[block id=”bo-sung-1″]


Cùng với sự gia tăng các hoạt động công nghiệp là việc sản sinh các
chất thải nguy hại, tác động tiêu cực trực tiếp đến sức khỏe con người và hệ
sinh thái. Các hoạt động khai thác mỏ, công nghiệp thuộc da, công nghiệp điện
tử, mạ điện, lọc hóa dầu hay công nghệ dệt nhuộm đã tạo ra các nguồn ô
nhiễm chính chứa các kim loại nặng độc hại như Pb, Ni, Cd, As, Hg .Những
kim loại này có liên quan trực tiếp đến con người và đến môi trường. Đối
với những nước đang phát triển như Việt Nam, qui mô công nghiệp chủ yếu ở
mức vừa và nhỏ, việc xử lý nước thải gặp nhiều khó khăn do chi phí xử lý cao,
khả năng đầu tư thấp. Nên đề tài chúng tôi muốn thực hiện là: “NGHIÊN
CỨU XỬ LÝ Fe3+ TRONG N Ƣ Ớ C BẰNG SILICAGEL”.


pdf40 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 09/08/2021 | Lượt xem: 12 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Nghiên cứu khả năng xử lý Fe3+ trong nước bằng Silicagel, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
——————————-
ISO 9001 : 2008
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Lê Văn Hiếu
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thu
HẢI PHÒNG – 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
———————————–
NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ Fe3+ TRONG NƢỚC
BẰNG SILICAGEL
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG
Sinh viên : Lê Văn Hiếu
Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Nguyễn Thị Cẩm Thu
HẢI PHÒNG – 2015
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
————————————–
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Sinh viên: Lê Văn Hiếu Mã SV: 1112301006
Lớp: MT1501 Ngành: Kỹ thuật môi trường
Tên đề tài: Nghiên cứu khả năng xử lý Fe3+ trong nước bằng silicagel
NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
..
..
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
..
..
..
..
..
..
..
..
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
..
..
CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên:Nguyễn Thị Cẩm Thu
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Toàn bộ khóa luận
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:…………………………………………………………………………………
Học hàm, học vị:………………………………………………………………………..
Cơ quan công tác:………………………………………………………………………
Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………………….
Đề tài tốt nghiệp được giao ngày .tháng .năm 2015
Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày .. tháng . năm 2015
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên Người hướng dẫn
Lê Văn Hiếu Th.s Nguyễn Thị Cẩm Thu
Hải Phòng, ngày …… tháng……..năm 2015
Hiệu trƣởng
GS.TS.NSƢT Trần Hữu Nghị
PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
.
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu):
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
Hải Phòng, ngày tháng năm 2015
Cán bộ hƣớng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Lê Văn Hiếu – MT1501
LỜI CẢM ƠN
Để có thể hoàn thiện được khóa luận tốt nghiệp, ngoài sự nỗ lực không
ngừng của bản thân, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới
các thầy cô khoa Môi Trường, Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng đã luôn
quan tâm và tận tình truyền đạt những kiến thức quý báu cho em trong suốt thời
gian học tại trường.
Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc tới ThS. Nguyễn Thị
Cẩm Thu, người đã trực tiếp hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho
em trong suốt thời gian thực hiện khóa luận này.
Cuối cùng, em xin dành lời cảm ơn chân thành tới toàn thể gia đình, bạn
bè, những người luôn quan tâm, động viên và đồng thời là chỗ dựa tinh thần
giúp em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong suốt thời gian học tập và quá
trình nghiên cứu thực hiện khóa luận tốt nghiệp vừa qua.
Hải Phòng, tháng 6 năm 2015
Sinh viên
Lê Văn Hiếu
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Lê Văn Hiếu – MT1501
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN ……………………………………………………………………. 2
1.1.Nƣớc thải đặc trƣng và thông số đánh giá. …………………………………………. 2
1.1.1.Một số vấn đề chung về ô nhiễm nước ………………………………………………… 3
1.1.2.Thông số đánh giá chất lượng nước. ………………………………………………….. 5
1.2.Phƣơng pháp xử lý sắt trong nƣớc ……………………………………………………. 8
1.2.1. Phương pháp cơ học ……………………………………………………………………….. 8
1.2.2. Phương pháp hóa lý ………………………………………………………………………… 8
1.2.3. Phương pháp hóa học ……………………………………………………………………… 8
1.2.4. Phương pháp sinh học ……………………………………………………………………… 8
1.3.Phƣơng pháp hấp phụ ………………………………………………………………………. 9
1.3.1.Các khái niệm ………………………………………………………………………………….. 9
1.3.2.Phương trình mô tả quá trình hấp phụ …………………………………………….. 10
1.3.3. Hấp phụ trong môi trường nước ……………………………………………………… 12
1.3.4. Các yếu tố ảnh hưởng ……………………………………………………………………. 12
1.3.5. Ứng dụng của phương pháp hấp phụ ………………………………………………… 13
1.4.Tổng quan về silicagel ……………………………………………………………………… 13
1.5.Giới thiệu về sắt ………………………………………………………………………………. 14
1.5.1.Các hợp chất của sắt ………………………………………………………………………. 14
1.5.2.Ảnh hưởng của sắt. …………………………………………………………………………. 15
1.6.Sự hấp phụ của ion kim loại Fe3+ ……………………………………………………… 17
CHƢƠNG 2. THỰC NGHIỆM …………………………………………………………….. 18
2.1. Dụng cụ và hóa chất ……………………………………………………………………….. 18
2.1.1. Dụng cụ ……………………………………………………………………………………….. 18
2.1.2. Hóa chất ………………………………………………………………………………………. 18
2.1.3. Chuẩn bị dung dịch thí nghiệm ……………………………………………………….. 18
2.1.4. Cách tiến hành ……………………………………………………………………………… 18
2.1.5. Lập đường chuẩn…………………………………………………………………………… 19
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Lê Văn Hiếu – MT1501
2.1.6. Khảo sát ảnh hưởng cuả pH đến quá trình hấp phụ sắt ……………………… 20
2.1.7. Khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến quá trình hấp phụ ………………….. 20
2.1.8 . Khảo sát sự phụ thuộc tải trọng vào nồng độ cân bằng của sắt. …………. 20
2.1.9. Kết quả khảo sát khả năng giải hấp , tái sinh vật liệu hấp phụ ……………. 21
2.1.9.1. Khảo sát khả năng giải hấp ………………………………………………………… 21
2.1.9.2. Khả năng tái sinh của vật liệu …………………………………………………….. 21
CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN …………………………………………… 22
3.1. Kết quả khảo sát quá trình hấp phụ Fe3+ của silicagel ……………………… 22
3.1.1. Kết quả ảnh hưởng cuả pH đến quá trình hấp phụ sắt. ………………………. 22
3.1.2. Kết quả ảnh hưởng của thời gian đến quá trình hấp phụ sắt. ……………… 23
3.1.3.Xác định tải trọng hấp phụ của vật liệu silicagel ……………………………….. 24
3.1.4. Kết quả khảo sát khả năng giải hấp, tái sinh vật liệu hấp phụ ……………. 26
3.1.4.1. Kết quả giải hấp của vật liệu hấp phụ …………………………………………… 26
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………….. 28
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Lê Văn Hiếu – MT1501
DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1. Kết quả xác định đường chuẩn sắt ……………………………………………… 19
Bảng 3.1: Kết quả khảo sát ảnh hưởng của pH đến quá trình hấp phụ sắt ……… 22
Bảng 3.2: Kết quả khảo sát ảnh hưởng của thời gian đến quá trình hấp phụ sắt …… 23
Bảng 3.3 . Ảnh hưởng của tải trọng vào nồng độ cân bằng của sắt ………………. 24
Bảng 3.4. Kết quả hấp phụ sắt của vật liệu silicagen …………………………………… 27
Bảng 3.5. Kết quả giải hấp vật liệu bằng NaOH 10% …………………………………. 26
Bảng 3.6. Kết quả tái sinh vật liệu silicagen ………………………………………………. 26
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Lê Văn Hiếu – MT1501
DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình 1.1.Hấp phụ đẳng nhiệt ở T1 và T2 ……………………………………………………. 10
Hình 1.2. Xác định hệ số phương trình Fredilch …………………………………………. 11
Hình 2.1. Phương trình đường chuẩn sắt …………………………………………………… 20
Hình 3.1: Ảnh hưởng của pH đến quá trình hấp phụ …………………………………… 23
Hình 3.2: Ảnh hưởng của thời gian đến quá trình hấp phụ sắt ……………………… 24
Hình 3.3. Sự phụ thuộc của tải trọng hấp phụ q vào nồng độ cân bằng Cf của
Fe
3+
trong dung dịch ………………………………………………………………………………. 25
Hình 3.4 . Sự phụ thuộc của Cf/q vào nồng độ cân bằng Cf …………………………. 25
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Lê Văn Hiếu – MT1501 1
MỞ ĐẦU
Cùng với sự gia tăng các hoạt động công nghiệp là việc sản sinh các
chất thải nguy hại, tác động tiêu cực trực tiếp đến sức khỏe con người và hệ
sinh thái. Các hoạt động khai thác mỏ, công nghiệp thuộc da, công nghiệp điện
tử, mạ điện, lọc hóa dầu hay công nghệ dệt nhuộm đã tạo ra các nguồn ô
nhiễm chính chứa các kim loại nặng độc hại như Pb, Ni, Cd, As, Hg.Những
kim loại này có liên quan trực tiếp đến con người và đến môi trường. Đối
với những nước đang phát triển như Việt Nam, qui mô công nghiệp chủ yếu ở
mức vừa và nhỏ, việc xử lý nước thải gặp nhiều khó khăn do chi phí xử lý cao,
khả năng đầu tư thấp. Nên đề tài chúng tôi muốn thực hiện là: “NGHIÊN
CỨU XỬ LÝ Fe3+ TRONG N Ƣ Ớ C BẰNG SILICAGEL”.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Lê Văn Hiếu – MT1501 2
CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN
1.1.Nƣớc thải đặc trƣng và thông số đánh giá.[1] [7]
Nước là một thành phần cơ bản và quan trọng của môi trường sống và sự
có mặt của nó làm nên một quyển trên trái đất đó là thủy quyển: thủy quyển bao
gồm toàn bộ các dạng chứa nướ trên hành tinh của chúng ta. Đó là: đại dương,
biển , song , hồ , ao, suối, các tảng băng và nước ngầm .
Trong toàn bộ nước trên trái đất có khoảng 1.400 x 109 km3, trong đó
khoảng 97% lượng nước toàn cầu là ở đại dương và biển. Tuy nhiên do hàm
lượng muối cao nên nước ở đây không được sử dụng cho nhu cầu của con
người. Trong phần nước còn lại thì phần lớn lại nằm đóng băng ở 2 đầu cực và
các tảng băng (chiếm khoảng 2% tổng lượng nước – TLN). Lượng nước này che
phủ khoảng 10% bề mặt trái đất hiện nay. Như vậy, chỉ còn khoảng 0,6% nước
ngọt bao gồm cả nước bề mặt và nước ngầm là có thể sử dụng được. Trong tổng
lượng nước đó, con người thực sự chỉ sử dụng khoảng 0,3% dưới dạng nước
ngọt phục vụ các mục đích khác nhau của mình. Ngoài ra nước còn được phân
bố trong khí quyển dưới dạng hơi nước khoảng 0,01% TLN.
Nước mà con người dùng hầu hết là nước ngọt từ nguồn nước bề mặt và
nước ngầm. Nguồn nước này đang bị đe dọa nhiễm bẩn và cạn kiệt do việc xả
thải và sử dụng thiếu ý thức của con người, cộng thêm sự gia tăng nhanh dân số
thế giới. Các hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều đòi hỏi một
lượng nước lớn. Mặt khác mức sống của dân chúng nâng cao cũng đã dẫn đến
nước sử dụng cho sinh hoạt tăng lên nhiều lần so với vài ba thập kỷ trước. Cách
sử dụng nước ngọt như hiện nay sẽ không thể bền vững nếu đan số toàn Thế
Giới lên đến 10 tỷ vào năm 2015. Nhiều nơi đã bị thiếu nước trầm trọng. Nói
chung tình trạng khan hiếm nước đang dần trở nên hết sức căng thẳng theo thời
gian ở những địa điểm nhất định. Trong những vùng khô hạn và các miền duyên
hải hiện trạng thiếu nước cũng như nước bị nhiễm mặn đang là mối lo ngại buộc
chúng ta cần sớm tìm ra các giải pháp hợp lý.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Lê Văn Hiếu – MT1501 3
Nước tham gia vào mọi quá trình xảy ra trên Trái Đất như phong hóa, bào
mòn làm cho trên bề mặt trái đất hình thành nên các sông, suối, đồng bằng
.. Nước trong khí quyển được coi là lớp áo giáp bảo vệ trái đất khỏi giá lạnh
và điều hòa khí hậu, bởi vì nước có khả năng lưu giữ và ổn định nhiệt tốt hơn
mặt đất và không khí.
Nước có ý nghĩa đặc biệt đối với mọi quá trình sinh học, nó là thành phần
chính của mọi vật thể sống. Trung bình trong một cơ thể sống, nước chiếm 80%.
Trong các động vật bậc cao, nước chiếm 60-70% trọng lượng cơ thể, các sinh
vật biển như sứa và một số loại tảo, nước biển chiếm tỷ lệ rất cao khoảng 98%
trọng lượng cơ thể. Nhưng vi khuẩn ở trạng thái bào tử hoặc sinh khí lơ lửng mà
bền vững thì hàm lượng nước chỉ là 50%.
Đối với con người, nước chiếm khoảng 70% trọng lượng cơ thể. Trong cơ
thể sinh vật nước đóng vai trò như một dung môi để thự hiện quá trình trao đổi
chất và năng lượng. Ngoài thiên nhiên, thủy sinh vật sống trong nước coi nước
như giá thể để cư trú, di chuyển và tìm kiếm thức ăn. Nước là tấm vỏ bọc bảo vệ
rất an toàn cho thủy sinh vật tránh các thay đổi đột ngột của thời tiết khắc nghiệt
trên cạn hoặc các tia bức xạ nguy hiểm từ vũ trụ và mặt trời.
Tóm lại, nước có mặt ở tất cả các quyển của trái đất như khí quyển, thủy
quyển, địa quyển, sinh quyển nó đang đóng góp vai trò vô cùng quan trọng trong
sự phát triển của tự nhiên và đời sống trên hành tinh chúng ta. Vì vậy sự hiểu
biết về nước, về tính chất lý, hóa học cũng như sự tồn tại và vận chuyển của
nước trong môi trường là cơ sở để giải quyết những tác động xấu do nước gây
ra.
1.1.1.Một số vấn đề chung về ô nhiễm nước
 Khái niệm ô nhiễm môi trường nước
Nước bị ô nhiễm là sự thay đổi thành phần và chất lượng nước không đáp
ứng cho các mục đích sử dụng khác nhau, vượt qua tiêu chuẩn cho phép và có
ảnh hưởng xấu đến đời sống con người và sinh vật.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Lê Văn Hiếu – MT1501 4
 Nguồn ô nhiễm nước
Nước bị ô nhiễm là do sự phú dưỡng xảy ra chủ yếu ở các khu vực nước
ngọt và các vùng ven biển, vùng biển khép kín. Do hàm lượng muối khoáng và
hàm lượng các chất hữu cơ quá dư thừa cho các quần thể sinh vật trong nước
không thể đồng hóa được. Kết quả làm cho hàm lượng oxy trong nước giảm đột
ngột, các khí độc tăng lên, tăng độ đục của nước, gây suy thoái thủy vực.
 Ô nhiễm tự nhiên
Là do mưa, tuyết tan, lũ lụt, gió bão hoặc do các sản phẩm hoạt động
sống của sinh vật, kể cả xác chết của chúng. Cây cối, sinh vật chết đi, chúng bị
vi sinh vật phân hủy thành chất hữu cơ. Một phần sẽ ngấm vào lòng đất, sau đó
ăn sâu vào nước ngầm, gây ô nhiễm hoặc theo dòng nước ngầm hòa vào dòng
lớn. Lụt lội có thể làm nước mất sự trong sạch, khuấy động những chất dơ trong
hệ thống cống rãnh, mang theo nhiều chất thải độc hại từ nơi đổ rác và cuốn theo
các loại hóa chất trước đây đã được cất giữ. Nước lụt có thể bị ô nhiễm do hóa
chất dùng trong nông nghiệp, kỹ thuật hoặc do các tác nhân độc hại ở các khu
phế thải. Công nhân thu dọn lân cận các công trường kỹ nghệ bị lụt có thể bị tác
hại bởi nước ô nhiễm hóa chất. Ô nhiễm nước do các yếu tố tự nhiên (núi lửa,
xói mòn, bão, lũ lụt,) có thể rất nghiêm trọng, nhưng không thường xuyên, và
không phải là nguyên nhân chính gây suy thoái chất lượng nước toàn cầu.
 Ô nhiễm nhân tạo
Nước thải sinh hoạt (domestic wastewater): là nước thải phát sinh từ các
hộ gia đình, bệnh viện, khách sạn, cơ quan trường học, chứa các chất thải trong
quá trình sinh hoạt, vệ sinh của con người. Thành phần cơ bản của nước thải
sinh hoạt là các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học (cacbohydrat, protein, dầu
mỡ), chất dinh dưỡng (photpho, nito), chất rắn và vi trùng. Tùy theo mức độ
sống và lối sống mà lượng nước thải cũng như tải lượng các chất có trong nước
thải của mỗi người trong một ngày là khác nhau. Nhìn chung mức sống càng cao
thì lượng nước thải và tải lượng thải càng cao.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Lê Văn Hiếu – MT1501 5
 Từ các hoạt động công nghiệp
Nước thải công nghiệp (industrial wastewater): là nước thải từ các cơ sở
sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải. Khác với nước
thải sinh hoạt hay nước thải đô thị, nước thải công nghiệp không có thành phần
cơ bản giống nhau, mà phụ thuộc vào ngành sản xuất công nghiệp cụ thể. Ví dụ:
nước thải của các xí nghiệp chế biến thực phẩm thường chứa lượng lớn chất hữu
cơ; nước thải của các xí nghiệp thuộc da ngoài các chất hữu cơ còn có các kim
loại nặng, sulfua Người ta thường sử dụng đại lượng PE (population
equivalent) để so sánh một cách tương đối mức độ gây ô nhiễm của nước thải
công nghiệp với nước thải đô thị. Đại lượng này được xác định dựa vào lượng
thải trung bình của một người trong một ngày đối với một tác nhân gây ô nhiễm
xác định. Các tác nhân gây ô nhiễm chính thường được sử dụng để so sánh là
COD (nhu cầu oxy hóa học), BOD5 (nhu cầu oxy sinh hóa), SS (chất rắn lơ
lửng).
Ngoài các nguồn gây ô nhiễm chính như trên thì còn có các nguồn gây ô
nhiễm nước khác như từ y tế hay từ hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp
của con người.
1.1.2.Thông số đánh giá chất lượng nước.
 Các chất lơ lửng
Là chỉ tiêu cơ bản đánh giá chất lượng nước thải. Căn cứ vào chỉ tiêu này
để tính toán hệ thống xử lý.
Các chất lắng: chiếm một phần chất lơ lửng, đây là những hạt có kích
thước lớn hơn 10-4mm, có khả năng lắng xuống bể lắng sau 2 giờ nên dễ dàng
tách ra khỏi nước thải. Phương pháp thường dùng để tách các chất lắng là để
lắng. Trong 1 lít nước thải có từ 3 – 9 ml cặn lắng.
+ Các chất không lắng: đó là những hạt có kích thước rất nhỏ gần bằng
kích thước hạt keo, không lắng trong thời gian qui định, khối lượng của các chất
này tương đối lớn. Vì vậy muốn tách chúng ra ta dùng phương pháp phá vỡ hệ
keo bằng cách cho vào trong nước các chất keo tụ hoặc dùng phương pháp nhiệt.
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG
Sinh viên: Lê Văn Hiếu – MT1501 6
+ Các chất tan: ngoài các muối hòa tan còn có các chất khác như NH3,
Urê, các chất tẩy rửa hòa tan.
+ Tổng chất rắn (TS) được xác định bằng trọng lượng khô phần còn lại
sau khi cho bay hơi 1l mẫu nước trên bếp cách thủy rồi sấy ở 1030C cho đến khi
trọng lượng không đổi. Đơn vị tính bằng mg (g/l).
+ Chất rắn lơ lửng ở dạng huyền phù (SS). Hàm lượng các chất huyền phù
(SS) là trọng lượng khô của chất rắn còn lại trên giấy lọc sợi thủy tinh, khi lọc 1l
mẫu nước qua phễu lọc Gooch rồi sấy khô ở 103 – 1050C tới khi trọng lượng
không đổi. Đơn vị tính bằng mg hoặc g/l.
+ Chất rắn hòa tan (DS). Hàm lượng chất rắn hòa tan chính là hiệu số của
tổng chất rắn với huyền phù: DS = TS – SS. Đơn vị tính bằng g hoặc mg/l.
 BOD – nhu cầu oxy sinh học (Biological Oxygen Demand)
BOD là lượng oxy cần thiết (mg) cung cấp cho các vi sinh vật chuyển hóa
sinh học các chất hữu cơ trong 1 lít nước thải thành CO2 và nước dưới điều kiện
20
0C trong 5 ngày hoặc 20 ngày tương ứng có ký hiệu BOD5 hoặc BOD20. Đơn
vị tính mg/l.
Chỉ số BOD đặc trưng cho mức độ ô n

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Khóa luận Nghiên cứu khả năng xử lý Fe3+ trong nước bằng Silicagel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *