[block id=”bo-sung-1″]

Trong công tác công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc với tốc độ nhanh
chóng nhƣ hiện nay, ngành than đã trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn
góp phần to lớn vào sự phát triển chung của đất nƣớc. Trƣớc hết, việc khai thác
than là để phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế quan trọng nhƣ: cung cấp
nhiên liệu cho ngành công nghiệp nhiệt điện, sản xuất xi măng, phân bón, hóa
chất, giấy, vật liệu xây dựng Ngoài ra còn khẳng định đƣợc vai trò quan trọng
trong công tác ổn định việc làm và cải thiện đƣợc đời sống cho ngƣời dân lao
động.
Quảng Ninh là một tỉnh có trữ lƣợng than lớn chiếm khoảng 90% trữ lƣợng
than trên cả nƣớc. Công ty Cổ phần than Cọc Sáu thuộc Tập đoàn Công nghiệp
Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), với sản lƣợng than nguyên khai khoảng
3,5 triệu tấn/ năm đã góp phần vào công tác phát triển kinh tế của tỉnh, giúp thúc
đẩy các ngành sản xuất kinh tế và nâng cao đời sống của nhân dân. Công nhân
làm việc tại Công ty có thu nhập bình quân 5- 6 triệu đồng/ng/tháng. Song bên
cạnh các mặt tích cực về kinh tế thì còn tồn tại các mặt tiêu cực về môi trƣờng,
sức khỏe của công nhân và nhân dân sinh sống xung quanh vùng khai thác than
bị ảnh hƣởng xấu.

khoa_luan_nghien_cuu_hien_trang_moi_truong_tai_cong_ty

pdf78 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 04/12/2015 | Lượt xem: 1108 | Lượt tải: 5download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Nghiên cứu hiện trạng môi truờng tại công ty cổ phần than Cọc Sáu, Cẩm Phả, Quảng Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Tạ Thị Thu Thảo
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Hoàng Thị Thúy
HẢI PHÒNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG TẠI
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CỌC SÁU, CẨM PHẢ, QN
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Ngƣời hƣớng dẫn : ThS. Hoàng Thị Thúy
Sinh viên : Tạ Thị Thu Thảo
HẢI PHÕNG – 2012
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Tạ Thị Thu Thảo Mã SV: 120595
Lớp: MT1202 Ngành: Kỹ thuật môi trƣờng
Tên đề tài: Nghiên cứu hiện trạng môi trƣờng tại Công ty Cổ phần Than
Cọc Sáu, Cẩm Phả, QN
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (
về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
..
..
..
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên:. ……………………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:……………………………………………………………………………………
Cơ quan công tác:…………………………………………………………………………………..
Nội dung hƣớng dẫn:………………………………………………………………………………
………………
………………..
………………..
………………………….
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:……………………………………………………………………………………………..
Học hàm, học vị:……………………………………………………………………………………
Cơ quan công tác:…………………………………………………………………………………..
Nội dung hƣớng dẫn:………………………………………………………………………………
……………..
……………….
……………….
Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày ……. tháng ……. năm 2012
Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày ……. tháng ……. năm 2012
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Hải Phòng, ngày ……tháng……..năm 2012
HIỆU TRƢỞNG
GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
..
..
..
..
..
..
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
..
..
..
..
..
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2012
Cán bộ hƣớng dẫn
(họ tên và chữ ký)
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành khóa luận này, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành
nhất đến Thạc sĩ Hoàng Thị Thúy người đã quan tâm, dìu dắt và tận tình hướng
dẫn em trong suốt quá trình làm luận văn. Đồng thời xin cảm anh Diệp An Đức-
cán bộ phòng Công nghệ môi trường Công ty Cổ phần than Cọc Sáu-
Vinacomin đã cung cấp số liệu và có những ý kiến đóng góp giúp em hoàn thành
luận văn này.
Em chân thành cảm ơn Ban giám hiệu và các thầy cô trường Đại Học Dân
Lập Hải Phòng đã tạo mọi điều kiện giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp
này.
Em chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Môi trường đã hết lòng
truyền đạt cho em những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong thời gian học
tại trường.
Xin gửi lời cảm ơn đến các bạn sinh viên lớp khoa Môi Trường đã đóng
góp ý kiến, giúp đỡ, động viên và khuyến khích tôi trong suốt thời gian học tập
và thực hiện luận văn.
Xin chân thành cảm ơn!!!
Hải Phòng, ngày 07 tháng 12 năm 2012
Sinh viên
Tạ Thị Thu Thảo
DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 1.1: Kiểm tra cột chống thủy lực độ sâu -250m dƣới lòng giếng đứng
Mông Dƣơng. ………………………………………………………………………………………… 10
Hình 1.2: Lò giếng nghiêng chính. ……………………………………………………………. 10
Hình 1.3: Bụi từ xe chở than chạy qua đoạn quốc lộ 18A qua thị trấn Mạo Khê.
…………………………………………………………………………………………………………….. 14
Hình 1.4: Hoạt động khai thác than làm biến đổi cảnh quan địa hình tự nhiên . 18
Hình 3.1: Bãi thải Đông Cao Sơn …………………………………………………………….. 29
Hình 3.2: Bãi thải Đông Bắc Cọc Sáu ………………………………………………………. 29
Hình 3.3 : Môi trƣờng không khí tại Công ty CP than Cọc Sáu ……………………. 31
Hình 3.4: Hệ thống phun sƣơng tự động tại tuyến đƣờng xe chạy và khu rót
than. ……………………………………………………………………………………………………… 37
Hình 3.5: Hệ thống bơm nƣớc thải khai thác. …………………………………………….. 48
Hình 3.6: Bể trung hòa ……………………………………………………………………………. 49
Hình 3.7: Silo vôi …………………………………………………………………………………… 49
Hình 3.8: Thiết bị đo pH …………………………………………………………………………. 49
Hình 3.9: Vòi bơm hóa chất …………………………………………………………………….. 50
Hình 3.10: Thiết bị định lƣợng hóa chất ……………………………………………………. 50
Hình 3.11: Bể lắng tấm nghiêng ………………………………………………………………. 50
Hình 3.12: Bể lọc Mangan ………………………………………………………………………. 51
Hình 3.13. Bể nƣớc sạch …………………………………………………………………………. 51
Hình 3.14: Bể chứa bùn …………………………………………………………………………… 52
Hình 3.15: Máy ép bùn ……………………………………………………………………………. 52
Hình 3.16: Hoàn nguyên môi trƣờng tại các tầng của Bãi thải. …………………….. 57
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1 : Trữ lƣợng các mỏ than Quảng Ninh …………………………………………… 5
Bảng 1.2: Sản xuất than theo quốc gia ( triệu tấn) ………………………………………… 6
Bảng 3.1: Kết quả Quan trắc môi trƣờng (QTMT) không khí năm 2011(4 quí)
của Công ty CP than Cọc Sáu – Vinacomin. ……………………………………………… 32
Bảng 3.2 : Tải lƣợng bụi phát sinh trong các công đoạn khai thác than của Công
ty CP than Cọc Sáu. ………………………………………………………………………………… 33
Bảng 3.3: Tải lƣợng khí thải phát sinh do sử dụng nhiên liệu của động cơ đốt. 38
Bảng 3.4 : Chất lƣợng nƣớc sinh hoạt trƣớc và sau xử lý…………………………….. 42
Bảng 3.5: Kết quả QTMT nƣớc thải năm 2011(4 quí) của Công ty CP than Cọc
Sáu – Vinacomin. …………………………………………………………………………………… 44
Bảng 3.6: Kết quả của trạm xử lý nƣớc thải của Công ty CP than Cọc Sáu……. 52
Bảng 3.7: Kết quả QTMT nƣớc mặt năm 2011 của Công ty CP than Cọc Sáu –
Vinacomin. ……………………………………………………………………………………………. 54
Bảng 3.8: Kết quả QTMT nƣớc ngầm năm 2011 của Công ty CP than Cọc Sáu –
Vinacomin. ……………………………………………………………………………………………. 55
Bảng 3.9: Kết quả QTMT đất năm 2011 của Công ty CP than Cọc Sáu. ……….. 58
Bảng 3.10: Các loại chất thải nguy hại phát sinh của Công ty năm 2011. ……… 58
DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 1.1: Công nghệ khai thác than hầm lò phổ biến. …………………………………. 8
Sơ đồ 1.2: Công nghệ khai thác than bằng giếng đứng và giếng nghiêng. ………. 9
Sơ đồ 1.3: Công nghệ khai thác than lộ thiên. ……………………………………………. 11
Sơ đồ 3.1: Công nghệ khai thác than lộ thiên của Công ty. …………………………. 26
Sơ đồ 3.2: Quy trình sàng tuyển tại cụm sàng Gốc Thông và cụm sàng II. …… 28
Sơ đồ 3.3: Hoạt động khai thác than lộ thiên kèm dòng thải của Công ty CP
than Cọc Sáu. ………………………………………………………………………………………… 30
Sơ đồ 3.4: Nguyên tắc xử lý nước thải sinh hoạt. ……………………………………….. 40
Sơ đồ 3.5: Công nghệ xử lý nước thải của Công ty CP than Cọc Sáu-Vinacomin.
…………………………………………………………………………………………………………….. 47
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 1.1: Biểu đồ 10 quốc gia tiêu thụ than lớn nhất trên thế giới năm 2007. 7
Biểu đồ 3.1: Nồng độ ô nhiễm Bụi tại Công ty CP than Cọc Sáu so với QCVN
05/2009/BTNMT (Tb 1h). ………………………………………………………………………. 36
Biểu đồ 3.2 : Mức độ tiếng ồn tại Công ty CP than Cọc Sáu so với QCVN
26/2010/BTNMT. …………………………………………………………………………………… 39
Biểu đồ 3.3: Nồng độ Fe2+ và Mn2+ trong nƣớc thải khai thác tại Công ty CP
than Cọc Sáu so với QCVN 24:2009(GhB). ………………………………………………. 45
Biểu đồ 3.4: Giá trị pH có trong nƣớc thải khai thác tại Công ty CP than Cọc
Sáu so với QCVN 24:2009(GhB). ……………………………………………………………. 46
Danh mục chữ viết tắt
QTMT : Quan trắc môi trƣờng
CTNH : Chất thải nguy hại
QCVN : Quy chuẩn Việt Nam
BTNMT : Bộ Tài nguyên Môi trƣờng
TKV : Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam
EIA : Cơ quan Năng lƣợng Mỹ
TCCP : Tiêu chuẩn cho phép
QCCP : Quy chuẩn cho phép
TMCP : Thƣơng mại cổ phần
ĐTM : Đánh giá tác động môi trƣờng
CP : Cổ phần
CTCP : Công ty cổ phần
COD : Nhu cầu oxi hóa học
BOD5 : Nhu cầu oxi sinh hóa
DO : Hàm lƣợng oxi hòa tan
Tổng N : Tổng Nitơ
Tổng P : Tổng Photpho
SS : Chất rắn lơ lửng
NH4
+
: Amoni
MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Lời mở đầu …………………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN ……………………………………………………………………. 3
1.1. Nguồn gốc hình thành than. ………………………………………………………………… 3
1.2. Phân loại và thành phần. …………………………………………………………………….. 3
1.3. Phân bố và trữ lƣợng than. ………………………………………………………………….. 4
1.3.1. Phân bố và trữ lƣợng than trên thế giới. ……………………………………………… 4
1.3.2. Phân bố và trữ lƣợng than tại Việt Nam. ……………………………………………. 4
1.4. Tình hình khai thác và tiêu thụ than. …………………………………………………….. 5
1.4.1. Tình hình khai thác và tiêu thụ than trên thế giới. ……………………………….. 5
1.4.2. Tình hình khai thác và tiêu thụ than tại Việt Nam. ………………………………. 7
1.5. Công nghệ khai thác than. …………………………………………………………………… 8
1.5.1. Khái niệm. ……………………………………………………………………………………… 8
1.5.2. Công nghệ khai thác than hầm lò. ……………………………………………………… 8
1.5.3. Công nghệ khai thác than lộ thiên. …………………………………………………… 11
1.6. Vai trò của ngành than đối với nền kinh tế. …………………………………………. 12
1.7. Ảnh hƣởng của hoạt động khai thác than tới môi trƣờng. ……………………… 13
1.7.1. Ảnh hƣởng tới môi trƣờng không khí. ……………………………………………… 13
1.7.2. Ảnh hƣởng tới môi trƣờng nƣớc. …………………………………………………….. 15
1.7.3. Ảnh hƣởng tới môi trƣờng đất. ……………………………………………………….. 16
1.7.4. Tác động đến rừng. ………………………………………………………………………… 16
1.7.5.Tác động đến cảnh quan, địa hình. ……………………………………………………. 17
CHƢƠNG II: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ……….. 19
2.1. Đối tƣợng nghiên cứu: ……………………………………………………………………… 19
2.1.1. Điều kiện tự nhiên. ………………………………………………………………………… 19
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển. ……………………………………………………… 22
2.1.3. Cơ cấu tổ chức. ……………………………………………………………………………… 23
2.1.4. Chức năng , nhiệm vụ. …………………………………………………………………… 23
2.2. Các phƣơng pháp nghiên cứu. ……………………………………………………………. 24
2.2.1. Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp tài liệu. ………………………………………… 24
2.2.2. Phƣơng pháp điều tra ngoài thực địa. ………………………………………………. 24
2.2.3. Phƣơng pháp phân loại, hệ thống hóa lý thuyết. ………………………………… 24
2.2.4. Phƣơng pháp so sánh. …………………………………………………………………….. 25
CHƢƠNG III: HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG MỎ THAN …………………… 26
3.1. Quy trình công nghệ sản xuất. ……………………………………………………………. 26
3.2. Hiện trạng môi trƣờng Công ty Cổ phần than Cọc Sáu- Vinacomin. ………. 29
3.2.1. Hiện trạng môi trƣờng không khí. ……………………………………………………. 30
3.2.2. Hiện trạng môi trƣờng nƣớc. …………………………………………………………… 40
3.2.3. Chất thải rắn. ………………………………………………………………………………… 56
3.2.4. Chất thải nguy hại. ………………………………………………………………………… 58
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. ………………………………………………………………. 61
Nghiên cứu hiện trạng môi trƣờng tại Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu,Cẩm Phả, QN
Sinh viên: Tạ Thị Thu Thảo – MT1202, MSV: 120595 1
LỜI MỞ ĐẦU
A. Đặt vấn đề
Trong công tác công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc với tốc độ nhanh
chóng nhƣ hiện nay, ngành than đã trở thành một ngành công nghiệp mũi nhọn
góp phần to lớn vào sự phát triển chung của đất nƣớc. Trƣớc hết, việc khai thác
than là để phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế quan trọng nhƣ: cung cấp
nhiên liệu cho ngành công nghiệp nhiệt điện, sản xuất xi măng, phân bón, hóa
chất, giấy, vật liệu xây dựng Ngoài ra còn khẳng định đƣợc vai trò quan trọng
trong công tác ổn định việc làm và cải thiện đƣợc đời sống cho ngƣời dân lao
động.
Quảng Ninh là một tỉnh có trữ lƣợng than lớn chiếm khoảng 90% trữ lƣợng
than trên cả nƣớc. Công ty Cổ phần than Cọc Sáu thuộc Tập đoàn Công nghiệp
Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), với sản lƣợng than nguyên khai khoảng
3,5 triệu tấn/ năm đã góp phần vào công tác phát triển kinh tế của tỉnh, giúp thúc
đẩy các ngành sản xuất kinh tế và nâng cao đời sống của nhân dân. Công nhân
làm việc tại Công ty có thu nhập bình quân 5- 6 triệu đồng/ng/tháng. Song bên
cạnh các mặt tích cực về kinh tế thì còn tồn tại các mặt tiêu cực về môi trƣờng,
sức khỏe của công nhân và nhân dân sinh sống xung quanh vùng khai thác than
bị ảnh hƣởng xấu.
Từ thực tế cho thấy, tình hình môi trƣờng tại vùng khai thác than đã và
đang bị ô nhiễm. Môi trƣờng không khí bị ô nhiễm trầm trọng với hàm lƣợng
cao bụi than lơ lửng, mực nƣớc ngầm bị hạ thấp, chất lƣợng nƣớc mặt kém, môi
trƣờng đất không có khả năng sản xuất. Tỷ lệ mắc bệnh nghề nghiệp của công
nhân tại vùng khai thác và chế biến than tỷ lệ thuận với số năm công tác. Các
bệnh thƣờng mắc đó là bệnh bụi phổi Silic, bụi phổi than chiếm hơn 70% trên 25
loại bệnh nghề nghiệp tại Việt Nam. Nhân dân sinh sống xung quanh thƣờng
mắc bệnh về đƣờng hô hấp và một số bệnh có liên quan.
Trong tình trạng nhƣ hiện nay, vấn đề bảo vệ môi trƣờng trong khai thác
than cần đƣợc nhận thức khoa học, tƣ duy đúng đắn và cần đƣợc quản lý thực
hiện một cách nghiêm túc.
Nghiên cứu hiện trạng môi trƣờng tại Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu,Cẩm Phả, QN
Sinh viên: Tạ Thị Thu Thảo – MT1202, MSV: 120595 2
Với lý do trên em chọn đề tài là “ Nghiên cứu hiện trạng môi trƣờng tại
Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu, Cẩm Phả, QN ”.
B. Mục đích, yêu cầu của đề tài.
Mục đích:
Đánh giá hiện trạng môi trƣờng của Công ty Cổ phần than Cọc Sáu.
Đánh giá công tác quản lý môi trƣờng của Công ty Cổ phần than Cọc Sáu.
Đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trƣờng của Công ty Cổ phần than
Cọc Sáu.
Yêu cầu:
Tìm hiểu điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tại khu vực khai thác than.
Hiện trạng ô nhiễm môi trƣờng tại khu vực.
ở ới đời sống và sức khỏe nhân dân
của vùng.
Công tác quản lý môi trƣờng: xử lý chất thải, nƣớc thải, khí thải
Đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trƣờng.
Nghiên cứu hiện trạng môi trƣờng tại Công ty Cổ phần Than Cọc Sáu,Cẩm Phả, QN
Sinh viên: Tạ Thị Thu Thảo – MT1202, MSV: 120595 3
CHƢƠNG I: TỔNG QUAN
1.1. Nguồn gốc hình thành than.
Than đá có nguồn gốc sinh hóa từ quá trình trầm tích thực vật trong những
đầm lầy cổ cách đây hàng trăm triệu năm. Khi các lớp trầm tích bị chôn vùi, do
sự gia tăng nhiệt độ, áp suất, cộng với điều kiện thiếu oxy nên thực vật (thực vật
chứa một lƣợng lớn xenlulo, hợp chất chứa C, O, H) chỉ bị phân hủy một phần
nào. Dần dần, hydro và oxy tách ra dƣới dạng khí , để lại khối chất giàu cacbon
là than.
1.2. Phân loại và thành phần.
Sự hình thành than là một quá trình lâu dài và phải trải qua hàng chuỗi các
bƣớc. Ở từng giai đoạn và tùy thuộc từng điều kiện (nhiệt độ, áp suất, thời gian
v.v) mà chúng ta có đƣợc các dạng than khác nhau theo hàm lƣợng cacbon
tích lũy trong nó.
– Bƣớc đầu tiên là sự tạo nên than bùn (peat), một chất màu hơi nâu, ƣớt,
mềm, xốp. Ngƣời ta có thể làm khô rồi đốt nhƣng cho nhiệt lƣợng thấp.
– Sau một triệu năm hay hơn nữa, than bùn chuyển thành dạng than non
(lignite), một dạng than mềm và có bề ngoài hơi giống gỗ, màu nâu hay đen nâu.
aHàm lƣợng ẩm cao (45%). Than này đốt cho nhiệt lƣợng thấp, hàm lƣợng
cacbon <50% nhƣng nó dễ khai thác và chứa hàm lƣợng lƣu huỳnh thấp ( 0,4-
0,6% ).
– Phải mất thêm hàng triệu năm nữa để hình thành than bitum ( than “nhựa
đƣờng”: bituminous coal). Đây là dạng than phổ biến nhất, còn đƣợc gọi là than
mềm (soft), mặc dù nó còn cứng hơn lignite. Hàm lƣợng ẩm khoảng 5-15%,
chứa hàm lƣợng cacbon khoảng 76%. Than bitum chứa nhiều lƣu huỳnh (2-
3%), tạp chất (nhựa đƣờng, hắc ín ) vì vậy khi đốt thƣờng gây ô nhiễm không
khí. Tuy vậy than bitum vẫn đƣợc sử dụng rộng rãi, nhất là làm nhiên liệu cho
các nhà máy điện, vì nó sinh ra nhiệt lƣợng cao (5833kcal/kg ).
– Sau vài triệu năm hay hơn nữa, than bitum mới bắt đầu chuyển thành than
cứng (anthracite). Đây là dạng than đƣợc ƣu chuộng nhất. Nó cứng, đặc, chứa
hàm lƣợng cacbon cao nhất trong

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Nghiên cứu hiện trạng môi truờng tại công ty cổ phần than Cọc Sáu, Cẩm Phả, Quảng Ninh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *