[block id=”bo-sung-1″]

Nông thôn, nơi sống thân thiết của mỗi chúng ta, trải rộng mênh mông
dọc theo chiều dài đất nước. Lịch sử đất nước thăng trầm đều có nguồn gốc sâu
xa từ nông thôn, các cuộc cách mạng xưa nay đều dấy lên từ nông thôn. Nông
thôn là nơi diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa cái cũ và cái mới, giữa đúng và
sai, giữa ngụy trá và chân lý với nhiều vấn đề thiết cốt của đời sống chúng ta
hôm nay.Ngược lại, nông thôn Việt Nam cũng chịu tác động sâu sắc của quá
trình phát triển hướng tới một xã hội công nghiệp đang diễn ra ở nước ta. Nhiều
tác động đang diễn ra hằng ngày, hàng giờ làm thay đổi tận gốc nếp ăn, nếp
sống, nếp nghĩ của con người, cũng như môi trường sống của họ theo cả chiều
xấu và chiều tốt.
Vấn đề ô nhiễm môi trường đang là mối quan tâm của toàn xã hội, đặc
biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn do chất thải của các nhà máy,
rác thải từ sinh hoạt, chăn nuôi, sự lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản
xuất nông nghiệp. Đã đến lúc chúng ta phải đề cao việc bảo vệ để cứu lấy môi
trường nông thôn.

khoa_luan_moi_truong_nong_thon_hai_phong_thuc_trang_va_giai
pdf77 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 1234 | Lượt tải: 8download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Môi trường nông thôn hải phõng, thực trạng và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Nguyễn Thị Huệ
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Lê Sơn
HẢI PHÕNG – 2012
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ – MT1201 Page 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
———————————–
MÔI TRƢỜNG NÔNG THÔN HẢI PHÕNG.
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Nguyễn Thị Huệ
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Lê Sơn
HẢI PHÕNG – 2012
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ – MT1201 Page 2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ Mã SV: 120203
Lớp: MT1201 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: Môi trường nông thôn Hải Phòng. Thực trạng và giải pháp.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ – MT1201 Page 3
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ – MT1201 Page 4
..
..
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày .tháng .năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày .. tháng . năm 2012
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ – MT1201 Page 5
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2012
Hiệu trƣởng
GS.TS.NSƢT Trần Hữu Nghị
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ – MT1201 Page 6
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
.
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ – MT1201 Page 7
LỜI CẢM ƠN
Với lòng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn Thạc sĩ Lê Sơn – Phó
chi cục trưởng chi cục môi trường Hải Phòng đã định hướng, tận tình hướng dẫn
và tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành khóa
luận tốt nghiệp này.
Qua đây, em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô trong Khoa Môi
trường và toàn thể các thầy cô đã dạy em trong suốt khóa học tại trường ĐHDL
Hải Phòng.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và người thân đã động
viên và tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình học và làm khóa luận.
Việc thực hiện khóa luận là bước đầu làm quen với nghiên cứu khoa học,
do thời gian và trình độ có hạn nên bài khóa luận của em không tránh khỏi
những thiếu sót, rất mong được các thầy cô giáo và các bạn góp ý để bài khóa
luận của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Hải Phòng, tháng 12 năm 2012
Sinh viên
Nguyễn Thị Huệ
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ – MT1201 Page 8
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
QLMT : Quản lý môi trường
QCVN: Quy chuẩn Việt Nam
BTNMT: Bộ tài nghuyên môi trường
TN&MT : Tài nguyên và môi trường
KHTN: Khoa học tài nguyên
BVMT: Bảo vệ môi trường
TCMT : Tiêu chuẩn môi trường
UBND : Ủy ban nhân dân
BVTV: Bảo vệ thực vật
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ – MT1201 Page 9
QUY ĐỊNH CÁCH TRÌNH BÀY
– Khoá luận được in trên khổ giấy A4 (không dùng khổ letter) – một mặt.
– Kiểu chữ Times New Roman 14 pt (không được dùng font khác).
– Tờ 1: là bìa cứng mầu xanh, mạ chữ màu vàng: có mẫu sẵn ở phòng photo của
trường (có mẫu – bìa 1)
– Tờ 2: Tên đề tài khóa luận (có mẫu)
– Tờ 3, 4: Nhiệm vụ đề tài (có mẫu)
– Tờ 5: Cán bộ hướng dẫn đề tài tốt nghiệp (có mẫu)
– Tờ 6: Phần nhận xét của cán bộ hướng dẫn (có mẫu)
– Tờ 7: Phiếu nhận xét thực tập ( có dấu đỏ- biểu HD02-B09)
– Tờ 8 : Mục lục
– Tờ 9 : Cảm ơn (nếu có)
– Tiếp theo là nội dung của khoá luận
Tờ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 không có header, footer
Tờ số 7 : footer(HD02-B09)
– Trình bày : Cách dòng: 1,3 đến 1,5 line.
Lề : Trên 2 cm
dưới : 2 cm
trái : 3 cm
phải : 1,5 – 2 cm
Sinh viên phải đóng 03 quyển bìa cứng, trong đó :
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ – MT1201 Page 10
– Nộp về khoa 02 quyển :
+ 01 quyển gốc (có phiếu nhận xét của cơ sở thực tập- dấu đỏ và nhận xét
của GV hướng dẫn khóa luận – chữ ký sống để lưu)
+ 01 quyển gửi thầy cô chấm phản biện
– Sinh viên trực tiếp gửi cho các thầy cô hướng dẫn 01 quyển
Lƣu ý :
– Đối với sinh viên khóa 12 hệ đại học các ngành: mỗi sinh viên ghi bài
vào 02 đĩa CD nộp về khoa cùng với khóa luận tốt nghiệp (ghi từ trang
bìa đầu tiên đến trang cuối cùng), trên mặt đĩa các em ghi rõ họ tên, mã
sinh viên, lớp bằng bút dạ dầu.
– Đối với hệ Liên thông khóa 4: mỗi lớp ghi bài vào một đĩa CD, một sinh
viên lưu vào 01 file riêng (ghi từ trang bìa đầu tiên đến trang cuối cùng),
ghi rõ họ tên, mã SV. Lớp trưởng sao thành 02 đĩa, ghi rõ tên lớp, sĩ số
lớp và nộp về khoa cùng khóa luận tốt nghiệp
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ – MT1201 Page 11
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG 1: NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ CƠ BẢN VỀ MÔI TRƢỜNG …… 3
1.1. Môi trường là gì ? ………………………………………………………………………………. 3
1.2. Suy thoái môi trường ………………………………………………………………………….. 4
1.3. Quản lý môi trường ……………………………………………………………………………. 4
1.4. Các công cụ QLMT ……………………………………………………………………………. 7
1.4.1. Công cụ pháp lý………………………………………………………………………………. 7
1.4.2. Công cụ kinh tế ……………………………………………………………………………….. 8
1.4.3. Công cụ kĩ thuật ……………………………………………………………………………. 10
1.4.5. Công cụ hỗn hợp …………………………………………………………………………… 10
1.5. Tiêu chuẩn môi trường ……………………………………………………………………… 10
1.6. Phát triển bền vững ………………………………………………………………………….. 15
CHƢƠNG 2: HIỆN TRẠNG CHUNG VỀ MÔI TRƢỜNG NÔNG THÔN
HẢI PHÕNG ………………………………………………………………………………………… 19
2.1. Nước sinh hoạt nông thôn …………………………………………………………………. 20
2.2. Thoát nước nông thôn ………………………………………………………………………. 21
2.3. Rác thải nông thôn và vệ sinh môi trường nông thôn ……………………………. 22
2.4. Môi trường tại các huyện đảo ……………………………………………………………. 23
2.4.1. Đảo Cát Bà …………………………………………………………………………………… 23
2.4.2. Đảo Cát Hải: ………………………………………………………………………………… 24
2.4.3. Đảo Bạch Long Vĩ …………………………………………………………………………. 24
2.4.4. Hiện trạng môi trường ở sông Đa Độ ………………………………………………. 25
2.5. Những thách thức đối với Hải Phòng trong những năm tới ……………………. 27
2.5.1. Những vấn đề môi trường bức xúc chưa được giải quyết trong khi đó dự
báo mức độ ô nhiễm tiếp tục tăng. ……………………………………………………………. 28
2.5.2. Thách thức trong việc lựa chọn lợi ích trước mắt về kinh tế và lâu dài về
môi trường và phát triển bền vững ……………………………………………………………. 29
2.5.3. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường lạc hậu, nguồn lực bảo vệ môi
trường của nhà nước và doanh nghịêp hạn chế: ………………………………………… 29
2.5.4. Gia tăng dân số, di dân tự do và nghèo. …………………………………………… 30
2.5.5. Ý thức bảo vệ môi trường trong xã hội còn thấp: ………………………………. 30
2.5.6. Tổ chức và năng lực quản lý về môi trường còn hạn chế: …………………… 31
2.5.7. Hội nhập quốc tế ngày càng cao về môi trường: ……………………………….. 31
2.5.8. Cạnh tranh sản xuất gay gắt …………………………………………………………… 32
2.5.9. Tài nguyên thiên nhiên …………………………………………………………………… 32
2.5.10. Trình độ khoa học, công nghệ. ………………………………………………………. 33
2.5.11. Sức ép dân số ………………………………………………………………………………. 33
2.5.12. Những vấn đề môi trường toàn cầu. ………………………………………………. 34
2.6. Một số hoạt động quản lý môi trường nông thôn của thành phố Hải Phòng.
…………………………………………………………………………………………………………….. 34
CHƢƠNG 3: CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM CHÍNH ĐỐI VỚI MÔI
TRƢỜNG NÔNG THÔN HẢI PHÕNG ………………………………………………… 37
3.1.Ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất nông nghiệp ……………………….. 37
3.1.1. Thực trạng ……………………………………………………………………………………. 37
3.1.2. Nguyên nhân …………………………………………………………………………………. 42
3.2. Ô nhiễm môi trường nông thôn do hoạt động sinh hoạt của con người …… 44
3.2.1.Thực trạng …………………………………………………………………………………….. 44
3.2.2. Nguyên nhân …………………………………………………………………………………. 47
3.3.Ô nhiễm do làng nghề ……………………………………………………………………….. 48
3.3.1. Hiện trạng ……………………………………………………………………………………. 48
3.3.1.1 Khu vực làng nghề Mỹ Đồng ………………………………………………………… 49
3.3.1.2. Khu vực làng nghề tái chế phế liệu Tràng Minh …………………………….. 49
3.3.1.3. Khu vực khai thác đá vôi An Sơn- Lại Xuân …………………………………… 51
3.3.2. Nguyên nhân …………………………………………………………………………………. 52
3.4. Ô nhiễm do hoạt động các khu công nghiệp ………………………………………… 53
CHƢƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG Ô
NHIỄM MÔI TRƢỜNG……………………………………………………………………….. 55
4.1. Giải pháp về chính sách quản lý ………………………………………………………… 55
4.2. Giải pháp về quy hoạch …………………………………………………………………….. 56
4.3. Giải pháp về kỹ thuật ……………………………………………………………………….. 57
4.4. Giải pháp tuyên truyền giáo dục ………………………………………………………… 59
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………….. 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 63
DANG MỤC BẢNG
Bảng 1: Chất lượng nước – nước thải ……………………………………………………….. 10
Bảng 2: Chất lượng không khí – khí thải – tiếng ồn ……………………………………. 11
Bảng 3: Hàm lượng ô nhiễm giới hạn trong đất …………………………………………. 12
Bảng 4 : Chất thải nguy hại ……………………………………………………………………… 13
Bảng 5: Văn bản pháp luật môi trường ……………………………………………………… 13
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ – MT1201 Page 1
MỞ ĐẦU
Nông thôn, nơi sống thân thiết của mỗi chúng ta, trải rộng mênh mông
dọc theo chiều dài đất nước. Lịch sử đất nước thăng trầm đều có nguồn gốc sâu
xa từ nông thôn, các cuộc cách mạng xưa nay đều dấy lên từ nông thôn. Nông
thôn là nơi diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giữa cái cũ và cái mới, giữa đúng và
sai, giữa ngụy trá và chân lý với nhiều vấn đề thiết cốt của đời sống chúng ta
hôm nay.Ngược lại, nông thôn Việt Nam cũng chịu tác động sâu sắc của quá
trình phát triển hướng tới một xã hội công nghiệp đang diễn ra ở nước ta. Nhiều
tác động đang diễn ra hằng ngày, hàng giờ làm thay đổi tận gốc nếp ăn, nếp
sống, nếp nghĩ của con người, cũng như môi trường sống của họ theo cả chiều
xấu và chiều tốt.
Vấn đề ô nhiễm môi trường đang là mối quan tâm của toàn xã hội, đặc
biệt là tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn do chất thải của các nhà máy,
rác thải từ sinh hoạt, chăn nuôi, sự lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản
xuất nông nghiệp… Đã đến lúc chúng ta phải đề cao việc bảo vệ để cứu lấy môi
trường nông thôn.
Bảo vệ môi trường đã đang và sẽ còn là vấn đề cấp bách của thời đại, là
thách thức gay gắt đối với tương lai phát triển của tất tả các quốc gia trên thế giới
và Việt Nam cũng không loại trừ. Đây là một vấn đề vô cùng rộng rãi và phức
tạp đòi hỏi phải giải quyết, nhanh tróng với sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và
thường xuyên của mọi cá nhân, mọi cộng đồng, mọi quốc gia và toàn thể nhân loại
trong tất cả các hoạt động và lĩnh vực của đời sống con người.
Chúng ta đang phải chứng kiến sức tàn phá ghê gớm của ô nhiễm môi
trường tới không chỉ cảnh quan nông thôn mà còn đối với sức khỏe của chính
những người dân. Hãy nhìn những làng quê đang bóc đi cái vẻ hồn hậu, chất
phác vốn có để khoác lên mình tấm áo kệch cỡm của một tên trọc phú. Hậu quả
của nó: Ô nhiễm đổ lên những cánh đồng, những dòng sông quê còn bệnh tật
đang đổ lên đầu những người dân nông thôn. Còn họ, những người nông dân thì
chỉ biết đứng nhìn.
Tài nguyên đất ở các vùng nông thôn vẫn đang tiếp tục bị suy thoái trầm
trọng, làm biến đổi các tính chất đất và không còn tính năng sản xuất. Các loại
hình thoái hoá đất chủ đạo ở nước ta là: Xói mòn, rửa trôi, sạt và trượt lở đất;
suy thoái vật lý (mất cấu trúc, đất bị chặt, bí, thấm nước kém); suy thoái hoá học
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ – MT1201 Page 2
(mặn hoá, chua hoá, phèn hoá); mất chất dinh dưỡng khoáng và chất hữu cơ; đất
bị chua; xuất hiện nhiều độc tố hại cây trồng như Fe3+, Al3+ và Mn2+; hoang mạc
hoá; ô nhiễm đất cục bộ do chất độc hóa học, khu công nghiệp và làng nghề; suy
thoái và ô nhiễm đất ở khu khai thác mỏ.
Nguồn tài nguyên nước đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Hàng loạt những
dòng sông quê kêu cứu vì mức độ ô nhiễm đã gấp nhiều lần so với tiêu chuẩn
cho phép. Những nguồn nước ngầm cung cấp cho người dân nhiễm sắt, nhiễm
chì, nhiễm phèn, nhiễm thuốc bảo vệ thực vật và vô vàn loại chất độc hóa học do
các khu công nghiệp, các làng nghề thải ra vào lòng đất.
Trên khắp các vùng nông thôn mọc lên những làng ung thư, làng bệnh tật.
Những thứ bệnh “nan y” vốn dĩ chỉ có những người lười vận động, phải chịu
nhiều chất độc hại mà thường chỉ ở các thành phố mới mắc phải thì nay trút
xuống vai những người nông dân nhọc nhằn, nghèo khó. Không hiếm những
người nông dân phải bán cả gia sản để về thành phố chữa chạy và cũng không ít
những người khác phải ngậm ngùi chờ chết vì không có tiền để chống lại những
căn bệnh tử thần.
Xuất phát từ thực tế trên bài khóa luận của em đi sâu nghiên cứu vấn đề :
Môi trƣờng nông thôn Hải Phòng, thực trạng và giải pháp. Từ đó có thể thấy
rõ về hiện trạng ô nhiễm tại nông thôn hiện nay, và đề ra một số giải pháp nhằm
hạn chế tình trạng đó giúp cải thiện môi trường sinh thái tạo ra những điều kiện
sống tốt hơn cho người dân.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ – MT1201 Page 3
CHƢƠNG 1:
NHỮNG KHÁI NIỆM VỀ CƠ BẢN VỀ MÔI TRƢỜNG
1.1. Môi trƣờng là gì ?
Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan
hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất
,sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên .
*Phân loại môi trường :
– Theo mục đích nghiên cứu:
+) Môi trường tự nhiên: bao gồm các yếu tố thiên nhiên: vật lý, hóa học,
sinh học tồn tại khách quan ngoài ý muốn của con người hoặc ít sự chi phối của
con người.
+) Môi trường xã hội: là các mối quan hệ giữa người với người, tạo nên
sự thuận lợi hoặc trở ngại cho sự tồn tại và phát triển của cá nhân và cộng đồng
con người.
+) Môi trường nhân tạo: bao gồm tất cả những yếu tố vật lý, sinh học, xã
hội do con người tạo nên và chịu sự chi phối của con người.
– Theo vùng địa lý: dựa vào những vùng địa lý có cùng một điều kiện môi
trường như nhau, chẳng hạn:
+) Môi trường miền núi.
+) Môi trường trung du.
+) Môi trường đồng bằng.
+) Môi trường ven biển
– Theo thành phần môi trường: theo luật bảo vệ môi trường Việt Nam chia
thành:
+) Môi trường không khí
+) Môi trường nước và nguồn nước
+) Môi trường đất bề mặt
+) Môi trường trong lòng đất
+) Môi trường rừng
+) Môi trường biển…
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Nguyễn Thị Huệ – MT1201 Page 4
*Chức năng của môi trường :
– Môi trường là không gian sống của con người và các loài sinh vật.
– Môi trường là nơi cung cấp nguồn tài nguyên cần thiết cho đời sống và
sản xuất của con người.
– Môi trường là nơi chữa đựng phế thải do con người tạo ra trong hoạt
động sống và hoạt động sản xuất.
– Chức năng giảm nhẹ các tác động có hại của thiên nhiên tới con người
và sinh vật trên Trái Đất.
– Chức năng lưu trữ và cung cấp thông tin cho con người.
1.2. Suy thoái môi trƣờng
Suy thoái môi trường là sự suy giảm về số lượng và chất lượng của thành
phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu tới con người và sinh vật.
Ô nhiễm môi trường là tình trạng môi trường bị ô nhiễm bởi các chất hóa
học, sinh học… gây

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Môi trường nông thôn hải phõng, thực trạng và giải pháp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *