[block id=”bo-sung-1″]


Ô nhiễm môi trường hiện nay là một vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Ở
Việt Nam đang tồn tại một thực trạng đó là nước thải ở hầu hết các cơ sở sản
xuất chỉ được xử lý sơ bộ thậm chí được thải trực tiếp ra môi trường. Hậu quả là
môi trường nước kể cả nước mặt và nước ngầm ở nhiều khu vực đang bị ô
nhiễm nghiêm trọng.
Đã có nhiều phương pháp được áp dụng nhằm tách các ion kim loại nặng
ra khỏi môi trường nước như: phương pháp hóa lý, phương pháp sinh học,
phương pháp hóa học Trong đó, phương pháp hấp phụ được áp dụng rộng rãi
và cho kết quả rất khả thi. Một trong những vật liệu được sử dụng để hấp phụ
kim loại đang được nhiều nhà khoa học quan tâm là các phụ phẩm nông nghiệp
như vỏ trấu, bã mía, vỏ đậu tương, Hướng nghiên cứu này có nhiều ưu điểm
là sử dụng nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm, không làm nguồn nước bị ô nhiễm thêm.
Tuy nhiên, việc nghiên cứu và sử dụng chúng vào việc chế tạo vật liệu hấp phụ
nhằm ứng dụng trong xử lý nước thải còn ít được quan tâm. Chính vì lý do trên,
em đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu khả năng xử lý Crom trong
nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo tử vỏ quả sầu riêng”.
Với mục đích đó, trong đề tài này em nghiên cứu các nội dung sau:
1. Chế tạo các vật liệu hấp phụ từ vỏ sầu riêng.
2. Khảo sát khả năng hấp phụ và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp
phụ của vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ sầu riêng đối với Crom trong môi
trường nước.
3. Khảo sát khả năng giải hấp và tái sử dụng của vật liệu hấp phụ.


pdf51 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 09/08/2021 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Nghiên cứu khả năng xử lý Cr6+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ sầu riêng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Tô Thị Lan Phƣơng
Sinh viên : Lƣu Thị Huế
HẢI PHÒNG – 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ Cr6+
TRONG NƢỚC BẰNG VẬT LIỆU HẤP PHỤ
CHẾ TẠO TỪ VỎ SẦU RIÊNG
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Tô Thị Lan Phƣơng
Sinh viên : Lƣu Thị Huế
HẢI PHÒNG – 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Lưu Thị Huế Mã SV: 1112301021
Lớp: MT1501 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng xử lý Cr6+ trong nước bằng vật liệu
hấp phụ chế tạo từ vỏ đậu tương.
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
– Chế tạo vật liệu hấp phụ từ vỏ sầu riêng
– Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chiết tách xenlulo từ
vỏ sầu riêng.
– Khảo sát khả năng hấp phụ của nguyên liệu và vật liệu vỏ sầu riêng
– Khảo sát khả năng giải hấp và tái sinh vật liệu hấp phụ.(VLHP).
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
– Trường ĐH Dân lập HP.
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Tô Thị Lan Phương
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Toàn bộ khóa luận
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày .tháng .năm 2015
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày .. tháng . năm 2015
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Lưu Thị Huế ThS. Tô Thị Lan Phương
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2015
Hiệu trƣởng
GS.TS.NSƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
.
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
..
..
..
Hải Phòng, ngày tháng năm 2015
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Truêng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Sinh viªn: L-u ThÞ HuÕ- MT1501
LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn này, em đã nhận được
hướng dẫn, giúp đỡ quý báu của các thầy cô, các anh chị và các bạn. Với long
kính trọng và biết ơn sâu sắc em xin được bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới Ban
Giám hiệu. Phòng Đào tạo Trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã tạo điều kiện
cho em trong suốt quá trình học tập.
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong khóa Môi trường, những
người đã trực tiếp giảng dạy, truyền đạt lại cho em những kiến thức bổ trợ vô
cùng có ích trong những năm học vừa qua.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Tô Thị Lan Phương, người trực tiếp
hướng dẫn đề tài. Trong quá trình làm luận văn, cô đã tận tình hướng dẫn em
thực hiện đề tài, giúp em giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình làm
luận văn và hoàn thành luận văn đúng định hướng ban đầu.
Xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong hội đồng chấm luận văn đã cho
em những đóng góp quý báu để luận văn thêm hoàn chỉnh.
Hải Phòng, ngày 29 tháng 6 năm 2015.
Sinh viên
Lưu Thị Huế
Truêng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Sinh viªn: L-u ThÞ HuÕ- MT1501
DANH MỤC BẢNG
…………………………………………. 23
Bảng 3.1: Ảnh hưởng của khối lượng NaOH đến % lignin bị loại. ……………….. 27
Bảng3.2 : Ảnh hưởng của thời gian nấu đến % lignin bị loại ……………………….. 29
Bảng3.3: Ảnh hưởng của khối lượng vật liệu đến % Lignin bị loại ………………. 30
Bảng 3.4: Kết quả khảo sát khả năng hấp phụ Cr6+ của nguyên liệu và vật liệu
hấp phụ …………………………………………………………………………………………………. 31
Bảng 3.5: Ảnh hưởng của pH đến hiệu suất hấp phụ Cr6+ ……………………………. 32
Bảng3.6: Khảo sát thời gian đạt cân bằng hấp phụ: …………………………………….. 33
Bảng 3.7: Ảnh hưởng của khối lượng VLHP đến khả năng hấp phụ …………….. 35
Bảng 3.8: Ảnh hưởng của tải trọng vào nồng độ cân bằng của Cr6+ ……………… 36
Bảng 3.9: Kết quả hấp phụ Cr6+ bằng VLHP ……………………………………………… 37
Bảng 3.10: Kết quả giải hấp VLHP bằng HNO3 1M …………………………………… 38
Bảng 3.11: Kết quả tái sinh VLHP……………………………………………………………. 38
Truêng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Sinh viªn: L-u ThÞ HuÕ- MT1501
DANH MỤC HÌNH
Hinh 1.1. Đường hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir …………………………………………… 6
Hình 1.2. Sự phụ thuộc của Cf/q ………………………………………………………………… 6
Hình 1.3. Đường hấp phụ đẳng nhiệt Freundlich ………………………………………….. 7
Hình1.4. Sự phụ thuộc của lgq vào lgCf ……………………………………………………… 7
Hình 1.5. Cây sầu riêng …………………………………………………………………………. 15
Hình 1.6. Vỏ quả sầu riêng ………………………………………………………………………. 16
Hình 2.1. Đường chuẩn xác định Cr6+ ……………………………………………………….. 23
Hình 3.1: Ảnh hưởng của khối lượng NaOH đến % lignin bị loại ………………… 28
Hình 3.2: Ảnh hưởng của thời gian nấu đến % lignin bị loại. ………………………. 29
Hinh 3.3: Ảnh hưởng của khối lượng vật liệu đến % Lignin bị loại. …………….. 30
Hình3.4: Ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ Cr6+ …………………………….. 32
Hình 3.5: Khảo sát thời gian đạt cân bằng hấp phụ. ……………………………………. 34
Hình 3.6: Ảnh hưởng của khối lượng VLHP đến khả năng hấp phụ. …………….. 35
Hình 3.7:Kết quả xác định tải trọng hấp phụ cực đại của VLHP đối vớ Cr6+. … 36
Hình 3.8: Đường biểu diễn sự phụ thuộc của Cf/q vào Cf đối với Cr
6+
. …………. 37
Truêng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Sinh viªn: L-u ThÞ HuÕ- MT1501
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG I. TỔNG QUAN. …………………………………………………………………… 2
I.1. Giới thiệu về phương pháp hấp phụ. …………………………………………………….. 2
I.1.1. Khái niệm. ………………………………………………………………………………………. 2
I.1.2. Động học của quá trình hấp phụ. ……………………………………………………….. 3
I.1.3. Các mô hình cơ bản của quá trình hấp phụ…………………………………………. 4
I.1.4. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ và giải hấp ………………….. 7
I.1.5. Quá trình hấp phụ động trên cột ………………………………………………………… 8
I.2. Một số phương pháp xác định kim loại nặng trong nước. ………………………… 9
I.2.1. Phương pháp phân tích trắc quang……………………………………………………… 9
I.2.2. Phương pháp phân tích cực phổ ……………………………………………………….. 10
I.3. Sơ lược về một số kim loại nặng ………………………………………………………… 10
I.3.1. Tình trạng nguồn nước bị ô nhiễm kim loại nặng. …………………………….. 10
I.3.2. Tác dụng sinh hóa của kim loại nặng đối với con người và môi trường. .. 11
I.4. Vai trò và độc tính của Crom. …………………………………………………………….. 12
1.4.1. Vai trò cuả Crom …………………………………………………………………………… 12
1.4.2. Cảnh báo tác hại của Cr. …………………………………………………………………. 13
I.4.3. Quy chuẩn Việt Nam về nước thải. ………………………………………………….. 13
I.5. Một số hướng nghiên cứu sử dụng nhóm nguyên liệu tự nhiên, phụ phẩm và
các phế thải nông nghiệp làm vật liệu hấp phụ. …………………………………………. 14
I.6. Sầu riêng ………………………………………………………………………………………… 15
I.6.1.Tên gọi ………………………………………………………………………………………….. 15
I.6.2 Hình thái học ………………………………………………………………………………….. 15
I.6.3. Vỏ quả sầu riêng …………………………………………………………………………….. 16
1.6.4. Thành phần hóa học của vỏ quả sầu riêng ………………………………………….. 16
1.6.4.1. Xenlulo ………………………………………………………………………………………. 16
I.6.4.2. Lignin ……………………………………………………………………………………….. 17
1.6.5 . Chiết tách xenlulozo từ vỏ quả sầu riêng …………………………………………. 18
CHƢƠNG II. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………… 20
II.1. Mục tiêu và đối tượng………………………………………………………………………. 20
II.1.1. Mục tiêu nghiên cứu ……………………………………………………………………… 20
II.1.2. Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………………………. 20
II.1.3. Dụng cụ ……………………………………………………………………………………….. 21
II.1.4. Hóa chất ………………………………………………………………………………………. 21
II.2. Các phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………………. 22
II.2.1. Phương pháp trắc quang xác định Crom ………………………………………….. 22
II.2.2 Xử lý vỏ sầu riêng bằng phương pháp kiềm (NaOH) …………………………. 23
Truêng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Sinh viªn: L-u ThÞ HuÕ- MT1501
II.2.3. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tách chiết xenlulo từ
vỏ sầu riêng: ………………………………………………………………………………………….. 24
II.2.3.1. Khảo sát ảnh hưởng của nồng độ NaOH đến hiệu suất chiết tách
Xenlulo. …………………………………………………………………………………………………. 24
II.2.3.2. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian nấu đến hiệu suất chiết tách
Xenlulo. …………………………………………………………………………………………………. 24
II.2.3.3. Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng vật liệu đến hiệu suất chiết tách
Xenlulo. …………………………………………………………………………………………………. 24
II.2.4. Khảo sát khả năng hấp phụ của nguyên liệu và vật liệu hấp phụ từ
vỏ sầu riêng …………………………………………………………………………………………… 25
II.2.5. Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng hấp phụ Cr6+ của vật
liệu hấp phụ. ………………………………………………………………………………………….. 25
II.2.5.1. Khảo sát ảnh hưởng của pH đến khả năng hấp phụ Cr6+ của VLHP. .. 25
II.2.5.2. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian đạt cân bằng hấp phụ ……………….. 25
II.2.5.3. Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng VLHP đến hiệu suất
hấp phụ Cr6+. …………………………………………………………………………………………. 25
II.2.5.4. Xác định tải trọng hấp phụ cực đại của VLHP. ……………………………… 26
II.2.6. Nghiên cứu khả năng giải hấp và tái sinh VLHP ………………………………. 26
II.2.6.1. Nghiên cứu khả năng giải hấp. …………………………………………………….. 26
II.2.6.2. Nghiên cứu khả năng tái sinh của vật liệu. ……………………………………. 26
CHƢƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ………………………………………… 27
III.1. Kết quả ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình tác xenlulo từ vỏ quả
sầu riêng ……………………………………………………………………………………………….. 27
III.1.1. Ảnh hưởng của khối lượng NaOH …………………………………………………. 27
III.1.2. Ảnh hưởng của thời gian nấu đến quá trình biến tính vật liệu
bằng kiềm. …………………………………………………………………………………………….. 28
III.1.3. Ảnh hưởng của khối lượng vật liệu đến quá trình tách Xenlulo của vỏ
sầu riêng. ………………………………………………………………………………………………. 30
III.2. Kết quả khảo sát khả năng hấp phụ Cr6+ của nguyên và vật liệu vỏ
sầu riêng ……………………………………………………………………………………………….. 31
III.3. Ảnh hưởng của các yếu tố đến quá trình hấp phụ Cr6+ của vỏ sầu riêng sau
biến tính: ……………………………………………………………………………………………….. 32
III.3.1 Ảnh hưởng của pH. ………………………………………………………………………. 32
III.3.2. khảo sát thời gian đạt cân bằng hấp phụ ………………………………………… 33
III.3.3. Khảo sát ảnh hưởng của khối lượng vật liệu đến khả năng hấp phụ. ….. 34
III.3.4. Xác định tải trọng hấp phụ cực đại của VLHP BT …………………………… 35
III.4. Khảo sát khả năng giải hấp và tái sử dụng của vật liệu ……………………….. 37
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………………………………………… 39
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 40
Truêng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Sinh viªn: L-u ThÞ HuÕ- MT1501 1
MỞ ĐẦU
Ô nhiễm môi trường hiện nay là một vấn đề được toàn xã hội quan tâm. Ở
Việt Nam đang tồn tại một thực trạng đó là nước thải ở hầu hết các cơ sở sản
xuất chỉ được xử lý sơ bộ thậm chí được thải trực tiếp ra môi trường. Hậu quả là
môi trường nước kể cả nước mặt và nước ngầm ở nhiều khu vực đang bị ô
nhiễm nghiêm trọng.
Đã có nhiều phương pháp được áp dụng nhằm tách các ion kim loại nặng
ra khỏi môi trường nước như: phương pháp hóa lý, phương pháp sinh học,
phương pháp hóa họcTrong đó, phương pháp hấp phụ được áp dụng rộng rãi
và cho kết quả rất khả thi. Một trong những vật liệu được sử dụng để hấp phụ
kim loại đang được nhiều nhà khoa học quan tâm là các phụ phẩm nông nghiệp
như vỏ trấu, bã mía, vỏ đậu tương, Hướng nghiên cứu này có nhiều ưu điểm
là sử dụng nguyên liệu rẻ tiền, dễ kiếm, không làm nguồn nước bị ô nhiễm thêm.
Tuy nhiên, việc nghiên cứu và sử dụng chúng vào việc chế tạo vật liệu hấp phụ
nhằm ứng dụng trong xử lý nước thải còn ít được quan tâm. Chính vì lý do trên,
em đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu khả năng xử lý Crom trong
nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo tử vỏ quả sầu riêng”.
Với mục đích đó, trong đề tài này em nghiên cứu các nội dung sau:
1. Chế tạo các vật liệu hấp phụ từ vỏ sầu riêng.
2. Khảo sát khả năng hấp phụ và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp
phụ của vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ sầu riêng đối với Crom trong môi
trường nước.
3. Khảo sát khả năng giải hấp và tái sử dụng của vật liệu hấp phụ.
Truêng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Sinh viªn: L-u ThÞ HuÕ- MT1501 2
CHƢƠNG I. TỔNG QUAN.
I.1. Giới thiệu về phƣơng pháp hấp phụ. [4]
I.1.1. Khái niệm.
Hấp phụ là phương pháp tách chất, trong đó các cấu tử từ hỗn hợp lỏng
hoặc khí hấp phụ trên bề mặt chất rắn xốp.
– Chất hấp phụ là chất trên đó xảy ra sự hấp phụ.
– Chất bị hấp phụ là chất được tích lũy trên bề mặt chất hấp phụ.
– Pha mang là hỗn hợp tiếp xúc với chất hấp phụ.
Quá trình giải hấp là quá trình đẩy chất bị hấp phụ ra khỏi bề mặt chất hấp
phụ. Khi quá trình hấp phụ đạt trạng thái cân bằng thì tốc độ hấp phụ bằng tốc
độ giải hấp.
Tùy theo bản chất của lực tương tác giữa chất hấp phụ và chất bị hấp phụ
mà người ta chia ra hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học.
Hấp phụ vật lý gây nên bởi lực Vanderwalls, liên kết này yếu dễ bị phá
vỡ.
Hấp phụ hóa học tạo thành lực liên kết hóa học giữa bề mặt chất hấp phụ
và phần tử chất bị hấp phụ, liên kết này tương đối bền vững và khó bị phá vỡ.
Thông thường, trong quá trình hấp phụ sẽ xảy ra đồng thời cả hai quá
trình hấp phụ vật lý và hấp phụ hóa học. Trong đó, hấp phụ hóa học được coi là
trung gian giữa hấp phụ vật lý và phản ứng hóa học.
Cân bằng hấp phụ: quá trình chất khí hoặc chất lỏng hấp phụ trên bề mặt
chất hấp phụ là một quá trình thuận nghịch. Các phần tử chất bị hấp phụ khi đã
hấp phụ trên bề mặt chất hấp phụ vẫn có thể di chuyển lại pha mang. Theo thời
gian, lượng chất bị hấp phụ tích tụ trên bề mặt chất rắn càng nhiều thì tốc độ di
chuyển ngược lại pha mang càng lớn. Đến một thời điểm nào đó, tốc độ hấp phụ
bằng tốc độ di chuyển ngược lại pha mang (giải hấp) thì quá trình hấp phụ đạt
cân bằng.
Truêng §HDL H¶i Phßng Kho¸ luËn tèt nghiÖp
Sinh viªn: L-u ThÞ HuÕ- MT1501 3
Tải trọng hấp phụ cân bằng: biểu thị khối lượng chất bị hấp phụ trên một
đơn vị khối lượng chất hấp phụ tại trạng thái cân bằng dưới các điều kiện nồng
độ và nhiệt độ cho trước.
Tải trọng hấp phụ bão hòa: là tải trọng nằm ở trạng thái cân bằng dưới
các điều kiện của hỗn hợp khí, hơi bão hòa.
q = (Ci-Cf).V/m
trong đó: V: Thể tích dung dịch (ml)
m: Khối lượng chất hấp phụ (g)
Ci: Nồng độ dung dịch ban đầu (mg/l)
Cf: Nồng độ dung dịch khi đạt cân bằng hấp phụ (mg/l)
I.1.2. Động học của quá trình hấp phụ.
Quá trình hấp phụ từ pha lỏng trên bề mặt của chất hấp phụ bao gồm 3
giai đoạn:
– Chuyển chất từ pha lỏng đến bề mặt ngoài của chất hấp phụ: Chất hấp
phụ trong pha lỏng sẽ được chuyển dần đến bề mặt của hạt hấp phụ nhờ lực đối
lưu. Ở gần bề mặt hạt luôn có lớp màng giới hạn làm cho sự truyền chất và nhiệt
bị chậm lại.
– Khuếch tán vào các mao quản của hạt: Sự chuyển chất từ bề mặt ngoài
của chất hấp phụ vào bên trong diễn ra phúc tạp. Với các mao quản đường kính
lớn hơn quãng đường tự do trung bình của phân tử thì diễn ra khuếch tán phân
tử. Với các mao quản nhỏ hơn thì khuếch tán Knudsen chiếm ưu thế. Cùng với
chúng còn có cơ chế khuếch tán bề mặt, các phân tử di chuyển từ bề mặt mao
quản vào trong lòng hạt, đôi khi giống như chuyển động trong lớp màng (lớp
giới hạn).
– Hấp phụ: Là bước cuối diễn ra do sự tương tác của bề mặt chất hấp phụ
và chất bị hấp phụ. Lực tương tác này là các lực vật lý khác nhau tạo nên một
tập hợp bao gồm các phân tử nằm trên bề mặt, như một lớp màng chất lỏng tạo
nên trở lực chủ yếu cho giai đoạn hấp phụ, quá trình hấp phụ làm bão hòa dần
từng phần không gian hấp phụ, đồng thời làm giảm độ tự do c

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Nghiên cứu khả năng xử lý Cr6+ trong nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ sầu riêng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *