[block id=”bo-sung-1″]

Làm rõ cơ sở lý thuyết về nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng bao gồm bản
chất, chức năng, vai trò, phân loại, quy trình thực hiện và những rủi ro gặp phải
khi thực hiện bảo lãnh.
– Nghiên cứu, phân tích một cách tổng quan về thực trạng hoạt động bảo
lãnh tại Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Hải Phòng trong ba năm 2009,
2010 và 2011. Từ đó, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và
tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế này.
– Trên cơ sở thực trạng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng, khóa luận đề xuất một số giải pháp và
kiến nghị nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động bảo lãnh tại Chi nhánh.

khoa_luan_hoan_thien_va_phat_trien_hoat_dong_bao_lanh_tai

pdf91 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 02/12/2015 | Lượt xem: 1041 | Lượt tải: 2download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện và phát triển hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Cao Thị Thu
SV: Nguyễn Mai Phương – Lớp QT1201T Trang 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Sinh viên : Nguyễn Mai Phƣơng
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Cao Thị Thu
HẢI PHÒNG – 2012
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Cao Thị Thu
SV: Nguyễn Mai Phương – Lớp QT1201T Trang 2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO
LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN
CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH
HẢI PHÒNG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Sinh viên : Nguyễn Mai Phƣơng
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Cao Thị Thu
HẢI PHÒNG – 2012
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Cao Thị Thu
SV: Nguyễn Mai Phương – Lớp QT1201T Trang 3
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Mai Phương Mã SV: 120538
Lớp: QT1201T Ngành: Tài chính – Ngân hàng
Tên đề tài: Hoàn thiện và phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng
thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải
Phòng
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Cao Thị Thu
SV: Nguyễn Mai Phương – Lớp QT1201T Trang 4
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
– Làm rõ cơ sở lý thuyết về nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng bao gồm bản
chất, chức năng, vai trò, phân loại, quy trình thực hiện và những rủi ro gặp phải
khi thực hiện bảo lãnh.
– Nghiên cứu, phân tích một cách tổng quan về thực trạng hoạt động bảo
lãnh tại Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Hải Phòng trong ba năm 2009,
2010 và 2011. Từ đó, đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và
tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế này.
– Trên cơ sở thực trạng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Công
thương Việt Nam Chi nhánh Hải Phòng, khóa luận đề xuất một số giải pháp và
kiến nghị nhằm hoàn thiện và phát triển hoạt động bảo lãnh tại Chi nhánh.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
– Sơ đồ mô hình tổ chức của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương
Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng.
– Báo cáo kết quả kinh doanh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công
thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng.
– Bảng cân đối kế toán của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương
Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng.
– Báo cáo hoạt động bảo lãnh của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công
thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng.
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải
Phòng – Số 36 Điện Biên Phủ – Q. Ngô Quyền – TP. Hải Phòng
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Cao Thị Thu
SV: Nguyễn Mai Phương – Lớp QT1201T Trang 5
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Cao Thị Thu
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Khóa luận tốt nghiệp
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 02 tháng 04 năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 07 tháng 07 năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2012
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Cao Thị Thu
SV: Nguyễn Mai Phương – Lớp QT1201T Trang 6
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong
nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu):
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Cao Thị Thu
SV: Nguyễn Mai Phương – Lớp QT1201T Trang 7
LỜI CẢM ƠN
Do những hạn chế về thời gian nghiên cứu cũng như trình độ, kiến thức thực
tế của bản thân có hạn nên khóa luận không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất
mong nhận được ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn sinh viên để khóa luận
được hoàn thiện hơn.
Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo cùng cán bộ công nhân
viên tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng đã giúp đỡ
em trong thời gian thực tập.
Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo – ThS. Cao Thị
Thu cùng các thầy cô trong khoa Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Dân lập
Hải Phòng đã nhiệt tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, giúp đỡ em trong quá
trình nghiên cứu và hoàn thành khóa luận này.
Em xin chân thành cảm ơn!
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Cao Thị Thu
SV: Nguyễn Mai Phương – Lớp QT1201T Trang 8
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BLNH: Bảo lãnh ngân hàng
CIC : Trung tâm công nghệ thông tin
CN: Chi nhánh
DNNN: Doanh nghiệp nhà nước
DNQD: Doanh nghiệp quốc doanh
DNNQD: Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
DPRR: Dự phòng rủi ro
KHDN: Khách hàng doanh nghiệp
NHCT: Ngân hàng công thương
NHNN: Ngân hàng nhà nước
NHTM: Ngân hàng thương mại
SXXD: Sản xuất kinh doanh
TCTD: Tổ chức tín dụng
TMCP: Thương mại cổ phần
TMQT: Thương mại quốc tế
TSĐB: Tài sản bảo đảm
XLRR: Xử lý rủi ro
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Cao Thị Thu
SV: Nguyễn Mai Phương – Lớp QT1201T Trang 9
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Sơ đồ 1.1: Quan hệ giữa các bên tham gia trong nghiệp vụ bảo lãnh…………………..5
Sơ đồ 1.2: Mô hình bảo lãnh trực tiếp……………………………………………………………10
Sơ đồ 1.3: Mô hình bảo lãnh gián tiếp…………………………………………………………..11
Sơ đồ 1.4: Mô hình đồng bảo lãnh………………………………………………………………..11
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Công thương Chi nhánh Hải
Phòng………………………………………………………………………………………………………..27
Sơ đồ 2.2: Quy trình bảo lãnh tại Vietinbank………………………………………………….39
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động huy động vốn từ 2009 – 2011……….29
Bảng 2.2: Dư nợ cho vay từ 2009 – 2011……………………………………………………….32
Bảng 2.3: Biểu phí dịch vụ bảo lãnh của ngân hàng………………………………………..43
Bảng 2.4: Quy mô bảo lãnh của chi nhánh giai đoạn 2009 – 2011…………………….44
Bảng 2.5: Doanh số bảo lãnh phân theo loại hình bảo lãnh………………………………47
Bảng 2.6: Doanh số bảo lãnh phân theo đối tượng khách hàng…………………………52
Bảng 2.7: Cơ cấu doanh số bảo lãnh theo ngành kinh tế…………………………………..53
Bảng 2.8: Doanh số bảo lãnh theo hình thức đảm bảo……………………………………..54
Bảng 3.1: Một số chỉ tiêu định lượng thẩm định khách hàng…………………………….66
Biểu đồ 2.1: Lợi nhuận của chi nhánh giai đoạn 2009 – 2011…………………………..35
Biểu đồ 2.2: Doanh số bảo lãnh phát sinh của Chi nhánh…………………………………44
Biểu đồ 2.3: Số món bảo lãnh của chi nhánh………………………………………………….45
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Cao Thị Thu
SV: Nguyễn Mai Phương – Lớp QT1201T Trang 10
Biểu đồ 2.4: Số dư bảo lãnh cuối năm tại chi nhánh………………………………………..46
Biểu đồ 2.5: Doanh thu phí bảo lãnh tại chi nhánh………………………………………….47
Biểu đồ 2.6: Tỷ trọng doanh thu trong tổng phí dịch vụ…………………………………..47
Biểu đồ 2.7: Doanh số bảo lãnh chia theo loại hình bảo lãnh……………………………49
Biểu đồ 2.8: Doanh số bảo lãnh theo đối tượng khách hàng……………………………..52
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Cao Thị Thu
SV: Nguyễn Mai Phương – Lớp QT1201T Trang 11
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Văn Tiến. 2009. Giáo trình ngân hàng thương mại. NXB: Thống
kê.
2. Nguyễn Văn Tiến. 2005. Giáo trình quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân
hàng. NXB: Thống kê.
3. Nguyễn Minh Kiều. 2009. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. NXB: Thống
kê.
4. Trương Thị Hồng. 2009. Giáo trình Kế toán ngân hàng. NXB: Tài chính
5. Ngân hàng nhà nước. 2006. Quyết định số 26/2006/QĐ – NHNN ngày
26/06/2006. Hà Nội.
6. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Sổ tay tín dụng. Hà Nội.
7. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Quyết định số 311/QĐ-HĐQT-
NHCT35. Hà Nội
8. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. 2011. Bản cáo bạch. Hà Nội
9. Các tài liệu khác có liên quan.
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Cao Thị Thu
SV: Nguyễn Mai Phương – Lớp QT1201T Trang 12
LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, hệ thống NHTM tại Việt
Nam ngày càng mở rộng với sự tham gia của rất nhiều các Ngân hàng nội địa,
Ngân hàng nước ngoài và các Ngân hàng liên doanh mới. Điều này đã khiến cho
hoạt động ngân hàng tại Việt Nam ngày càng sôi động và cạnh tranh gay gắt. Để
có thể đứng vững và khẳng định vị thế của mình trong môi trường cạnh tranh như
vậy đòi hỏi các NHTM trong nước không chỉ thực hiện tốt các hoạt động truyền
thống là cho vay và huy động vốn mà cần nỗ lực cố gắng mở rộng và phát triển các
loại hình dịch vụ hiện đại để có thể đa dạng hóa sản phẩm nhằm thu hút được
nhiều khách hàng.
Bảo lãnh ngân hàng (BLNH) là một trong những dịch vụ hiện đại, đã được
sử dụng khá phổ biến trên thế giới từ nhiều năm trước. Ở Việt Nam, nghiệp vụ này
tuy mới được áp dụng từ năm 1994 nhưng hiện nay trong danh mục các sản phẩm
của các NHTM trong nước đều đã có dịch vụ bảo lãnh. Vì vậy, để có thể gia tăng
sức cạnh tranh trong việc cung dịch vụ này trong thời gian tới thì việc nâng cao
chất lượng và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh đang là yêu cầu cấp thiết đối với các
NHTM.
Đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng thì
ngay từ những ngày đầu được thành lập hoạt động bảo lãnh đã được triển khai áp
dụng. Mặc dù đây là nghiệp vụ còn mới mẻ với các ngân hàng TMCP Việt Nam,
song với uy tín và tiềm lực tài chính của mình, trong những năm qua, ngân hàng đã
đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường, đem lại thu nhập đáng kể và dần đưa hoạt động
bảo lãnh trở thành một trong những hoạt động chính, không thể thiếu của ngân
hàng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nghiệp vụ ngân hàng cũng gặp không ít
khó khăn, hạn chế. Chính vì vậy, bản thân ngân hàng cũng có những chính sách
nhất định để không ngừng hoàn thiện và phát triển hơn nghiệp vụ này.
Xuất phát từ những điều trên, đồng thời dựa trên kiến thức thực tế về nghiệp
vụ bảo lãnh học hỏi được trong thờ ải Phòng
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Cao Thị Thu
SV: Nguyễn Mai Phương – Lớp QT1201T Trang 13
cùng với những kiến thức tích lũy được trong thời gian học tập tại trường, em đã
quyết định chọn đề tài: “Hoàn thiện và phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân
hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng” để làm khóa luận tốt
nghiệp.
2. Mục đích nghiên cứu:
Hệ thống hóa các vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động bảo lãnh của
NHTM. Đồng thời phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh tại Ngân
hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng. Trên cơ sở đánh giá
thực tiễn để đưa ra một số giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển hoạt động bảo lãnh
tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng.
3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu:
– Đối tượng nghiên cứu: Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng
– Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại Ngân hàng TMCP
Công thương Việt Nam chi nhánh Hải Phòng trong giai đoạn 2009-2011.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu:
Trên cơ sở nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin, khóa luận sử dụng kết hợp các
phương pháp nghiên cứu thống kê, phân tích hoạt động kinh tế, đối chiếu, so sánh,
tổng kết thực tiễn và xử lý số liệu.
5. Kết cấu của khóa luận:
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, khóa luận gồm ba phần chính sau:
Chương I: Cơ sở lý luận về nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng thương
mại.
Chương II: Thực trạng hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng Công thương
chi nhánh Hải Phòng.
Chương III: Giải pháp hoàn thiện và phát triển nghiệp vụ bảo lãnh tại
Ngân hàng Công thương chi nhánh Hải Phòng.
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Cao Thị Thu
SV: Nguyễn Mai Phương – Lớp QT1201T Trang 14
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH
CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1.1 TỔNG QUAN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO LÃNH
1.1.1. Sự ra đời và phát triển của nghiệp vụ bảo lãnh:
1.1.1.1. Sự ra đời của nghiệp vụ bảo lãnh:
Nền kinh tế càng phát triển kéo theo sự phát triển không ngừng của hoạt
động giao lưu trao đổi hàng hóa, dịch vụ, thương mại. Các giao dịch ngày càng
phát triển về mặt số lượng, giá trị, độ phức tạp và được mở rộng trên phạm vi toàn
thế giới. Đặc biệt, trong thương mại quốc tế (TMQT), các giao dịch diễn ra có sự
ngăn cách về thời gian, không gian, hệ thống pháp luật, điều kiện thị trường làm
cho các loại rủi ro càng gia tăng như: Để phòng ngừa rủi ro bên giao hàng hóa
thường yêu cầu bên nhận hàng hóa phải có bảo lãnh của bên thứ ba. Và nghiệp vụ
bảo lãnh ra đời. Sự phát triển của bảo lãnh gắn liền với các hoạt động của các
NHTM – tổ chức có khả năng cung cấp dịch vụ bảo lãnh tốt nhất.
1.1.1.2 Sự phát triển của nghiệp vụ bảo lãnh:
Bảo lãnh ngân hàng là một nghiệp vụ ngân hàng hiện đại, được sử dụng rộng
rãi ở nhiều nơi trên thế giới. Bảo lãnh ngân hàng (BLNH) xuất hiện lần đầu tiên tại
Mỹ vào những năm đầu thập kỉ 60 của thế kỉ XX như là một dạng thư tín dụng dự
phòng (Standby letter of credit). Tuy nhiên, phải tới những năm 70, hoạt động bảo
lãnh của ngân hàng mới thật sự được sử dụng trong các giao dịch của TMQT.
Kể từ đó đến nay, vị trí của bảo lãnh ngân hàng càng được củng cố một cách
chắc chắn. Doanh số của nghiệp vụ này đã gia tăng một cách đáng kinh ngạc ở hầu
hết các quốc gia trên thế giới.
Tại Việt Nam, vào đầu những năm 90, khi nền kinh tế nước nhà bắt đầu hội
nhập với kinh tế thế giới và khu vực, các hoạt động ngân hàng trở nên đa dạng,
phong phú, trong đó nghiệp vụ bảo lãnh và tái bảo lãnh được phát triển như một
điều tất yếu. Đặc biệt kể từ khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO),
BLNH đã nhanh chóng phát triển cùng với xu hướng mở rộng các quan hệ kinh tế
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Cao Thị Thu
SV: Nguyễn Mai Phương – Lớp QT1201T Trang 15
trong và ngoài nước. Các hình thức bảo lãnh được áp dụng ngày càng đa dạng với
doanh số ngày càng cao cho thấy tiềm năng phát triển của dịch vụ này là rất lớn.
1.1.2. Khái niệm bảo lãnh ngân hàng
Bảo lãnh ngân hàng có thể được hiểu theo nhiều góc độ khác nhau. Song về
bản chất và phương thức thực hiện, các khái niệm này đều nêu bật lên nghĩa vụ của
người phát hành bảo lãnh phải thanh toán cho người nhận bảo lãnh nếu người đó
có bằng chứng chứng minh người được bảo lãnh vi phạm hợp đồng.
Theo khoản 1 điều 2 của Quy chế bảo lãnh Ngân hàng ban hành kèm theo
Quyết định số 26/2006/QĐ-NHNN thì: “Bảo lãnh ngân hàng là cam kết bằng văn
bản của tổ chức tín dụng (bên bảo lãnh) với bên có quyền (bên nhận bảo lãnh) về
việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (bên được bảo lãnh) khi
khách hàng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ đã cam kết với
bên nhận bảo lãnh. Khách hàng phải nhận nợ và hoàn trả cho tổ chức tín dụng số
tiền đã được trả thay.”
Như vậy, bảo lãnh là sự cam kết của người bảo lãnh sẽ thực hiện đầy đủ các
nghĩa vụ và quyền lợi nếu người được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện
không đúng các cam kết với bên nhận bảo lãnh.
1.1.3. Đặc điểm của nghiệp vụ bảo lãnh
1.1.3.1. Bảo lãnh là hình thức tài trợ thông qua uy tín:
Bảo lãnh là một dịch vụ sử dụng uy tín và sức mạnh tài chính của ngân hàng
cam kết cùng với khách hàng mà ngân hàng bảo lãnh để thực hiện một nghĩa vụ
nào đó được quy định từ trước. Sự bảo lãnh của ngân hàng thường được áp dụng
để bảo đảm cho một hoạt động nào đó của doanh nghiệp, trong trường hợp doanh
nghiệp chưa có đối tác tin tưởng nên nhờ ngân hàng bảo lãnh. Việc bảo lãnh của
ngân hàng cho phép chủ nợ của doanh nghiệp có được một chứng từ đảm bảo
thanh toán, đơn vị được bảo lãnh phải trả chi phí dưới hình thức lợi tức cho ngân
hàng theo những cam kết thỏa thuận.
1.1.3.2. Bảo lãnh mang tính độc lập:
Đặc điểm nổi bật của hoạt động bảo lãnh là tính độc lập với hợp đồng gốc.
Việc thanh toán một bảo lãnh chỉ hoàn toàn căn cứ vào các điều khoản và điều kiện
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Cao Thị Thu
SV: Nguyễn Mai Phương – Lớp QT1201T Trang 16
được quy định trong bảo lãnh. Những tranh chấp trong hợp đồng gốc không ảnh
hưởng tới cam kết bảo lãnh của ngân hàng. Tính độc lập của bảo lãnh phụ thuộc
vào chính các điều kiện và điều khoản của bảo lãnh. Một khi các điều kiện đáp ứng
đầy đủ yêu cầu về mặt pháp lý thì người nhận bảo lãnh được quyền yêu cầu thanh
toán mà không bắt buộc phải chứng minh sự vi phạm của đối tác là người được
ngân hàng bảo lãnh. Ngoài ra, tính độc lập còn thể hiện ở trách nhiệm thanh toán
của ngân hàng phát hành. Trách nhiệm này hoàn toàn độc lập với mối quan hệ giữa
ngân hàng phát hành với người được bảo lãnh.
1.1.3.3. Bảo lãnh là một sự thỏa thuận của nhiều bên:
Tham gia vào hoạt động bảo lãnh có ít nhất 3 chủ thể, đó là: Bên phát hành
bảo lãnh (ngân hàng), bên được bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh (bên thụ hưởng). Các
chủ thể tham gia có mối quan hệ với nhau thông qua các hợp đồng là: Hợp đồng
kinh tế, hợp đồng bảo lãnh, thư bảo lãnh. Cụ thể như sau:
Sơ đồ 1.1: Quan hệ giữa các bên tham gia trong nghiệp vụ bảo lãnh
Hợp đồng kinh tế: Bên nhận bảo lãnh và bên được bảo lãnh thỏa thuận, kí
kết hợp đồng kinh tế (Hợp đồng mua bán, thiết kế, dự thầu,v.v…). Trong đó, bên
nhận bảo lãnh yêu cầu phải có bảo lãnh của ngân hàng bảo lãnh và chỉ khi bên
được bảo lãnh đáp ứng được yêu cầu của ngân hàng thì bảo lãnh mới được xác lập.
Từ đó phát sinh ra các mối quan hệ tiếp theo.
Hợp đồng bảo lãnh: Quan hệ giữa ngân hàng và bên được bảo lãnh thông
qua hợp đồng bảo lãnh hay là mối quan hệ giữa ngân hàng cấp tín dụng và bên
hưởng tín dụng.
Cam kết bảo lãnh (thư bảo lãnh): Thư bảo lãnh do ngân hàng phát hành trao
cho bên nhận bảo lãnh trong đó quy định những điều kiện để bên nhận bảo lãnh có
Bên đƣợc bảo lãnh Bên nhận bảo lãnh
1
2 3
1
2
3
Bên bảo lãnh
(Ngân hàng)
Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.s Cao Thị Thu
SV: Nguyễn Mai Phương – Lớp QT1201T Trang 17
thể nhận được thanh toán của ngân hàng trong trường hợp bên được bảo lãnh vi
phạm nghĩa vụ đã cam kết.
1.1.3.4. Bảo lãnh là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro:
Bảo lãnh là một hình thức tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho ngân hàng. Mặc dù
mục đích của bảo lãnh là tạo điều kiện tốt nhất cho người được bảo lãnh có thể
thực hiện hợp đồng gốc và đồng thời đảm bảo quyển lợi, hạn chế rủi ro cho bên
nhận bảo lãnh nhưng nó lại có thể làm tăng độ rủi ro cho ngân hàng khi khách
hàng và đối tác của họ cấu kết với nhau để lừa ngân hàng. Rủi ro còn xảy ra khi
bên được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ của mình đối với ngân hàng.
1.1.3.5. Bảo lãnh được theo dõi ngoại bảng:
Bảo lãnh được coi như một hoạt động ngoại bảng vì hoạt động của nó không
làm ảnh hưởng tới bảng cân đối kế toán. Tuy nhiên, khi rủi ro xảy ra thì n

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Hoàn thiện và phát triển hoạt động bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Hải Phòng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *