[block id=”bo-sung-1″]

Khoảng 71% với 361 triệu km
2
bề mặt trái đất đƣợc bao phủ bởi nƣớc.
Nƣớc là dạng vật chất rất cần cho tất cả các sinh vật sống trên Trái Đất. Nƣớc có
nhiệt hoá hơi, đóng băng và ngƣng kết tƣơng đối gần nhau, vì vậy nƣớc tồn tại
trên Trái Đất ở cả ba dạng: rắn, lỏng và hơi.
Ngƣời ta đã phát hiện thấy khoảng 80% loại bệnh tật của con ngƣời có
liên quan đến chất lƣợng của nguồn nƣớc dùng cho sinh hoạt. Vì vậy chất lƣợng
nƣớc có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ
cộng đồng.
Các nguồn nƣớc đƣợc sử dụng chủ yếu là nƣớc mặt và nƣớc ngầm đã qua
xử lý hoặc sử dụng trực tiếp. Phần lớn chúng đều bị ô nhiễm bởi các tạp chất với
thành phần và mức độ khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện địa lý, đặc thù sản
xuất, sinh hoạt của từng vùng và phụ thuộc vào địa hình mà nó chảy qua hay vị
trí tích tụ. Ngày nay, với sự phát triển của nền công nghiệp, quá trình đô thị hoá
và bùng nổ dân số đã làm cho nguồn nƣớc tự nhiên ngày càng cạn kiệt và ngày
càng ô nhiễm.

khoa_luan_nghien_cuu_che_tao_zeolit_tu_bun_do_va_khao_sat

 

pdf55 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 967 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Nghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ và khảo sát khả năng loại bỏ ion amoni trong nuớc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Đồng Kim Loan
Sinh viên: Phạm Văn Ước 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Phạm Văn Ƣớc
Giảng viên hƣớng dẫn : PGS.TS Đồng Kim Loan
HẢI PHÒNG – 2012
Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Đồng Kim Loan
Sinh viên: Phạm Văn Ước 2
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ZÊOLIT TỪ BÙN ĐỎ VÀ
KHẢO SÁT KHẢ NĂNG LOẠI BỎ ION AMONI
TRONG NƢỚC
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Phạm Văn Ƣớc
Giảng viên hƣớng dẫn : PGS – TS Đồng Kim Loan
HẢI PHÒNG – 2012
Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Đồng Kim Loan
Sinh viên: Phạm Văn Ước 3
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Phạm Văn Ƣớc Mã SV:121554
Lớp: MT1202 Ngành: Kỹ thuật môi trƣờng
Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ và khảo sát khả năng loại bỏ
ion amoni trong nƣớc
Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Đồng Kim Loan
Sinh viên: Phạm Văn Ước 4
LỜI CẢM ƠN
Trƣớc hết em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo Khoa Môi trƣờng,
trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng đã nhiệt tình giảng dạy và truyền đạt những
kiến thức quý báu, bổ ích trong suốt khóa học vừa qua. Đó là những kiến thức
vô cùng quan trọng giúp em có cơ sở vững vàng trong suốt quá trình nghiên cứu
cũng nhƣ hoàn thành khoá luận tốt nghiệp này.
Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Đồng Kim
Loan – giảng viên Khoa Môi trƣờng – trƣờng Đại học Khoa học tự nhiên – Đại
học Quốc gia Hà Nội đã tận tình hƣớng dẫn em hoàn thành khoá luận này.
Em cũng xin đƣợc chân thành cảm ơn các thầy cô giáo giảng dạy tại Bộ
môn Công nghệ môi trƣờng, cán bộ phòng thí nghiệm Khoa Môi trƣờng đã tạo
điều kiện giúp đỡ em về trang thiết bị, hóa chất và phòng thí nghiệm trong suốt
quá trình tiến hành nghiên cứu.
Nhân đây, em cũng xin chân thành bày tỏ lòng cám ơn tới gia đình và bạn
bè, những ngƣời luôn bên cạnh động viên và giúp đỡ em trong suốt quá trình
học tập, nghiên cứu cũng nhƣ hoàn thành khoá luận.
Sinh viên
Phạm Văn Ƣớc
Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Đồng Kim Loan
Sinh viên: Phạm Văn Ước 5
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
QCVN: Quy chuẩn Việt Nam
BTNMT: Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng
BYT: Bộ Y Tế
QĐ: Quy định
FAO: Quỹ lƣơng thực thế giới
NH4
+
: Amoni
Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Đồng Kim Loan
Sinh viên: Phạm Văn Ước 6
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1 Dạng tồn tại của amoni phụ thuộc vào pH [11]…………………….. 11
Bảng 1.2 Thành phần hóa học bùn đỏ của nhà máy hóa chất Tân Bình …………. 19
Bảng 1.3 Tỷ lệ cấp hạt của Bùn Đỏ ………………………………………………………….. 20
Bảng 1.4 Tính chất vật lý ………………………………………………………………………… 20
Bảng 1.5 Các ứng dụng hiện có ………………………………………………………………. 21
Bảng 3.1 Khảo sát khả năng hấp phụ amoni theo thời gian của vật liệu
bùn đỏ thô ……………………………………………………………………………………………. 39
Bảng 3.2 Khảo sát khả năng hấp phụ amoni theo thời gian của vật liệu
bùn đỏ biến tính …………………………………………………………………………………… 40
Bảng 3.3 Khảo sát khả năng hấp phụ amoni theo thời gian của vật liệu
dịch bùn đỏ + cao lanh tinh chế …………………………………………………………… 41
Bảng 3.4 Khảo sát khả năng hấp phụ amoni theo pH của vật liệu bùn đỏ
thô ………………………………………………………………………………………………………… 42
Bảng 3.5 Khảo sát khả năng hấp phụ amoni theo pH của vật liệu bùn đỏ biến
tính ……………………………………………………………………………………………………….. 43
Bảng 3.6 Khảo sát khả năng hấp phụ amoni theo thời gian của vật liệu
dịch lọc bùn đỏ + cao lanh tinh chế ……………………………………………………… 43
Bảng 3.7 Khảo sát khả năng hấp phụ amoni theo nồng độ của vật liệu
dịch bùn đỏ + cao lanh tinh chế …………………………………………………………… 45
Bảng 3.8 Khảo sát khả năng hấp phụ amoni theo nồng độ của vật liệu
bùn đỏ biến tính …………………………………………………………………………………… 46
Bảng 3.9 Khả năng hấp phụ của vật liệu với mẫu nƣớc pha (tốc độ 2ml/phút) . 49
Bảng 3.10 Khả năng hấp phụ của vật liệu với mẫu nƣớc pha (tốc độ
0,5ml/phút) ………………………………………………………………………………………….. 49
Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Đồng Kim Loan
Sinh viên: Phạm Văn Ước 7
DANH MỤC HÌNH
14
Hình 1.2 Sơ đồ công nghệ Bayer ……………………………………………………………… 18
Hình 1.3 Một số đơn vị cấu trúc thứ cấp của zeolit ……………………………… 22
Hình 2.1 Hệ thống cột lọc ……………………………………………………………………. 29
Hình 2.2 Sơ đồ nguyên lý của kính hiển vi điện tử quét ………………………………. 30
Hình 2.3 Sự tán xạ của tia X từ các mặt phẳng tinh thể ……………………………….. 31
Hình 2.4 Đƣờng hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir ………………………………………….. 33
Hình 2.5 Đồ thị để xác định các hằng số trong phƣơng trình Langmuir . 33
Hình 2.6 Đƣờng hấp phụ đẳng nhiệt Freundlich ………………………………….. 34
Hình 2.7 Đồ thị để xác định các hằng số trong phƣơng trình Langmuir . 34
Hình 3.1 Kết quả chụp nhiễu xạ tia X của vật liệu M1 ………………………… 35
Hình 3.2 Ảnh SEM của vật liệu M1 …………………………………………………….. 36
Hình 3.3 Kết quả chụp nhiễu xạ tia X của vật liệu M2 ………………………… 36
Hình 3.4 Ảnh SEM của vật liệu M2 …………………………………………………….. 37
Hình 3.5 Kết quả chụp nhiễu xạ tia X của vật liệu M3 ………………………… 37
Hình 3.6 Mẫu chụp SEM của vật liệu M3 ……………………………………………. 38
Hình 3.7 Tải trọng hấp phụ theo Langmuir của dịch bùn đỏ + cao lanh
tinh chế ………………………………………………………………………………………………… 45
Hình 3.8 Tải trọng hấp phụ theo Langmuir của bùn đỏ biến tính ………… 46
Hình 3.9 Tải trọng hấp phụ theo Freundlich của bùn đỏ biến tính ……….. 47
Hình 3.10 Tải trọng hấp phụ theo Freundlich của dịch bùn đỏ + cao lanh tinh
chế ……………………………………………………………………………………………………….. 48
Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Đồng Kim Loan
Sinh viên: Phạm Văn Ước 8
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………. 1
CHƢƠNG I. TỔNG QUAN ……………………………………………………………………. 11
1.1. Amoni – vấn đề đƣợc quan tâm hiện nay ……………………………………… 11
1.1.1. Bản chất và các tác động có hại của amoni trong nƣớc ……………… 11
1.1.2. Nguyên nhân nhiễm amoni và các phƣơng pháp xử lý amoni trong
nƣớc …………………………………………………………………………………………… 12
1.1.2.1. Phƣơng pháp clo hóa đến điểm đột biến …………………………………. 13
1.1.2.2. Phƣơng pháp trao đổi ion ………………………………………………………… 14
1.1.2.3. Phƣơng pháp thổi khí ở pH cao ………………………………………………. 15
1.1.2.4. Phƣơng pháp ozon hóa với xúc tác bromua ……………………………………. 15
1.1.2.5. Phƣơng pháp sinh học …………………………………………………………………. 16
1.1.2.6. Điện thẩm tách …………………………………………………………………………… 16
1.1.2.7. Thẩm thấu ngƣợc ……………………………………………………………………. 17
1.1.2.8. Lọc nano …………………………………………………………………………………. 17
1.2. Giới thiệu Bùn Đỏ …………………………………………………………………………… 18
1.2.1. Nguồn gốc ……………………………………………………………………………………. 18
1.2.2. Đặc điểm, thành phần hóa học và tính chất vật lý ……………………………… 18
1.2.2.1. Đặc điểm …………………………………………………………………………………… 18
1.2.2.2. Thành phần hóa học và tính chất vật lý …………………………………………. 19
1.2.3. Một số kết quả nghiên cứu xử lý và ứng dụng bùn đỏ trong thực tế …….. 20
1.3. Zeolite ……………………………………………………………………………………………. 21
1.3.1. Khái niệm, phân loại và cấu trúc ……………………………………………………… 22
1.3.2. Tính chất hấp thụ của Zeolite …………………………………………………….. 23
1.3.3. Ứng dụng của Zeolite ………………………………………………………………… 24
CHƢƠNG II. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …… 25
2.1. Đối tƣợng nghiên cứu …………………………………………………………………… 25
2.2. Dụng cụ và hóa chất ……………………………………………………………………… 25
Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Đồng Kim Loan
Sinh viên: Phạm Văn Ước 9
2.3. Các phƣơng pháp nghiên cứu ……………………………………………………….. 26
2.3.1. Phƣơng pháp tổng quan tài liệu………………………………………………….. 26
2.3.2. Các phƣơng pháp thực nghiệm ………………………………………………….. 26
2.3.2.1. Điều chế các vật liệu hấp phụ …………………………………………………. 26
2.3.2.2. Nghiên cứu động học của quá trình hấp phụ …………………………… 27
2.3.2.3. Nghiên cứu xác định tải trọng hấp phụ cực đại theo phƣơng pháp
động …………………………………………………………………………………………………….. 28
2.3.3. Phƣơng pháp đánh giá ……………………………………………………………….. 29
2.3.3.1. Phƣơng pháp xác định đặc trƣng cấu trúc vật liệu …………………… 29
2.3.3.2. Phƣơng pháp xây dựng đƣờng đẳng nhiệt hấp phụ và tính toán
tải trọng hấp phụ cực đại ……………………………………………………………………… 32
CHƢƠNG III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ……………………………………… 35
3.1. Kết quả xác định đặc trƣng cấu trúc của vật liệu …………………………… 35
3.1.1. Vật liệu M1 (Bùn đỏ nguyên gốc) ……………………………………………… 35
3.1.2. Vật liệu M2 (Bùn đỏ biến tính) ………………………………………………….. 36
3.1.3. Vật liệu M3 (Dịch lọc bùn đỏ + cao lanh tinh chế) ……………………. 37
3.2. Khảo sát khả năng hấp thụ của các vật liệu …………………………………… 38
3.2.1. Khảo sát thời gian đạt cân bằng hấp phụ ……………………………………. 38
3.2.2. Khảo sát ảnh hƣởng của pH ……………………………………………………….. 41
3.2.3. Khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu …………………………………….. 44
3.3. Khảo sát khả năng xử lý amoni của vật liệu dịch bùn đỏ + cao lanh
tinh chế bằng mô hình động ……………………………………………………………….. 49
CHƢƠNG IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ……………………………………… 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………… 52
Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Đồng Kim Loan
Sinh viên: Phạm Văn Ước 10
LỜI MỞ ĐẦU
Khoảng 71% với 361 triệu km2 bề mặt trái đất đƣợc bao phủ bởi nƣớc.
Nƣớc là dạng vật chất rất cần cho tất cả các sinh vật sống trên Trái Đất. Nƣớc có
nhiệt hoá hơi, đóng băng và ngƣng kết tƣơng đối gần nhau, vì vậy nƣớc tồn tại
trên Trái Đất ở cả ba dạng: rắn, lỏng và hơi.
Ngƣời ta đã phát hiện thấy khoảng 80% loại bệnh tật của con ngƣời có
liên quan đến chất lƣợng của nguồn nƣớc dùng cho sinh hoạt. Vì vậy chất lƣợng
nƣớc có vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ
cộng đồng.
Các nguồn nƣớc đƣợc sử dụng chủ yếu là nƣớc mặt và nƣớc ngầm đã qua
xử lý hoặc sử dụng trực tiếp. Phần lớn chúng đều bị ô nhiễm bởi các tạp chất với
thành phần và mức độ khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện địa lý, đặc thù sản
xuất, sinh hoạt của từng vùng và phụ thuộc vào địa hình mà nó chảy qua hay vị
trí tích tụ. Ngày nay, với sự phát triển của nền công nghiệp, quá trình đô thị hoá
và bùng nổ dân số đã làm cho nguồn nƣớc tự nhiên ngày càng cạn kiệt và ngày
càng ô nhiễm.
Hoạt động nông nghiệp sử dụng gắn liền với các loại phân bón trên diện
rộng. Các loại nƣớc công nghiệp, sinh hoạt giàu hợp chất nitơ thải vào môi
trƣờng làm cho nƣớc ngầm ngày càng bị ô nhiễm các hợp chất nitơ mà chủ yếu
là amoni.
Amoni không gây độc trực tiếp cho con ngƣời nhƣng sản phẩm chuyển
hoá từ amoni là nitrit và nitrat là yếu tố gây độc. Các hợp chất nitrit và nitrat
hình thành do quá trình oxi hoá của vi sinh vật trong quá trình xử lý, tàng trữ và
chuyển tải nƣớc đến ngƣời tiêu dùng. Vì vậy việc xử lý amoni trong nƣớc là đối
tƣợng rất đáng quan tâm.
Với mục đích khai thác tiềm năng ứng dụng của các loại vật liệu tự nhiên
và tái sử dụng chất thải trong lĩnh vực xử lý nƣớc, khóa luận đã chọn và thực
hiện đề tài: “Nghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ và khảo sát khả năng loại
bỏ ion amoni trong nƣớc ”
Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Đồng Kim Loan
Sinh viên: Phạm Văn Ước 11
CHƢƠNG I. TỔNG QUAN
1.1. Amoni – vấn đề đƣợc quan tâm hiện nay
1.1.1. Bản chất và các tác động có hại của amoni trong nước
Amoni là một sản phẩm phụ độc sinh ra trong quá trình trao đổi
chất ở cơ thể động vật và là sản phẩm của sự phân hủy tự nhiên các chất
thải động thực vật. Sự xuất hiện amoni trong nƣớc hiệu báo nguồn nƣớc
bị ô nhiễm, cần phải kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu khác có nguy cơ gây
hại cho sức khỏe nhƣ nitơrat, nitơrit và vi sinh. QCVN 08 và 09:
2008/BTNMT quy định cho nƣớc mặt: loại A (amoni 0,1 – 0,2 mgN/L),
loại B (amoni 0,5 – 1,0 mgN/L); cho nƣớc ngầm amoni là 0,1 mgN/L.
Trong môi trƣờng nƣớc, amoni tồn tại ở cả dạng phân tử (NH3) và
ion (NH4
+
) phụ thuộc mạnh vào pH, nhiệt độ và độ mặn; nhƣng pH ảnh
hƣởng quan trọng hơn cả và độ độc của amoni cũng phụ thuộc cao vào
pH nƣớc. Chẳng hạn nhƣ nó sẽ chuyển hóa thành ion amoni kém độc hơn
ở pH thấp (pH 7 các mức độc của amoni tăng lên do
tăng dạng phân tử. Mức amoni tổng (NH3 + NH4
+
) chỉ ở khoảng 0,25
mg/L đã có thể gây nguy hại cho cá và các loài sinh vật nƣớc khác.
Riêng dạng phân tử (NH3), chỉ cần ở nồng độ rất thấp (0,01 ÷ 0,02 mg/L)
cũng đã có thể giết chết cá [10].
Bảng 1.1 Dạng tồn tại của amoni phụ thuộc vào pH [11]
pH 6 7 8 9 10 11
%NH3 0 1 4 25 78 96
%NH4
+
100 99 96 75 22
Quỹ lƣơng thực thế giới (FAO) quy định cho nƣớc nuôi cá: amoni
< 0,2 mgN/L đối với họ Salmonid (cá hồi) và 0,8 mgN/L đối với họ
Cyprinid (cá chép) [10].
Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Đồng Kim Loan
Sinh viên: Phạm Văn Ước 12
Amoni là một thông số không bền, khi ở dạng ion, nó lấy oxy trong
nƣớc để bị oxy hoá trở thành nitrat. Trong trƣờng hợp đó, nó là độc tố
đối với đời sống của thuỷ sinh trong môi trƣờng nƣớc theo phƣơng trình
dƣới đây:
NH3 + H2O NH4
+
+ OH

NH4
+
+ 2O2 NO3

+ H2O + 2H
+
NH4
+
+ 1,5 O2 Nitrosomonas NO2

+ 2H
+
+ H2O
NO2

+ 0,5 O2 Nitrobacter NO3

1,02NH4
+
+ 1,5O2 + 2,02HCO3

→ 0,02C5H7O2N +1,06H2O + 1,92
H2CO3
Đối với con ngƣời, bản thân ion amoni có mặt trong nƣớc (thực ra)
không quá độc (QCVN 01/02: 2009/BYT quy định mức amoni trong
nƣớc sinh hoạt và ăn uống là 1,5 mgN/L), song nồng độ amoni trong
nƣớc cao có thể gây một số hậu quả nhƣ sau:
+ Thứ nhất: làm giảm hiệu quả, độ tin cậy của công đoạn clo hóa,
do phản ứng ngay với clo tạo cloramin có tác dụng sát khuẩn yếu so với
clo khoảng 100 lần.
+ Thứ hai: khi có mặt lâu trong nƣớc, có thể bị vi khuẩn oxy hóa
thành nitrit và nitrat. Bản thân nitrit và nitrat không gây ung thƣ nhƣng
khi vào cơ thể ngƣời dễ phản ứng với các chất khác tạo thành các hợp
chất N-nitroso gây ung thƣ (tiêu chuẩn của Bộ y tế về việc ban hành chỉ
tiêu vệ sinh nƣớc ăn uống số: 1329/2002/BYT/QĐ).
+ Thứ ba: amoni cùng với một số chất vi lƣợng trong nƣớc (hữu cơ,
photpho, sắt, mangan…) là nguồn dinh dƣỡng – thức ăn để vi khuẩn (kể
cả tảo) phát triển, gây hiện tƣợng không ổn định sinh học cho chất lƣợng
nƣớc sau xử lý. Nƣớc có thể bị đục, đóng cặn trong hệ thống ống dẫn, bể
chứa; nƣớc bị xuống cấp về các yếu tố cảm quan. Đây là khía cạnh chính
đƣợc giới khoa học quan tâm nhiều và là yêu cầu bắt buộc về hàm lƣợng
amoni sau xử lý của mọi quy trình sản xuất nƣớc cấp cho sinh hoạt.
1.1.2. Nguyên nhân nhiễm amoni và các phương pháp xử lý amoni trong
nước
Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Khoá luận tốt nghiệp
Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Đồng Kim Loan
Sinh viên: Phạm Văn Ước 13
Nguyên nhân khiến nguồn nƣớc bị nhiễm amoni là do các hợp chất
chứa nitơ có trong chất thải trong sinh hoạt và hoạt động sản xuất đƣợc
đem thải ra môi trƣờng ngày càng nhiều. Dƣới tác động của các vi sinh
vật, chúng chuyển hóa thành amoni. Amoni nhờ nƣớc mƣa dần thẩm
thấu qua đất, ngấm vào các mạch nƣớc ngầm và nằm yên ở đó cho tới
khi đƣợc khai thác lên.
Các phƣơng pháp thông thƣờng nhƣ lắng, lọc, keo tụ tạo bông đều
không có khả năng xử lý hiệu quả amoni vì các quá trình trên chỉ xử lý
đƣợc các tạp chất lơ lửng, các chất rắn hòa tan. Hiện nay, một số phƣơng
pháp xử lý amoni đã đƣợc áp dụng nhiều, đó là: clo hóa đến điểm đột
biến, trao đổi ion; thổi khí ở pH cao, ozon hóa với xúc tác bromua,
phƣơng pháp sinh học và điện thẩm tách.
1.1.2.1. Phương pháp clo hóa đến điểm đột biến
Clo gần nhƣ là hóa chất duy nhất có khả năng oxy hóa
amoni/ammoniac ở nhiệt độ phòng thành N2. Khi hòa tan clo hoặc các
hợp chất clo trong nƣớc, tùy theo pH của nƣớc mà clo có thể nằm ở dạng
HClO hay ClO

theo phƣơng trình:
Cl2 + H2O HCl + HClO (pH < 7)
HClO H
+
+ ClO

(pH > 8)
Khi trong nƣớc có NH4
+
sẽ xảy ra các phản ứng sau:
HClO + NH3 = H2O + NH2Cl (monocloramin)
HClO +NH2Cl = H2O + NHCl2 (dicloramin)
HClO + NHCl2 = H2O +NCl3 (tricloramin)
Nếu dƣ Clo thì sẽ xảy ra phản ứng phân hủy cloramin:
NH2Cl + NHCl2 = N2↑ + 3HCl
Lúc này lƣợng clo dƣ trong nƣớc sẽ giảm tới giá trị nhỏ nhất vì xảy ra
sự phân hủy cloramin, điểm tƣơng ứng với giá trị này gọi là điểm đột biến.
Trường Đại học Dân Lập H

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Nghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ và khảo sát khả năng loại bỏ ion amoni trong nuớc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *