[block id=”bo-sung-1″]

Luật môi trường là ngành khoa học mới đối với phần lớn các quốc gia
đang phát triển trên thế giới. Điều này có lý do riêng của nó. Pháp luật với tư
cách là công cụ điều tiết xã hội luôn luôn phải chịu sự chi phối của nhu cầu xã
hội. Khi việc bảo vệ môi trường chưa được ý thức rõ, chưa trở thành thách thức
xã hội thì luật môi trường chưa được chú ý. Trong thế kỉ trước cũng như thập kỉ
đầu của thế kỉ này, khi sự phát triển kinh tế là động lực phát triển của các quốc
gia thì tài nguyên, môi trường không phải là vấn đề quan trọng. Các quốc gia
sẵn sàng khai thác hết tài nguyên để công nghiệp hoá và phát triển. Vì chạy theo
lợi nhuận, làm giàu bằng mọi giá nên các nguồn tài nguyên của đất nước bị khai
thác bừa bãi. Nạn dân chúng đua nhau đi đào vàng, khai thác trầm, gỗ quý, đá
quý diễn ra ở quy mô lớn đã làm cho môi trường ở nhiều nơi bị suy thoái
nghiêm trọng.

khoa_luan_khao_sat_viec_tuan_thu_luat_bao_ve_moi_truong_tai

 

pdf69 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 1531 | Lượt tải: 10download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Khảo sát việc tuân thủ luật bảo vệ môi truờng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Hà
Th.s. Tô Thị Lan Phƣơng
Sinh viên : Phạm Thị Hoàng Diệu
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
KHẢO SÁT VIỆC TUÂN THỦ LUẬT BẢO VỆ MÔI
TRƢỜNG TẠI MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA
BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Hà
Th.s Tô Thị Lan Phƣơng
Sinh viên : Phạm Thị Hoàng Diệu
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Phạm Thị Hoàng Diệu Mã số: 121120
Lớp: MT 1201 Ngành: Kỹ thuật Môi trường
Tên đề tài: Khảo sát việc tuân thủ Luật bảo vệ môi trường tại một số
doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
Nghiên cứu các khía cạnh của việc tuân thủ Luật bảo vệ môi
trường tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Từ
đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao ý thức tuân thủ Luật bảo vệ
môi trường của các doanh nghiệp.
..
..
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
Các thông số môi trường, các chỉ tiêu liên quan và các quy định
của pháp luật về bảo vệ môi trường.
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên Môi trường Hải Phòng
..
..
..
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Thị Hà
Học hàm, học vị: Phó giáo sư, tiến sĩ
Cơ quan công tác: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội
Nội dung hướng dẫn: …
………………
……………….
……………….
……………….
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên: Tô Thị Lan Phương
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn:…………………………………………………………………………………
……………….
……………….
……………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày ……. tháng ……. năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày ……. tháng ……. năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày ……tháng……..năm 2012
HIỆU TRƢỞNG
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
(họ tên và chữ ký)
LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến PGS.TS.Nguyễn
Thị Hà – Chủ nhiệm bộ môn Công nghệ Môi trường trường Đại học Khoa học
Tự nhiên Hà Nội và cô giáo ThS.Tô Thị Lan Phương – Giảng viên khoa Kỹ
thuật Môi trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn và
giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận.
Nhân đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thầy giáo, cô giáo Khoa
Kỹ thuật Môi trường – Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã trang bị cho em những
kiến thức cơ bản nhất để em có thể hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này.
Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn tới các cán bộ của phòng Quan trắc Môi
trường – Trung tâm Quan trắc Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường Hải
Phòng, các tác giả của các công trình nghiên cứu, các tạp chí có liên quan, qua
đó giúp em có được nhiều tài liệu tham khảo quý báu để hoàn thành khoá luận.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, người thân đã
giúp đỡ động viên em rất nhiều trong quá trình học tập và thực hiện khóa luận.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hải Phòng, ngày 6 tháng 12 năm 2012
Sinh viên
Phạm Thị Hoàng Diệu
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
BVMT Bảo vệ môi trường
BOD Nhu cầu oxy sinh học
COD Nhu cầu oxy hoá học
ĐTM Đánh giá tác động môi trường
GDP Tổng sản phẩm quốc nội
ISo – 9000 Bộ tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm quốc tế
ISO – 14000 Bộ tiêu chuẩn quản lý môi trường quốc tế
SBR Bể lọc sinh học từng mẻ
SXSH Sản xuất sạch hơn
TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam
TSS Tổng hàm lượng chất rắn lơ lửng
TNHH Trách nhiệm hữu hạn
VPPL Vi phạm pháp luật
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1: Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng..24
Bảng 1.2: Cơ sở và lao động công nghiệp trên địa bàn thành phố25
Bảng 1.3: Sản xuất công nghiệp chính ở Hải Phòng.25
Bảng 2.1: Thải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu
FO……29
Bảng 2.2: Thải lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải cháy
gas.29
Bảng 2.3: Kết quả phân tích mẫu nước tại các cơ sở sản xuất công
nghiệp…43
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………………………………. 1
CHƢƠNG I : TỔNG QUAN ……………………………………………………………………………………. 3
1.1.Giới thiệu Luật bảo vệ môi trƣờng Việt Nam …………………………………… 3
1.1.1. Nguồn gốc: …………………………………………………………………………………… 3
1.1.2. Cấu trúc và những nội dung chính của Luật BVMT năm 2005 [1] ………. 8
1.1.3. Những nguyên tắc và quan điểm cơ bản [1] ……………………………………. 12
1.1.4. Vai trò [4] …………………………………………………………………………………… 13
1.1.5. Các chính sách, văn bản hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường [1, 10] …. 15
1.1.6. Trách nhiệm và nghĩa vụ của các doanh nghiệp trong việc tuân thủ Luật
bảo vệ môi trường [11] ………………………………………………………………………….. 16
1.1.6.1. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược…………..16
1.1.6.2. Đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.16
1.1.6.3. Đối tượng phải có bản cam kết bảo vệ môi trường…..17
1.1.6.4. Trách nhiệm bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong hoạt động
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ……..17
1.1.6.5. Bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ..18
1.1.6.6. Trách nhiệm quản lý chất thải……….18
1.1.6.7. Hoạt động quan trắc môi trường……….21
1.2. Điều kiện tự nhiên – xã hội thành phố Hải Phòng [2]..21
1.3. Hiện trạng các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng [2, 8, 9] …… 22
CHƢƠNG 2: HIỆN TRẠNG TUÂN THỦ LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA
CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ……….. 28
2.1. Các vấn đề môi trƣờng tại các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn
Thành phố Hải Phòng …………………………………………………………………………. 28
2.2. Tình hình thực hiện, triển khai Luật bảo vệ môi trƣờng năm 2005 [3] ……. 32
2.3. Hiện trạng tuân thủ Luật bảo vệ môi trƣờng Việt Nam tại các cơ sở sản
xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng …………………………………….. 35
2.3.1. Tuân thủ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường/bản cam kết bảo vệ
môi trường …………………………………………………………………………………………… 35
2.3.2. Tuân thủ hoạt động quan trắc ………………………………………………………… 37
2.3.3. Tuân thủ xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải…………………. 39
2.3.4. Tuân thủ quản lý chất thải rắn ……………………………………………………….. 45
CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO Ý THỨC TUÂN THỦ
LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG …………………………………………………………………………………. 48
3.1. Giải pháp 1: Nâng cao nhận thức về vai trò của khoa học công nghệ trong
bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp, đặc biệt là người đứng đầu …………. 48
3.2. Giải pháp 2: Cần xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh những chính
sách có tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp để thu hút các doanh nghiệp
vào các hoạt động BVMT. …………………………………………………………………….. 49
3.3. Giải pháp 3: Thành phố cần thành lập quỹ môi trường để hỗ trợ tài chính
cho các hoạt động bảo vệ môi trường ……………………………………………………… 50
3.4. Giải pháp 4: Về tổ chức quản lý ……………………………………………………… 51
3.5. Giải pháp 5: Đổi mới công nghệ theo hướng thân thiện với môi trường . 52
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ………………………………………………………………………… 54
1.Kết luận: ………………………………………………………………………………………….. 54
2. Khuyến nghị: ………………………………………………………………………………….. 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………………… 58
Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Phạm Thị Hoàng Diệu – Lớp MT1201 1
MỞ ĐẦU
Hải Phòng là thành phố cảng, có công nghiệp phát triển và là một trong
năm đô thị trung tâm cấp quốc gia với tổng diện tích đất tự nhiên 1519 km2, dân
số 1,907 triệu người , có 15 quận, huyện trong đó có 2 huyện đảo, có vị trí địa lý
– chính trị – kinh tế – quân sự hết sức quan trọng và tiềm năng lớn của đất nước,
một cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có vị trí trọng yếu về
quốc phòng, an ninh [2].
Ngay từ khi thành lập năm 1888 đến nay, thành phố Hải Phòng luôn giữ
vững vai trò vừa là một đô thị cảng, vừa là thành phố công nghiệp ngày càng
phát triển với các ngành công nghiệp truyền thống như đóng và sửa chữa tàu
biển, sản xuất thép, xi măng, hoá chất, dệt may và da giày Công nghiệp phát
triển nhanh, khá ổn định và đồng đều ở các khu vực. Giá trị sản xuất công
nghiệp liên tục tăng (năm 2004 đến năm 2007 tăng khoảng 20,35%). Tỷ trọng
kim ngạch xuất khẩu hàng công nghiệp năm 2006 chiếm 80,5% tổng kim ngạch
xuất khẩu của thành phố. Số lượng các doanh nghiệp, nhất là khu vực ngoài Nhà
nước tăng nhanh kể từ khi Luật doanh nghiệp có hiệu lực (năm 2007 có 11349
cơ sở, năm 2010 có 12202 trong đó các cơ sở ngoài Nhà nước chiếm trên 90%).
Số lượng lao động trong các ngành công nghiệp tăng nhanh (năm 2007 có
156397 người, năm 2010 là 171466 người) [2].
Công nghiệp phát triển đã đem lại hiệu quả tăng trưởng kinh tế, giải quyết
việc làm và đẩy nhanh quá trình hội nhập theo hướng công nghiệp hoá – hiện đại
hoá của thành phố. Bên cạnh sự gia tăng các doanh nghiệp trên thành phố, công
nghiệp phát triển cũng đặt ra bài toán về bảo vệ môi trường ngày càng cam go
và cấp thiết hơn. Một trong những nguyên nhân góp phần gây ô nhiễm môi
trường thành phố đó là tình trạng kém tuân thủ Luật bảo vệ môi trường của các
doanh nghiệp. Đây là lí do tôi lựa chọn đề tài: “Khảo sát việc tuân thủ Luật
bảo vệ môi trƣờng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải
Phòng”. Trong khuôn khổ một khóa luận, chỉ giới hạn nghiên cứu các luận cứ
khoa học, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao ý thức tuân thủ Luật bảo vệ môi
Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Phạm Thị Hoàng Diệu – Lớp MT1201 2
trường tại một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải
Phòng (14 doanh nghiệp, có danh sách kèm theo).
STT Các doanh nghiệp
1 Công ty TNHH Johuku Hải Phòng
2 Công ty TNHH Yazaki Hải phòng- Việt Nam
3 Xí nghiệp giao nhận thủy sản xuất khẩu Hải Phòng
4 Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tân Hương
5 Cơ sở mạ tư nhân Thế Hùng
6 Công ty may liên doanh Hải Phòng
7 Trung tâm dạy nghề da giày công ty da giày Hải Phòng
8 Xí nghiệp bóng Tô Hiệu
9 Công ty TNHH một thành viên đóng tàu Phà Rừng
10 Công ty cổ phần chế biến dịch vụ thuỷ sản Cát Hải
11 Công ty TNHH Sumirubber Việt Nam
12 Công ty cổ phần thép Đình Vũ
13 Công ty cổ phần vận tải và thương mai Hoàng Gia
14 Xưởng nấu luyện phôi thép – công ty TNHH Quang Hưng
Nội dung khóa luận bao gồm:
Mở đầu
Chƣơng 1: Tổng quan
Chƣơng 2: Hiện trạng tuân thủ Luật BVMT của các doanh nghiệp trên địa
bàn thành phố Hải Phòng
Chƣơng 3: Các giải pháp nhằm nâng cao ý thức tuân thủ Luật BVMT tại các
doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng
Kết luận và khuyến nghị
Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Phạm Thị Hoàng Diệu – Lớp MT1201 3
CHƢƠNG I : TỔNG QUAN
1.1 Giới thiệu Luật bảo vệ môi trƣờng Việt Nam
1.1.1 Nguồn gốc:
a) Sự ra đời của Luật bảo vệ môi trường 1993 [4, 6, 7]
Luật môi trường là ngành khoa học mới đối với phần lớn các quốc gia
đang phát triển trên thế giới. Điều này có lý do riêng của nó. Pháp luật với tư
cách là công cụ điều tiết xã hội luôn luôn phải chịu sự chi phối của nhu cầu xã
hội. Khi việc bảo vệ môi trường chưa được ý thức rõ, chưa trở thành thách thức
xã hội thì luật môi trường chưa được chú ý. Trong thế kỉ trước cũng như thập kỉ
đầu của thế kỉ này, khi sự phát triển kinh tế là động lực phát triển của các quốc
gia thì tài nguyên, môi trường không phải là vấn đề quan trọng. Các quốc gia
sẵn sàng khai thác hết tài nguyên để công nghiệp hoá và phát triển. Vì chạy theo
lợi nhuận, làm giàu bằng mọi giá nên các nguồn tài nguyên của đất nước bị khai
thác bừa bãi. Nạn dân chúng đua nhau đi đào vàng, khai thác trầm, gỗ quý, đá
quý diễn ra ở quy mô lớn đã làm cho môi trường ở nhiều nơi bị suy thoái
nghiêm trọng. Quá trình đô thị hoá dưới tác động của kinh tế thị trường diễn ra
khá nhanh chóng cũng làm gia tăng sức ép môi trường ở các thành phố và thị xã,
nhất là ở các trung tâm kinh tế lớn của đất nước. Số lượng máy móc, thiết bị, ô
tô, xe máy tăng lên gấp nhiều lần so với năm trước đó. Lượng khí thải từ các
máy móc, thiết bị này đã làm cho môi trường, nhất là môi trường đô thị bị ô
nhiễm. Sức ép của vấn đề ô nhiễm môi trường tăng lên cùng với việc sử dụng
rộng rãi các hoá chất trừ sâu bệnh, các chất kích thích tăng trọng. Nhiều vụ ngộ
độc thức ăn đã liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi. Ngộ độc thức ăn là một ttrong những
biểu hiện rõ nét trước mắt của tình trạng ô nhiễm môi trường. Môi trường chưa
phải là thử thách khi vấn đề phát triển, vấn đề dân số chưa đạt tới sự báo động.
Chỉ đến khi tất cả các quốc gia phải đối mặt với sự cạn kiệt các nguồn tài
nguyên, sự mất cân bằng sinh thái và những sự trả thù khốc liệt của thiên nhiên
thì vấn đề bảo vệ môi trường mới nổi lên như một thách thức xã hội. Nhu cầu
đảm bảo cho đất nước sự phát triển bền vững đã đẩy bảo vệ môi trường lên
Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Phạm Thị Hoàng Diệu – Lớp MT1201 4
thành một trong những ưu tiên chiến lược của Vịêt Nam.
Nhận thức được phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo vệ môi trường,
bằng tất cả sự nỗ lực và cố gắng, Đảng và Chính phủ đã chỉ đạo, phối hợp với
các bộ ngành ở Trung ương và địa phương. Sau nhiều năm nghiên cứu, Luật
BVMT VN đã được ban hành.
Luật BVMT VN được Quốc hội thông qua ngày 27/12/1993 và được Chủ
tịch nước ra quyết định số 29L/ CTN ban hành vào 1/1994, là quy định pháp luật
cao nhất của Nhà nước về môi trường. Luật gồm lời nói đầu, 7 chương với 55 điều.
Chương I là những quy định chung với 9 điều, bao gồm các khái niệm
chung về môi trường, bảo vệ môi trường, định nghĩa các thuật ngữ như thành
phần môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường, tiêu chuẩn môi
trường, công nghệ sạch, hệ sinh thái, đa dạng sinh học, đánh giá tác động môi
trường. Trong chương này cũng chỉ ra quy định chung về trách nhiệm của Nhà
nước, các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường.
Chương II gồm 19 điều quy định trách nhiệm của nhà nước, các tổ chức
và cá nhân trong việc phòng chống suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường và
sự cố môi trường.
Chương III gồm 7 điều quy định trách nhiệm của nhà nước, các tổ chức
và cá nhân trong việc khắc phục suy thoái môi trường, ô nhiễm môi trường và sự
cố môi trường.
Chương IV gồm 8 điều về quản lý Nhà nước trong việc bảo vệ môi
trường. Điều 37 của chương này nêu rõ nội dung quản lý nhà nước về BVMT.
Bộ khoa học công nghệ và môi trường chịu trách nhiệm trước chính phủ thực
hiện chức năng quản lý này.
Chương V gồm 4 điều nêu lên vấn đề quan hệ quốc tế về bảo vệ môi
trường, trong đó khẳng định việc Việt Nam thực hiện các điều ước quốc tế về
BVMT mà đã tham gia kí kết.
Chương VI và chươngVII là các vấn đề về khen thưởng, xử lý vi phạm và
điều khoản thi hành.
Như vậy, luật BVMT đã khẳng định quyền con người được sống trong
Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Phạm Thị Hoàng Diệu – Lớp MT1201 5
môi trường trong lành, xác định được nội dung và hình thức thực hiện nhiệm vụ
BVMT của Nhà nước, xem đó là chức năng cơ bản và thường xuyên của Nhà
nước, xác định trách nhiệm của mọi tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ môi
trường và tài nguyên thiên nhiên.
Sự ra đời của luật này đã góp phần chuyển biến tích cực trong ý thức
BVMT của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân. Mức độ gia tăng ô nhiễm,
suy thoái và sự cố môi trường đã từng bước được hạn chế Tuy nhiên, cùng
với sự phát triển kinh tế – xã hội và nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của nước
ta trong giai đoạn hiện nay, một yêu cầu đặt ra là phải hoàn thiện hơn nữa hệ
thống pháp luật về BVMT để tạo khung pháp lý phù hợp với thực tiễn đất nước
cũng như của pháp luật các quốc gia trên thế giới.
Ngày 29-11-2005 tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua luật BVMT năm 2005.
b) Sự cần thiết phải sửa đổi luật BVMT 1993[5, 10, 11]
Luật BVMT được Quốc hội thông qua ngày 27-12-1993 (có hiệu lực thi
hành từ 10-01-1994) đã đặt nền móng cho việc hình thành hệ thống pháp luật về
môi trường ở nước ta. Sau khi có luật này và cho đến nay đã có hàng trăm văn
bản quy phạm pháp luật cấp chính phủ, liên Bộ và Bộ ban hành, tạo cơ sở pháp
lý để thực hiện công tác quản lý Nhà nước về môi trường.
Qua hơn 10 năm thực hiện luật, công tác bảo vệ môi trường ở nước ta đã
có những chuyển biến tích cực. Hệ thống chính sách, thể chế từng bước được
xây dựng và hoàn thiện. Ý thức bảo vệ môi trường trong xã hội được nâng lên.
Mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường đã từng bước được hạn
chế. Công tác bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ đa dạng sinh học đạt được nhiều
tiến bộ. Tuy nhiên, trước những áp lực của tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá,
hiện đại hoá, sự diễn biến sôi động và toàn diện của toàn cầu hoá và hội nhập
kinh tế quốc tế, luật BVMT đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cần được sửa đổi:
Một là bản thân luật BVMT có những bất cập cần phải được điều chỉnh:
Nhiều quy phạm còn ở mức khung, thiếu cụ thể và chưa rõ ràng nên hiệu lực thi
hành thấp; chưa luật hoá được các chính sách lớn, quan trọng về phát triển bền
Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Phạm Thị Hoàng Diệu – Lớp MT1201 6
vững của Đảng và Nhà nước trong thời gian qua cũng như các cam kết quốc tế
mà Việt Nam là thành viên.
Hai là môi trường nước ta tiếp tục bị xuống cấp nhanh, có nơi đã đến mức
báo động: đất đai bị xói mòn, thoái hoá, chất lượng các nguồn nước suy giảm
mạnh, không khí ở nhiều khu đô thị, khu dân cư bị ô nhiễm nặng; khối lượng
phát sinh và mức độ độc hại của chất thải ngày càng tăng; tài nguyên thiên nhiên
b

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Khảo sát việc tuân thủ luật bảo vệ môi truờng tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *