[block id=”bo-sung-1″]

1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
– Nghiên cứu lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm trong doanh nghiệp.
– Mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố.
– Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
– Số liệu về tình hình kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố
trong 3 năm gần đây.
– Số liệu về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố.

khoa_luan_hoan_thien_to_chuc_ke_toan_chi_phi_san_xuat_va_tin

 

pdf106 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 30/11/2015 | Lượt xem: 1453 | Lượt tải: 5download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
——————————-
ISO 9001:2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
Sinh viên : Đinh Thị Phƣơng Thảo
Giảng viên hƣớng dẫn : Th.S Nguyễn Đức Kiên
HẢI PHÕNG – 2013
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
———————————–
HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LAN PHỐ
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN
Sinh viên : Đinh Thị Phƣơng Thảo
Giảng viên hƣớng dẫn : Th.S Nguyễn Đức Kiên
HẢI PHÕNG – 2013
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên : Đinh Thị Phương Thảo MSV : 1113401091
Lớp : QTL502K Ngành : Kế toán – kiểm toán
Tên đề tài : Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố.
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
– Nghiên cứu lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm trong doanh nghiệp.
– Mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố.
– Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản
xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
– Số liệu về tình hình kinh doanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố
trong 3 năm gần đây.
– Số liệu về thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố.
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố.
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Đức Kiên
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Cơ quan công tác: Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn:
– Định hướng cách nghiên cứu và giải quyết một đề tài tốt nghiệp cấp cử nhân.
– Định hướng cách hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán
chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
– Định hướng cách mô tả và phân tích thực trạng kế toán chi phí sản xuất
và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố.
– Định hướng cách đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện đề tài
nghiên cứu.
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 25 tháng 03 năm 2013
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 29 tháng 06 năm 2013
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2013
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt
nghiệp:
– Chăm chỉ thu thập tài liệu, số liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu
– Chịu khó nghiên cứu lý luận và thực tế
– Có thái độ nghiêm túc, khiêm tốn, ham học hỏi trong quá trình viết khoá
luận
– Tuân thủ đúng yêu cầu về tiến độ thời gian và nội dung nghiên cứu của
đề tài do giáo viên hướng dẫn quy định.
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T.T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu)
– Về mặt lý luận: Tác giả đã hệ thống hoá được những vấn đề lý luận cơ
bản về đối tượng nghiên cứu.
– Về mặt thực tế: Tác giả đã mô tả và phân tích được thực trạng của đối
tượng nghiên cứu theo hiện trạng của chế độ và chuẩn mực kế toán Việt
Nam.
– Những giải pháp mà tác giả đề xuất đã gắn với thực tiễn sản xuất – kinh
doanh, có giá trị về mặt lý luận và có tính khả thi trong việc kiện toàn
công tác kế toán của đơn vị thực tập.
– Những số liệu minh hoạ trong khoá luận đã có tính lôgích trong dòng
chạy của số liệu kế toán và có độ tin cậy.
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn:
Điểm bằng số: .
Điểm bằng chữ…
Hải Phòng, ngày 12 tháng 06 năm 2013
Cán bộ hƣớng dẫn
Ths. Nguyễn Đức Kiên
MỤC LỤC
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ
DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………… 1
CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
SẢN XUẤT …………………………………………………………………………………………….. 3
1.1. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất ………………………………….. 3
1.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất: ………………………………………………………………. 3
1.1.2. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất: ………………………………. 3
1.2. Bản chất và chức năng của giá thành sản phẩm ……………………………………… 4
1.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm: …………………………………………………………. 4
1.2.2. Bản chất của giá thành sản phẩm: ……………………………………………………… 5
1.2.3. Chức năng của giá thành sản phẩm ……………………………………………………. 5
1.2.3.1. Chức năng thước đo bù đắp chi phí ………………………………………………… 5
1.2.3.2 Chức năng lập giá ………………………………………………………………………….. 5
1.2.3.3. Chức năng đòn bẩy kinh tế…………………………………………………………….. 6
1.3. Phân loại chi phí sản xuất …………………………………………………………………… 6
1.3.1. Phân loại theo yếu tố chi phí ( nội dung kinh tế ) ………………………………… 6
1.3.2. Phân loại theo khoản mục chi phí ( theo công dụng kinh tế và địa điểm
phát sinh ) ……………………………………………………………………………………………….. 7
1.4. Phân loại giá thành sản phẩm ………………………………………………………………. 8
1.4.1. Theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành ………………………… 8
1.4.2. Theo phạm vi phát sinh chi phí giá thành …………………………………………… 9
1.5. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành sản phẩm
và kỳ tính giá thành. …………………………………………………………………………………. 9
1.5.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất : ………………………………………………. 9
1.5.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm ………………………………………………….. 10
1.5.3. Kỳ tính giá thành …………………………………………………………………………… 10
1.6. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất …………………………………………………….. 11
1.6.1. Trình tự hạch toán chi tiết chi phí sản xuất : ……………………………………… 11
1.6.2. Trình tự hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất : ………………………………….. 11
1.7. Phương pháp tính giá thành sản phẩm ………………………………………………… 12
1.7.1. Phương pháp trực tiếp ( phương pháp giản đơn ): ……………………………… 12
1.7.2. Phương pháp tổng cộng chi phí : …………………………………………………….. 12
1.7.3. Phương pháp hệ số : ………………………………………………………………………. 12
1.7.4. Phương pháp tỷ lệ: ………………………………………………………………………… 13
1.7.5. Phương pháp đơn đặt hàng ……………………………………………………………… 14
1.7.6. Phương pháp định mức ………………………………………………………………….. 14
1.8. Đánh giá sản phẩm dở dang ………………………………………………………………. 15
1.8.1. Khái niệm …………………………………………………………………………………….. 15
1.8.2. Đánh giá sản phẩm dở dang ……………………………………………………………. 15
1.8.2.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ……. 15
1.8.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng hoàn thành tương đương ………. 15
1.8.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang theo giá thành định mức ……………………… 16
1.9. Nội dung hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm ……………………. 17
1.9.1. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai
thường xuyên …………………………………………………………………………………………. 17
1.9.1.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : ………………………………….. 17
1.9.1.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp …………………………………………… 18
1.9.1.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp …………………………………………… 19
1.9.1.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung …………………………………………………. 21
1.9.1.4. Tổng hợp chi phí sản xuất ……………………………………………………………. 23
1.9.1.4. Tổng hợp chi phí sản xuất ……………………………………………………………. 24
1.9.2. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê
định kỳ ………………………………………………………………………………………………….. 24
1.9.2. Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê
định kỳ ………………………………………………………………………………………………….. 25
1.9.2.1. Hạch toán chi phí nguyên, vật liệu ………………………………………………… 25
1.9.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp …………………………………………… 26
1.9.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung …………………………………………………. 26
1.9.2.4. Tổng hợp chi phí sản xuất ……………………………………………………………. 26
1.10. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất …………………………………………………….. 27
1.10. Hạch toán thiệt hại trong sản xuất …………………………………………………….. 28
1.11. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm theo các
hình thức kế toán. …………………………………………………………………………………… 29
1.11. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – tính giá thành sản phẩm theo các
hình thức kế toán. …………………………………………………………………………………… 30
1.11.1. Hình thức sổ ― Nhật ký chung‖ …………………………………………………. 30
1.11.2. Hình thức ―Nhật ký sổ cái‖ ………………………………………………………. 32
1.11.3. Hình thức ― Chứng từ ghi sổ‖ …………………………………………………… 33
1.11.4. Hình thức ―Nhật ký – chứng từ‖………………………………………………… 34
1.11.5 . Hình thức kế toán trên máy vi tính ……………………………………………… 35
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN
XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH
NHIỆM HỮU HẠN LAN PHỐ……………………………………………………………… 36
2.1. Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác hạch toán CPSX và tính Z sản
phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố. ………………………………………… 36
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty trách nhiệm hữu hạn ………. 36
Lan Phố. ……………………………………………………………………………………………….. 36
2.1.2. Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ tại công ty
trách nhiệm hữu hạn Lan Phố ………………………………………………………………….. 38
2.1.2.1. Đặc điểm sản phẩm tại công ty TNHH Lan Phố : …………………………… 38
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất : …………………………………………………………. 39
2.1.2.3. Quy trình công nghệ sản xuất gạch tuynel: …………………………………….. 40
2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty trách nhiệm hữu hạn …….. 41
Lan Phố ……………………………………………………………………………………………….. 41
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại …… 43
công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố ………………………………………………………. 43
2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán …………………………………………………. 43
2.1.4.2. Chính sách kế toán áp dụng tại công ty TNHH Lan Phố ………………….. 45
2.2. Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố ………………………………………………………. 47
2.2.1. Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất …………………………………….. 47
2.2.2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành ……….. 47
sản phẩm tại công ty TNHH Lan Phố. ………………………………………………………. 47
2.2.2.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất tại công ty TNHH Lan Phố …….. 47
2.2.2.2. Đối tượng và kỳ tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Lan Phố …….. 48
2.2.4. Nội dung, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính Z sản phẩm tại
công ty TNHH Lan Phố. …………………………………………………………………………. 48
2.2.4.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty TNHH Lan
Phố. ………………………………………………………………………………………………………. 48
2.2.4.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty TNHH Lan Phố ……. 57
2.2.4.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung tại công ty TNHH Lan Phố ………….. 65
2.2.4.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá
thành sản phẩm. ……………………………………………………………………………………… 72
CHƢƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ
TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LAN PHỐ ………………………………… 81
3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm nói riêng tại công ty TNHH Lan Phố………………………….. 81
3.1.1. Ưu điểm ……………………………………………………………………………………….. 81
3.1.2. Hạn chế ………………………………………………………………………………………… 82
3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá
thành sản phẩm. ……………………………………………………………………………………… 83
3.3. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và
tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Lan Phố. ………………………………….. 83
3.3.1. Yêu cầu ………………………………………………………………………………………… 83
3.3.2. Phương hướng ………………………………………………………………………………. 84
3.4. Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính
giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Lan Phố. ………………………………………… 85
3.4.1. Kiến nghị 1: Về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung ………… 85
3.4.2. Kiến nghị 2: Về phương pháp tính giá nguyên vật liệu ………………………. 85
3.4.3. Kiến nghị 3: Về thiệt hại trong sản xuất …………………………………………… 86
3.4.4. Kiến nghị 4: Về ứng dụng công nghệ thông tin …………………………………. 88
3.4.4. Kiến nghị 4: Về ứng dụng công nghệ thông tin …………………………………. 89
3.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí
sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Lan Phố. ………………… 89
3.5.1. Về phía Nhà nước …………………………………………………………………………. 89
3.5.2. Về phía doanh nghiệp…………………………………………………………………….. 90
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………….. 91
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 92
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Biểu số 2.1: Bảng đánh giá quá trình phát triển của công ty TNHH Lan Phố ………… 38
Biểu số 2.2: Phiếu xuất kho ……………………………………………………………………… 50
Biểu số 2.3: Bảng kê xuất kho …………………………………………………………………. 51
Biểu số 2.4 : Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá …………………….. 53
Biểu số 2.5: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh ………………………………………………. 54
Biểu số 2.6: Nhật ký chung ……………………………………………………………………… 55
Biểu số 2.7: Sổ cái TK 621 ……………………………………………………………………… 56
Biểu số 2.8: Bảng chấm công …………………………………………………………………… 59
Biểu số 2.9: Bảng thanh toán lương ………………………………………………………….. 60
Biểu số 2.10: Bảng phân bổ lương và các khoản trích theo lương ………………… 62
Biểu số 2.11:Nhật ký chung …………………………………………………………………….. 63
Biểu số 2.12: Sổ cái TK 622 ……………………………………………………………………. 64
Biểu số 2.13: Bảng khấu hao TSCĐ ………………………………………………………… 67
Biểu số 2.14: Hóa đơn GTGT ………………………………………………………………….. 69
Biểu số 2.15: Nhật ký chung ……………………………………………………………………. 70
Biểu số 2.16: Sổ cái TK 627 ……………………………………………………………………. 71
Biểu số 2.17:Bảng kê số lượng sản phẩm hoàn thành …………………………………. 72
Biểu số 2.18:Bảng tổng hợp giá trị sản phẩm dở dang ………………………………… 73
Biểu số 2.19 : Bảng phân bổ chi phí …………………………………………………………. 76
Biểu số 2.20:Bảng tính giá thành sản phẩm, dịch vụ theo khoản mục …………… 77
Biểu số 2.21:Phiếu nhập kho ……………………………………………………………………. 78
Biểu số 2.22: Nhật ký chung ……………………………………………………………………. 79
Biểu số 2.23: Sổ cái TK 155 …………………………………………………………

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Phố

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *