[block id=”bo-sung-1″]

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
– Thu thập tài liệu tìm hiểu về xương san hô và nước thải chứa Niken
– Tổng hợp các tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung khóa luận.
– Kỹ năng làm thực nghiệm.
– Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu.
– Khảo sát sự ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng hấp phụ ion kim loại
của vật liệu hấp phụ.
– Khảo sát mẫu thực trên cột hấp phụ động

khoa_luan_khao_sat_kha_nang_hap_phu_niken_trong_nuoc_bang

 

pdf57 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 2653 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Khảo sát khả năng hấp phụ niken trong nước bằng vật liệu xương san hô, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Tô Thị Lan Phương
Sinh viên: Đoàn Thị Hiếu – Lớp MT1201
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Đoàn Thị Hiếu
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Tô Thị Lan Phƣơng
HẢI PHÒNG – 2012
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Tô Thị Lan Phương
Sinh viên: Đoàn Thị Hiếu – Lớp MT1201
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG HẤP PHỤ NIKEN
TRONG NƢỚC BẰNG VẬT LIỆU XƢƠNG
SAN HÔ
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Đoàn Thị Hiếu
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Tô Thị Lan Phƣơng
HẢI PHÒNG – 2012
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Tô Thị Lan Phương
Sinh viên: Đoàn Thị Hiếu – Lớp MT1201
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Đoàn Thị Hiếu Mã SV: 120441
Lớp: MT1201 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: “Khảo sát khả năng hấp phụ Niken trong nước bằng vật liệu
xương san hô”.
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Tô Thị Lan Phương
Sinh viên: Đoàn Thị Hiếu – Lớp MT1201
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
– Thu thập tài liệu tìm hiểu về xương san hô và nước thải chứa Niken
– Tổng hợp các tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung khóa luận.
– Kỹ năng làm thực nghiệm.
– Kỹ năng xử lý và phân tích số liệu.
– Khảo sát sự ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng hấp phụ ion kim loại
của vật liệu hấp phụ.
– Khảo sát mẫu thực trên cột hấp phụ động.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
– Các số liệu khảo sát về sự ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng hấp phụ
ion kim loại của vật liệu hấp phụ.
– Mô hình thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của tốc độ dòng chảy.
– Mô hình thí nghiệm xử Ni2+ trong nước thải.
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
– Phòng thí nghiệm F204, Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Tô Thị Lan Phương
Sinh viên: Đoàn Thị Hiếu – Lớp MT1201
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Tô Thị Lan Phương.
Học hàm, học vị: Thạc sỹ.
Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng.
Nội dung hướng dẫn: “Khảo sát khả năng hấp phụ Niken trong nước bằng vật
liệu xương san hô”.
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 08 tháng 09 năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 08 tháng 12 năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Đoàn Thị Hiếu ThS. Tô Thị Lan Phương
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2012
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Tô Thị Lan Phương
Sinh viên: Đoàn Thị Hiếu – Lớp MT1201
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong
nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu):
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
ThS. Tô Thị Lan Phương
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Tô Thị Lan Phương
Sinh viên: Đoàn Thị Hiếu – Lớp MT1201
LỜI CẢM ƠN
Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin gửi lời cảm ơn tới cô giáo ThS. Tô Thị Lan
Phương, giảng viện bộ môn Môi trường – Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng đã
định hướng và tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình làm khóa luận.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn các thầy, cô giáo trong bộ môn Môi trường đã
truyền dạy những kiến thức thiết thực trong suốt quá trình học, đồng thời em xin
cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện tốt nhất giúp đỡ em trong quá trình học tập và
làm thực nghiệm.
Em xin chân thành cảm ơn tới gia đình, bạn bè – những người đã luôn ở bên
động viên, giúp đỡ em trong suốt 4 năm học qua.
Do hạn chế về thời gian, điều kiện cũng như trình độ hiểu biết nên những kết
quả thu được của em còn hạn chế, và không tránh khỏi có nhiều thiếu sót. Vậy em
kính mong các thầy, cô giáo góp ý để đề tài của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2012
Sinh viên
Đoàn Thị Hiếu
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Tô Thị Lan Phương
Sinh viên: Đoàn Thị Hiếu – Lớp MT1201
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
BTNMT : Bộ tài nguyên môi trường
QCV : Quy chuẩn Việt Nam
TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam
VLHP : Vật liệu hấp phụ
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Tô Thị Lan Phương
Sinh viên: Đoàn Thị Hiếu – Lớp MT1201
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1: Ước tính toàn cầu về việc thải Ni vào khí quyển từ các nguồn tự nhiên
và do con người năm 1983 …8
Bảng 1.2: Giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp………9
Bảng 1.3: Thành phần các chất cấu tạo nên san hô…..21
Bảng 2.1: Nồng độ các ion kim loại trong mẫu nước thải..32
Bảng 3.1: Ảnh hưởng của khối lượng VLHP đến khả năng hấp phụ Ni2+..35
Bảng 3.2: Ảnh hưởng của thời gian đến khả năng hấp phụ Ni2+ của VLHP…….36
Bảng 3.3: Ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ Ni2+ của VLHP …38
Bảng 3.4: Kết quả xác định tải trọng hấp phụ Ni2+ cực đại của VLHP…39
Bảng 3.5: Kết quả khảo sát ảnh hưởng của tốc độ dòng đến khả năng hấp phụ Ni2+
của VLHP…40
Bảng 3.6: Kết quả xử lý Ni2+ trên 1 cột hấp phụ…. 43
Bẳng 3.7: Kết quả xử lý Ni2+ trên 2 cột hấp phụ……..44
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Tô Thị Lan Phương
Sinh viên: Đoàn Thị Hiếu – Lớp MT1201
DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 1.1: Đường đẳng nhiệt Frenunrlich……..17
Hình 1.2: Sự phụ thuộc lgq vào lgCf…….17
Hình 1.3: Đường hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir..18
Hình 1.4: Sự phụ thuộc của C1/q vào C1.18
Hình 1.5: Hình thái và cấu tạo của san hô…22
Hình 1.6: Cấu tạo của 1 polyp san hô..22
Hình 1.7: Hình chụp xương san hô..23
Hình 1.8: Mặt cắt ngang của xương23
Hình 2.1: Quá trình xử lý vật liệu hấp phụ – xương san hô..27
Hình 2.2: Ảnh chụp xương san hô…28
Hình 2.3: Ảnh chụp vật liệu hấp phụ…28
Hình 2.4: Ảnh chụp vị trí lấy mẫu…31
Hình 2.5: Mô hình nghiên cứu khả năng xử lý kim loại qua 1 cột nối tiếp.33
Hình 2.6: Mô hình nghiên cứu khả năng xử lý kim loại qua 2 cột nối tiếp.34
Hình 3.1: Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của khối lượng VLHP đến quá trình hấp phụ
Ni
2+..35
Hình 3.2: Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của thời gian đến khả năng hấp phụ Ni2+ của
VLHP…..37
Hình 3.3: Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ Ni2+ của
VLHP…. 38
Hình 3.4: Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của nồng độ đầu Ni2+..39
Hình 3.5: Đồ thị biểu diễn kết quả xác định tải trọng hấp phụ Ni2+ cực đại của
VLHP…. 40
Hình 3.6: Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của tốc độ dòng đến khả năng hấp phụ Ni2+
của VLHP….42
Hình 3.7: Đồ thị biểu diễn hiệu suất xử lý Ni2+ trên 1 cột hấp phụ…43
Hình 3.8: Đồ thị biểu diễn hiệu suất xử lý Ni2+ trên 2 cột hấp phụ…….45
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Tô Thị Lan Phương
Sinh viên: Đoàn Thị Hiếu – Lớp MT1201 1
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………. 4
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN ……………………………………………………………………….. 5
1.1 Sơ lƣợc về một số kim loại nặng …………………………………………………………. 5
1.1.1 Kim loại nặng ………………………………………………………………………………… 5
1.1.2 Tác dụng sinh hóa của kim loại nặng đối với con người và môi trường … 6
1.1.3 Niken …………………………………………………………………………………………… 7
1.1.4 Quy chuẩn Việt Nam về nước thải ………………………………………………….. 9
1.2 Giới thiệu về phƣơng pháp hấp phụ ………………………………………………. 10
1.2.1 Các khái niệm …………………………………………………………………………… 10
1.2.2 Động học của quá trình hấp phụ………………………………………………….. 13
1.2.3 Các mô hình cơ bản của quá trình hấp phụ ………………………………………. 14
1.2.4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ và giải hấp ……………… 18
1.2.5. Ứng dụng của phương pháp hấp phụ trong việc xử lý nước thải ……….. 19
1.3. Giới thiệu về vật liệu hấp phụ – xƣơng san hô …………………………………… 20
1.3.1 San hô …………………………………………………………………………………….. 20
1.3.2 Phân bố ……………………………………………………………………………………. 20
1.3.3 Thành phần chủ yếu của san hô ……………………………………………………… 21
1.3.4 Cấu tạo xương san hô ……………………………………………………………………. 22
1.3.5 Ứng dụng của xương san hô ………………………………………………………….. 24
CHƢƠNG 2: THỰC NGHIỆM ……………………………………………………………….. 25
2.1 Dụng cụ và hóa chất …………………………………………………………………………. 25
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Tô Thị Lan Phương
Sinh viên: Đoàn Thị Hiếu – Lớp MT1201 2
2.1.1 Dụng cụ ………………………………………………………………………………………. 25
2.1.2 Hóa chất ……………………………………………………………………………………… 25
2.1.3 Nguyên liệu dùng để chế tạo VLHP ……………………………………………….. 25
2.1.4 Điều kiện tiến hành thí nghiệm ………………………………………………………. 25
2.2 Phƣơng pháp chuẩn độ complexon xác định Ni2+ ………………………………. 26
2.2.1 Nguyên tắc của phương pháp…………………………………………………………. 26
2.2.2 Cách tiến hành ……………………………………………………………………………… 26
2.2.3 Hóa chất sử dụng ………………………………………………………………………… 27
2.3 Chế tạo vật liệu hấp phụ từ nguyên liệu xƣơng san hô ………………………. 27
2.4 Khảo sát các điều kiện tối ƣu cho quá trình hấp phụ Ni2+ của vật liệu .. 28
2.4.1 Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng VLHP tới quá trình hấp phụ Ni2+ .. 28
2.4.2 Khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến quá trình hấp phụ Ni2+ của VLHP .
……………………………………………………………………………………………….. 29
2.4.3 Khảo sát ảnh hưởng của pH đến quá trình hấp phụ Ni2+ của VLHP ……. 29
2.5 Mô tả quá trình hấp phụ Ni2+ theo mô hình đẳng nhiệt Langmuir …….. 30
2.6 Khảo sát quá trình giải hấp phụ, thu hồi ion kim loại ……………………….. 30
2.7 Bƣớc đầu ứng dụng vật liệu hấp phụ vào xử lý nƣớc thải ………………….. 31
2.7.1 Khảo sát ảnh hưởng của tốc độ dòng đến khả năng hấp phụ Ni2+ của vật
liệu ……………………………………………………………………………………………….. 32
2.7.2 Phương pháp xử lý nước thải …………………………………………………………. 32
CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ………………………………………………. 35
3.1 Kết quả khảo sát ảnh hƣởng của khối lƣợng VLHP tới khả năng hấp
phụ Ni2+ của vật liệu ………………………………………………………………………………. 35
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Tô Thị Lan Phương
Sinh viên: Đoàn Thị Hiếu – Lớp MT1201 3
3.2 Kết quả khảo sát ảnh hƣởng của thời gian đến quá trình hấp phụ Ni2+
của VLHP ……………………………………………………………………………………………… 36
3.3 Kết quả khảo sát ảnh hƣởng của pH đến khả năng hấp phụ Ni2+ của
VLHP ……………………………………………………………………………………………………. 37
3.4 Kết quả xác định tải trọng hấp phụ Ni2+ của vật liệu …………………………. 39
3.5 Kết quả xử lý nƣớc thải bằng phƣơng pháp hấp phụ động trên cột ……. 40
3.5.1 Kết quả khảo sát ảnh hưởng của tốc độ dòng đến khả năng hấp phụ Ni2+
của vật liệu ………………………………………………………………………………………….. 40
3.5.2 Kết quả xử lý nước thải trên 1 cột hấp phụ………………………………………. 42
3.5.3 Kết quả xử lý nước thải trên 2 cột hấp phụ………………………………………. 44
KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………… 46
TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………………………………… 47
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Tô Thị Lan Phương
Sinh viên: Đoàn Thị Hiếu – Lớp MT1201 4
LỜI MỞ ĐẦU
Cùng với sự gia tăng của các hoạt động công nghiệp là việc sản sinh các chất
thải độc hại, tác động tiêu cực trực tiếp đến sức khỏe con người và hệ sinh thái.
Các hoạt động khai thác mỏ, công nghiệp thuộc da, công nghiệp điện tử, mạ điện,
lọc hóa dầu hay công nghệ dệt nhuộm đã tạo ra các nguồn ô nhiễm chính chứa
các ion kim loại nặng như: Cu, Pb, Ni, Cd, As, Hg Những kim loại này có liên
quan trực tiếp đến các biến đổi gen, ung thư cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến
môi trường. Tuy nhiên, trước khi đưa ra môi trường hầu hết các kim loại này chưa
được xử lý hoặc chỉ xử lý sơ bộ, do vậy đã gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là
môi trường nước. Do đó, việc nghiên cứu tách loại các kim loại nặng trong nước có
ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Đã có nhiều phương pháp được áp dụng nhằm tách các ion kim loại nặng ra
khỏi môi trường nước như: phương pháp hóa lý (phương pháp hấp phụ, phương
pháp trao đổi ion,), phương pháp sinh học, phương pháp hóa học, Trong đó,
phương pháp hấp phụ được áp dụng rộng rãi và cho kết quả rất khả thi. VLHP có
thể có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp nhân tạo. Hướng nghiên cứu các VLHP
nguồn gốc tự nhiên hiện được nhiều nhà khoa học quan tâm do có nhiều ưu điểm
như: giá thành xử lý không cao, tách loại được đồng thời nhiều kim loại trong dung
dịch, có khả năng tái sử dụng vật liệu hấp phụ và thu hồi kim loại, quy trình xử lý
đơn giản, không gây ô nhiễm môi trường thứ cấp sau quá trình xử lý.
Các VLHP nguồn gốc tự nhiên đã được nghiên cứu và ứng dụng như: vỏ trấu,
bã mía, xơ dừa, vỏ sò, xỉ than, San hô là một loài sinh vật phổ biến rất nhiều tại
vùng biển Việt Nam. Bộ xương san hô có cấu tạo chính từ thành phần đá vôi, với
đặc điểm có rất nhiều lỗ rỗng li ti bên trong, có khả năng giữ lại một số chất trên bề
mặt nên đây có thể là một vật liệu có khả năng hấp phụ. Do đó, em chọn đề tài:
“Khảo sát khả năng hấp phụ Niken trong nước bằng vật liệu xương san hô”.
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Tô Thị Lan Phương
Sinh viên: Đoàn Thị Hiếu – Lớp MT1201 5
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1 Sơ lƣợc về một số kim loại nặng [1,4]
1.1.1 Kim loại nặng
Kim loại nặng là những kim loại có khối lượng riêng lớn hơn 5 g/cm3.
Cũng như nhiều nguyên tố khác, các kim loại nặng có thể cần thiết cho sinh vật,
cây trồng hoặc động vật, hoặc không cần thiết. Với những kim loại cần thiết đối
với sinh vật cần lưu ý về hàm lượng của chúng trong sinh vật. Nếu ít quá sẽ ảnh
hưởng tới quá trình trao đổi chất, nếu nhiều quá sẽ gây độc. Những kim loại không
cần thiết, khi vào cơ thể sinh vật ngay cả ở dạng vết (rất ít) cũng có thể gây tác
động độc hại. Với quá trình trao đổi chất, những kim loại này thường được xếp loại
độc. Ví dụ như niken, đối với thực vật thì niken không cần thiết và là chất độc,
nhưng đối với động vật, niken lại rất cần thiết ở hàm lượng thấp.
Trong tự nhiên kim loại tồn tại ở trong khí quyển (dạng hơi), thuỷ quyển (các
muối hoà tan), địa quyển (dạng rắn không tan, khoáng, quặng) và sinh quyển
(trong cơ thể con người, động thực vật). Trong những điều kiện thích hợp kim loại
nặng trong môi trường nước có thể phát tán vào trong môi trường đất hoặc khí.
Kim loại nặng trong môi trường thường không bị phân huỷ sinh học mà tích tụ
trong sinh vật, tham gia chuyển hoá sinh học tạo thành các hợp chất độc hại hoặc ít
độc hại hơn. Chúng cũng có thể tích tụ trong hệ thống phi sinh học (không khí, đất
nước, trầm tích) và được chuyển hoá nhờ sự biến đổi của các yếu tố vật lý và hoá
học như nhiệt độ áp suất dòng chảy, oxy, nước. Nhiều hoạt động nhân tạo cũng
tham gia vào quá trình biến đổi các kim loại nặng và là nguyên nhân gây ảnh
hưởng tới vòng tuần hoàn vật chất hoá địa, sinh học của nhiều loại.
Trong môi trường nước thì kim loại nặng tồn tại dưới 3 dạng khác nhau và đều
có thể ảnh hưởng tới sinh vật, đó là: (1) hòa tan, (2) bị hấp thụ bởi các thành phần
vô sinh hoặc hữu sinh và lơ lửng trong nguồn nước hoặc lắng tụ xuống đáy và (3)
tích tụ trong cơ thể sinh vật. Các chất hòa tan trong nguồn nước dễ bị các sinh vật
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Tô Thị Lan Phương
Sinh viên: Đoàn Thị Hiếu – Lớp MT1201 6
hấp thụ. Các độc chất kỵ nước có thể lắng xuống bùn đáy, ở dạng keo, khó bị sinh
vật hấp thụ. Tuy nhiên, cũng có một số sinh vật đáy có thể sử dụng chúng qua
đường tiêu hóa hay hô hấp. Các độc chất trở thành trầm tích đáy có thể tái hoạt
động khi lớp trầm tích bị xáo trộn. Độc chất có thể tích tụ trong cơ thể sinh vật tại
các mô khác nhau, qua quá trình trao đổi chất và thải trở lại môi trường qua con
đường bài tiết.
Kim loại nặng trong nước làm ô nhiễm cây trồng khi các cây trồng này được
tưới bằng nguồn nước có chứa kim loại nặng hoặc đất trồng cây bị ô nhiễm bởi
nguồn nước có chứa kim loại nặng chảy qua. Do đó kim loại nặng trong môi
trường nước có thể đi vào cơ thể con người thông qua con đường ăn hoặc uống.
Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm kim loại nặng là quá trình đổ vào môi trường
nước nước thải công nghiệp và nước thải độc hại không xử lý hoặc xử lý không đạt
yêu cầu. Ô nhiễm nước bởi kim loại nặng có tác động tiêu cực tới môi trường sống
của sinh vật và con người. Kim loại nặng tích luỹ theo chuỗi thức ăn thâm nhập và
cơ thể người. Nước mặt bị ô nhiễm sẽ lan truyền các chất ô nhiễm vào nước ngầm,
vào đất và các thành phần môi trường liên quan khác.
1.1.2 Tác dụng sinh hóa của kim loại nặng đối với con người và môi trường [5]
Các kim loại nặng ở nồng độ vi lượng là các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho
sự phát triển bình thường của con người. Tuy nhiên nếu như vượt quá hàm lượng
cho phép chúng lại gây ra các tác động hết sức nguy hại tới sức khỏe con người.
Các kim loại nặng xâm nhập vào cơ thể thông qua các chu trình thức ăn. Khi
đó, chúng sẽ tác động đến các quá trình sinh hóa và trong nhiều trường hợp dẫn
đến những hậu quả nghiêm trọng về mặt sinh hóa. Các kim loại nặng có ái lực lớn
với các nhóm – SH, – SCH3 của các nhóm enzim trong cơ thể. Vì thế các enzim bị
mất hoạt tính, cản trở quá trình tổng hợp protein của cơ thể.
Khóa luận tốt nghiệp
GVHD: ThS. Tô Thị Lan Phương
Sinh viên: Đoàn Thị Hiếu – Lớp MT1201 7
1.1.3. Niken [1,4,5]
1.1.3.1 Đặc tính của Niken
Niken là nguyên tố thuộc phân nhóm phụ nhóm VIII của bảng hệ thống

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Khảo sát khả năng hấp phụ niken trong nước bằng vật liệu xương san hô

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *