[block id=”bo-sung-1″]

Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
– Xây dựng cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất
của ngân hàng thương mại
– Thu thập số liệu và phân tích đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động tín
dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
Kim Sơn
– Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng đối với hộ sản
xuất và đề xuất một số kiến nghị
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
– Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2009,
2010, 2011 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh
Huyện Kim Sơn Tỉnh Ninh Bình

khoa_luan_mot_so_giai_phap_nham_nang_cao_hieu_qua_hoat_dong

pdf83 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 02/12/2015 | Lượt xem: 1144 | Lượt tải: 14download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Mai Thị Nhung – Lớp: QT 1203T 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Sinh viên : Mai Thị Nhung
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Hoàng Thị Hồng Lan
HẢI PHÒNG – 2012
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Mai Thị Nhung – Lớp: QT 1203T 2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI
NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN
NÔNG THÔN CHI NHÁNH HUYỆN KIM SƠN
TỈNH NINH BÌNH
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Sinh viên : Mai Thị Nhung
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Hoàng Thị Hồng Lan
HẢI PHÒNG – 2012
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Mai Thị Nhung – Lớp: QT 1203T 3
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Mai Thị Nhung Mã SV: 120303
Lớp: QT1203T Ngành: Tài chính Ngân hàng
Tên đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả họat động tín dụng đối
với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh
Huyện Kim Sơn Tỉnh Ninh Bình
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Mai Thị Nhung – Lớp: QT 1203T 4
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
– Xây dựng cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất
của ngân hàng thương mại
– Thu thập số liệu và phân tích đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động tín
dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện
Kim Sơn
– Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng đối với hộ sản
xuất và đề xuất một số kiến nghị
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
– Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2009,
2010, 2011 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh
Huyện Kim Sơn Tỉnh Ninh Bình
– Sơ đồ cơ cấu tổ chức, phuơng huớng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn chi nhánh Huyện Kim Sơn Tỉnh Ninh Bình
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Mai Thị Nhung – Lớp: QT 1203T 5
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Hoàng Thị Hồng Lan
Học hàm, học vị: Thạc Sỹ
Cơ quan công tác: Đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín
dụng đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Huyện Kim
Sơn Tỉnh Ninh Bình
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 02 tháng 04 năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 07 tháng 07 năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2012
Hiệu trƣởng
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Mai Thị Nhung – Lớp: QT 1203T 6
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong
nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu):
..
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Mai Thị Nhung – Lớp: QT 1203T 7
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………. 1
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI …………………. 3
1.1 Khái niệm và đặc điểm của hộ sản xuất trong nền kinh tế ………………………… 3
1.1.1 Khái niệm hộ sản xuất ………………………………………………………………………….. 4
1.1.2 Các loại hộ sản xuất tồn tại trong nông thôn nước ta hiện nay ……………….. 5
1.1.3. Đặc điểm kinh tế hộ sản xuất ……………………………………………………………….. 6
1.2 Chất lượng tín dụng đối với hộ sản xuất …………………………………………………. 7
1.2.1 Khái niệm tín dụng, tín dụng hộ sản xuất của ngân hàng ………………………. 7
1.2.2. Vai trò của tín dụng đối với hộ sản xuất ………………………………………………… 9
1.2.3 Chất lượng tín dụng của ngân hàng đối với hộ sản xuất ………………………. 12
1.2.3.1 Khái niệm chất lượng tín dụng………………………………………………………… 12
1.2.3.2 Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng ………………………………………… 12
1.2.3.3 Sự cần thiết nâng cao hiệu quả tín dụng hộ sản xuất …………………………. 19
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng hộ sản xuất của NHTM …. 20
1.3.1 Nhóm nhân tố từ phía Ngân hàng ………………………………………………………. 20
1.3.2. Nhóm nhân tố từ phía khách hàng …………………………………………………….. 21
1.3.3 Các nhân tố khác ………………………………………………………………………………. 22
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG HỘ
SẢN XUẤT TẠI NHNO&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN KIM SƠN TỈNH NINH
BÌNH ……………………………………………………………………………………………………….. 23
2.1 Khái quát tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện kim sơn ……………….. 23
2.1.1 Một số nét về điều kiện tự nhiên và xã hội …………………………………………. 23
2.1.2 Tình hình phát triển kinh tế của Kim Sơn trong thời gian qua ……………… 23
2.2 Giới thiệu sơ lược về NHNo&PTNT Kim Sơn ………………………………………. 24
2.2.1 Mô hình, cơ cấu tổ chức bộ máy của NHNo&PTNT Kim Sơn……………… 24
2.2.2 Hoạt động huy động vốn của NHNo&PTNT Kim Sơn ………………………… 26
2.2.3 Kết quả kinh doanh của NHNo&PTNT huyện Kim Sơn …………………….. 29
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Mai Thị Nhung – Lớp: QT 1203T 8
2.3 Thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHNO&PTNT Kim Sơn ……… 30
2.4. Đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNo Kim Sơn …… 44
2.4.1. Tình hình nợ quá hạn ……………………………………………………………………….. 45
2.4.2 Nợ xấu …………………………………………………………………………………………….. 49
2.4.3 Vòng quay vốn tín dụng tại NHNo & PTNT Kim Sơn ………………………… 49
2.4.4 Tỷ lệ khách hàng có nợ quá hạn …………………………………………………………… 50
2.4.5 Hạn chế và nguyên nhân ……………………………………………………………………. 51
CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN
DỤNG HỘ SẢN XUẤT TẠI NHNO&PTNT HUYỆN KIM SƠN TỈNH
NINH BÌNH …………………………………………………………………………………………….. 55
3.1. Định hướng hoạt động tín dụng hộ sản xuất của NHNo&PTNT Kim Sơn ….. 55
3.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế hộ tại Huyện Kim Sơn ……………………………… 55
3.1.2. Mục tiêu và phương hướng phát triển của NHNo&PTNT Huyện Kim Sơn 55
3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng hộ sản xuất tại
NHNo&PTNT Huyện Kim Sơn Tỉnh Ninh Bình …………………………………………. 57
3.2.1 Nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất ……………………………………….. 57
3.2.2 Giải pháp mở rộng mạng lưới hoạt động tại các xã xa ngân hàng …………. 61
3.2.3 Giải pháp về nâng cao công tác cán bộ tín dụng ………………………………….. 62
3.2.4 NHNo&PTNT Kim Sơn cần phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền
địa phương ……………………………………………………………………………………………….. 62
3.3 Một số kiến nghị ………………………………………………………………………………… 62
3.3.1. Kiến nghị đối với nhà nước ………………………………………………………………. 63
3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước …………………………………………………… 63
3.3.3 Kiến nghị đối với NHNo&PTNT Việt Nam………………………………………… 64
3.3.4. Kiến nghị với chính quyền địa phương ……………………………………………….. 65
3.3.5. Kiến nghị với Ngân hàng nông nghiệp Tỉnh ………………………………………. 66
KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………… 68
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………….. 70
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Mai Thị Nhung – Lớp: QT 1203T 9
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Cơ cấu huy động vốn qua các năm từ 2009 – 2011 ………………………….. 27
Bảng 2.2: Kết quả kinh doanh của NHNo&PTNT Kim Sơn năm 2009 – 2011 ….. 29
Bảng 2.3: Doanh số cho vay đối với hộ sản xuất ……………………………………………. 38
Bảng 2.4: Doanh số thu nợ đối với hộ sản xuất ……………………………………………… 40
Bảng 2.5: Dư nợ hộ sản xuất ………………………………………………………………………. 42
Bảng 2.6: Dư nợ bình quân hộ sản xuất ……………………………………………………….. 37
Bảng 2.7: Nợ quá hạn cho vay hộ sản xuất …………………………………………………… 46
Bảng 2.8: Nợ quá hạn theo thời gian quá hạn ……………………………………………… 48
Bảng 2.9: Nợ xấu qua các năm 2009 – 2011 ………………………………………………. 49
Bảng 2.10: Vòng quay vốn tín dụng qua các năm 2009 – 2011 ……………………….. 50
Bảng 2.11. Tỷ lệ khách hàng có nợ quá hạn qua các năm 2009-2011 ……………….. 50
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Mai Thị Nhung – Lớp: QT 1203T 10
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 2.1: Cơ cấu huy động vốn theo hình thức huy động các năm 2009-2011
………………………………………………………………………………………………………………… 28
Biểu đồ 2.2: Doanh số cho vay hộ sản xuất theo ngành nghề kinh tế các năm
2009 – 2011 (đơn vị tỷ đồng) …………………………………………………………………….. 39
Biểu đồ 2.3: Doanh số thu nợ hộ sản xuất theo thời hạn năm 2009 – 2011 (đơn vị
tỷ đồng) ……………………………………………………………………………………………………. 41
Biểu đồ 2.4: Dư nợ hộ sản xuất năm 2009 – 2011 (đơn vị tỷ đồng) ……………….. 43
Biểu đồ 2.5: Nợ quá hạn cho vay hộ sản xuất năm 2009 – 2011(tỷ đồng) ……… 46
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Mai Thị Nhung – Lớp: QT 1203T 11
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
TÊN VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ
– XHCN – Xã hội chủ nghĩa
– NHNo & PTNT – Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
– HSX – Hộ sản xuất
– HTX – Hợp tác xã
– TNHH – Trách nhiệm hữu hạn
– NHTM – Ngân hàng thương mại
– NHNNVN – Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam
– UBND – Uỷ ban nhân dân
– HĐND – Hội đồng nhân dân
– TTCN – Tiểu thủ công nghiệp
– XKLĐ – Xuất khẩu lao động
– CN – TTCN – Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp
– TM – DV – DL – Thương mại – dịch vụ – du lịch
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Mai Thị Nhung – Lớp: QT 1203T 12
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành bản khóa luận này, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn
tận tình của giảng viên hướng dẫn ThS. Hoàng Thị Hồng Lan trong suốt quá trình
viết và hoàn thành khóa luận.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn tới các thầy cô giáo trong Khoa Quản trị kinh
doanh, Ngành Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã tạo
điều kiện và giúp đỡ em hoàn thành khóa luận này.
Sinh viên
Mai Thị Nhung
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Mai Thị Nhung – Lớp: QT 1203T 13
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các số liệu
trong đề tài là chính xác, trung thực từ tình hình thực tế của nơi thực tập –
NHNo&PTNT chi nhánh huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình.
Hải Phòng, ngày 27 tháng 6 năm 2012
Sinh viên
Mai Thị Nhung
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Mai Thị Nhung – Lớp: QT 1203T 14
LỜI MỞ ĐẦU
Tính cấp thiết của đề tài
Trong những năm gần đây, việc cho vay hộ sản xuất đã được mở rộng và
đã trở thành nguồn vốn chủ yếu của người dân để phát triển kinh tế và nguồn
thu quan trọng của ngân hàng. Cho vay hộ sản xuất đã trở thành một bộ phận vô
cùng quan trọng, nó thúc đẩy cho kinh tế nông nghiệp và ngân hàng cùng phát
triển. Vì vậy, việc phát triển kinh tế hộ sản xuất là tất yếu khách quan, là vấn đề
cấp thiết trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước nhằm khai thác hiệu
quả tiềm năng, 9 thế mạnh của tỉnh, trong đó tín dụng đối với hộ sản xuất có vai
trò hết sức quan trọng.
Chất lượng tín dụng không chỉ là mối quan tâm của các nhà quản lý ngân
hàng, mà còn là mối quan tâm của toàn xã hội vì đây là tín hiệu tổng hợp vừa
phản ánh trình độ hoàn thiện pháp luật theo cơ chế thị trường trong quản lý kinh
tế nói chung và hoạt động quản lý ngân hàng nói riêng vừa phản ánh sự lớn
mạnh và những mặt còn bất cập trong quản lý điều hành ngân hàng.
Chính vì thế, làm thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng luôn
luôn là vấn đề nóng bỏng, thu hút sự quan tâm không chỉ của các ngân hàng mà
còn của cả nhà quản lý kinh tế khác. Tuy phạm vi nghiên cứu khác nhau nhưng
tất cả đều hướng tới mục tiêu chung là làm thế nào để cải thiện và nâng cao hiệu
quả hoạt động tín dụng trong các NHTM nhà nước, đặc biệt là NHNo&PTNT
Việt Nam.
Như hiện nay việc đầu tư cho vay phục vụ đối tượng chính sách của
NHNo&PTNT huyện Kim Sơn là nông nghiệp nông thôn, việc sản xuất phụ thuộc
lớn vào thời vụ, thời tiết và thiên tai dịch bệnh nên ảnh hưởng lớn đến thu nhập của
mọi người dân trong địa phương, dẫn đến dư nợ của ngân hàng luôn đứng trước
nguy cơ rủi ro đòi hỏi mỗi cán bộ tín dụng phải thường xuyên coi trọng, đề cao đến
công tác phòng ngừa rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng.
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Mai Thị Nhung – Lớp: QT 1203T 15
Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả hoạt
động Tín dụng trong kinh doanh ngân hàng em đã lựa chọn đề tài “ Một số giải
pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại
Ngân hàng No&PTNT chi nhánh Huyện Kim Sơn Tỉnh Ninh Bình ” làm Đề
tài khóa luận tốt nghiệp của mình.
Nội dung của Đề tài gồm 3 chƣơng:
Chương 1 : Cơ sở lý luận về hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản
xuất của Ngân hàng thương mại.
Chương 2 : Thực trạng hiệu quả hoạt động tín dụng hộ sản xuất tại
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Huyện Kim Sơn
Tỉnh Ninh Bình.
Chương 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín
dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi
nhánh Huyện Kim Sơn Tỉnh Ninh Bình.
Đề tài nghiên cứu trên đây là một lĩnh vực rộng lớn và phức tạp song bản
thân trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu còn có những hạn chế nhất định, vì
vậy nội dung không tránh khỏi những khiếm khuyết, em kính mong được sự
quan tâm giúp đỡ, góp ý của Thầy, Cô, ban GĐ cùng anh, chị, các bác công tác
tại NHNo Huyện Kim Sơn để Chuyên Đề này được hoàn thiện và có ý nghĩa
thiết thực.
Em xin chân thành cảm ơn.
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Mai Thị Nhung – Lớp: QT 1203T 16
CHƢƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI
1.1 Khái niệm và đặc điểm của hộ sản xuất trong nền kinh tế
Phát triển kinh tế nông nghiệp ở nông thôn hiện nay giữ một vai trò hết sức
quan trọng trong quá trình sản xuất nông nghiệp, kinh doanh hàng hóa, phát triển
và mở rộng các ngành nghề truyền thống. Hộ sản xuất là một trong những nhân tố
quyết định tạo ra của cải vật chất cho xã hội, làm phong phú và đa dạng hóa trong
nông nghiệp. Hộ sản xuất là đơn vị sản xuất hàng hóa tự chủ tiến hành sản xuất
trong điều kiện tự nhiên, phải tham gia cạnh tranh của nhiều thành phần kinh tế
trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Ngày nay, kinh tế hộ đã và đang
phát triển, tự chủ trong sản xuất kinh doanh đã phát huy được tính năng động sáng
tạo như thay đổi cơ cấu sản xuất, thay đổi cơ cấu đầu tư, mạnh dạn đưa khoa học
kỹ thuật vào sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, hàng hóa sản xuất ra
ngày càng phong phú.
Khi đất nước chuyển sang nền kinh tế thị trường công nhận sự ra đời và tồn
tại của nhiều thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế nói chung và kinh tế hộ
nông dân nói riêng muốn sản xuất kinh doanh dịch vụ đòi hỏi tư liệu sản xuất, vật
tư, tiền vốn phải luôn đổi mới và mở rộng, cải thiện trang thiết bị, mặt hàng mới
sản xuất luôn phải phù hợp với nhu cầu và thị hiếu người tiêu dùng. Muốn đổi mới
sản xuất kinh doanh cần phải có vốn đầu tư. Nhu cầu vốn này bản thân người sản
xuất không thể đáp ứng mà cần phải có sự hỗ trợ của Nhà nước và các tổ chức tín
dụng, ngân hàng.
Trước nhu cầu cấp thiết của nền kinh tế, đầu tư vốn tới các hộ sản xuất ở nông
thôn, nguồn vốn cho vay của NH là một trong những nguồn bổ sung vốn thiếu cho hộ
sản xuất trong quá trình sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Vốn tín dụng tạo điều kiện cho
các hộ sản xuất phát triển các ngành nghề trồng trọt, chăn nuôi cải tạo cây con giống
cho năng suất cao, giá trị lớn, cũng như tạo điều kiện mở rộng sản xuất các ngành
Khoá luận tốt nghiệp Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng
Sinh viên: Mai Thị Nhung – Lớp: QT 1203T 17
nghề truyền thống, giải quyết việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống người
dân. Vốn tín dụng đã đến với tất cả các loại hộ sản xuất
1.1.1 Khái niệm hộ sản xuất
Hộ sản xuất là thành phần kinh tế cá thể, trực tiếp thực hiện các hoạt động
sản xuất kinh doanh chủ yếu trên địa bàn nông thôn và phương thức hoạt động theo
mô hình kinh tế gia đình, quy mô kinh doanh thường nhỏ lẻ, thường tận dụng
những điều kiện tự nhiên sẵn có của gia đình. Thành phần chủ yếu của hộ sản xuất
bao gồm: Hộ nông dân, hộ tư nhân cá thể, hộ gia đình thành viên. Các thành viên
của hộ sản xuất chủ yếu là ông, bà, cha mẹ, con cái cùng chung hộ khẩu, họ được
gắn kết với nhau bằng các mối quan hệ như quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết
thống, quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất, quan hệ sản xuất, phương pháp sản xuất
theo hệ quản lý. Các thành viên trong hộ cùng chung mục đích và lợi ích thoát khỏi
đói nghèo nâng cao

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.