chi phí, doanh thu
và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần thƣơng mại TB 888
3 Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
– Tên công ty: công ty Cổ phần thƣơng mại TB 888
-Địa chỉ: Số 2A/177 Phƣơng Lƣu 2-Đông Hải 1-Quận Hải An-Hải
Phòng.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG
SINH VIÊN:PHẠM THỊ THU TRANG – QT1305K Page 5
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Lƣơng Khánh Chi
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Cơ quan công tác: Trƣờng Đại học Hải Phòng
Nội dung hƣớng dẫn: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và
xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thƣơng mại TB 888
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hƣớng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 25 tháng 03 năm 2013
Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 29 tháng 06 năm 2013
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2013
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG
SINH VIÊN:PHẠM THỊ THU TRANG – QT1305K Page 6
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt
nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2013
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG
SINH VIÊN:PHẠM THỊ THU TRANG – QT1305K Page 7
MỤC LỤC
NỘI DUNGTrang
LỜI MỞ ĐẦU…1
CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI
PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG
DOANH NGHIỆP3
1.1 Tổng quan về chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong
Doanh nghiệp3
1.1.1 Một số vấn đề cơ bản về Chi phí trong Doanh nghiệp.3
1.1.1.1 Khái niệm về chi phí3
1.1.1.2 Nội dung chi phí..3
1.1.2 Một số vấn đề cơ bản về doanh thu trong Doanh nghiệp………5
1.1.2.1 Khái niệm cơ bản về doanh thu.5
1.1.2.2 Nội dung về doanh thu………….5
1.1.2.3 Các khoản giảm trừ doanh thu…7
1.1.3 Một số vấn đề cơ bản về xác định kết quả kinh doanh.8
1.1.3.1 Khái niệm về xác định kết quả kinh doanh..8
1.1.3.2 Phƣơng pháp xác định kết quả kinh doanh9
1.1.4 Sự cần thiết của việc tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và
xác định kết quả kinh doanh..9
1.1.5 Nhiệm vụ của việc tổ chức công tác kế toán chi phí, doanh thu và
xác định kết quả kinh doanh11
1.2 Nội dung tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả
kinh doanh trong Doanh nghiệp……11
1.2.1 Tổ chức kế toán chi phí, doanh thu hoạt động bán hàng, cung cấp
dịch vụ.11
1.2.1.1 Tổ chức kế toán giá vốn hàng bán…11
1.2.1.2 Tổ chức kế toán chi phí quản lý kinh doanh…18
1.2.1.3 Tổ chức kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các khoản
giảm trừ doanh thu…20
1.2.1.3.1 Tổ chức kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ..20
1.2.1.3.2 Tổ chức kế toán các khoản giảm trừ doanh thu…27
1.2.2 Tổ chức kế toán chi phí, doanh thu hoạt động tài chính28
1.2.2.1 Tổ chức kế toán chi phí hoạt động tài chính..28
1.2.2.2 Tổ chức kế toán doanh thu hoạt động tài chính…31
1.2.3 Tổ chức kế toán chi phí khác, thu nhập hoạt động khác.33
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG
SINH VIÊN:PHẠM THỊ THU TRANG – QT1305K Page 8
1.2.3.1 Tổ chức kế toán chi phí khác…33
1.2.3.2 Tổ chức kế toán thu nhập hoạt động khác…33
1.2.4. Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
.37
1.2.4.1 Tổ chức kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp……….37
1.2.4.2 Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp
.38
1.2.5 Tổ chức sổ sách kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh
doanh trong doanh nghiệp…41
1.2.5.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung..41
1.2.5.2 Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái..43
1.2.5.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ….44
1.2.5.4 Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ…..46
1.2.5.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính….48
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ, DOANH
THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN
THƢƠNG MẠI TB 888..49
2.1 Khái quát chung về công ty Cổ phần thƣơng mại TB 888..49
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ..49
2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh51
2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý.51
2.1.3.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức51
2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ từng bộ phận…51
2.1.4 Tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ phần thƣơng mại TB 888.
.54
2.2 Thực trạng tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả
kinh doanh tại công ty cổ phần TB88856
2.2.1 Thực trạng tổ chức kế toán chi phí, doanh thu hoạt động bán hàng tại
công ty cổ phần TM TB.888………..56
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG
SINH VIÊN:PHẠM THỊ THU TRANG – QT1305K Page 9
2.2.1.1 Thực trạng tổ chức kế toán chi phí của hoạt động bán hàng…….56
2.2.1.2 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu hoạt động bán hàng và các
khoản giảm trừ doanh thu tại công ty cổ phần TM TB.888………………..78
2.2.2 Thực trạng tổ chức kế toán chi phí, doanh thu hoạt động tài chính
tại công ty cổ phần TMTB.888…84
2.2.2.1 Thực trạng tổ chức kế toán chi phí tài chính..84
2.2.2.2 Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu hoạt động tài chính
.89
2.2.3 Thực trạng tổ chức kế toán chi phí, thu nhập khác…..94
2.2.4 Thực trạng tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty
cổ phần TMTB.888…………………….94
CHƢƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN
CHI PHÍ, DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI TB 888…107
3.1 Đánh giá chung về tổ chức công tác kế toán tại công ty……107
3.1.1 Kết quả……………..107
3.1.2 Hạn chế108
3.2 Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí,doanh thu và
xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần thƣơng mại TB 888
…110
3.2.1 Một số nguyên tắc và điều kiện tiến hành hoàn thiện công tác kế
toán110
3.2.2 Một số biện pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu và
xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thƣơng mại TB 888.
…111
KẾT LUẬN..128
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG
SINH VIÊN:PHẠM THỊ THU TRANG – QT1305K Page 10
LỜI MỞ ĐẦU
Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, dù ở bất kỳ một quốc gia nào,
doanh nghiệp cũng đóng góp một vai trò rất quan trọng.Không chỉ là một đơn
vị sản xuất cơ sở, một tế bào của nền kinh tế mà doanh nghiệp còn là nơi trực
tiếp phối hợp các yếu tố sản xuất hợp lý để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ một
cách hiệu quả nhất.
Theo cùng với sự phát triển đó thì số lƣợng các doanh nghiệp đƣợc
thành lập cũng ngày càng nhiều làm cho tính cạnh tranh giữa các doanh
nghiệp với nhau trở nên mạnh mẽ và quyết liệt hơn.Để đảm bảo đƣợc sự tồn
tại và phát triển một cách bền vững thì doanh nghiệp không chỉ cần có một
chiến lƣợc kinh doanh kịp thời, hiệu quả mà còn cần có một tổ chức hạch toán
kế toàn thật hoàn thiện và chuyên nghiệp.
Hạch toán kế toán chính là công cụ quan trọng trong hệ thống pháp luật
tài chính của một quốc gia, nó có vai trò tích cực trong việc quản lý và kiểm
soát các hoạt động kinh tế xã hội nói chung và của từng doanh nghiệp nói
riêng.Vì kế toán là nghệ thuật quan sát, ghi chép, phân loại tổng hợp các hoạt
động kinh tế của doanh nghiệp một cách trung thực và đầy đủ.Thông qua
thông tin kế toán giúp cho các nhà quản lý nắm bắt, đánh giá, kiểm soát một
cách nhanh chóng và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.Từ đó
giúp đƣa ra các quyết định hợp lý và chiến lƣợc kinh doanh trong tƣơng lai.
“Tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh
doanh”đƣợc xem là một bộ phận rất quan trọng trong hạch toán kế toán của
doanh nghiệp.Nó không chỉ cung cấp thông tin về sản phẩm của doanh nghiệp
đƣợc tiêu thụ nhƣ thế nào mà còn cho biết chi phí trong quá trình sản xuất ra
sản phẩm hay cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra sao, kết quả kinh doanh trong kỳ
mà doanh nghiệp đạt đƣợc.Những thông tin đó rất đắt giá, có thể coi là trợ thủ
đắc lực trong việc ra quyết định của các nhà quản lý nhằm nâng cao lợi nhuận
cho doanh nghiệp.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG
SINH VIÊN:PHẠM THỊ THU TRANG – QT1305K Page 11
Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần thƣơng mại TB 888, bằng
kiến thức đã tích lũy đƣợc trong thời gian học tập ở trƣờng cùng với sự giúp
đỡ của các thầy cô giáo và cán bộ kế toán trong công ty, xuất phát từ tầm
quan trọng của tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh
doanh nên em đã chọn đề tài “ Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu
và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại TB 888” làm
khóa luận tốt nghiệp của mình.
Mục đích nghiên cứu của đề tài:Tìm hiểu thực trạng tổ chức kế toán
chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thƣơng
mại TB.888 để thấy đƣợc những ƣu điểm và hạn chế trong tổ chức kế toán, từ
đó đề xuất một số biện pháp góp phần hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí,
doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của công ty.
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài: Đề tài tập trung nghiên
cứu tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh của công ty cổ
phần thƣơng mại TB.888 trong năm quý IV 2012.
Nội dung bài khóa luận gồm 3 chương như sau:
Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận chung về tổ chức kế toán chi phí,
doanh thu và xác định kết quả kinh doanh trong Doanh nghiệp.
Chƣơng 2:Thực trạng tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định
kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thƣơng mại TB.888
Chƣơng 3: Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh
thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thƣơng mại TB.888.
Mặc dù rất cố gắng nhƣng do trình độ và thời gian có hạn, kiến thức
thực tế còn ít nên trong bài khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót nhất
định.Em rất mong nhận đƣợc sự góp ý chân thành, quý báu của các thầy cô
cũng nhƣ các cán bộ phòng kế toán trong công ty để em có thể hoàn thiện hơn
nữa về đề tài cứu này.Đồng thời em xin chân thành cảm ơn Thạc sỹ Lƣơng
Khánh Chi đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này!.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG
SINH VIÊN:PHẠM THỊ THU TRANG – QT1305K Page 12
CHƢƠNG 1
NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ,
DOANH THUVÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG
DOANH NGHIỆP
1.1 Tổng quan về chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh
trong doanh nghiệp.
1.1.1 Một số vấn đề cơ bản về chi phí trong doanh nghiệp.
1.1.1.1 Khái niệm về chi phí
Chi phí nói chung là sự hao phí thể hiện bằng tiền trong quá trinh kinh
doanh với mong muốn mang về một sản phẩm dịch vụ hoàn thành hoặc một
kết quả kinh doanh nhất định.Chi phí phát sinh trong các hoạt động sản xuất,
thƣơng mại và dịch vụ nhằm đạt đƣợc mục tiêu cuối cùng là doanh thu và lợi
nhuận.
1.1.1.2 Nội dung chi phí
Chi phí trong doanh nghiệp bao gồm:
Giá vốn hàng bán:
Giá vốn hàng bán là giá vốn thực tế xuất kho của số hàng hóa(gồm cả
chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ-đối với doanh
nghiệp thƣơng mại), hoặc là giá thành thực tế sản phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn
thành(đối với doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ) đã đƣợc xác định là tiêu thụ và
các khoản khác đƣợc tính vào giá vốn để xác định kết quả kinh doanh trong
kỳ.
Chi phí bán hàng:
Là toàn bộ chi phí phát sinh trong quá trình bán sản phẩm, hàng hóa,
cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp.Chi phí bán hàng bao gồm: chi phí nhân
viên bán hàng, chi phí vật liệu bao bì, chi phí dụng cụ đồ dùng trong bán
hàng, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí bảo hành sản phẩm, chi phí
dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG
SINH VIÊN:PHẠM THỊ THU TRANG – QT1305K Page 13
Chi phí quản lý doanh nghiệp:
Là toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động quản lý kinh doanh, quản lý
hành chính, quản lý điều hành chung toàn doanh nghiệp.Chi phí quản lý
doanh nghiệp bao gồm: chi phí của nhân viên quản lý, chi phí vật liệu quản lý,
chi phí đồ dùng văn phòng, chi phí khấu hao tài sản cố định phục vụ quản lý
văn phòng, thuế, phí và lệ phí, chi phí dự phòng phải thu khó đòi, chi phí dịch
vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác.
Chi phí hoạt động tài chính:
Phản ánh những khoản chi phí bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản
lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tƣ tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn,
chi phí góp vốn liên doanh, lỗ chuyển nhƣợng chứng khoán ngắn hạn, chi phí
giao dịch bán chứng khoán,;khoản lập và hoàn nhập dự phòng giảm giá đầu
tƣ chứng khoán, đầu tƣ khác, khoản lỗ về chênh lệch tỷ giá ngoại tệ và bán
ngoại tệ
Chi phí khác:
Là những khoản chi phí của những hoạt động ngoài các hoạt động sản
xuất kinh doanh tạo ra doanh thu của doanh nghiệp, những khoản lỗ do các sự
kiện hay nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thƣờng của doanh nghiệp
gây ra cũng có thể là những khoản chi phí bị bỏ sót từ những năm trƣớc.Chi
phí khác phát sinh gồm:
+ Chi phí thanh lý, nhƣợng bán TSCĐ
+ Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhƣợng bán(nếu có)
+ Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, bị phạt thuế, truy thu thuế
+ Các khoản chi phí do kế toán bị nhầm hay bỏ sót khi ghi sổ kế toán
+Các khoản chi phí khác
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:
Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu, thu trên kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG
SINH VIÊN:PHẠM THỊ THU TRANG – QT1305K Page 14
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong năm làm căn cứ xác
định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện tại.
Phƣơng pháp để tính thuế thu nhập doanh nghiệp:
Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất thuế TNDN(%)
1.1.2 Một số vấn đề cơ bản về doanh thu trong doanh nghiệp.
1.1.2.1 Khái niệm cơ bản về doanh thu
Khái niệm về doanh thu:
Doanh thu là tổng các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ
hạch toán, phát sinh từ hoạt động SXKD thông thƣờng của doanh nghiệp góp
phần làm tăng vốn chủ sở hữu.(Chuẩn mực số 14-ban hành theo quyết định
149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001).
Doanh thu thuần là tổng các khoản thu nhập mang lại từ doanh thu bán
hàng và cung cấp dịch vụ (TK 511), doanh thu nội bộ (TK 512), sau khi đã
trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm: thuế TTĐB, thuế xuất khẩu,
chiết khấu thƣơng mại, hàng bán bị trả lại, giảm giá hàng bán và thuế GTGT
đầu ra phải nộp đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phƣơng pháp trực
tiếp.
1.1.2.2 Nội dung về doanh thu:
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: là toàn bộ số tiền doanh
nghiệp thu đƣợc và sẽ thu đƣợc từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh
thu nhƣ bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm
cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán(nếu có).
Doanh thu bán hàng nội bộ phản ánh doanh thu của số sản phẩm hàng
hóa dịch vụ trong nội bộ doanh nghiệp.Doanh thu tiêu thụ nội bộ là lợi ích
kinh tế thu đƣợc từ việc bán hàng hóa, sản phẩm và cung cấp dịch vụ tiêu thụ
nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc trong cùng một công
ty, tổng công ty tính theo giá bán nội bộ.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG
SINH VIÊN:PHẠM THỊ THU TRANG – QT1305K Page 15
Doanh thu hoạt động tài chính: là tổng giá trị lợi ích kinh tế mà
doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ hạch toán phát sinh liên quan đến hoạt động
tài chính bao gồm những khoản thu về tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức lợi
nhuận đƣợc chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh
nghiệp.Doanh thu hoạt động tài chính gồm:
+ Tiền lãi: lãi cho vay, lãi tiền gửi Ngân hàng, lãi bán hàng trả chậm,
trả góp, lãi đầu tƣ trái phiếu, tín phiếu, tỷ giá hối đoái, chiết khấu thanh
toán đƣợc hƣởng do mua hàng hóa, dịch vụ
+ Thu nhập từ cho thuê tài sản cho ngƣời khác sử dụng tài sản
+ Cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia
+ Thu nhập về hoạt động đầu tƣ mua bán chứng khoán ngắn hạn, dài
hạn
+ Thu nhập chuyển nhƣợng cho thuê cơ sở hạ tầng
+ Thu nhập về các hoạt động đầu tƣ khác
+ Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ, khoản lãi chênh lệch tỷ giá ngoại tệ
+ Chênh lệch lãi chuyển nhƣợng vốn
Thu nhập khác là những khoản thu nhập khác ngoài hoạt động tạo ra
doanh thu của doanh nghiệp.Thu nhập khác của doanh nghiệp bao gồm:
+ Thu nhập từ nhƣợng bán, thanh lý TSCĐ
+ Thu tiền đƣợc phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng
+ Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ
+ Các khoản thuế đƣợc Ngân Sách Nhà Nƣớc hoàn lại
+ Thu các khoản nợ phải trả không xác định đƣợc chủ
+ Các khoản tiền thƣởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng
hóa, sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu(nếu có).
+ Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của tổ chức, cá nhân
tặng cho doanh nghiệp
+ Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản trên
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG
SINH VIÊN:PHẠM THỊ THU TRANG – QT1305K Page 16
1.1.2.3 Các khoản giảm trừ doanh thu:
 Chiết khấu thƣơng mại
Chiết khấu thƣơng mại là khoản tiền mà doanh nghiệp giảm

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại tử 888

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *